Veerpoort

Veerpoort

De Veerpoort. Een 14de-eeuwse poorttoren, deze werd in 1590 bij een beschieting zodanig beschadigd, dat men in 1604 een deel van het gebouw moest afbreken. In 1609 werd het gebouw hersteld als een eenvoudige, vrij hoge toren met een zadeldak. Na een vernieuwing in 1824 was de poort niet meer dan een boog in de muur, deze werd in 1864 afgebroken. Op de foto ziet men rechts een gedeelte van de poort.

terug

Reactie 1:

Paul Broekman, 13-03-2021: Om het onbekende stadsgezicht van Nijmegen aan de Waal, dat ontdekt is op een veiling in de VS, wat meer te laten spreken, heb ik in oude kranten vier artikelen opgezocht, waarbij “de Veerpoort” in verschillende “hoedanigheden” wordt genoemd:
Men meldt van Nijmegen van den 11. Gisterenavond ten 6 ure, heeft zich het ijs, (zonder te breken) een weinig verschoven, zoodat het pad, van voor de Veerpoort, zich tot voor het Bezienderspoortje heeft verzet; terwijl in den daarop volgenden nacht het ijs zich weder een weinig heeft verschoven.
Arnhemsche Courant 16-01-1821
Nijmegen, den 26sten november.
Gisteren namiddag ten twee ure, kwam alhier met het Koninklijke stoomjagt aan, Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden, zijnde des morgens van dien dag van ‘s Hertogenbosch vertrokken. Het gebulder van het geschut van de voor deze stad liggende kanonneerboten kondigden Hoogstdeszelfs komst aan, terwijl dit schieten uit de stukken van het stoomjagt beantwoord werd. Na op het jagt door Zijne Exc. den Heere Gouverneur, de Hoog Edel Gestr. Heeren Generaals—Majoor, Opper-Kommandant dezer vesting en Kommandant dezer stad, en vele Hoofd officieren van alle corpsen alhier in garnisoen, verwelkomd te zijn, stapte Z. K. H. onder het vrolijk gejuich der ontelbare menigte, aan wal, en ging, van een aanzienlijk gevolg begeleid, langs de Waal, door de Veerpoort, de stad binnen, waarop Z. K. H. dadelijk de stads wallen en de gemaakte verdedigingswerken, buiten de stad, in oogenschouw ging nemen; waarna Z. K. H. zich met genoemd gevolgd naar het stoomjacht terug begaf, om aldaar met Zijne Exc. den Heere Gouverneur dezer provincie en de Heeren Generaals-Majoor George en Dolleman te dineren.
Overijsselsche krant van 30-11-1830
Ook van Nijmegen luiden de berigten, dat het water er op de kade staat en de passage van de Kraan- naar de Veerpoort daardoor langs de Waal niet meer mogelijk is.
Rotterdamsche courant 26-11-1840
NIJMEGEN, 27 Dec. 1871 De rivier de Waal voor deze stad is in het laatste etmaal 0.15 M. gewassen, zoodat de peilschaal heden teekent 9.10 M. + A.P. De rivier is aan gene zijde bedekt met licht drijfijs. De overvaart geschiedt geregeld met roeibooten boven aan de Veerpoort en kost 6 cent de persoon.
Algemeen Handelsblad van 29-12-1871

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: