zouavenbroederschap 1890.jpg

<- Back | Index | Next ->

zouavenbroederschap 1890.jpg

Sjaak Rutten: Dit is een aankondiging van de plechtige vaandelwijding door monseigneur Sacrť, 23 november 1890. Enige toelichting: 

In de eerste helft van de negentiende eeuw ontstond in ItaliŽ een sterk nationaal bewustzijn dat tot uiting kwam in een streven naar staatkundige eenheid in het land. Dit betekende een gevaar voor de onafhankelijkheid van de Kerkelijke Staat, waarvan de Paus het hoofd was. Victor Emmanuel II, koning van SardiniŽ, veroverde in 1860 een gedeelte van het pauselijk gebied, dat het midden van ItaliŽ besloeg. SiciliŽ en Zuid-ItaliŽ sloten zich na een succesvolle expeditie van vrijheidsheld Garibaldi hierbij aan. Zo ontstond het Koninkrijk ItaliŽ met Turijn als voorlopige hoofdstad. Paus Pius IX behield nog slechts Rome met omgeving, het zogenoemde Patrimonium Petri. Hij begreep dat hij een sterker leger nodig had om zijn grondgebied te verdedigen. De Paus richtte daarom een oproep tot de katholieke jongeren in de wereld om hem te hulp te komen. Onder leiding van een Franse generaal werd het "Regiment der Pauselijke Zouaven" opgericht, waarin vrijwilligers uit diverse landen dienst namen. De zouaven werden aldus genoemd naar een dappere inheemse stam in Algiers, die zich aan de Fransen had onderworpen en waaruit een keurkorps van het Franse leger was gevormd. 
Met ruim 3.000 man vormden Nederlanders het grootste contingent. Het enthousiasme in katholieke kring was hier nog groot, in tegenstelling tot andere landen. Oudenbosch was in de jaren 1864-1870 het voornaamste verzamel -en vertrekpunt van de aspirant-zouaven vanuit Nederland (Daar staat ook het Nederlands Zouavenmuseum). In 1870 bezette het Italiaanse leger het overgebleven deel van de Kerkelijke Staat. De eenheid van ItaliŽ met Rome als hoofdstad was een feit. De Paus trok zich als vrijwillige gevangene terug in het Vaticaan. De zouaven verlieten de Italiaanse bodem. 

De oud-strijders verenigden zich daarna samen met andere belangstellenden en donateurs in zouaven-broederschappen, onder de naam "Fidei et Virtuti" (geloof en deugd). Zo ontstond ook in Nijmegen in 1886 een zouaven-broederschap. En die moest een vlag hebben. In De Gelderlander van 12 augustus 1886 verscheen de volgende amusante oproep: 

"Aan de Katholieke Dames der stad Nijmegen. Met genoegen zullen er velen vernomen hebben, dat er eindelijk ook in Nijmegen een Zouaven-Broederschap is tot stand gekomen, welke Broederschap op de meeste plaatsen van Nederland, BelgiŽ , Frankrijk etc. gevestigd is. Deze broederschap, hier pas opgericht, telt reeds 36 zouaven-Leden, behalve de gewone leden (niet-Zouaven) en Donateurs. 

Alle dergelijke Broederschappen hebben eene Banier. Ook de Nijmeegsche Zouaven-Broederschap "Fidei et Virtuti" komt eene banier toe. Zouden er onder de Nijmeegsche katholieke Dames geene gevonden worden, welke gezamenlijk de taak op zich namen, en onze oud-Zouaven, welke zoo veel voor de goede zaak hebben gedaan, eene banier aanboden, opdat ook de Nijmeegsche Zouaven-Broederschap, bij het aanstaand Groote Feest van het 25-jarig bestaan van het Regiment en de ontvangst van den gevierde Generaal de Charette, met dat vaandel konden prijken? Aangezien de kosten heel gering zijn, daar de banier niets anders is als een Pauselijke vlag (het geel aan den standaard bevestigd, daarna het wit) twijfel ik niet of eenige dames der stad Nijmegen zullen volgaarne deze taak op zich nemen en vereeren de Zouaven-Broederschap daarmede. Een Voorstander der Zouaven-Broederschap". 

In 1890 was die vlag er kennelijk. Op 9 februari van dat jaar verscheen in De Gelderlander een aankondiging van een "Tooneeluitvoering door de Arnhemsche en Nijmeegsche Zouaven-Broederschap", voorafgegaan door de Inhuldiging van het Vaandel ... en het zingen van het Vaandel-lied. De aankondiging meldde ook dat de kerkelijke wijding (dat was weer wat anders dan de inhuldiging) van dit vaandel later in het jaar zou geschieden door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Monseigneur Sacrť, Apostolisch Protonarius, Deken van Antwerpen en Oudste Aalmoezenier van het Pauselijk Leger. En die gebeurtenis op 23 november 1890 wordt dus aangekondigd in bovenstaand webmuseum-item.

meer op Noviomagus.nl over Zouaven


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: