Molenstraat

Molenstraat 76:

Net als het vorige winkelpand (Molenstraat 70-72) is dit gebouw in Art Nouveau-architectuur gebouwd. Nummer 76 is echter niet in rode, maar in witte en blauwe baksteen uitgevoerd. Met moeite is het bouwjaar van het pand nog op het half verdwenen tegeltableau te lezen: 1907.
Kenmerken van de Art Nouveau in dit pand zijn de gestileerde daklijst, het tegeltableau en ook de segmentbogen boven de ramen.

    

terug

REAGEER

Reactie 1:

Leon Bronkhorst, 23-11-2012: Hallo, Ik heb een aanvulling over dit pand. Het pand is door de heren Thunnissen en Kropman in 1907 opgetrokken in opdracht van de heer C.J. Meijer die hier zijn kleding magazijn Meijer en Josephy naartoe verhuisde vanuit de Kannenmarkt nr. 15. Op maandag 23 september 1907 opende de zaak officieel. Ik heb hier nog een digitaal kopie van het betreffende krantenartikel .
Mvg, Léon Bronkhorst


artikel uit de Gelderlander van 21 september 1907, p2

Reactie 2:

Willem Pelser, 28-12-2014: In aansluiting op de bijdrage van Léon Bronkhorst kan ik het vervolg geven op de geschiedenis van het pand Molenstraat 76, dat in 1907 betrokken is door mijn overgrootvader (C.J. Meijer) en later overgenomen door mijn grootvader (H.J.A. Käller) en na diens overlijden door mijn oom (L. Käller). Toen hij overleed is het pand in handen gekomen van derden. Het navolgende zijn uittreksels uit notariële aktes.

Op 1 september 1915 verschenen voor notaris Ten Pol te Nijmegen
- Carl Joseph Meijer, koopman te Nijmegen
- Georg Josephy, koopman te Breda en
- Johannes Christianus Kropman, aannemer te Nijmegen
om een naamloze vennootschap op te richten.
1. De n.v. draagt de naam “Naamloze Vennootschap: “Modehandel
voorheen Meijer en Josephy” en is gevestigd te Nijmegen;
2. De n.v. heeft ten doel het behalen van winst:
a. door het exploiteren van zaken in mode-artikelen, zowel te Nijmegen als te Breda;
b. door het drijven van handel in alles wat in de ruimste zin met gemelde tak van handel in verband staat.
3. De duur van de vennootschap loopt van de dag van oprichting tot en met 31 december 1965. Op uiterlijk 31 juli 1965 zal in een aandeelhoudersvergadering worden beslist of de vennootschap wordt voortgezet.
4. Door comparanten 1 en 2 wordt tot volstorting der door hen genomen aandelen ingebracht het huis en erf en pakhuis aan de Molenstraat 76 te Nijmegen (kadastraal Sectie C no. 5945 groot 3 aren en 49 centiaren). De verkoopwaarde wordt geschat op fl. 25.000,-.

Op 5 oktober 1916 neemt Heinrich Joseph August Käller, winkelier te Eindhoven bij de N.V. Credietvereniging te Amsterdam een tweede hypotheek op het huis met tuin aan de Rechtestraat te Eindhoven, kadastraal bekend Sectie D no. 1643 groot 4,30 are.
De hypotheek beloopt een som van fl. 22.000,- met twee jaren en het lopende jaar renten, begroot op fl. 2.200,-, uitmakende boven en behalve de kosten, de som van fl. 24.200,-.
E.e.a. in het kader van een verbouwing van het achterhuis, waarop het plaatsen van een verdieping aan een winkelhuis.

Op 31 januari 1925 verschenen voor notaris Hekking te Nijmegen
- Georg Josephy Senior, koopman te Breda en gemachtigd door :
- Georg Josephy Junior, koopman te Breda
- Willy Josephy, koopman te Breda en
- Herman Josephy, koopman te Arnhem
die deze lastgeving verstrekten als mededirecteur en commissarissen van de n.v. Modehandel “Meijer en Josephy” gevestigd te Breda opgericht en gewijzigd bij acten verleden voor notaris Ten Pol te Nijmegen op 1 september 1915 en 23 januari 1919.
- Carl Joseph Meijer, koopman te Nijmegen.
Comparanten verklaarden dat Carl Joseph Meijer uit de genoemde n.v. is getreden.
G. Josephy Sr. verklaarde te verkopen en in eigendom over te dragen het huis en erg met pakhuis gelegen aan de Molenstraat 76 te Nijmegen, kadastraal bekend Nijmegen Sectie C no. 5945 groot 3,49 are.
Carl Joseph Meijer verklaarde dit vast goed te kopen en in volle eigendom aan te nemen.
Dit onroerend goed was ingebracht in de genoemde n.v. door de comparanten en door hen verkregen in publieke veiling op 27 februari 1907.
De verkoop is geschied voor de som van fl. 50.000,-.

Op 25 april 1930 verschenen voor notaris Wolters te Nijmegen
- Carl Joseph Meijer, koopman te Nijmegen en
- Theodora Maria Verhoeven, wonende te Keulen en weduwe van Alphons Maria Hendricus Meijer
en verklaarden dat:
1. op 21 juli 1926 door Carl Joseph Meijer en Alphons Maria Hendricus Meijer was opgericht de vennootschap “Meijer en Josephy”;
2. Alphons Maria Hendricus Meijer op 31 mei 1928 is overleden en dat Theodora Maria Verhoeven gebruik heeft gemaakt van het recht om de vennootschap voort te zetten;
3. met ingang van 1 januari 1930 de vennootschap hebben ontbonden en alle baten hebben toebedeeld aan Carl Joseph Meijer onder de verplichting ook de schulden voor zijn rekening te nemen. Daarbij was van Theodora Maria Verhoeven niets meer te vorderen.
4. onder de baten zich bevond het huis met erf en pakhuis aan de Molenstraat 76 te Nijmegen (Kadastraal bekend gemeente Nijmegen in sectie C no. 5945) groot drie are negen en veertig centiare;
5. de aanvaarding heeft plaats gehad op 1 januari 1930 en dat vanaf die datum alle zakelijke lasten voor rekening komen van Carl Joseph Meijer.

Op 10 mei 1930 verschenen voor notaris Wolters te Nijmegen
- Carl Joseph Meijer, koopman te Nijmegen en
- Heinrich Joseph August Käller, koopman te Nijmegen.
Comparant 1 verklaarde te hebben verkocht en in eigendom over te dragen aan comparant 2 die verklaarde te hebben gekocht en in overdracht aan te nemen:
alle baten behorend hebbend tot de vennootschap onder de firma “Meijer en Josephy” gevestigd te Nijmegen, welke tot 1 januari 1930 bestaan heeft tussen C.J. Meijer en mevrouw Th.M. Verhoeven te Keulen, weduwe van A.M.H. Meijer en daarna op 25 april 1930 is toebedeeld aan Carl Joseph Meijer. Het volgende vast goed bevindt zich daaronder:
het huis met erf en pakhuis aan de Molenstraat 76 te Nijmegen uitkomende aan de Karrengas 58 en 60, kadastraal bekend gemeente Nijmegen in Sectie C no. 5945 groot 3,49 are. Aan voornoemd vast goed is een waarde toegekend van fl. 60.000,-.

Huurcontract opgemaakt op 23 september 1969 door Makelaars- en Assurantiekantoor Strijbosch en Thunnissen:
De heer L. Käller, wonende te Nijmegen, Molenstraat 78, verklaart te hebben verhuurd aan Technisch Bureau L.M. van Bergen N.V., Bloemerstraat 54-56 te Nijmegen het winkelpand, voorzien van c.v. gelegen aan de Molenstraat 76, te Nijmegen, uitkomende aan de Karregas, benevens enige vertrekken gelegen op de 1e en 2e verdieping aan beide partijen genoegzaam bekend, bestemd om uitsluitend te worden gebruikt als verkoop T.V., Radio enz. tegen een huurprijs van fl. 30,000,-.
De overeenkomst is aangegaan voor de tijd van 10 jaar ingaande 1 juni 1970 en alzo eindigend op 31 mei 1980.
De huur zal betaald worden in maandelijkse termijnen van fl. 2.500,-, de eerste termijn vervallende op 1 juni 1970 en vervolgens op de 1e van iedere volgende maand.
Na afloop van de huurtijd zal de huurovereenkomst stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd worden. Er geldt een opzeggingstermijn van drie maanden.
De huurder heeft het recht de vertrekken op de 1e en 2e verdieping onder te verhuren

Op 22 januari 1971 zijn huurder en verhuurder overeengekomen dat de verhuurder bereid is vóór de ingebruikname van het pand door de huurder de uitgevoerde verbouwing te financieren tegen een door de huurder te betalen rentevergoeding van 8% van de verbouwingskosten aan het eind van 1970 bedragen hebbend de som van fl. 28.777,82. Deze verbouwingskosten waren op 31 december 1970 voldaan. De rentevergoeding zal door de huurder achteraf worden betaald.
Reactie 3:

Laurens ten Horn, 21-02-2021: In de kast vond ik een kleerhanger van Meyer en Josephy.

Redactie: Elders op onze site staan oude foto's van de winkel: hier en hier.
Reactie 4:

Corry Meuldijk, 15-03-2022: Ik heb van 1968 tot 1972 bij Meyer en Josephy gewerkt met meneer George en Willy. Centraalkassa.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.