Scheepswerf

brieven Scheepswerf in het Meertje

Hierbij enkele kopietjes die ik kreeg betreffende de 2 klaagbrieven van mijn overgrootvader J. Meijer, eigenaar van de scheepshelling in het Meertje, en het (afwijzende) antwoord hierop.

Mijn grootvader Johannes Hendrikus Meijer (geboren 02-01-1881 en overleden 22-10-1955) was scheepstimmerman. Zijn vader, ook scheepstimmerman, was eigenaar van de scheepsdwarshelling de Ooij tot 1875. Deze werf ging over in andere handen en kwam in problemen door de verzanding van de nood/vluchthaven (nu genaamd het Meertje, nabij het Holland-Duits Gemaal). De werf kreeg zijn ondergang in 1904.
Mijn betovergrootvader J. Meijer (geboren in 1752 te Leeuwen) was ook scheepstimmerman en eigenaar van de werf te Beneden-Leeuwen en Zaltbommel. Daar gaf hij de aansporing van deze ver­bouwing van de scheepswerf met de aanbouw en herstelling van houten naar de ijzeren schepen. Hij was getrouwd met Anna Maria Tromp (geboren 1753).

Collectie: Martien Ruikes (toegevoegd 30-09-2011)

Heeft u herinneringen bij dit item? Laat het ons weten, we maken graag gebruik van uw verhaal.


No 60. Extract uit het register der besluiten van Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland.
    Dingsdag, den 22 December 1874.
Gelezen eene missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 15 December jl. No 9, 3e Afd., en daarbijgevoegd adres (en bijlage) van J. Meijer, te Nijmegen, houdende beklag over den onvoldoenden toestand van de noodhaven aan den Meersluis boven Nijmegen, ten gevolge van het vanwege het bestuur dier gemeente storten van puin aan den mond dier haven;
Gehoord het gerapporteerde;
Is goedgevonden:
1. Voormelde missive en het daarbij gevoegd adres (en bijlage) in handen te stellen van het Gemeentebestuur van Nijmegen, met verzoek om, onder terugzending, te berigten hoe in deze zal worden gehandeld.
2. Enz.
Extract dezes zal worden gezonden aan het Gemeentebestuur van Nijmegen en aan enz. ieder voor zooveel hem betreft.
Coll. Accordeert met voorschr. register,
De Griffier der Staten,
[handtekening]


Noodhaven

Berigt gevraagd bij
besluit dd. 22 December
1874. No. 60
Enz.

Scriptum

Ged. Staten

Onder terugzending der stukken gevoegd geweest bij UEd[..] hiernaast vermeld besluit betrekkelijk een door J. Meijer alhier aan den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken ingediend adreshoudende beklag over den onvoldoenden toestand van den Noodhaven aan de Meersluis boven Nijmegen; hebben wij de eer te berigten: dat de mond der bedoelde Noodhaven bij den voortdurenden lagen waterstand op hare gewone diepte is gehouden en geene puinstorting aldaar heeft plaatsgehad.
De bij Uw besluit gevoegde beschikking is aan J. Meijer uitgereikt.


No. 2994/3 1e afdeeling Waterstaat
A[..] Mededeeling

Arnhem, 12 Junij 1882.
No. 290 INGESCHREVEN Den 14 Junij 1882
[..]
De Commissaris des Konings in de provincie Gelderland.
Gelezen eene missive van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 3 Junij JL,
No. 6 afdeeling Waterstaat A, omtrent een adres van J. Meijer te Nijmegen, daarbij verzoekende dat de aan zijn scheepstimmerwerf grenzende en verzande nood of vlugthaven aldaar voldoende worde uitgediept.
Heeft goedgevonden:
Namens den Minister voornoemde aan adressant te kennen te geven dat de diephouding van de door hem bedoelde nood of vlugthavens, ten behoeve van zijn scheepstimmerwerf, niet tot de verpligting van het Rijk behoort, zoodat aan zijn verzoek geen gevolg kan worden gegeven.
Afschrift dezer zal worden gezonden aan Burgemeester en Wethouders van Nijmegen ter kennisneming en uitreiking aan adressant alsmede aan enz.
De Commissaris des Konings voornoemd
Mollerus.terug
Reactie 1:

Pier Klein, 27-03-2017: Geachte lezer,
Kan het zijn dat de ene of de andere stamboom niet klopt?
Ik vond namelijk op www.genealogieonline.nl/stamboom-lormans:

Johannes Hendrikus Meijer 1881-1955 (in 1902 getrouwd met Elisabeth Wilhelmina Luermans 1879-1933) was de zoon van
Johannes Meijer (scheepstimmerman) 1844-1889 (in 1874 getrouwd met Helena Everdina Kok 1851-1881), en dat was weer de zoon van
Pieter Meijer 1813-1897.

Of de ene of de andere stamboom klopt niet helemaal, maar welke?
Met vriendelijke groeten,
Pieter Klein, Haarlem
www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal

Redactie: de aanduiding betovergrootvader voor J. Meijer (geboren 1752) is één generatie te kort. Volgens diezelfde stamboom is Pieter Meijer (1813-1897) een zoon van Jan Meijer (1752-1814) en Jacomina Salet (1770-1832).
Anna Maria Tromp wordt er genoemd als vrouw van een niet direct verwante Willem Meijer.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: