DavinoCat

Davino's ijs - De Aangenaamste Versnapering In Nijmegen en Omstreken

Op deze pagina zetten we de verschillende artikelen bijeen die her en der op Noviomagus.nl staan. Wilt u na het bekijken van een item weer naar deze pagina, gebruik dan uw [Backspace]-toets.

Uw herinneringen of nieuwe bijdragen zijn welkom! REAGEER (gewijzigd 28-06-2018)


emaillen bord

pen

reclamekaart

lichtbak

koelbak

1917 DAVIN

1922 DAVINEO ???

1929 DAVINO

1930 DENIJCO ???

oorlog?

1952

196X

194X

ca. 1936-37

ca. 1927-28?

197X

wanneer?

corso 1930

Reactie 1:

Rob Essers, 15-03-2013: Hieronder heb ik getracht een aantal feiten op een rijtje te zetten.

DAVINO
De N.V. Consumptie-IJsfabriek “DAVINO”, van Gentstraat 70, in Nijmegen werd in 1929 officieel geopend. D.A.V.I.N.O. staat voor De Aangenaamste Versnapering In Nijmegen en Omstreken. Deze typisch Nijmeegse naam stamt oorspronkelijk niet uit Nijmegen. Volgens het Limburgs Dagblad van 30 juli 1986 ging de ijsfabriek Davino in 1914 onder de naam IJsbeer in Arnhem van start en kwam deze via overnames in Amsterdam, Vlissingen en Nijmegen uiteindelijk in Wilp terecht.
De ijsfabriek de IJsbeer in Arnhem werd opgericht door de heer G. Thomassen (1857-1928), de stichter van de N.V. Machine- en Motorenfabriek Thomassen & Co. In 1930 kreeg de firma Overmeer & Co vergunning voor de uitbreiding van ijsfabriek aan de Amsterdamseweg 57 in Arnhem. Het is niet duidelijk of er bij de IJsbeer ook consumptie-ijs werd geproduceerd.
Al in 1918 was er in de Van Ostadestraat 181-183 in Amsterdam een ijsfabriek gevestigd met de naam D.A.V.I.A. In Het Centrum van 11 mei 1918 stond de volgende advertentie:

Deze Amsterdamse ijsfabriek heeft maar een paar jaar bestaan. In een Algemeen Handelsblad van 7 mei 1920 werd de vrachtauto tegen sterk gereduceerde prijs aangeboden. Mogelijk hield de opheffing verband met de oprichting van een ijsfabriek in Vlissingen.
Uit een bekendmaking in De Gelderlander van 20 augustus 1918 blijkt dat banketbakker Adrianus Gerardus Koper (1877-1943) om vergunning had verzocht tot oprichting van een door electriciteit gedreven inrichting voor het bereiden van roomijs in het perceel Jacob Canisstraat No. 10/12. Volgens advertentie van 15 mei 1920 was de Nijmeegsche IJsco op dit adres gevestigd.

In 1919/1920 werd in Vlissingen de N.V. IJscofabriek “WALCHERIA” opgericht en een nieuwe fabriek aan de Lampsinsstraat 21 gebouwd. Uit een advertentie in de Middelburgsche Courant van 28 juli 1923 blijkt dat de fabriek filialen had in Middelburg en Goes.

Ook de Nijmeegsche IJsco werd overgenomen. Uit een bekendmaking in De Gelderlander van 13 augustus 1924 blijkt dat N.V. IJsfabriek “WALCHERIA” om vergunning had verzocht tot het uitbreiden van hare inrichting voor het vervaardigen van roomijs met eene installatie voor het maken van ruw ijs in het sousterrain van perceel Jacob Canisstraat nos. 10/12 in Nijmegen.
Om onduidelijke redenen hield N.V. IJsfabriek “WALCHERIA” in Vlissingen in 1928/1929 op te bestaan. Het nog nieuwe fabrieksgebouw werd in de Middelburgsche Courant van 1 december 1928 te koop aangeboden: Aanvaarding omstreeks 1 Febr. a.s. De verdwijning van de ijsfabriek in Vlissingen viel samen met de oprichting van de oprichting van N.V. Consumptie-IJsfabriek “DAVINO” in Nijmegen. Beide fabrieken hadden dezelfde directeur.

