1586

< vorige | index | volgende >

Foto ON1586 - 100 jaar Nederlandse Spoorwegen in 1939

Vestibule-versiering bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan Nederlandsche Spoorwegen aangeboden aan hare directie door het personeel
Deze kopie van een foto (vervaardigd door Foto Grijpink) van 17 x 22,5 cm is afgedrukt op een papier van 23,5 x 30 cm, aan de bovenkant wat beschadigd en ingescheurd. Vermoedelijk in 1939 aan het N.S.-personeel verstrekt.

Collectie Jos Roding (geplaatst 24-04-2017)

Reactie 0:

Jos Roding, 24-04-2017: Foto stationsversiering 1939
Reactie 1:

Rob Essers, 24-04-2017: In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 20 september 1939 stond het volgende bericht:
Stationsvestibule getooid

Smaakvolle versiering ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der Ned. Spoorwegen

Het zal onzen lezers niet onbekend zijn, door verschillende berichten in ons blad, dat ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Nederlandsche Spoorwegen het station te Nijmegen versierd zou worden. Lag het aanvankelijk in de bedoeling, het geheele gebouw en in 't bijzonder den monumentalen voorgevel van 'n feesttooi te voorzien, zoodat reeds van verre de aandacht zou worden getrokken, in verband met de tijdsomstandigheden heeft men zich tot 'n eenvoudige versiering bepaald. De vestibule is 't thans die door een smaakvolle versiering bewijst hoezeer ook het Nijmeegsche spoorwegpersoneel met het eeuwfeest medeleeft. Intiem is de tooi geworden en voornamelijk zij, die onmiddellijk met de spoorwegen te maken hebben – het personeel en de reizigers – genieten er het meest van. En dat lijkt ons onder de huidige omstandigheden, nu er helaas geen sprake kan zijn van een grootscheepsche feestviering, wel de juiste opvatting. Het blijft in eerste plaats een intieme viering voor de spoorwegen bij dit jubileum, doch de reizigers profiteeren er ook van mee, want het is wel zeker dat deze prettige aanblik in de vestibule hen even tot plezierige gedachten zal brengen.

Wie thans de vestibule binnen treedt, wordt dadelijk getroffen door de verrassende veranderingen, die toch slechts met eenvoudige middelen tot stand zijn gebracht. Maar eens te meer mag dan geconstateerd worden, dat eenvoud het ware kenmerkt. In de eerste plaats zijn er verschillende voorwerpen, die in deze hal een plaats hebben, ietwat verdekt opgesteld, zoodat de nuchtere zakelijkheid van b.v. een kaartjes­automaat wat aan het oog onttrokken werd. Groene boompjes zijn er voor in de plaats gekomen. Boven de loketten hangt een slinger van groen met oranje, evenals rond de pilaren. Tal van bloembakken met geraniums vindt men overal aangebracht. De achtermuur boven de loketten biedt plaats aan de dichterlijke spreuk, die oorspronkelijk den gevel getooid zou hebben:
„100 jaar
Versnelde wegen
100 jaar
Het land ten zegen!”

De achtergrond van deze woorden wordt gevormd door tapijten, die een stemmig en gezellig effect opleveren. Komt men het station binnen, dan ziet men links, boven den uitgang, die groote portretten met de namen L. J. J. Serrurier, R. Le Chevalier en F. W. Conrad er onder. Deze drie waren de oprichters van de Nederlandsche Spoorwegen. Rechts, aan den kant, waar de goederenbureaux zijn gevestigd, ziet men ook drie groote portretten, die van de huidige directeuren, de heeren W. F. H. van Rijckevorsel, J. Goudriaan Jr. en W. Hupkes. Aan dezen kant, waar de reizigers niet hoeven te passeeren, was gelegenheid om een gezellig hoekje te maken van wat boompjes en tapijten.

Onwillekeurig zal men thans deze vestibule wat nauwkeuriger in oogenschouw nemen, dan anders. Dan valt het op, hoe fraai de architectuur hier is. Het was een goede gedachte om de versiering zoo in te richten, dat zij een accent geeft aan den bovenbouw, waar men eigenlijk veel te weinig aandacht aan schenkt en die toch ter dege de moeite van het bekijken waard is! Dan komt men toch wel tot de slotsom, dat bij den bouw van dit station zooveel mogelijk is gedaan om een goeden indruk te maken.

De stationchef, de heer J. Lastdrager, deelde ons vanmorgen mede, dat het geheele spoorweg­personeel uit Nijmegen, dat ongeveer duizend man sterk is, een bijdrage heeft geleverd voor de versiering. Tal van gepensionneerden wilden evenmin achter blijven. Wel een duidelijk bewijs van den goeden geest onder de menschen van de N. S. ! Gisteravond is men begonnen met het aanbrengen van de versiering en tot vanmorgen vier uur is er met grooten ijver gewerkt. Later behoefden nog slechts wat boompjes gerangschikt te worden, maar de eigenlijke groote arbeid was toen reeds achter den rug. Misschien zal bet sommigen, die de versiering in oogenschouw nemen, opvallen, dat er in de letters van de spreuk boven de loketten en in de cijfers van de jaartallen 1839 en 1939, die onder de portretten zijn aangebracht, ronde gaatjes te zien zijn. Dat komt, omdat deze letters en cijfers oorspronkelijk buiten aan den gevel zouden komen, terwijl ze dan door 4000 lampjes feestelijk geïllumineerd zouden worden. Dat kan thans niet, maar in verschillende letters en cijfers waren reeds gaatjes geboord, waarin, lampjes moesten worden geplaatst.

Zoo biedt dus de vestibule van het station te Nijmegen thans een gezelligen aanblik. Ook in de restauratie is op eenvoudige, doch smaakvolle wijze een passende versiering aangebracht. Tot volgende week Zaterdag blijft het station dezen aanblik bieden. Wij gelooven. dat zeer velen er een genoegen in zullen vinden, een en ander op hun gemak te gaan bekijken. Voor het spoorweg­personeel te Nijmegen zal het zeker een prettige gedachte zijn, dat tal van reizigers – naar ons reeds ter oore kwam – deze tooi tenvolle weten te waardeeren. De spoorwegmenschen hebben alle eer van deze versiering, die een bewijs levert van wat er door samenwerking tot stand kan worden gebracht!

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: