‘Hotel du Soleil’ aan de Graafseweg:

Aan de Graafseweg, nabij de hoek met de Stijn Buysstraat, staat een groot gebouw met een rijk verleden. Het werd omstreeks 1880 door de Nijmeegse bouwkundige J. Haspels Jjzn gebouwd als rij van zes herenhuizen voor de gegoede burgerij. Een van de huizen werd bewoond door F.C.D. Thieme, eigenaar van de gelijknamige boekdrukkerij.
In 1903 – het toerisme in en om de stad bloeide als nooit tevoren – werden de zes huizen bij elkaar gevoegd en verbouwd tot eersteklas restaurant en hotel met 60 kamers. Grand Hôtel du Soleil opende zijn deuren op 23 augustus van dat jaar voor het publiek. Twee jaar later werd het gebouw uitgebreid met een veranda aan de voorzijde, een garage aan de zijkant en een rijkversierde feestzaal aan de achterzijde. Oscar Leeuw tekende voor het ontwerp. De feestzaal zou later verder worden uitgebreid.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zakte het toerisme in en moest het hotel zijn deuren sluiten. Het gebouw huisvestte tijdelijk een garnizoensbureau en werd in september 1919 aangekocht door de N.V. Ant. Jurgens’ Margarinefabrieken. Nadat Jurgens tijdens de Eerste Wereldoorlog al enkele kantoren vanuit Oss had overgebracht naar het nabijgelegen Hotel Keizer Karel, werd nu ook het gebouw aan de Graafseweg ingericht als kantoor.
In 1922 kwam het pand in handen van de Staat der Nederlanden. Na enige verbouwingen werden de Rijksbelastingkantoren er ondergebracht. In een tijdperk waarin geautomatiseerde betaling nog toekomstmuziek was, kwamen Nijmegenaren een halve eeuw lang hier hun belastingen contant betalen. Intussen werd het gebouw meerdere malen uitgebreid. Maar werd het gebouw in 1922 nog geprezen om zijn licht en ruimte, in 1973 verruilde de belastingdienst het oude gebouw maar wat graag voor een nieuw kantoor aan de Stieltjesstraat. Het gewezen huizencomplex, hotel, garnizoensbureau en (belasting-)kantoor aan de Graafseweg werd een kamerverhuurbedrijf, wat het tot op de dag van vandaag nog is.
Het gebouw is aan de buitenzijde redelijk in oorspronkelijke staat bewaard gebleven, aan de binnenzijde is het echter meeerdere malen ingrijpend verbouwd. Van de toevoegingen van Oscar Leeuw uit 1905 bestaan de garage en de feestzaal nog steeds. Deze laatste heeft wel veel van zijn vroegere glans verloren doordat er kamers in zijn gebouwd.

 

DSC5941.jpg DSC5943.jpg DSC5945.jpg DSC5946.jpg DSC5948.jpg
DSC5949.jpg

terug

Reactie 1:

Redactie, 29-07-2018: Hierbij enkele foto's van Hotel du Soleil in Nijmegen.

Reactie 2:

Henk La Croix, 30-07-2018: Is het oude belastingkantoor ook niet in het bezit geweest van de Heer (baron) van Lamsweerde ?
Reactie 3:

Mw. Jopie Huisman, 30-07-2018: Dit gebouw is nu verbouwd tot `Villa Fleur`, met links op de hoek een restaurant. En naar rechts een Poolpaleis en daarnaast appartementen boven een heuse Action (voorheen Wals Modern Wonen)!
Reactie 4:

Boy van Pelt, 03-08-2018: Reactie op Henk la Croix (Reactie 2): Inderdaad is het oude belasting­kantoor gekocht door Baron Vic van Lamsweerde. Ik zat met hem aan de koffie in Old Dutch en hij vertelde mij dat het kantoor te koop was per inschrijving. "Wat zou het opbrengen?" was zijn vraag. Met de natte vinger zei ik tegen hem "262.000 gulden". "Ok, dan schrijf ik daarvoor in." Een paar weken later ben ik met hem meegegaan naar Arnhem Pels Rijckenstr waar de verkoop gegund werd. Er was nog een bieder, De Heer Onstenk uit Berg en Dal. Deze had 150.000 geboden. Dus was het snel klaar. Vic kreeg het gegund voor de biedprijs. We zijn samen die dag heel erg dronken geworden, zo blij was hij met de aankoop. Zijn dochter heeft er lang de kamerverhuur geregeld. Volgens mij is het nu eigendom van de Wibeco groep Fam de Witt Beek.

Redactie:


De Volkskrant 31-03-1973

Reactie 5:

Klaas Bouwer, 07-01-2019: Dit hotel werd van 1905 tot 1911 geëxploiteerd door Nicolaas Josephus Jergen, afkomstig uit Braunschweig. Daarna heeft hij hotel Mariënboom gehuurd. Hij overleed in 1912, zijn weduwe Anna Liesenberg zette het hotel voort.
Hotel Du Soleil is in 1908 overgenomen door een hotelmaatschappij die het hotel heeft laten uitbreiden naar een ontwerp van architect W.B. van Lieshout uit Den Haag. Hoewel Jergen zichzelf aanprees als een manager met veel ervaring in binnen- en buitenland, was hij in 1902 in Eefde failliet gegaan. Hij werkte voor hij als hotelier optrad, bij de Holland-Amerika Lijn.
Reactie 6:

H. de Bree, 27-03-2019: Beste heer van Pelt, heette die dochter Carmen toevallig ? Ik heb een aantal jaren met veel plezier gewoond in de kamer grenzende aan de balzaal. Volgens mij is dat die ruimte met het gordijn (laatste foto). Daar zat tevens een verhoging waarop het orkest speelde. Het gebouw ademde historie uit.
Reactie 7:

Boy van Pelt, 27-03-2019: Hr. de Bree, de dochter heet inderdaad Carmen, zij heeft jaren het kamerverhuurbedrijf voor haar vader Vic Baron van Lamsweerde met strakke hand uitgevoerd. Privé een zachtmoedig vrouwtje, zakelijk keihard.
Reactie 8:

H. de Bree, 10-09-2019: Hartelijk dank heer van Pelt. Carmen was een zeer prettige huurbazin. Hopelijk gaat het goed met haar. Ik ben zelf in het bezit van enig foto/film matariaal. Vriendelijke groet, H. de Bree
Reactie 9:

Mark Branse, 25-02-2020: ik vond een kleine brochure van Grand Hotel du Soleil.
Reactie 10:

Redactie, 01-03-2020: Enige krantenartikelen uit de periode 1910-1923:
GLD 06-07-1910 p2RO: Een groot plan. [verbouwing en vergrooting ..] heeft de tegenwoordige eigenaar, de heer Steenmetser van zijn zaak een N. V. gevormd en bestaan er plannen om het tegenwoordige gebouw een verdieping te verhoogen en verder aan te bouwen op den hoek van de Steinbuijsstraat een "bodega" en café restaurant en aan de achterzijde van het hotel eene groote schouwburg- en concertzaal met hoofdingang aan de rechter zijde. [..]
GLD 06-07-1910 p3RO: NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP "Grand Hotel Du Soleil" [aandelenuitgifte]
PGNC 21-03-1912 p1MB: Grand Hotel "du Soleil". Naar wij vernemen werden in de algemeene vergadering van aandeelhouders der N. V. "Grand Hotel du Soleil" te Nijmegen tot Commissarissen benoemd de heeren L. F. M. v. Waesberghe, bankier te Hulst en J. G. Meijer, dir.-generaal van het "Zeebad Vlissingen" te Vlissingen, werd den heer J. F. Steenmetzer ontslag verleend als directeur en de heer J. Fuchs tot waarnemend directeur benoemd.
PGNC 19-05-1912 p9MM: [advertentie, o.a. familie-hotel-pension, opnieuw gerestaureerd, nieuwe directie] JOH. FUCHS, w.n. Dir.
PGNC 01-06-1912 p2LB: Hotel "du Soleil", De heer J. P. D. Fuchs, die gedurende twee jaren het hotel "du Soleil" en de daarbij behoorende feestzaal tot veler tevredenheid bestuurde, en in de laatste maanden waarnemend directeur was, legt met 1 Juni aanst. die betrekking neer.
PGNC 17-12-1912 p4 : GRAND HOTEL "DU SOLEIL", NIJMEGEN. Balzaal met parquetvloer. Annex Kleedkamers, Receptiesalons, Rookkamer enz. Thans geheel gerestaureerd. L. Th. J. CLEERDIN, Gérant.
PGNC 01-01-1913 : [nieuwjaarswens] Grand Hotel "du Soleil" Nijmegen. L. Th. J. CLEERDIN, Gérant. m. g.
PGNC 07-12-1913 p3RB: Ondergeteekende heeft de eer hierdoor bekend te maken, dat zijn functie als GERANT der N.V. "Grand Hôtel du Soleil" na 31 December 1913 wegens ontbinding der Vennootschap is geëindigd. L. Th. J. CLEERDIN, Gérant. NIJMEGEN, December 1913.
PGNC 04-01-1914 p1MB: [verslag raadsvergadering] De heer WEGERIF zegt, dat het hotel momenteel gesloten is, maar dat de zaal nog wordt geëxploiteerd. De heer IVENS had gehoord, dat in Hotel "du Soleil" een zweminrichting zou worden gevestigd.
PGNC 09-07-1914 p1RO: Brand in "du Soleil" Gisterenavond circa 6 uur werd de politie van den post in de Sloetstraat medegedeeld dat er brand was uitgebroken in het "Grand Hotel du Soleil" aan den Graafschen weg. Men trok er direct met den slangenwagen heen en bij aankomst bleek er binnen een vrij hevig vuur te woeden, ofschoon alles aan alle zijden gesloten was. Het hotel staat sinds eenigen tijd ongebruikt en alleen de zaal doet af en toe dienst voor vergaderingen e.d. Een der buitendeuren werd geforceerd en toen bleek dat de eetzaal op den beganen grond in brand stond en het vuur zich reeds mededeelde aan de bovenverdieping. Met twee stralen op de waterleiding bluschte de brandweer, die inmiddels het werk van de politie had overgenomen, het vuur dat in een kort oogenblik vrij hevig om zich heen had gegrepen. Behalve waterschade, die niet zeer aanzienlijk is, is er meer schade vermoedelijk door den rook die alles in een dichten nevel hulde en alle kamers doortrok tot in de nok van het gebouw. Over de oorzaak tast men in het duister. Loodgieters hadden dien dag tot halfvijf 's middags in het gebouw gewerkt aan het herstellen van leidingen en afnemen van kronen en gelijktijdig met den zoon van den eigenaar het gebouw verlaten. De schade wordt door verzekering gedekt.
PGNC 20-07-1914 p3RB: Grand Hotel "du Soleil". De bedrijfsschade door onze Maatschappij geleden door den brand van 7 dezer, vergoedde de Bedrijfsverz. Maatschappij "LABOR" te 'sGravenhage ons zeer coulant en geheel naar ons genoegen, niettegenstaande het Hotel tijdelijk gesloten was. Zeer zeker kunnen wij "LABOR" hierdoor ten volle aanbevelen. Vertegenwoordiger: J. LAMERS Woningbureau "'t WOONHUIS" Spoorstraat 12. De Directie der N. V. Grand Hotel "de Soleil", Nijmegen.
PGNC 03-11-1914 p2MM: Maandag 2 November. [..] Landstormafdeeling N.V.K. Gisterenmiddag [1 of 2nov?] te 12 uur was [..] de landstormafdeeling, gevormd uit het Nijmeegsch Vrijwilligerskorps, aangetreden [.. op de Eiermarkt, daarna ging het] naar het hoofdkwartier van den garnizoenscommandant in het hotel "Du Soleil". De troep stelde zich aldaar op in orde van parade, [..]
PGNC 04-08-1915 p1RM en 2LB: Dinsdag 3 Augustus. [..] De gisterenavond door de alhier in garnizoen zijnde muziekkorpsen onder leiding van den heer A. Thewissen gehouden taptoe, ter gelegenheid van de verjaardag der Koningin-Moeder, had een groote menigte op de been gebracht. [..] Het numeriek zeer sterke muziekkorps trad voor Hotel du Soleil, het hoofdkwartier van den plaatselijken commandant, aan [..]
PGNC 18-01-1919 p2LM: Op 1 Februari a.s. wordt het Hotel "du Soleil" door de militairen ontruimd en het garnizoens-bureau weder gevestigd in de Infanterie-kazerne I aan den Groesbeekschen weg.
PGNC 19-04-1919 p4MM: Voorloopig Bericht. [.. Verkoop inventaris Hotel du Soleil op 6mei10u en 7mei10u] Zichtdag 5 Mei 1919.
PGNC 26-04-1919 p3RM: Publieke Verkooping van belangrijken HOTEL-INVENTARIS. [.. op 6mei10u en 7mei10u, met omschrijving inventaris] Zichtdag 5 Mei 1919.
PGNC 03-05-1919 p3RO: Notaris VERMEULEN te Nijmegen bericht, dat de aangekondigde verkoop van den inventaris van het Hotel "Du Soleil" op 6 en 7 Mei a.s. voorloopig is UITGESTELD.
PGNC 09-05-1919 p3LM: N.V. Grand Hotel "DU SOLEIL" TE NIJMEGEN. Vergadering van Aandeelhouders op Donderdag 22 Mei 1919, 's middags 2 uur, in de Societeit "Burgerlust" te Nijmegen. Punt van behandeling: Verkoop van het Hotel.
PGNC 10-05-1919 p3RM: [aankondiging verkoop GHDS op 22mei20u en 29mei20u]
PGNC 17-05-1919 p4MO: [aankondiging verkoop GHDS op 22mei20u en 30mei20u]
PGNC 24-05-1919 p1MM: N.V. Hotel du Soleil. De algemeene vergadering van aandeelhouders in de N.V. Hotel du Soleil heeft besloten over te gaan tot verkoop van het hotel.
PGNC 27-05-1919 p3LM: Bericht van verhooging [..]
PGNC 17-04-1923 p1RM en p2LB: Het nieuwe gebouw van 's Rijks Dir. Belastingen. Gistermiddag hebben wij het nieuwe gebouw van 's Rijks directe belastingen, invoerrechten en accijnzen aan den Graafschen weg, dat de vorige week gedeeltelijk in gebruik is genomen, bezichtigd. [..] Men weet, dat het vroegere Hotel "Du Soleil" na zijn mobilisatie-bestemming was overgegaan aan de firma Jurgens, die het evenwel sinds eenigen tijd voor haar bedrijf niet meer noodig had. [.. uitgebreid artikel met oa interieurbeschrijving]

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
onthoud dit (1 uur)