Piet Wielsma
Pieter Wielsma (Ruinerwold 3 juli 1891 – Nijmegen 26 juli 1981) vestigde zich op 16 september 1912 vanuit het Groningse Uithuizermeeden in Rotterdam. Op 27 mei 1913 verhuisde hij naar ’s-Gravenhage en op 26 september 1917 naar Arnhem. Op 18 februari 1918 keerde terug naar ’s-Gravenhage. Aanvankelijk was hij banketbakker, later kok.
Op 19 april 1919 verhuisde hij naar Middelburg. Bij zijn huwelijk met Wilhelmina Berends (Delft 13 januari 1893 – Nijmegen 4 oktober 1963) dat op 24 maart 1922 in Arnhem plaatsvond, woonde hij in Vlissingen en was hij fabrikant van beroep. De Gelderlander van 2 maart 1929 meldde de vestiging in Nijmegen van P. Wielsma en gezin, Dir. IJscofabr., Fagelstr. 82, van Vlissingen. In de jaren ’30 verhuisde het gezin naar Groesbeekseweg 67. Het huisnummer in of omstreeks 1938 gewijzigd in 73.
De Gelderlander van 10 mei 1929 berichtte uitgebreid over de opening van de nieuwe ijscofabriek in de voormalige gloeilampenfabriek in de van Gentstraat.

IJscofabriek D.A.V.I.N.O.
Zoals uit eenige annonces in dit blad blijkt is deze week officieel geopend aan de Van Gentstraat de geheel nieuw gebouwde IJscofabriek D.A.V.I.N.O. waar als directeur zal optreden de heer P. Wielsma die reeds eerder in gelijke functie te Vlissingen werkzaam was. Is dat op zich zelf al een aanbeveling voor een goed vakkundig beheer, een bezoek aan deze – thans Nijmeegsche – industrie schonk ons de overtuiging dat hier een bedrijf is gevestigd volkomen berekend voor massa levering aan het in warme dagen ijsco-minnend publiek. Rondgeleid door den heer Wielsma kwamen we het eerst aan het groote reservoir waar door een chloor-calcium bad een permanente vorst heerscht van 16 graden. Door een buizennet dat zich over de geheele fabriek beweegt wordt de ammoniak verdampt welker gassen door een motor met dubbele zuigkleppen worden samengeperst. Op den deze wijze verkrijgt men een afkoeling van 4 kubieke meter water per uur. Is het product op deze wijze verkregen dan verhuist het naar ’t kooklokaal waar door toevoeging van melk en meerdere vermengingsproducten de tweede substantie wordt verkregen. In dien toestand wordt het product overgegoten in emmers waardoor een volkomen afkoeling wordt verkregen. Is dit gedaan dan komen de vriesketels aan de beurt, welke elk ongeveer 20 Liter kunnen bevatten. Deze ketels zijn van binnen voorzien van houten kloppers die er voor zorgen dat het ijs zich niet aan de randen vastzet. Het alhier vergreken ijs wordt vervolgens overgegoten in vriesbakken en na in vetvrij papier te zijn verpakt, blijven deze deze bakken geruimen tijd op temperatuur zulks ter voorkoming dat de massa vloeibaar wordt. De volgende bewerking geschiedt op de snijtafel, waar elk ijs-brood verdeeld wordt in 35 wafels, Hier zijn vaardige handen bezig om het ijs-product van twee wafeltjes te voorzien, waarna verschillende meisjes aan de paktafels voor verdere afwerking zorgen. Alles geschiedt uiterst hygienisch terwijl het personeel onder voortdurende controle staat.
Nu zijn de ijsco’s voor het gebruik gereed en bestemd om een plaats te krijgen in de bekende Davino-ijswagens. De voorraad wordt echter bewaard in de z.g. voorraadbakken die weer op hun beurt onder bepaalde temperatuur staan. Alvorens de wagens worden gevuld moeten de bakken eerst voorzien worden van ruw ijs vermengd met zout. Elke wagen kan ongeveer 1000 wafels bevatten. En als wij nu vertellen dat er circa 30 wagens in actie zijn dan kan een ieder wel nagaan hoeveel ijsco’s er – mits het warm weer is – verorberd worden. Verder namen wij nog een kijkje in de waschafdeeling, kleedkamers en toiletten voor personeel, kantoor directie enz. Onze indruk over het geheel is zonder voorbehoud, alles is ruim, zindelijk en bovenal hygienisch gehouden hetgeen in een dergelijk bedrijf wel een eerste vereischte is. Als het nu maar wil zomeren dan zal menig Nijmegenaar zijn hart kunnen ophalen aan deze voortbrengselen van Nijmeegsche industrie, natuurlijk niet beseffend dat zoo’n eenvoudige ijsco zulk een zorg vereischt alvorens deze naar de respectievelijke magen verhuist.
Het gebouw is sierlijk en toch eenvoudig opgetrokken in baksteen; waarboven het woord DAVINO, al van verre zichtbaar is. De architect de heer L. D. Kuipers heeft eer van zijn werk, want wie de oude gloeilampenfabriek gekend heeft, begrijpt dat heel wat moeilijkheden overwonnen moesten worden. De aannemer de heer A. P. Verwey leverde in betrekkelijk korten tijd het pand op, en zulks tot volle tevredenheid. Verder verleende hunne medewerking, de firma Allewijnse, Frowijn en Mom, Boerboom, resp. voor de electrische verlichting, schilderwerk en loodgieterswerk, terwijl de aanwezige machinerieën werden geleverd door de firma Grasso uit den Bosch. Nijmegen is een industrie rijker geworden die weer vele handen werk geeft.

De nieuwe fabriek had hetzelfde telefoonnummer 1933 als de Nijmeegse IJsco. De relatie met de voormalige ijsfabriek in de Jacob Canisstraat blijkt ook uit onderstaande advertentie die in De Gelderlander van 15 juni 1929 stond.

Vanaf 1929 werd De Aangenaamste Versnapering In Nijmegen en Omstreken bij de N.V. Consumptie-IJsfabriek “DAVINO” in Nijmegen gemaakt. Met ingang van 28 juli 1941 moest de productie worden gestaakt, maar deze kon in de loop van 1945 weer worden hervat. P. Wielsma ontving op 1 mei 1950 het Herinneringskruis 1940-1945 voor verdienstelijke arbeid voor het Rode Kruis tijdens en na de bezetting.
In 1958 was Piet Wielsma sr. nog altijd directeur van Davino N.V. en waren zijn zoons Sake (Sjaak) Wielsma (geb. 1923) en Piet Wielsma (1927-2004) beide adjunct-directeur. In de jaren ’60 kwam er een einde aan de productie van consumptie-ijs in Nijmegen. In 1968 werd het Davino IJsproduktiebedrijf in Wilp geopend.
Piet Wielsma sr. woonde de laatste jaren van zijn leven op De Vijverhof. Hij overleed in 1981 op 90-jarige leeftijd en werd begraven op de begraafplaats Rustoord bij zijn in 1963 overleden echtgenote.
In 1985 is Davino opgekocht door Unilever N.V. Sinds 1999 wordt er geen ijs meer gemaakt met de naam DAVINO. In 2001 is ijsproductie verplaatst naar Hellendoorn. Davino B.V., Molenallee 51, 7384 AP Wilp, is uitgeschreven uit het handelsregister, maar het woordmerk DAVINO staat nog steeds in het Benelux-merkenregister ingeschreven (Vervaldatum: 12-11-2021).
Rob Essers

Reactie 2:

Rob Essers, 16-03-2013: In het Algemeen Handelsblad van 10 augustus 1920 wordt onder het kopje Naamlooze Vennootschappen melding gemaakt van: "Eerste Zeeuwsche Room- en Vruchtenijs Compagnie Walcheria, te Vlissingen. N.V." In het tijdschrift DE NAAMLOOZE VENNOTSCHAP, negende jaargang, 15 mei 1930 , No. 2, vond ik een verwijzing naar de NED. STAATSCOURANT 14 april 1930, No. 73, waarin staat: "No. 1310. N. V. Eerste Zeeuwsche Room- en Vruchtenijscompagnie Walcheria, Vlissingen. Na statutenwijziging genaamd N. V. Consumptie-IJsfabriek 'Davino', Nijmegen."

REAGEER

terug

Reactie 3:

Arthur, 17-02-2014: Toevallig kwam ik een advertentie uit 1936 tegen.
Hier te vinden: https://nymegen.blogspot.nl/2014/02/davino-ijs-uit-nijmegen.html.

En m'n zus heeft nog een originele Davino lichtbak:

Reactie 4:

Yp Kamsma, 17-02-2014: Dat er tijdens de tweede wereldoorlog geen Davino ijs werd gemaakt, is niet juist. In 1943 of 1944 is de St. Jozefschool Spoorbrugstraat bezet geworden en moesten wij naar een school aan de Wedren en in het middag speelkwartier ging ik ijs halen bij Davino met mijn arm in een mitella, dan had je voorrang.
Met zekerheid kan ik niet zeggen wanneer het was dat wij uit de Spoorstraat weg moesten en naar de wedren gingen. Ook weet ik de naam niet meer van die school, het was achter de Oranje singel is wel zeker in 1943 geweest en ik heb het niet gedroomd.
Reactie 5:

Rob Essers, 18-02-2014: In De Gelderlander van 25 juli 1941 staat een advertentie van de N.V. Consumptie-IJsfabriek "Davino" met de mededeling:
"Wegens rantsoeneering van de electrische energie zijn wij genoodzaakt onze zaak met ingang van 28 JULI tijdelijk te moeten sluiten!"

In De Gelderlander van 18 februari 1942 staat onder het kopje 'HANDELSREGISTER / KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN LAND VAN MAAS EN WAAL / Wijzigingen:' onder meer vermeld:
"N.V. Consumptie-IJsfabr. 'Davino', Van Gentstraat 60. Zaak in liq. getr. V.: P. Wielsma."

Wat de "getr. V." inhield, weet ik niet. Het zou mij echter verbazen als een zaak in liquidatie zonder de benodigde elektriciteit er in 1943 of 1944 in geslaagd zou zijn ijs te produceren.
Reactie 6:

Redactie, 18-02-2014: "in liq. getr. V.:" betekent "in liquidatie getreden. Vereffenaar:"
Volgens die mededelingen van de Kamer van Koophandel zijn er dan nóg drie N.V.'s aan de Van Gentstraat in liquidatie: naast Davino op nr 60 ook de Nijmeegsche Radio Centrale op nr 56, Vaste Goederen Expl. "Kent Den Tijd" op nr 62 en Vaste Goederen Expl. "J.C. Kropman" op nr 68. Toeval?
Reactie 7:

Rob Essers, 19-02-2014: In de Provinciale Geldersche courant : Nijmeegsche courant van 4 maart 1944 stond:
"De Liquidateuren der naamlooze vennootschappen:
(...)
'N.V. Consumptie-IJsfabriek Davino', in liquidatie,
(...)
deelen mede, dat de rekening en verantwoording is gedeponeerd ten kantore der betreffende vennootschap en ten kantore van het Handelsregister te Nijmegen
(...)."
Reactie 8:

Tom Boelen, 04-10-2014: Als onderzoeker van de genealogie van de familie Boelen stuit ik op het volgende verhaal dat ik kreeg van een van de kleinkinderen van Adrianus Franciscus Boelen (Frans). Deze Frans zou volgens de overlevering de oprichter en directeur van DAVINO zijn en exploiteerde de ijsfabriek tot na de oorlog. De familie Boelen woonde in Beuningen en de enige zoon van Frans t.w. Nicolaas Boelen emigreerde in 1948 naar Canada samen met zijn gezin.
Wie kan meer vertellen over het wel en wee van Frans Boelen die blijkens de verhalen met DAVINO ijsfabriek te maken zou hebben?
Reactie 9:

Rob Essers, 05-10-2014: Naar aanleiding van de vraag van Tom Boelen ben ik op zoek gegaan naar het wel een wee van Frans Boelen en zijn mogelijke relatie met de N.V. Consumptie-IJsfabriek "DAVINO".

De 24-jarige banketbakker Adrianus Franciscus Boelen trouwde op 18 april 1900 in Almelo met de drie jaar oudere Virginie Adrienne Elisa Joseph van den Heuvel. Zij vestigden zich blijkbaar in Arnhem waar omstreeks 1903 hun zoon werd geboren.
In het Algemeen Handelsblad van 6 juni 1914 staat een overzicht van de naamloze vennootschappen waarvan de akten van oprichting in Staatscourant No. 130 zijn gepubliceerd. Daarbij is ook de Eerste Arnhemsche Electr. Hyg. Room- en Vruchtenijs Comp. "de IJsbeer" in Arnhem. Een van de directeuren is A.F. Boelen:

De eerdergenoemde ijsfabriek de IJsbeer in Arnhem die werd opgericht door de heer G. Thomassen, is vermoedelijk van latere datum. In de telefoongids 1915 staan de volgende gegevens:
822   Boelen, F., Banketbakker, Steenstr. 115
2231   Gerbrands, P.W., "IJsco", Spoorwegstr. 21
1251   Paalman, W.J., Banketbakker, Jacob Cremerstr. 44a

Uit een advertentie in het Algemeen Handelsblad van 29 november 1916 blijkt dat twee van de drie betrokkenen een nieuwe vennootschap hebben opgericht die gevestigd wordt in Amsterdam. De Firma PAALMAN EN BOELEN heeft tot doel "het exploiteeren eener Room- en Vruchtenijsfabriek, genaamd IJscofabriek 'DAVIA'":

Toen zijn zoon Nicolaas Gertrudus Marie Boelen op 2 juni 1930 in Schijndel trouwde met Maria Johanna van der Wielen woonden vader en zoon in Amsterdam. Volgens huwelijksakte nr. 35 waren beiden "fabrikant".
In De Gelderlander van 3 december 1935 wordt de heer Boelen uit Beuningen genoemd in een bericht over de "Bond van IJsclubs in Maas en Waal en Rijk van Nijmegen". De heer Boelen was mede-oprichter van de bond van ijsclubs. Dat heeft niets met consumptie-ijs te maken.

In 1936 staat A.F. Boelen voor het eerst vermeld in adresboek van Nijmegen. Hij woont dan met zijn gezin op het adres Mr. Franckenstraat 2. Een beroep ontbreekt. In 1940 woont hij nog steeds in dit pand dat bij de bevrijding van Nijmegen in september 1944 is verwoest.
Volgens het adresboek uit 1948 woont A.F. Boelen op het adres Kronenburgersingel 31 en N.G.M. Boelen op het adres van Oldenbarneveltstraat 63. Bij zijn zoon staat als beroep "zuivelvakman" vermeld. Volgens de woningkaarten 1920-1946 woonde Adrianus F. Boelen ook op dit adres. Mogelijk is hij pas na 1946 verhuisd naar Kronenburgersingel 31 (na 1995: nummer 231). In het adresboek 1951 komen vader en zoon niet meer voor.
Reactie 10:

Rob Essers, 11-10-2014: Mijn veronderstelling dat de de ijsfabriek "D.A.V.I.A." (opgericht in 1916) in Amsterdam in of omstreeks 1920 ophield te bestaan, blijkt niet juist te zijn. In de telefoongids van 1927 van Amsterdam staat:
"Davia, Room- en Vruchten- ijsfabr. Zuid, v. Ostadestr. 181 26155"

In een advertentie in Het Volk van 25 april 1929 vraagt IJsco "Davia" nog jongens en meisjes voor de pakafdeling. Het adres dan nog steeds Van Ostadestraat 181-183 in Amsterdam. Het pand staat er nog steeds; zie https://goo.gl/E4dras#.

Fabrikant A.F. Boelen verhuisde op 4 maart 1932 vanuit Amsterdam naar het adres A 198 in Beuningen. Zijn relatie met de N.V. Eerste Zeeuwsche Room- en Vruchtenijscompagnie Walcheria (opgericht in 1920) in Vlissingen, na statutenwijziging in 1930: N.V. Consumptie-IJsfabriek Davino in Nijmegen, is mij nog niet duidelijk.

Er was vanaf 1924 wel een duidelijke relatie tussen Walcheria en de Nijmeegsche IJsco, Jacob Canisstraat 10-12, Nijmegen. Blijkbaar heeft Walcheria deze Nijmeegse ijsfabriek overgenomen. In 1929 verhuisde Walcheria van Vlissingen naar een nieuw fabrieksgebouw in Nijmegen, maar wie er allemaal aan de wieg van Davino stonden is vooralsnog een raadsel. Succes heeft vele vaders...
Reactie 11:

Sjef van Lierop, 09-06-2015: Beste mensen, een vraag: een kennis van me, met wat dieren, heeft een ouderwetse koelbak van "Davino-ijs" bekomen, welke vroeger op een kleine vrachtwagen gemonteerd was.
Na jaren in een wei te hebben gestaan, heeft deze kennis nu de bak als "erfstuk" gekregen.
De koelbak van ongeveer 6 bij 2,5 meter werd en wordt gebruikt als schapenstal.

Een boel rare vragen:
Hoe oud is de bak - met het "laatste" Davino logo - eigenlijk ?
Door welke fabrikant werden de bakken gemaakt ?
Op welk chassis werd zo`n bak gezet ?
Bij voorbaat dank, Groet, Sjef uit Eersel
Reactie 12:

Bas Pepers, 24-11-2015: Inmiddels is Davino weer terug verkrijgbaar op de Nederlandse markt. Het merk wordt verkocht vanaf de CHV Noordkade in Veghel. Hier bevindt zich in de Proeffabriek de Davino Winkel, waar literbakken ijs, schepijs en Davino ijs op een stick verkocht worden. Het ijs staat, net als vroeger, bekend om de hoge kwaliteit grondstoffen die gebruikt worden bij de productie van het ijs. www.davino.nl
Reactie 13:

Rob Essers, 01-07-2016: Nijmegen liep 100 jaar geleden behoorlijk achter op andere steden... De fabriek van de N. V. Automatische IJscompagnie der Amsterdamsche Banketbakkers werd in 1913 geopend (Het Nieuws van den Dag, 28 augustus 1913). De IJsco in Arnhem bestond al in 1914 (Het Centrum, 27 mei 1914) en de Haagsche IJsco van Vereenigde Banketbakkers in 1915 (Haagsche Courant, 2 april 1915).

Ook in Breda en 's-Hertogenbosch hadden de banketbakkers zich in 1916 al verenigd en was de productie al gestart toen er in Nijmegen nog gepraat werd. De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 13 september 1916 berichtte:
Nijmegen krijgt haar „IJsco".

In elke plaats van eenig belang heeft men in de laatste jaren een „IJsco" zien oprichten. Deze ondernemingen, gewoonlijk uitgaande van de plaatselijke banketbakkers, stellen zich ten doel een bijzonder smakelijk en in den zomer bij iedereen gewild consumptie-artikel in den handel te brengen in den vorm van vanille-ijs. De naam duidt dit al eenigszins aan: IJsco beteekent eigenlijk „Vanille-IJscompagnie". Nijmegenaren, die dezen zomer Amsterdam, Rotterdam' den Haag, Utrecht, Arnhem, Deventer, Breda enz. bezochten, zullen daar de bekende IJsco-wagentjes wel opgemerkt hebben en degenen, die het artikel proefden, zullen er van overtuigd zijn, dat een „IJsco" in elke stad in een behoefte voorziet.
Wanneer nu het voorjaar van 1917 zijn intrede doet, zal ook Nijmegen haar IJsco hebben. Een combinatie van Nijmeegsche banketbakkers heeft daartoe het initiatief genomen. Het vanille-ijs wordt langs electrischen weg met toepassing van de meest moderne machines bereid en zal dus uit hygiënisch oogpunt onberispelijk zijn. De heer A. G. Koper, firma Wed. Joh. Rups & Zn., is belast met de technische leiding, hetgeen tot waarborg strekt voor de zuiverheid van het artikel.

De productie van de Eerste Nijmeegsche IJsco in de Jacob Canisstraat 10-12 startte in 1917. Uit een advertentie in Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 15 mei 1917 blijkt dat de verkoop op 15 mei 1917 startte.

Opvallend is de toevoeging „D.A.V.I.N.”. Uit de laatste regels van de advertentie kan worden afgeleid dat het om een afkorting van de aangenaamste versnapering in Nijmegen gaat. Deze toevoeging vertoont een opmerkelijke gelijkenis met de naam van de fabriek van de Firma PAALMAN EN BOELEN in Amsterdam (zie Reactie 9). In andere advertenties werd de naam Eerste Nijmeegsche „IJsco” of Nijmeegsche IJsco gebruikt.
Reactie 14:

Roland Koper, 02-11-2017: "De heer A. G. Koper, firma Wed. Joh. Rups & Zn., is belast met de technische leiding, hetgeen tot waarborg strekt voor de zuiverheid van het artikel." (Reactie 13)

Het is bijzonder om te lezen dat mijn opa de leiding had over Davino. Mijn opa overleed in 1943, mijn geboortejaar. Ik heb geen herinnering aan ijsco karretjes door de staten van Nijmegen als enkel uit verhalen van mijn vader. Immers wij woonden in België en kwamen enkel op zon- en feestdagen in Nijmegen. Er rest me wel de herinnering aan een ijsfabriek naast het pand aan de Berg en Dalse weg waar mijn opa een Banketbakkerij - Eeterij (traiteur) had en de familie met tien kinderen woonde. Een prachtige zaak, die nu gerund wordt door Banketbakkerij-Chocolaterie Looijenga B.V. die de traditie en kwaliteit voortzet.
Deze ijsfabriek was m.i. voor die tijd modern en electrisch aangedreven. Er voltrok zich een vreselijk ongeluk toen een broer van mijn vader een arm verloor in een draaiende machine.

Mijn opa was een zeer ondernemend man die er op uit ging, m.n. richting Duitsland om recepten en ideeen op te doen.

Wie kan er iets meer vertellen over de ijsfabriek van mijn opa aan de Berg en Dalseweg ?
Tevens ben ik op zoek naar de datum dat mijn opa vanuit Amsterdam, waar hij een banketbakkerij had op de Nassaukade, naar Nijmegen is verhuisd.

Redactie: Rob Essers gaf antwoord op deze vraag, zie Berg en Dalseweg 90, Koper-Rups.
Reactie 15:

Jacqueline de Haan-Voois, 11-10-2020: Mijn ouders hebben jarenlang Davino ijs verkocht in hun snackbar Jeroen in Ter Heijde aan Zee. Ze hebben het verkocht tot het merk stopte.

Als kind was ik elk voorjaar weer super nieuwsgierig welke nieuwe ijsjes Davino zou hebben. Welke zouden we gaan verkopen. Mocht ik alle nieuwe ijsjes op één dag proeven?

Ik weet nog de komst van de Drieblok, Chocoblok, PushUp en ook de 1e magnum. Ja.. De Magnum werd als eerste door Davino op de markt gebracht. Hoogwaardig vanilleijs met echte Belgische chocolade. Om je vingers bij op te eten. Kwalitief veel beter dan de huidige magnum. Dit ijsje heeft het bij Davino precies 1 seizoen uitgehouden. Dit grote chocoijsje kostte fl. 1.50. maar verkocht slecht. Mensen vonden hem te groot en kozen voor de kleinere en goedkopere Chocostick.

Davino verkocht het Magnum concept aan Ola. Ola deed een gulden op de prijs. Veranderde de naam in Magnum. Zette er een peperdure reclamecampagne achter en de rest is geschiedenis. Een geweldig voorbeeld over hoe de consument zich laat verleiden.

Voor kleine ondernemers had Davino voordelen boven andere merken. De ijsjes waren niet in de supermarkt te koop. Bij andere ijsmerken kreeg je assortimentskaarten voor in je winkel, waar het complete assortiment op stond. Davino had een systeem met losse kaartjes die in een plastic ophangsysteem werden geschoven. Als winkelier kon je daardoor het assortiment aanpassen aan je wensen. Zonder een kaart met doorgestreepte ijsjes erop.

Ook kan ik me herinneren dat Davino op een gegeven moment hun jubileum vierde. Mijn ouders kregen een rondleiding aangeboden door de fabriek. Mijn moeder ging samen met onze medewerkster tante Truus een dag naar Wilp. Ze kwamen helemaal onder de indruk terug. Vertelden honderduit over hoe mooi de fabriek was. 

Helaas werd Ola steeds overheersender in Ijsjesland. De kleine ondernemingen zoals Davino verdwenen. Daarmee ook de diversiteit in handijsjes en ijstaarten.  Principieel komt er bij ons om die reden zelden tot nooit een Viennetta op tafel. Nou ja.. hooguit als deze voor 99 cent in de aanbieding is:)

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.