1587

< vorige | index | volgende >

Foto ON1587 - WIE bij firma Tijssen-Frederiks Nieuwe Nonnendaalseweg WANNEER WAAROM

een foto van mijn opa's bedrijf. Hij staat vooraan bij paard.
Tijd: vooroorlogs. Locatie: bovenaan de Nieuwe Nonnendaalseweg.
Wie heeft meer informatie? En kan iemand bevestigen of juist ontkrachten dat dit bedrijf een voorloper was van het latere transportbedrijf Frederiks?

Collectie Ton Leenders (geplaatst 09-05-2017)

Reactie 0:

Ton Leenders, 19-05-2017: Foto firma Tijssen-Frederiks
Reactie 1:

Rob Essers, 06-10-2019: De aanduiding "bovenaan de Nieuwe Nonnendaalseweg" is misleidend. Op het zinken plaatje rechts op de foto staat het huisnummer 175. De firma Tijssen-Frederiks was in de periode 1920-1935 gevestigd op het adres Nieuwe Nonnendaalscheweg 175. De magazijnen en het kantoor zijn per 1 april 1936 verplaatst naar Nieuwe Nonnendaalscheweg 55 (bron: De Gelderlander, 31 maart 1936).

Volgens De historie van transportbedrijf Fa. Frederiks (1890 - 1982) is Jan Frederiks (Druten 25 augustus 1850 – Hees 29 september 1914) de grondlegger van de firma aan de Waalkade. Deze ging al in 1913 in andere handen over. De firma Tijssen-Frederiks kan onmogelijk de voorloper van het transportbedrijf zijn. De naam TIJSSEN FREDERIKS ben ik voor het eerst tegengekomen in een advertentie in de De Graafschap-Bode van 20 augustus 1920, waarin een dienstbode wordt gevraagd. Uit een advertentie in de PGNC van 20 november 1920 worden onder dezelfde naam op hetzelfde adres "Distributie-vrije Cokes" aangeboden.

De 27-jarige Theodorus Tijssen (Puiflijk 13 november 1878 – Nijmegen 21 december 1946) was op 2 augustus 1906 getrouwd met de 42-jarige Catharina Geertruida Heshusius (Batenburg 21 maart 1864 – Hees 3 augustus 1921). Zij was de weduwe van voerman Antoon Frederiks (Puiflijk 16 januari 1857 – Druten 7 december 1904) en had dertien kinderen gebaard. Antoon was een jongere broer van Jan Frederiks, de grondlegger van de Fa. Frederiks; zie stamboom Antoon Frederiks.

"Tijssen, Th., sleeper, Nieuwe Nonnendaalsche weg 175 [tel.] 1530" stond voor het eerst vermeld in het adresboek 1914-1915. Uit een akte d.d. 15 maart 1913 blijkt dat hij een "Huis, stalling, erf en tuin aan den Nieuwen Nonnendaalschen weg te Nijmegen" heeft gekocht van Jacobus Theodorus Aloysius Dahlhaus (Nijmegen 11 september 1860 – Gendt 10 februari 1925) die de ondergrond op 21 december 1906 had verworven. De door Dahlhaus gestichte gebouwen op de foto dateren blijkbaar uit 1909.

Bovenaan de woningkaart 1920-1946 staat Theodorus Tijssen vermeld als hoofdbewoner. Voor 1936 staat in adres- en telefoonboeken de firmanaam Th. Tijssen Frederiks. Of met de toevoeging "Frederiks" een bepaalde persoon bedoeld wordt, heb ik niet kunnen achterhalen. Mogelijk was het een bijnaam van de stiefvader van de kinderen van Antoon Frederiks. Verschillende zonen van Antoon zijn werkzaam geweest als voerman en brandstoffenhandelaar. Op de woningkaart 1920-1946 van nummer 177/179 staat de doorgehaalde tekst: "Stallen D J Frederiks". Mogelijk gaat het hier om Derk Frederiks (Druten 12 maart 1892 – Nijmegen 5 mei 1957).

Na het overlijden van zijn echtgenote had Theodorus Tijssen waarschijnlijk een buitenechtelijke relatie met haar dochter Geertruida Frederiks (Druten 30 maart 1896 – Nijmegen 27 april 1978), de weduwe van koetsier Hendrik Johannes van Blitterswijk (Lienden 26 april 1897 – Dodewaard 30 juli 1921). In de PGNC van 19 september 1924 staat een geboorteadvertentie van CATHARINA GEERTRUIDA, dochter van TH. TIJSSEN en G. THIJSSEN-Frederiks, Nieuwe Nonnendaalschen w. 175. Geertruida Frederiks zou in 1949 hertrouwen met brievenbesteller Willem Hendrik Speldekamp (Maarssen 28 augustus 1889 – Nijmegen na 1980), de weduwnaar van haar zuster Catharina Geertruida Frederiks (Druten 6 juli 1893 – Nijmegen 6 augustus 1948).

Uit een advertentie in de PGNC van 22 maart 1937 blijkt dat de oprichting van de N.V. BRANDSTOFFENHANDEL TIJSSEN-FREDERIKS niet geheel probleemloos is verlopen. Th. Tijssen had vanaf 1 april 1936 geen recht meer de naam Tijssen-Frederiks te gebruiken als handelsnaam en een kolenhandel uit te oefenen. Vanaf 6 januari 1937 was hij niet meer werkzaam voor de naamloze vennootschap in oprichting. De nieuwe directeuren waren F. Backer en J. Ensink.
Reactie 2:

Rob Essers, 07-10-2019: De voorgevel van het pand (bouwjaar 1909) stond circa 50 meter van de weg. De inrit en het gat in de huisnummering tussen Nieuwe Nonnendaalseweg 173 en 181 bestaan nog; zie Street View - aug. 2018.. Op kaart 57. Neerbosch sectie B, omgeving Floraweg - Derde van Hezewijkstraat - Nieuwe Nonnendaalseweg (RAN, inventarisnummer 272), is in de linker bovenhoek te zien dat het pand vervangen is door een ander pand met de huisnummers 175-177-179 dat op de luchtfoto uit 1949 (RAN, documentnummer GN1208 - A) aan het begin van de Bosbesstraat ligt.

Het pand op de foto is in 1931 door brand verwoest. De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant berichtte hierover:
ZWARE BRAND AAN DEN NIEUWE NONNENDAALSCHE WEG.

Sleeperij uitgebrand.


In den afgeloopen nacht is het Sleepersbedrijf van de firma Tijssen-Frederiks, gevestigd aan den Nieuwe Nonnendaalscheweg, door een ernstigen brand geheel verwoest. Om kwart over eenen ongeveer hoorden eenige mannen, die bezig waren in de buurt een put te ledigen, rumoer in den stal van het bedrijf en spoedig begrepen zij de oorzaak er van, toen zij rook en vlammen uit het dak zagen komen. Het waren de paarden, die om hun leven vochten. Zeven van deze dieren waren gestald en drie van hen konden niet meer op tijd bevrijd worden. Zij verbrandden levend, terwijl een vierde zoodanige brandwonden had bekomen, dat het afgemaakt zal moeten worden. Het vuur greep zoo snel om zich heen in de brandbare omgeving van hooi, stroo en hout, dat spoedig de vlammen van alle zijden uitsloegen en de omgeving helder werd verlicht. De brandweer, die met veel materieel op het bericht van een uitslaanden brand vertrok, stond voor een hopelooze taak. Het gebouw, waarin het bedrijf was gevestigd, brandde radicaal uit, doch men mocht nog het genoegen smaken het woonhuis geheel te behouden, ofschoon het vast aan het bedrijf was aangebouwd. In dit woonhuis lag op verdieping een 16-jarig knechtje te slapen en, hoewel door den baas gewekt en uit bed gekomen, was hij door slaap overmand er weer ingekropen. Toen de brandweer bij haar komst vernam, dat de knecht vermist werd, werd de verdieping met een ladder bereikt en de knaap naar beneden gebracht, die weer rustig was ingeslapen en om hulp riep toen hij werd beetgepakt. De hulp was intusschen kortbij en zeer noodig. Het vuur verwoestte intusschen alles wat brandbaar was in een tijd van een goed uur. Een personen-auto, twee vrachtauto's en een platte wagen met hooi werden mede vernield, benevens tal van stalgoederen en tuigen. De brandweer gaf met vijf stralen water, doch kon niet verhinderen, dat het gebouw geheel uitbrandde. Ook een groote voorraad kisthout aan plankjes, waarover een proces loopt en dat daar opgeslagen was, verbrandde geheel. Deze partij was niet verzekerd, doch overigens moet alles, ook de paarden, opgenomen zijn in een verzekering. De oorzaak is niet bekend geworden.
(bron: PGNC, 16 april 1931)

De foto met de versierde wagen is in ieder geval gemaakt voor de brand in 1931, waarschijnlijk voorafgaande aan een of andere reclameoptocht. De tekst op de wagen biedt weinig aanknopingspunten, maar het zou een optocht in het kader van de viering van 700 jaar stadsrechten in augustus 1930 geweest kunnen zijn.

Bij de personen die op de wagen zitten, zou het kunnen gaan om Theodorus Tijssen en Geertruida Frederiks. De twee personen die voor de wagen staan, zouden twee van haar broers kunnen zijn. Uit een advertentie in De Gelderlander van 9 april 1932 blijkt dat Hendrik Simon Frederiks (Druten 4 januari 1895 – 31 januari 1953) en Nico Frederiks (Druten 17 oktober 1899 – Nijmegen 5 januari 1953) het slepersbedrijf een jaar na de brand hebben overgenomen. De Fa. Gebr. N. en H.S. FREDERIKS was gevestigd op het adres Groenestraat 215-215a. De firma Tijssen-Frederiks, Nonnendaalscheweg 175-177-179, ging verder als brandstoffenhandel.

Ook na oprichting van de oprichting van de N.V. BRANDSTOFFENHANDEL TIJSSEN-FREDERIKS, Nieuwe Nonnendaalscheweg 55, bleef Theororus Tijssen op het oude adres in brandstoffen handelen. In 1939 werd steenkolenhandelaar Willem Bouwmans de nieuwe eigenaar (bron: RAN, inventarisnummer 1258). Theodorus Tijssen en Geertruida Frederiks verhuisden naar het adres Breedestraat 14; zie woningkaart 1920-1946 en vertrokken volgens PGNC van 28 juni 1940 in juni 1940 naar Vrouw Jutteland 31 in Delft. Theodorus Tijssen overleed op 21 december 1946 in Nijmegen. Een overlijdensadvertentie heb ik niet aangetroffen.
Reactie 3:

Ton Leenders, 08-10-2019: Hartelijk Dank Rob Essers voor alle moeite; weet nu weer iets meer over de familiehistorie.
Reactie 4:

Rob Essers, 08-10-2019: @Ton Leenders (reactie 3) - Aanvullende informatie over opa (naam, data et cetera) en zijn functie binnen de firma zou welkom zijn. Ik ben er inmiddels achter dat Theodorus Tijssen op de foto niet op de wagen zit, maar in het midden van de foto bij de kont van het paard staat.
Reactie 5:

Andrι Sonneville, 25-11-2019: Misschien ter aanvulling: Antoon Frederiks, de broer van Jan Frederiks die grondlegger was van transportonderneming FA Frederiks, was op zijn beurt (in 1903) grondlegger voor het transportbedrijf dat nu HSF Logistics heet. Antoon Frederiks begon, als keuterboertje in Druten, met het verhuren van zijn paard(en), met of zonder voerman, voor het slepen van de smalspoortreintjes op de steen- en pannenfabrieken aan de Waal. Kort nadat een brand de boerderij in Druten in de as legde, overleed Antoon Frederiks aan een (verwaarloosde?) longontsteking, die hij bij de red- en bluswerkzaamheden eerder had opgelopen.
Uit het boek 'Van haver tot transport' over de geschiedenis van H.S. Frederiks Internationaal: "Door de gebeurtenissen dat rampjaar (1904, AS) ziet oma Frederiks (de weduwe van Antoon Frederiks, AS) zich gedwongen met haar gezin en de paardenknecht naar Nijmegen te verhuizen. De knecht moest wel mee, hij kent immers als enige het reilen en zeilen 'in de zaak'. Het weinige dat het gezin nog heeft en dat 'in de grote stad' toch niet nodig is, wordt van de hand gedaan. De rest van de schamele bezittingen wordt opgeladen op de platte wagen en met de paarden er voor en er achter naar de Nonnendaalseweg, het nieuwe woonadres in Nijmegen, gebracht. Oma Frederiks besluit zich toe te leggen op het transportwerk waar wijlen haar man, Antoon Frederiks, in Druten mee begonnen was."
Het boek 'Van haver tot transport' verscheen in 2011 ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Hendrik Simon Frederiks (II), kleinzoon van Antoon Frederiks. H.S. Frederiks (II) overleed in november 2018.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: