0613.jpg

<- Back | Index | Next ->

0613.jpg

Het Sonnaville-rusthuis voor R.K. Verpleegsters te Hees bij Nijmegen. Een foto van het exterieur, 1927 (het pand, Oranjestein geheten, staat aan de Kerkstraat en is inmiddels een gemeentelijk monument, red.).

Bron: Katholieke Illustratie.

Reactie 1:

Op de gevelsteen (?) van Kerkstraat 95 staat nog altijd "Oranjestein". Zie ook http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/O.html#Oranjestein Op bijgevoegde foto's is te zien dat het monumentale pand betere tijden heeft gekend.

Reactie 2:

Ton Soetekouw: Hierbij een scan uit de Katholieke Illustratie met een artikel over "Sonaville", zie ook hier

Reactie 3:

Marjo Chambers - van den Heuvel, 22-04-2009: Mijn moeder (Thea Kleinhans) verbleef hier van November 1929 tot April 1930. Ze was toen 18 jaar en woonde in Utrecht. Ze is nu bijna 98 en haar geheugen is erg slecht maar soms herkent zij andere meisjes op haar foto's. Ze was vooral bevriend met Mies Wiersma uit Leeuwarden die "Frieslandje" genoemd werd. In 1953 emigreerde zij met haar gezin naar Melbourne, Australië. Ik ben haar oudste dochter.
Zou het mogelijk zijn dat iemand anders groep photos heeft van de tijd dat Thea er was?

Reactie 4:

Ton Soetekouw, 05-04-2011: nog twee afbeeldingen van het rusthuis:

Reactiepagina
Reactie 5:

Silvo Gloerich, 07-02-2016: Voor voormalige bewoners van "Sonnaville" is deze pagina nog interessanter.
Reactie 6:

Rob Essers, 23-05-2017: In de redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument Kerkstraat 95 staat onder meer: "Van 1923/24 tot begin jaren 50 was het rusthuis „De Sonnaville” van de R.K. Verpleegsters in het huis gevestigd. Het door dr. De Sonnaville gestichte en naar hem vernoemde rusthuis was algemeen bekend als Huize Sonnaville."

Annie
De feiten kloppen niet helemaal... Het rusthuis dat op 13 juli 1925 werd geopend, is niet genoemd naar dr. De Sonnaville. Er is wel een Dokter de Sonnavillestraat in Winssen die genoemd is naar de plaatselijke huisarts Leo Adolf Johan Marie Theodoor de Sonnaville (Groningen 10 juli 1886 – Nijmegen 22 maart 1963), maar het huis in Hees is niet naar hem genoemd. Er is wel een verband met zijn oudere zuster, de ziekenverpleegster Anna Eduarda Josephine Maria Cornelia (Annie) de Sonnaville (Groningen 28 januari 1882 – 's-Gravenhage 7 april 1918).

In de Maasbode van 12 augustus 1919 stond het volgende bericht waaruit blijkt dat de vereniging is opgericht ter herinnering aan zuster Annie de Sonnaville:
NED. BOND VAN R. K. ZIEKEN­VERPLEEGSTERS.
Dezer dagen werd de Koninklijke goedkeuring verkregen op de statuten der „Vereeniging tot rustverschaffing aan R. K. Ziekenverpleegsters”. Deze vereeniging heeft haar ontstaan te danken aan de bijzondere sympathie, die door den heer P. de Sonnaville te 's Hage werd toegedragen aan zijn familielid zuster Annie de Sonnaville, lid v. d. Ned. Bond van R. K. Ziekenverpleegsters. Zuster de Sonnaville overleed in 1918 op zeer jeugdigen leeftijd aan een ongeneeslijke kwaal in het R. K. ziekenhuis te 's Hage na een leven van opoffering geleid en een werkzaam aandeel genomen te hebben aan de verpleging der gewonden in den vreeselijken wereldoorlog 1914–1919. Hare verdiensten op dit gebied werden door het Roode Kruis erkend. Van die zijde ontving zij in 1917 het Kruis van Verdienste.
De vereeniging tot rustverschaffing aan R. K. verpleegsters stelt zich ten doel mettertijd te geraken tot de stichting van een eigen huis, het „de Sonnaville rusthuis”, in afwachting daarvan kunnen R. K. verpleegsters, die rust behoeven, uit de voorloopige inkomsten financieel steun ontvangen voor het nemen van rust in bestaande huizen van religieusen of bekende R. K. pensions. Het bestuur der vereeniging bestaat uit de navolgende dames en heeren, die zich verbonden hebben om het voorgestelde doel te bereiken.
De heeren P. J. de Sonnaville, Koninginnegracht 48, den Haag, voorzitter; Mr. J. N. J. Heerkens Thijssen, Plein 13, Haarlem, ondervoorzitter; Mevr. J. van Lent–van der Schrieck, 95 Theresiastraat, den Haag, secr. penningm.; Douairière Jhr. von Fisenne–van der Kun, huize den Burgh, Rijswijk Z.-H.; Mevrouw Swane–Fritzen, huize den Brink, Waalre bij Eindhoven; de heeren H. de Sonnaville, Bergen N.-H.; J. E. M. Steins Bisschop, Keizersgracht 550, Amsterdam en H. van den Berg, arts, Spaarne 6, Haarlem, die als President van den Ned. Bond van R. K. Ziekenverpleegsters ambtshalve zitting heeft in het bestuur. Door dit laatste is een blijvenden band gelegd tusschen dezen bond en de vereeniging.

Piet
De vader van Annie was een volle neef van Petrus Josephus (Piet) de Sonnaville ('s-Gravenhage 10 november 1830 – 's-Gravenhage 1 juli 1925), heer van Kranenbroek, één van de oprichters van het Kurhaus in Scheveningen en de N.V. 's-Gravenhaagsche Passage Maatschappij. Hij was voorzitter van de Vereeniging tot rustverschaffing aan R.K. Ziekenhuisverpleegsters en overleed kort voor de officiële opening van het rusthuis. De naam van het huis in Hees herinnerde zowel aan Annie als aan Piet.

De Sonnavillestraat in Alkmaar is genoemd naar Petrus de Sonnaville (Breda 3 april 1765 – Alkmaar 17 augustus 1837), burgemeester van Alkmaar 1816-1824. Hij is de grootvader van Piet en overgrootvader van Annie.
Reactie 7:

Rob Essers, 24-05-2017: Zie ook deze gedenksteen uit 1925:

IN MEMORIAM
ZUSTER ANNIE DE SONNAVILLE
WERD DEZE STICHTING TE 'sHAGE IN HET LEVEN GEROEPEN
DEN 24 MAART 1919 OP INITIATIEF EN MET STEUN VAN
DEN HEER P.J. DE SONNAVILLE HEER V. KRANENBROEK
DEZE GEDENKSTEEN WERD HIER GEPLAATST
KORT NA AANKOOP VAN DIT HUIS EN NA ZIJN OVERLIJDEN
Ao Di 1925


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: