bakkers 1933.jpg

<- Back | Index | Next ->

bakkers 1933.jpg

Sjaak Rutten: Dit is een oproep voor een propagandavergadering van de Nijmeegse katholieke bakkersbond, op 12 juli 1933 in verenigingsgebouw Unitas. 
De volgende dag stond hierover een verslag in De Gelderlander:

Ned. R.K. Bond voor Brood-, Koek-, Banketbakkers en Cacao-, Chocolade- en Suikerbewerkers.
Propaganda-vergadering. Saneering in het bakkersbedrijf. 
Gisterenavond waren alle R.K. Bakkersgezellen en bovengenoemde aanverwanten ter vergadering geroepen, in verband met de saneering in het Bakkersbedrijf. De Bondsvoorzitter, de heer J. Sprokop, was de inleider met het onderwerp: "Wat zal de toekomst ons brengen?" De belangstelling was teleurstellend, gezien de moeiten die de leiding zich voor dezen avond gegeven had. Ongeveer 50 aanwezigen, waaronder eenige ongeorganiseerden, toonden belangstelling. De afdeelingsvoorzitter, de heer J. Janssen, opende met christelijken groet, verwelkomde in hartelijke woorden den algemeenen voorzitter de heer Sprokop en wees er met nadruk op dat het afdeelingsbestuur den algemeenen voorzitter had aangezocht om op dezen avond naast een verstevendiging voor de leden vooral de ongeorganiseerden te overtuigen van het nut en de noodzakelijkheid der organisatie. Spr. verwelkomde den geestelijken adviseur den Z.E. Pastoor Busch O.P., die mede aan de bestuurstafel plaats nam. De heer Sprokop, het woord krijgende, hoopte dezen avond het gestelde vertrouwen in den Bond zoo mogelijk te verstevigen en vooral de aanwezige ongeorganiseerden te overtuigen van de noodzakelijkheid der organisatieplicht. Spr. vroeg zijn aandachtig gehoor: "Wat zal de toekomst ons brengen? Wat moet gedaan worden voor alle belangen om uit deze chaos te komen? Dat wat in het verleden is gedaan? Of dat wat in het verleden is verzuimd te doen? ( ... ) Waarom gaat Nederland voorop in haar organisatiegeest van Stand- en Vak-organisaties? Omdat altijd en overal de leiding van van het Doorluchtig Episcopaat werd aanvaard". Als dit de waarborg is voor 't slagen, aldus de heer Sprokop, dan mag spr. met volle vrijheid erop wijzen hoe het Doorluchtig Episcopaat in de Vastenbrieven wees op de plicht van aansluiting bij de R.K. Organisaties ( ... )


En zo gaat het artikel nog twee kolommen lang door over de economische malaise, over de daaruit voortvloeiende problemen (sanering) in het bakkersvak maar vooral over de remedie: word allemaal lid van onze Roomskatholieke vakbond en alle problemen zullen worden opgelost. Het artikel sluit als volgt af:

Van de gelegenheid tot vragen stellen werd druk gebruik gemaakt. O.a. werd ook het onderwerp der vreemde arbeidskrachten naar boven gebracht, omdat in Nijmegen dit euvel ook reeds in trek schijnt te komen. Meerdere vragen van huishoudelijke aard werden door den heer Janssen beantwoord ( ...) Men behoeft niet te vragen of er in Nijmegen een afdeeling voor de R.K. bakkersgezellen is. Dit is overal en aan allen wel bekend, reden waarom spr. het betreurde dat er in Nijmegen nog zoovelen zijn die zeggen laat de organisatie het maar klaar maken, ik profiteer er toch wel van. In 't vertrouwen dat velen zich nog in de komende dagen zullen opgeven sloot spr. onder dankzegging dezen geslaagden bijeenkomst. Voor belangstellenden verwijzen we naar het adres van den afd. voorzitter den heer J.J. Janssen, v. Welderenstraat 64.

Elders op onze site staat een groepsfoto van St. Hubertus.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: