Lent lang vervlogen tijd

Inhoudsopgave van de uitgaven van de Lentse Historische Kring.

 

Om de belangstelling voor de boeiende en bewogen geschiedenis van Lent levend te houden kozen wij voor een periodiek zonder een vast verschijningschema. De uitgaven verschijnen wanneer bepaalde onderwerpen zijn afgerond. Wij noemden het periodiek historisch cahier ‘Lent lang vervlogen tijd’ en  wij voerden het ook als een cahier uit. Dat wil zeggen eenzijdig bedrukte A4-pagina’s, gebonden met een ringbandje. Zodat onze lezeressen en lezers alle gelegenheid hebben om aantekeningen te maken zonder in de tekst of pal naast de tekst te schrijven. Een periodiek dat alle gelegenheid biedt om aanvullingen, verduidelijkingen en correcties op eerdere publicaties op te nemen. In de loop van de laatste eenentwintig jaar hebben wij daarvan steeds dankbaar gebruik gemaakt. Niet in de laatste plaats door reacties van derden op onze opstellen waarvoor wij bijzonder erkentelijk zijn. Bijzondere aandacht besteden wij in elke uitgave aan de vermelding van geraadpleegde bronnen en literatuur

 

In de 12 nummers van ‘Atlas Lent lang vervlogen tijd’  werden veel tekeningen, landkaarten, plattegronden, grafieken en tabellen op het royale A3-oblong formaat opgenomen zodat die illustraties zo goed mogelijk tot hun recht komen.

 

In de supplementen behorende bij het periodiek historisch cahier ‘Lent lang vervlogen tijd’ werden de artikelen gepubliceerd die wij voor bevriende verenigingen hebben geschreven. Zoals voor de Nijmeegse historische vereniging ‘Numaga,’ voor ‘Valkhofnieuws’ van de Valkhofvereniging en voor het ‘Kringblad’ van de Historische Kring Bemmel. In die supplementen ook de teksten van lezingen die wij hebben gehouden en de teksten van kritieken op onze uitgaven in dag- en weekbladen.

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 1, september 1985.

 

In de lange inleiding in dit eerste nummer een snelle ontdekkingstocht door de Lentse historie met indicaties over de sociaal-economische ontwikkelingen, de verkeerstechnische betekenis en de gevolgen van de strategische ligging. En verder: o  Knodsenburg was de speerpunt van Maurits op het dissidente Nijmegen. In 1591 kruisten twee strategen van wereldformaat de degens in Lent. o  In de lange vredesperiode onder de Oranjekoningen is de grondslag gelegd voor het milieuvriendelijke en welvarende oeverdorp in de vorige eeuw. o In 1850 telde het kerkdorp Elst evenveel inwoners als Lent. o Uitspanning Wildenbeest aan de Veerdam was in de tweede helft van de 20e eeuw een begrip voor de uitgaande bourgeoisie van Nijmegen. o De Franse revolutie mondde voor Lent uit in een grimmige oorlogswinter waarin het dorp werd verwoest en de bevolking werd verjaagd.

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 2, december 1985.

 

Inleiding. o De oude ‘koorenmoole aen den Betuwschen Dyck’ was een flink bedrijf dat eeuwen heeft gefunctioneerd. Begin 20e eeuw gesloopt. o In de Romeinse tijd en de periode daarna tot ca. 1000 n.Chr. is er mogelijk geen permanente bewoning in Lent geweest. (Zie ook nr. 6 met gegevens over de monniken in de Over-Betuwe en nr. 15 met de uitkomsten van de opgravingen in Lent, zoals neergeslagen in ‘Das Merowingische Gräberfeld von Lent’.) o De plattegronden van Lent van 1868 en 1936 geven duidelijk aan dat eerst de spoorweg en later de snelweg de harmonische expansie van Lent naar het westen en het noorden blokkeerden. o Lent was verschillende keren ‘grensdorp.’ Tot in de Franse tijd was de Over-Betuwe een lappendeken van invloedssferen. o Voor Lent was de gierpont van 1657 tot 1936 van vitaal belang. o Bestuurlijk behoorde Lent tot de Over-Betuwe. Lent nam door de invloed van Nijmegen een uitzonderingspositie in waaraan pas in de Franse tijd een einde kwam. o Monniken en horigen de eerste bewoners van Lent die het moerassig gebied ontgonnen.

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 3, februari 1986

 

Inleiding. o In de periode voor de Franse invasie van 1672 deelde Gelder niet in de explosieve economische groei van Holland en Zeeland. Wel moest Gelder zware lasten opbrengen voor de marine van de republiek en meebetalen in de zware gemene oorlogs- lasten toen de oorlog met de Fransen dreigde. In die oorlog werd Lent frontgebied (pags. 3 – 17) o Het agrarisch bedrijf in de Betuwe, ruggengraat van Gelders’s economie. (pags. 9 – 10) Bernard Bouwmeister, (1880-1957) grondlegger van ‘Het Witte Huis’in 1936 (pags. 18 – 19) o Lent in de frontlinie in september 1944, de verdeelde standpunten in het geallieerde kamp, waarom sterke Duitse eenheden enkele dagen voor de luchtlandingen rond Arnhem werden gelegerd. (pags. 20 – 28) o De Noormannen hebben de groei van de ligplaats Meinerswijk geblokkeerd, de palts verwoest en Nijmegen platgebrand. (pags. 29 – 33) o De dijkschouw was het controlemiddel in handen van de ambtman/richter/dijkgraaf en zijn ambtsjonkers/heemraden. (pags. 34 – 47) o Steven van Randwijck, een regent die paste in de pruikentijd. (pag. 39)  o In de pruikentijd werd de grondslag gelegd voor de latere veranderingen in de Franse tijd. (pag. 40)  o Het middeleeuwse kerkje van Ressen werd meesterlijk gerestaureerd. (pags. 48 – 49)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 4, september 1986.

 

Inleiding. o De vroegste geschiedenis van het Laauwik. Schenking aan het Nijmeegs hospitium in 1196. In bezit van de Johannieters (Commanderie van Sint Jan). Verbeten strijd om het bezit van het Laauwik in de 80jarige oorlog. Na 1648 Nijmeegs bezit. Na 1841 in handen van particuliere grootgrondbezitters. Verkaveling en verkoop van het Laauwik in 1919. Het Laauwik in oorlogstijd. De naam het Laauwik. (pags. 6 – 28)  o Agrarisch bedrijf 1794-1939: In de Franse tijd. Onder de eerste koningen. Landbouwcrisis en Delicrisis. Voor en in wereldoorlog I. Tussen twee wereldoorlogen. (pags. 29 – 46)  o De orde van de Johannieters. (pags. 46 -47). Die gerichtsbanck tho Lend. (pags. 48 – 52) Oud bijgeloof in de Over-Betuwe.

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 5, december 1986

 

Inleiding betreffende Lentse monumenten en aanbevelingen voor de straatnaamgeving in de geplande uitbreidingen. (pags. 5 – 17)  o Het Lentse Schependom en Nijmegen; Na het vertrek van de Romeinen was Nijmegen in de barbaarse eeuwen een kleine nederzetting. Op weg naar stadsrechten van een vrije rijksstad met de koninklijke grondheerlijkheid Rijk van Nijmegen. Door de (tegen)keizer aan Gelder verpacht. Het stadsgezag. Democratie in de vrije rijksstad. Handen af van de Betuwe. Via een achterdeur toch in Lent. Militair geweld voor kasteel Lent en kasteel Doornik. Het rivierrecht en de botsingen van de stad met de ambtman/richter/dijkgraaf. Groei en afkalving van het Lentse Schependom. De bevaarbare rivier. Einde van het Lentse Schependom in de Franse tijd. (pags. 18 – 49)  o Het Valkhof, verleden en toekomst. (pags. 50 – 51)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 6, mei 1987.

 

Inleiding met aantekeningen. (pags. 3 – 11)  o Wat wij weten uit de oudste geschiedenis van Lent: Oudheidkundige vondsten. Grillige delta met vrij spel voor de natuurlijke krachten. De Waal en het gebied van Lent. Droge en natte periodes. Ressen oudste nederzetting, al voor de tijd van de Romeinen bewoond.  Romeinen veranderden de maatschappij. Een Gallo- Romeinse tempel in Elst. Na 300 jaar Romeinse bezetting werd de delta geen vacua cultoribus. (pags. 12 – 24) o Het begin van de kerstening. Sint Vedastus apostel van de Atrebaten. Oorsprong van de abdij van Sint Vaast in Atrecht. (Arras)  Kersteningswerk van de monniken van Sint Vaast in de Betuwe. Koninklijke schenkingen, kloostergoed in trek, privilege van paus Urbanus. Twee steden naast elkaar, capet regni flandriae, eeuwen opbouwwerk in onze streken en in Atrecht door de Noormannen verwoest. Met hun castrum nobiliacus tweede bloeiperiode van de abdij van Sint Vaast. De monniken van Sint Vaast verkopen als eerste in de Betuwe hun kloostergoed aan Dirk van Kleef. (pags. 25 – 41) o Het wereldrijk van Karel de Grote met de palts aan het begin van de delta. (pags. 30 – 33) o De goederenlijsten van Frater Richerius en Frater Henricus, collectief aanslagbiljet. Necrologie van de abdij. Plaatsnamen in de Betuwe waar de monniken van Sint Vaast hoeven hadden. (pags. 47 – 49)  o Relevante aantekeningen en bronnen. (pags. 49 – 52)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 7, augustus 1987

 

Inleiding over de indeling van de Lentse geschiedenis in tijdvakken: o 1 De periode voor 674 toen de Merovingische koning Theoderik de abdij van Sint Vaast begiftigde met 36 + 6 hoeven in de Betuwe. Tot dan toe bekende data uit de pre- en protohistorie. o 2 De periode van vijf eeuwen kersteningwerk door de monniken uit de Frankische en de Iers-Northumbrische kloostermilieus. 674-1167.  In 1070 worden twee hoeven in Lent genoemd.

In 1167 worden de kloostergoederen van de abdij van Sint Vaast in de Betuwe aan Dirk IV van Kleef verkocht. o 3 Graven en hertogen voerden een autoritair bewind in de Over-Betuwe. (1167-1445) In 1327 de eerste land- en dijkbrief voor de Over-Betuwe waarbij alle macht in handen komt van de benoemde ambtman/richter/dijkgraaf. De ommestanden verliezen hun invloed. In 1355 worden de kastelen in Lent en Doornik door tegenhertog Eduard verwoest. In 1382 ontstaat het Lentse Schependom onder direct bestuur van Nijmegen. o 4 Met de tweede land- en dijkbrief komt de wassende invloed van de steden in het bestuur van het hertogdom en in het bestuur van de ambten tot uitdrukking (1445-1585) Daarom blijven het Lentse Schependom en de Lentse gerichtsbanck tot in de Franse tijd bestaan en beslisten de Nijmeegse gilden wie een licentie kreeg om zijn (niet agrarisch) beroep in Lent uit te oefenen. o 5 Na de opstand van Nijmegen tegen de opstand wordt Lent niemandsland en slagveld tussen Staatsen en Spanjaarden en afgesloten van de stad. (1585-1591) In de zomer van 1585 wordt Lent ‘uitgerookt’ en in het najaar worden o.m. de Sint Maartenskerk en het Nieuw Huis te Lent verwoest. In 1591 treffen Maurits en Parma elkaar op Lentse bodem. o 6 Nadat Maurits in 1591 Nijmegen had veroverd vertrok het kapitaal en de ambachtelijke bekwaamheid uit de stad en werd de stad, afgesneden van zijn natuurlijke achterland, schildwacht van de prille republiek in de uithoek van het land. De stad verarmt en de bevolkingsgroei stagneert. De Lentse ondernemers moeten voor hun oogstoverschotten naar nieuwe markten zoeken en hun assortimenten aan de behoeften van die markten aanpassen. Aan de Veerdam neemt de bedrijvigheid na 1611 door Grift en Griftdijk sterk toe. (1591-1672) o 7 In de z.g. Hollandse oorlog in 1672 wordt Lent opnieuw door de Franse invasietroepen zwaar getroffen. De Betuwe is dan bij voorbaat verloren land. Uitgemergeld door de Franse bezetters en in de steek gelaten door Holland kan Gelder in deze periode van 1672 tot 1795 de economische ontwikkeling van Holland onmogelijk bijhouden. Nijmegen verliest economisch aan Arnhem. De sluiting van de Grift in 1742 maakte een einde aan de economische groei aan de Veerdam. o 8 Om de Franse opmars te stuiten wordt Lent in het najaar van 1794 verwoest en de bevolking verjaagd. Na deze z.g. ‘fluwelen revolutie’ komt het herstel moeilijk op gang omdat de voortdurende oorlogen en het continentaal stelsel een economische ontwrichting tot gevolg hebben.(1795-1813) Arnhem  wordt het Haagje van Gelder met Franse ambtenaren en officieren, collaborateurs en meelopers. Lent werd met Ressen en Doornik een zelfstandige gemeente. o 9 Na de nederlaag van Napoleon en de stichting van het koninkrijk breekt een lange periode van vrede onder de oranjevorsten aan. Lent wordt een dorp met agrarische specialiteiten. De gemeente Lent wordt geïntegreerd in de nieuwe gemeente Lent en Elst. Na de nieuwe gemeentewet van 1853 wordt het gemeente Elst met de exclave Lent. Ressen en Doornik vallen weer onder Bemmel. In 1838 werd het schuurkerkje uit 1797 door een waterstaats- kerkje vervangen. o 10 De landbouwcrisis maar vooral de Delicrisis brachten de Lentse ondernemers in problemen.In 1879 werd de neogotische kerk geconsacreerd. Spoorbrug en Waalbrug barricadeerden de harmonische expansie van Lent. Op het einde van de 19e eeuw kende Lent een negatieve bevolkingsgroei. Dank zij standsorganisaties coöperaties en veilingen kende het agrarisch bedrijf voor en in de eerste wereldoorlog een periode van bloei. In het interbellum sloeg de wereldwijde crisis toe. In de Elster gemeenteraad bleven de Lentse kandidaten in de minderheid.

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 8, juni 1988.

 

Inleiding. o Tekst van de lezing over de ontwikkeling van Lent in de periode 1327 tot 1795 en de permanente uitzonderingspositie van Lent in bestuur en rechtspraak in deze periode. (pags. 6 – 57)  Aangevuld met een aantal kaarten en plattegronden met toelichtingen; o Kaart van het graafschap Gelder in 1327 met aanduiding van de handelswegen. (pag. 22) o Kaart van de schoutambten en heerlijkheden in de Over-Betuwe. (pag. 23) o De Lentse uiterwaarden in resp. 1327, 1400, 1585, 1702 en 1830. (pags. 27 – 28)  o Begrenzing van het Lentse Schependom voor en na 1594. (pag. 28) o Het kwartier van Nijmegen. (pags. 35 – 36)  o Plattegrond van Lent in 1546, 1611, 1742 en 1824. (pags. resp. 41, 46, 51 en 13) o Detail uit de landkaart van Christiaen Sgroten uit 1573. (pag. 52)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 9, december 1988.

 

Inleiding met de verantwoording over de gegevens van het adellijke geslacht van ministerialen en stadsbestuurders van Lent. (pags. 4 – 5) o Samenvatting van de geschiedenis van het geslacht van Lent in Gelder en Kleef. (pags. 6 – 8) o Chronologische naamlijst. (pags. 9 – 11) o Tijdtabel met vermelding van de functies van ministerialen en stadsbestuurders uit het adellijke geslacht van Lent in de periode 1242-1506. (pags. 12 – 18)  o Het tijdsbeeld van Isebrandus de Lente. (pags. 19 – 27) o Ontwikkeling van de lage adel van ministerialen. (pags. 21 – 22) o Wapens en zegels in het adellijke geslacht van Lent. (pags. 29 – 30) o In Lent regeerden nimmer ‘Heren van Lent.’ (pags. 31 – 32)  o Tijdsbeeld van Baldekinus van Lent. (pags. 33 – 38)  o Oorsprong van de naam Lent is onbekend (pags. 39 – 40) o Het tijdsbeeld van Diederik van Lent. (pags. 41 – 52)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 10, september 1989.

 

Inleiding. o Chronologische naamlijst van de van Lent’s met toelichtingen en voetnoten. (pags. 4 – 16) Vier lijnen in de middeleeuwse stamboom van de van Lent’s. (pags. 17 – 20)  o Het adellijke geslacht van Lent voor 1350. (pags. 21 – 23) o Schematische weergave van de lijnen van Baldekinus van Lent, Ricoldus van Lent, Isebrandus van Lent en Diederik van Lent. (pags. 24 – 27) o Het stift Bedbur(g) bij Kleef. (pags. 29 – 32) o Utrechtse lijn van het geslacht van Lent. (pag. 32) o Moordenaars moesten uitwijken. (pag. 33) o Nijmegen verwoestte het kasteel van Lent. (pag. 33) o De erfenis van Diederik van Lent. (pags. 34-35) o Functies en bezittingen van Diederik van Lent. (pag. 36) o De erfenis van Jan van Lent. (pag. 37) o De zoen van 1356 voordelig voor Diederik van Lent. (pag. 37) o Diederik van Lent afzijdig in de voortgezette burgeroorlog. (pag. 38) o Sonsbeck en de molen van Sonsbeck in de middeleeuwen. (pag. 39) Huwelijk van Geertruid van Lent met Barthold van Doernic. (pag. 40) o Conflict over Rindern, vetebrief van Otto van Lent. (pag. 40) o Het kasteel van Lent, het Huis van Lent. (pags. 41 – 42) Smeulende partijstrijd door verzet tegen de ‘dure’ hertog. (pag. 43) o Otto en Beernt van Lent partij in de hernieuwde burgeroorlog. (pags, 43 – 44) o Schulden van Diederik van Lent, kloosterhoeven in beslag genomen. (pag. 43) o Otto van Lent, Heer van Persingen. (pag. 45) o Het overlijden van Diederik van Lent. (pag. 45) o Het middeleeuwse Persingen (pags. 46 – 47) o Het Lentse Schependom in de tijd van Otto, Beernt en Steven van Lent. (pag. 48 – 49) o Een grote fam,ilie Lent in USA. (pag. 50)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 11, juni 1990.

 

Concept catalogus voor de expositie ‘Twee eeuwen Lentse historie 1736 – 1936’ in resp. Het Witte Huis in Lent en Hotel Sionshof in Heilig Landstichting.

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 12, december 1990.

 

Catalogus van de expositie ‘Twee eeuwen Lentse historie 1736 – 1936, hoe een groot dorp een klein dorp werd.’  o Inleiding en verantwoording. o Voorwoord van Mr. Galema, burgemeester van Elst. o Waarom de periode 1736 – 1936 werd gekozen. (pags. 6 – 14)       o Samenvatting van de expositie. (pag. 16)  In totaal werden 174 tableaus geëxposeerd met 238 pen- en potloodtekeningen, plattegronden, landkaarten, grafieken en tabellen. Met korte toelichtingen en met 21 tekstpagina’s waarop de hoofdlijnen van de periode van 1736 – 1936 voor de ontwikkeling van Lent. (pags. 15 – 49)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 13, april 1991

 

Verslag van de tentoonstelling ‘Twee eeuwen Lentse historie 1736 – 1936, hoe een groot dorp een klein dorp werd ‘ met een toelichting op de keuze van het onderwerp. (pags. 4 – 6) o Beperkingen bij de samenstelling, de begeleiding van het expositiemateriaal en de technische bewerking daarvan. (pags. 7 – 9) o Public relations beleid en de resultaten daarvan incl. de weergave van de publicaties in de media. (pags. 10 – 62) o Analyse van het geregistreerde bezoekersaantal in Lent. (pags. 63 – 64) o Aanvullende gegevens over het p.r.-beleid voor de expositie in Hotel Sionshof. (pags. 65 – 73) o Analyse van het geregistreerde bezoekersaanbod in Hotel Sionshof en de totale aantallen op beide exposities. (pags. 74 – 79) Gespecificeerde kosten- en batenanalyse. (pags. 80-81)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 14, november 1991

 

Inleiding en toelichting bij ‘Lent van de vroegste tijden tot de verwoesting van kasteel Lent in 1355 (pags. 3 – 5) o Ontstaansgeschiedenis van Lent. (pag. 6) o Waarschijnlijk nauwelijks bewoning in Lent in de voor-Romeinse tijd. (pags. 7 – 8) o Romeinse heerwegen kwamen waarschijnlijk samen in Lent. (pag. 9) o In Lent woonden geen Bataven. (pag. 10) o De Romeinen in rivierenland. (pags. 11 – 13) o Van volksverhuizing tot inlijving in het Frankische rijk. (pag. 14) o De systematische kerstening (van een deel) van de Over-Betuwe begint al royaal voor 700. (pag. 15) o Bodemvondsten in Lent uit de periode van de Merovingische immigranten. (pags. 15 – 16) o Jaartallen. (pags. 16 – 23) o Hiërarchisch geheel van eigendoms- en gezagverhoudingen. (pags. 24 – 25) o Lent hoorde onder de Sint Vaast abdij uit Atrecht. (pags 26 – 28) o Het Gelders Huis is in 1371 uitgestorven. (pag. 29) Jaartallen. (pags. 30 – 36) o Het centrale gezag steunde aanvankelijk op de dorpsvergaderingen. (pags. 37 – 38) Jaartallen  (pags. 39 – 41)  o Ambtman vertegenwoordigde de landsheer. (pags.     42 – 43)  o Jaartallen. (pags. 44 – 54)  o Lent aangewezen op de groeimarkt in de explosief expanderende stad Nijmegen in de late middeleeuwen. (pags. 55 – 57) o Index op persoonsnamen en plaatsnamen. (pags. 58 – 61)  o Bronnen en literatuur. (pags. 62 – 66)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 15, augustus 1992.

 

Inleiding tot onze samenvatting van de studie ‘Das Merowingische Gräberfeld von Lent’  van W.A. van Es en R.S. Hulst. (pags. 4 – 8)  o Landschap en vegetatie in Lent in de onderzochte periodes. (pags. 9 – 10) o Situering van de nederzetting Lent in de onderzochte tijdvakken, het opgravinggebied in de Azaleastraat en het waarnemingsgebied in de Hortensiastraat. (pags. 11 – 12) o Sporen van menselijke bewoning in de onderzochte gebieden. (pags. 13 – 15)  o Romeinse muurschilderingen in Lent. (pag. 16) Chronologisch overzicht van de bewoningsperiodes in Lent, belangrijkste feiten uit die periodes en een overzicht van de droge en natte periodes. (pags. 17 – 18)  o Bodemvondsten in de Azalea   straat. (pags. 19 – 22)  o Bodemvondsten in de Hortensiastraat. (pags. 23 – 24) o Handel, nijverheid en mijnbouw in Romeins Gallië. (pags. 25 – 28)  o Romeinse legerplaatsen en vestingen langs de Rijn. (pags. 29 – 32) o Merovingische grafvelden in Lent. (pags. 33 – 34) Rijke grafgiften in Lent verbaasden de archeologen. (pags. 35 – 37)  o Publicatie over de vondsten in Lent in ‘Schatkamer van Gelderse oudheden’ door W.A. van Es. (pag. 38)           o Beknopte geschiedenis van de Merovingers. (pags. 39 – 42) o Vindplaatsen uit de Merovingische tijd en literatuur over die vindplaatsen. (pags 43 – 49)  o Antropologische gegevens. (pags. 50 – 51)  o Samenvatting van de conclusies en de veronderstellingen van de auteurs. (pags. 52 – 55)  o Herkomst van de naam Noviomagus. (pag. 55)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 16, mei 1993.

 

Inleiding en samenvatting van de periode 1355-1543. (pags. 4 – 8)  o Jaartallen. (pags. 9      - 18) o Economische en sociale ontwikkeling van Lent in de late middeleeuwen. (pags. 19     - 20) o Jaartallen. (pags. 21 – 23)  o De ambtman en zijn medewerkers reglementeerden, de zwaarste lasten drukten op de zwakste schouders. (pags. 24 – 29)  o Huis Notenstein in Oosterhout. (pags. 29 – 30)  o Jaartallen. (pags. 31 – 36)  o De Nijmeegse gilden in de late middeleeuwen. (pag. 37)  o Het Huis te Bemmel. (pag. 38)  o Jaartallen. (pags. 39 – 45) Geldverkeer in Nijmegen in de late middeleeuwen. (pag. 46)  o Karel de Stoute spaarde het Valkhof. (pag. 47)  o Jaartallen. (pags. 48 – 52) o Burgemeester Jacob Canis. (pags. 53 – 56) Index op persoonsnamen en plaatsnamen. (pags. 57 – 60)  o Bronnen en literatuur.     (pags. 61 – 65)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 17, augustus 1993.

 

Inleiding: Quellen zu einer Geschichte der Familien van Lent/Lente. (pags. 5 – 6)  o Van een Nijmeegse dynastie naar een grote familie eenvoudige luiden. (pags. 8 – 9) o Bezittingen van de van Lent’s. (pags. 10 – 30)  o De ‘Kleine Lugt’ onder Lent/Doornik. (pag. 31)  o Telgen uit het geslacht in de geestelijke stand: Hildegart van Lent, Hildegart zus van Diederik van Lent, Eeffen van Lent, Henricus van Lent, Arnoldus van Lent, Thomas van Lent, Dr. Mag. Thomas van Lent, Gerhard van Lent, Prof. Dr. Johann van Lent, Dr. Stephanus van Lent. (pags 32-43)  o Opperrentmeester van de Veluwe. (pag. 44)  o De Zevenaarse takken van het geslacht van Lent. (pags. 45 – 47)  o Slotaantekeningen bij de gegevens in de nummers 9, 10 en 17. (pag. 48)  o Persoonsregister van alle genoemde van Lent’s in deze uitgaven. (pags. 49 – 58)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 18, mei 1994.

 

Inleiding periode 1543-1611. o Een Gordiaanse knoop van dynastieke, politieke, militaire, godsdienstige, sociaal-maatschappelijke, lokale en gewestelijke belangen en belangetjes. (pags. 5 – 10)  o Jaartallen. (pag. 11)  o De Bourgondische Kreitz zonder Kleef en Gulik. (pag. 12)  o De kerkelijke indeling van 1559 bracht Nijmegen onder het nieuwe bisdom Roermond. Lent bleef onder Utrecht. (pag. 17)  o Jaartallen. (pag. 18)  o Lent rond 1560. (pag. 19)  o Jaartallen. (pags. 20 – 22)  o Guerrilla, godsdienstrellen en oorlog in Gelder bij het begin van de tachtigjarige oorlog. (pags. 23 – 27)  o De schans Knodsenburg. (pag. 28)  o Jaartallen. (pags. 29 – 35)  o De grillige grenzen tussen Gelder en Kleef vergemakkelijkten het ‘missiewerk’ in de Over-Betuwe. (pag.36)  Jaartallen. (pag. 38)  o De krijgsverrichtingen 1579-1590. (pag. 39)  o Jaartallen. (pags. 40 – 46)  o De krijgsverrichtingen 1591 – 1605. (pag. 47)  Jaartallen. ( Pags. 48 – 50)  o Een brugge op masten, voorstel voor een vaste oeververbinding tussen Lent en Nijmegen. (pags. 51 – 52)  o Jaartallen. (pags. 53 – 54)  o De Grift technisch gezien. (pag. 55)  o Lent werd geen voorstadje van Nijmegen. (pags. 56 – 58)  o Jaartallen. (pags. 59 – 60)  o Index op persoonsnamen en plaatsnamen. (pags. 60 – 62)  o Bronnen en literatuur. (pags. 63 – 66)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 19, april 1995.

 

Inleiding: De geschiedenis van mensen zoals wij. o Vooroordelen in onze tijd. (pags. 6 – 11)  o Alledaagse zorgen van mensen die op elkaar waren aangewezen. (pags. 13 – 17)  o Samenwerking in de polder. (pags. 19 – 22)  o Democratie naast autoritaire regenten in de stad. (pags. 24 – 29)  o Hulpverlening in de polder en in de stad. (pags. 31 – 39)  o Voor en na de reformatie. (pags. 40 – 48)  o Mensen zoals wij. (pags. 50 – 51)  o Bijlagen in dit nummer: Paardenfokkerij in de Betuwe. De watersnood van 1799. De Nijmeegse almanak. (pags. 53 – 64)  o Tien jaar Lentse Historische Kring. (pags. 65 – 67)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 20, augustus 1995.

 

Inleiding tien jaar Lentse Historische Kring; terugzien en vooruitblik. (pags. 9 – 12)  o Een eindeloze optocht van vragen. (pags. 13 – 35)  o Een overzicht van alle activiteiten van de kring in het afgelopen decennium. (pags. 37 – 39)  o Cahiers, supplementen, atlassen, kalenders. (pags. 40 – 50)  o Exposities van de Lentse Historische Kring. (pags. 52 – 56)  o Het beeldarchief. (pags. 58 -61)  o Verantwoording. (pags. 63 – 65)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 21, maart 1996.

 

Inleiding: Gastvrije poorten van de stad voor de plattelanders in de ambten. (pags. 4 – 11)       o Chronologisch overzicht van de ontwikkeling van de Nijmeegse wallen, grachten en poorten in de middeleeuwen tot 1591. (pags. 12 – 21)  o Poorten, torens en rondelen rond 1550. (pag. 22)  o De Kraanpoort aan het begin van de Grotestraat, de belangrijkste straat voor de élite van kooplieden in Nijmegen. (pags. 25 – 30) o De Wiemelpoort, scharnier in de defensie van de oude stad. (pags. 31 – 37)  o De Burchtpoort, schildwacht in de schaduw van het Valkhof. (pags. 38 – 43)  o De Hezelpoort, toegang tot de Nijmeegse markten voor de poldermensen uit het land van Maas en Waal. (pags. 44 – 52)  o De Molenpoort, het nieuwe visitekaartje van de groeiende stad. (pags. 53 – 58)  o De Hertsteegpoort, de Ziekerpoort en de Hoenderpoort. (pags. 59 – 69)  o Poorten en poortjes langs de Waalkade. (pags. 70 -79)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 22, juli 1996.

 

Inleiding over het dorpje Lent in de Dombes ten noorden van Lyon. (pags 6 – 7)  o Pre- en protohistorie. (pags. 9 – 12)  o Volksverhuizing en kerstening. (pag. 13)  o Merovingers, hofmeiers, Karolingers. (pags. 14 – 16)  o Villa Lentis en omgeving. (pag. 17)  o De oorkonde van keizer Lotharius. (pag. 19)  o Ontginningen maakten een einde aan de hongersnoden in de Dombes. (pag. 21)  o Verfrissende hervormingen vanuit Cluny. (pags. 22 – 24)  o De grillige grenzen van feodale territoria. (pag. 25)  o Lent werd een vestingstadje. (pags 28 – 29)  o Handvest van 1269. (pags. 31 – 36)  o Beperkte stadsrechten. (pag. 37)  o Hertogen, graven, baronnen en seigneurs. (pags. 38 – 43)  o Complete vestingstad. (pags. 44 – 46)     o Anderhalve eeuw vrede voor Lent. (pags. 47 – 48)  o Lent bezet en bevrijd. (pag.. 48)         o Bronnen en literatuur. (pags. 51 – 52)  o Persoonsnamenregister. (pags. 53 – 56)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 23, september 1997.

 

Op veelvuldig verzoek werd in korte opstelletjes een populair overzicht van de Lentse geschiedenis samengesteld. O De veelzeggende lessen van de geschiedenis. (pag. 6)  o Het ‘kleine dorpje dat vroeger niet bestond. (pag. 7)  o Een rode draad door de Lentse geschiedenis. (pag. 7)  o Lent was de eeuwen door een a-typisch Betuws dorp. (pag. 8)         o Moet Lent verdwijnen? (pag. 8)  o Verrassende archeologische gegevens. (pag. 11)              o Topstukken van edelsmeedkunst in Lent opgegraven. (pag. 12)  o Frankische monniken brachten het christendom. (pag. 13)  o Geen stad komt tot bloei zonder sterk achterland. (pag. 15)  o De Betuwe, een eeuwenoud cultuurlandschap gaat verdwijnen. (pag. 15)              o Zekerheden, redelijke veronderstellingen en vele vraagtekens over de vroegste historie van Lent. (pag 16)  o Van Lent’s domineerden in Lent en in Nijmegen. (pag. 19)  o Oorsprong van de naam Lent. (pag. 19)  o De van Lent’s in openbare functies in het gewest en in de stad. (pag. 21)  o Opgang van de stad en het achterland. (pag. 22)  o Nijmegen verwoestte alle kastelen in de directe omgeving van de stad. (pag. 25)  o De worsteling om Knodsenburg luidde de val van Nijmegen in. (pag. 27)  o De bouwgeschiedenis van de schans Knodsenburg. (pag. 28)  o Het tweelingdorp aan de overkant. (pag. 32)  o Geen democratie in de polder. (pag. 36)  o De voorstellen van Maurits voor een vaste oeververbinding tussen Lent en Nijmegen verworpen. (pag. 37)  o Van de heylsame reductie tot de vrede van Nijmegen. (pag. 38)  o Grift en Griftdijk spleten het oude dorp. (pag. 39)  o Al in 1571 werd octrooi aangevraagd voor de Grift. (pag. 40)  o Verordening voor het graven van een vaarweg in 1534. (pag. 43)  o De onbekende eeuwenlange geloofsvervolging.            (pag. 44)  o Het Lentse Schependom en de meanderende rivier. (pag. 46)  o De Franse invasie verwoestte Lent in 1672. (pag. 48)  o Nijmegen kende na 1591 geen gezonde bevolkingsgroei. (pag. 54)  o Een lange optocht van natuurrampen. (pag. 55)  o De Dijkstoel was verantwoordelijk voor de waterhuishouding. (pag. 57)  o De rampzalige watersnood van 1799. (pag.60)  o Overzicht van de natuurrampen in de Over-Betuwe in de 17e en 18e eeuw. (pag. 62)  o Heren en Vrouwen van Lent. (pag. 63)  o Het begin van het einde van de economische groei aan de Veerdam. (pag. 64)  o In en om Lent zag men de rampen des oorlogs in den hoogsten graad. (pag. 65)  o Na de Franse bezettingstijd langzaam herstel in het nieuwe koninkrijk. (pag. 71)  o Groeiachterstand in Lent. (pag. 73) o Het kerkelijke leven in Lent in de eerste helft van de 19e eeuw. (pag. 77)  o Bestuurlijke vernieuwingen tijdens de Franse bezetting en onder Willem I. (pag. 78)  o Economisch welvaren en economische tegenslagen in de tweede helft van de 19e eeuw. (pag. 81)  o Vruchten van de katholieke emancipatie in de tweede helft van de 19e eeuw. (pag. 83)  o Aansluiting op het spoorwegnet en de uitleg van Nijmegen het begin van een lange inhaalrace. (pag. 88)             Verkiezingsknoeierijen in 1874 en 1875 in de gemeente Elst. (pag. 93)  o Wildenbeest trefpunt voor de Nijmeegse upper ten. (pag. 100)  o Veelbelovend begin mondt uit in de wereldwijde crisis. (pag. 102)  o De Waalbrug versnipperde Lent. (pag. 112)  o Enkele levensschetsen van opmerkelijke Lentenaren. (pag. 116)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 24, juni 2002.

 

Inleiding.  o Het leven van alledag van de mensen in Oud Doornik in de late middeleeuwen.  (pags 5 – 6)  o Oud Doornik werd verdronken land. (pags. 7 – 10)  o Van Tornacum tot Doornik. (pags 11 – 14)  o De tekst van de goederenlijsten van Frater Richerius en Frater Henricus capellanus in laat middeleeuws Latijn. (pag. 16)  o Dicht bij Doornik, in Ressen, staat het oudste kerkje in de Over-Betuwe dat behouden bleef. (pag 17 – 18)  Ressen, het dorp van Sint Vaast. (pags. 19 – 20)  o In de burgeroorlog van de kinderen werd kasteel Doornik verwoest. (pags 21 – 23)  o De eeuw van de van Steenbergen’s. (pags 24 – 27)         o Een verstrengeling van belangen en belangetjes. (pag. 28 – 31)  o Willem van Arenborch werd in 1507 Heer van de (nieuwe) heerlijkheid Doornik en Ressen. (pags. 32 – 35)  o Over-  Betuwe in de eeuw van de van Arenborch’s. (pag. 36)  o Karel van Egmond een onbetrouwbare opportunist. (pag. 37)  o Willem van Arenborch Wsz. Heer van Doornik en Ressen, 1526-1562. (pags. 38 – 43)  o De laatste dertig jaar van de heerlijkheid Doornik en Ressen. (pags  44 – 53)  o Literatuur. (pags. 54 – 55)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 25, september 2003.

 

Inleiding. Nog veel witte vlekken in de geschiedenis van Lent. (pags. 4 – 14)  o Doornik en Ressen twee eeuwen in het schoutambt Bemmel. (pags. 15 – 25)  o Oudste monument van Lent moeten wij koesteren. (pags. 26 – 27)  o Felle protesten van Doornik, Lent en de Ooi tegen de doorsnijding van de Ooi in 1649. Bemmel gered. Doornik en Lent de grote verliezers. (pags. 28 – 33)  o Eind februari werd het Gelders rivierenland door watersnood geteisterd. (pags. 34 – 36)  o De Pol en Beering in Bemmel. (pags 37 – 38)  o De familie de Ranitz op de rand van een bankroet. (pags. 39 – 48)  Onvolledig chronologisch overzicht van de problemen rond de Doornikse waterwerken in de periode 1650-1793. (pags. 53 – 57)         o Ambtmannen in de Over-Betuwe in de periode 1591-1810. (pag. 57)  o Verslaglegging van de Over-Betuwse dijkstoel aan de Staten van Gelderland betreffende de nalatigheid van J.H. de Ranitz in de onderhoudswerken met het verzoek die werken tegen de weerpenning uit te mogen voeren. (pag. 58)  o Extract uit het dijksignaat van de Over-Betuwse dijkstoel betr. de cier- en loofschouw op 2, 3 en 4 juli 1743. (pag. 59)  o Verzoek van de erfgenamen van Alard Hackfort tot de Horst, J. Verstegen, Cornelis Vermeer en baron Bernard Frans van Sevenaer in 1753 aan het ambt Over-Betuwe om de koper(s) van Huis Doornik te vrijwaren van een borgstelling van fl. 10.000,- (pag. 60)  o Genoemd verzoek werd gelijktijdig aan de Staten van Gelderland gericht. (pag. 61)  o Advies van de dijkstoel van de Over-Betuwe op het verzoek van de erfgenamen aan de Staten van Gelderland. (pag. 62)  o Het dijkleger in de Over-Betuwe zoals beschreven in ‘Over-Betuwe, Geschiedenis van een polderland’ door G.J. Mentink. (pag. 62)  Het verzoekschrift van J.H. de Ranitz in 1759 voor subsidie in verband met schade aan de pakwerken met een notitie van de landschrijver J. Doelemans.   (pag. 63)  o Hernieuwd verzoek van J.H. de Ranitz in 1760 voor subsidie in verband met de hoge onderhoudskosten. (pag. 64)  o Het verzoekschrift van de weduwe J.H. de Ranitz van Vinceler aan het ambt Over-Betuwe om uitstel van betaling van verstrekte voorschotten en om subsidie onder meer voor de bezanding van de Doornikse dijk met een aantekening van de dijkschrijver van 28 juni 1771. (pag. 65)  o Hernieuwd verzoek van de weduwe in 1772 in aansluiting aan haar verzoek van 1771 met een notitie van de landschrijver van 19 juni 1772. (pag. 66)  o Advies van J. van Oppenraaij over de aanpak van de reparaties aan de Doornikse waterwerken van 17 juni 1772. (pag. 67)  o Verslag van de oculaire inspectie van de Doornikse waterwerken door baron A.H.B. van Nijenheim, de dijkschrijver en J. van Oppenraaij van 20 juli 1772. (pag. 68)  o Verslag van de vergadering van de dijkstoel van de Over-Betuwe op 30 juli 1772 met de voorgestelde regelingen  voor de weduwe J.H. de Ranitz van Vinceler. (pag. 69)  o Na de dijkstoelvergadering van 30 juli 1772 verpakt de weduwe J.H. de Ranitz van Vinceler haar onvrede met de getroffen regelingen, het ontbreken van subsidies en haar harde kritiek op het waterbeleid in fraaie volzinnen in een ellenlange brief. (pags. 70 – 72)  o Verzoekschrift van 15 september 1781 van de erven de Ranitz na het overlijden van hun moeder en stiefmoeder om subsidie voor het herstel van onverwachte verzinkingen. (pag. 73)  o Bronnen en literatuur. (pags. 74 – 77)

 

Lent lang vervlogen tijd nummer 26, mei 2004.

 

Inleiding. o Het oeverdorp Lent na de opening van de Grift en de Griftdijk in 1611 tot de brutale invasie van 1672. (pags. 5 – 6)  o Jaartallen over de periode 1611-1676. (pags. 7-32) o Oligarchie, nepotisme en corruptie remden de vooruitgang. (pags. 33 – 34)  Jaartallen over de periode 1676 – 1811. (pags. 35 – 78)  o Persoonsnamenregister (pags. 79 – 80)  o Bronnen en literatuur. (pags. 81 – 84)

 

Lent lang vervlogen tijd nrs. 27, 28 en 29, november 2005

En nrs, 30 en 31, mei 2006.

 

In de nummers 27, 28 en 29, november 2005 en 30 en 31, mei 2006 werden alle gegevens opgenomen die tot eind mei 2006 op de website van de Stichting Noviomagus onder Lent werden opgenomen.

 

Supplement bij Lent lang vervlogen tijd nr. 8, maart 1988.

 

Tekst van onze lezing  in Hotel Sionshof op 18 maart 1988 voor Lentse en Nijmeegse belangstellenden.  o Eerste deel: Uitzonderingspositie van Lent in bestuur en rechtspraak in de Over-Betuwe in de periode tussen het uitvaardigen van de eerste land- en dijkbrief voor de Over-Betuwe in 1327 en de Franse invasie in januari 1795. o Tweede deel: De ontwikkeling van Lent in deze periode gesplitst naar de tijd voor de oorlogstijd 1585-1591 en de periode daarna.  o Dr. J.Brouwer uit Elst lichtte systematisch bronnenonderzoek toe dat nodig is om onze kennis van de geschiedenis van Lent te verdiepen.

 

Supplement bij Lent lang vervlogen tijd nr. 9, mei 1989.

 

Tekst van onze lezing in café-restaurant Het Witte Huis in Lent op 16 mei 1989 betreffende het adellijke geslacht van Lent vanaf 1172 toen Isebrandus van Lent in een oorkonde van de bisschop van Utrecht werd genoemd tot de heylsame reductie van Nijmegen in 1591 toen de meeste van Lent’s al uit Nijmegen en uit Lent waren verdwenen en de van Lent’s geen politieke invloed meer hadden, noch in de stad, noch in het gewest. Het geslacht waaierde uit over Nederland, Duitsland, Denemarken, Polen en de kolonies in Noord Amerika. Het werd een grote familie van kleine luiden.

 

Supplement bij Lent lang vervlogen tijd nr. 10, januari 1990.

 

Tekst van onze voordracht voor de leden van de Nederlandse Genealogische Vereniging op 16 januari 1990 in het Kolpinghuis in Nijmegen met als onderwerp: De relatie van de stad met het achterland. Toegespitst op de betekenis van de stadsbestuurders en de ministerialen uit het geslacht van Lent in het stadsbestuur van Nijmegen en in het bestuur van de ambten in het kwartier van Nijmegen.

 

Supplement bij Lent lang vervlogen tijd nr. 14, juni 1992.

 

Tekst van onze lezing voor de leden van de Nijmeegse Historische Vereniging Numaga in het concertgebouw De Vereeniging op 2 juni met als onderwerp: waarom Lent geen voorstad van Nijmegen werd.

 

Supplement bij Lent lang vervlogen tijd nr. 15, november 1992.

 

Tekst van onze voordracht voor de leden van de Historische Vereniging Oosterhout – Slijk/Ewijk in het Dorpshuis in Oosterhout met als onderwerp: De Over-Betuwe speelterrein voor stadse heren.

 

Supplement bij Lent lang vervlogen tijd nr. 16, juli 1993.

 

Van strategisch eiland in de uithoek van grote rijken tot de grootste en rijkste stad van Gelder, Samenvatting van de geschiedenis van Nijmegen en zijn relatie met het  achterland als onderwerp voor een praatgroep in Hotel Sionshof op 19 juli 1993.

 

Supplement bij Lent lang vervlogen tijd nr. 17, november 1993.

 

De doodstrijd van Gelder en de Gelderse Hanzesteden. Samenvatting van de economische geschiedenis van het graafschap/hertogdom Gelder tot de integratie van het gewest in de republiek. Beantwoording van vragen van journalisten.

 

Supplement bij Lent lang vervlogen tijd nr. 18, december 1994.

 

Samen bewaken wat behouden moet blijven is een korte studie voor de leden van de werkgroepen die de toekomstige ruimtelijke ordening in het Nijmeegse annexatiegebied moeten beoordelen. Met daarin o.m. o Vooroordelen door gebrek aan kennis. (pag.8)  o Het omgevingswerkgebied. (pags. 9 – 12)  o Kritische inpassing in de geschiedenis. (pags.          14 – 15)  o In het perspectief van de Europese geschiedenis. (pags. 17 – 21)  o Samen bewaken wat behouden moet blijven. (pags. 22 – 24)  o Veel is al verloren gegaan. (pag. 27)  o Regionaal Archeologisch Archiverings Project RAAP. (pag. 28)  o Cartografische weergave. (pag. 29)  o Zinvolle straatnaamgeving. (pag. 30)  o Suggesties. (pags. 32 – 33)  o Informatie en studieobjecten. (pag. 35)  o Historie Lent vraagt waakhond. Headline van het commentaar van De Gelderlander op de voorstellen en de suggesties van de Lentse Historische Kring.

 

Supplement bij Lent lang vervlogen tijd nr. 19, mei 1995.

 

Onze artikelen in andere media:  Lent lang vervlogen tijd deel I  in Valkhofnieuws.  (pags.      5 – 18)  o Lent lang vervlogen tijd deel II in Valkhofnieuws. (pags. 19 – 34)  o Gegevens over de expositie in de Valkhofkapel. In Valkhofnieuws. (pags. 35 – 37)  o Gegeseld Lent schrompelde tot een klein dorp ineen. In Nijmeegs Katern. (pags. 38 – 41)  o Onsen lieve neve ende raet deel I. In Nijmeegs Katern. (pags. 42 – 45)  o Onsen lieve neve ende raet deel II. In Nijmeegs Katern. (pags. 46 – 47)  o Graven spreken waar de geschiedenis zwijgt. In Nijmeegs Katern (pags. 47 – 51)  o Waalsprong vereist een werkgroep historisch erfgoed. In Nijmeegs Katern. (pags. 52 – 57)  Kritische kanttekeningen bij de artikelen over 800 jaar Lent. In Nijmeegs Katern. (pag. 58)  o Feestvierend Lent was in de ijzertijd al bewoond. In dagblad De Gelderlander, edities De Betuwe en Nijmegen.  o Hoe oud is het dorp Lent. In Nijmeegs Katern. (pags. 61 – 64)  o De invloed van de stad op de dorpen in de Over-Betuwe. In Kringblad van de Historische Kring Bemmel. (pags. 65 – 69)

 

Supplement A bij Lent lang vervlogen tijd nr. 20, december 1995.

 

Kritieken op onze activiteiten in dag- en weekbladen: o Waarin een klein dorp groot is. In weekblad De Betuwe. (pag. 7)  o Lent lang vervlogen tijd; Historische cahiers belichten historie. In De Gelderlander. (pags. 8 – 9)  o Duizend jaar Lent. In weekblad De Brug. (pag. 10) o Eerste in de reeks geschiedschrijvingen. In weekblad De Betuwe. (pag. 11)  Samenhang in de geschiedenis is vaak zoek. In De Gelderlander. (pags. 12 – 13)  o Nijmegen gelukkig geen Nijmegen Noord. In Nijmeegs Dagblad. (pags. 15 – 19)  o Lent lang vervlogen tijd. In weekblad De Betuwe. (pag. 20)  o Lezing over het invloedrijke geslacht van Lent. In De Gelderlander. (pag. 21)  o Martien Schenkels is de historische kring Lent. In De Gelderlander. (pags. 22 – 24)  o Diederik van Lent verdient straatnaam. In weekblad De Brug. (pag. 25)  o Restauratie van het kerkorgel in de katholieke kerk in Lent. In De Gelderlander. (pag. 26)  o De geslachten van Lent. In Gelders Oudheidkundig Contactbericht. (Pags. 27 – 28)  o Lent speelbal tussen Nijmegen en Arnhem. In De Gelderlander. (pag. 29)  o Expositie over twee eeuwen Lent. In Nijmeegs Dagblad. (pag. 30)  o Historie 200 jaar Lent. In weekblad De Betuwe (pag. 31)  o Hoe een groot dorp klein werd. In weekblad De Brug. (pag. 32 -33)  o Lent was een van Betuws beter bevolkte dorpen. In De Gelderlander. (pags. 34 – 35)  o Expositie Lent lang vervlogen tijd op herhaling. In De Gelderlander. (pag. 36)  o Expositie Lent in Hotel Sionshof. In weekblad De Betuwe. (pag. 37)  o Lentse expositie in Hotel Sionshof. In weekblad De Brug. (pags. 38 – 39)  o Twee eeuwen Lentse historie. In CDA nieuwsbrief. (pag. 40)

 

Supplement B bij Lent lang vervlogen tijd nr. 20, december 1995.

 

o Lezing over het Nijmeegse achterland. In Nijmeegs Katern. (pag 10)  o Graven spreken waar de geschiedenis zwijgt. In weekblad De Brug. (pags 11 – 12)  In het middelpunt. In weekblad De Betuwe. (pags. 13 – 14)  o Lent 1543 – 1611) In Nijmeegs Katern. (pag. 15)        o Historische kalender Lent. In Nijmeegs Katern. (pag. 16)  o Waalsprong vereist een werkgroep historisch erfgoed. In Nijmeegs Katern. (pags. 17 – 21)  o Historie Lent vraagt waakhond. In De Gelderlander. (pag. 22)  o Martien Schenkels is al tien jaar de historische kring Lent. In De Gelderlander. (pags. 23 – 24)  o De mensen waren vroeger hetzelfde als nu. In De Gelderlander. (pags. 26 – 27)  o Tien jaar Lentse Historische Kring. In weekblad De Brug. (pag. 28)  o Tien jaar Lentse Historische Kring. In Nijmeegs Katern. (pag. 29)  o Feestvierend Lent was in de ijzertijd al bewoond. In weekblad De Betuwe. (pags. 30 – 31)    o Lent werd al in de ijzertijd bewoond. In De Gelderlander. (pag. 32)  o Feestvierend Lent was al in de ijzertijd bewoond. In weekblad De Brug. (pags. 33 – 34)  o Hoe oud is het dorp Lent. In Nijmeegs Katern. (pags 35 – 37)  o 800 jaar Lent in juiste jaar gevierd?  In De Gelderlander. (pag. 38)  o Rechtgezet. In De Gelderlander. (pag. 39)  Nijmeegse stadspoorten op Lentse kalender. In Nijmeegs Katern. (pag. 40)  o Stadseiland, onnodige provocatie van de dorpsbevolking. In weekblad De Betuwe (pags. 41 – 43)  o Lentse historie kan niet in een paperbackje. In De Gelderlander (pags. 44 -45)  o Oorsprong naam Lent in onderzoek. In De Gelderlander. (pag. 46)  Calimero en de grote boze wolf. In De Gelderlander. (pags. 47 – 48)

 

Supplement bij Lent lang vervlogen tijd nr. 22 maart 1997.

 

Voor het college van B & W en voor de raadsfracties in de Nijmeegse gemeenteraad werd een kort overzicht van de Lentse geschiedenis samengesteld onder de kop ‘Een snelle wandeling door 2000 jaar Lentse geschiedenis’ met daarin: o Hardnekkig vooroordeel en waarheidskernen in dat vooroordeel. (pags. 6 -7)  o Tweelingdorp. (pags. 8 – 9)  o Pre- en protohistorie. (pags. 10 – 12)  o Familia Sancti Vedasti (pag. 13)  o De van Lent’s. (pag. 14)     o De Veerdam. (pag. 17)  o Rampjaar 1591. (pag. 23)  o Grift en Griftdijk. (pag. 27)  o Geloofsvervolging. (pag. 31)  o De watersnoden. (pag. 32)  o Franse invasie van 1672. (pag. 33)  o De Grift gesloten. (pag. 34)  o Tweede Franse tijd. (pag. 35)  o Het agrarisch bedrijf. (pag. 36)  o Na de Franse tijd. (pag. 38)  o Na de grondwet van 1848. (pag. 41)  Rijke archieven. (pags. 44 – 48)  o Monumenten en straatnaamgeving. (pags. 49 – 50)

 

Supplement A bij Lent lang vervlogen tijd nr. 23, mei 1998

 

Tekst van de lezing ‘Externe invloeden op de ontwikkeling van de woonkernen tegenover Nijmegen’ voor de leden van de Historische Kring Bemmel in de Kinkel in Bemmel op 20 mei 1998. Een historisch overzicht van de bemoeienissen van eerst Nijmegen en later Nijmegen en Arnhem met de gang van zaken in de Over-Betuwe. Begonnen met het Lentse Schependom in 1382 en de Nijmeegse oordeelvinders in de Lentse gerichtsbanck en voortgezet met de stadse invloed met twee ambtsjonkers/heemraden in het ambtsbestuur, met zowel het graven van de Grift, met de wateroverlast van de Grift en de sluiting van de Grift, met de aanleg van de spoorbrug en de hoge spoordijk èn voor Bemmel èn voor Lent op de verkeerde plaats, met de aanleg van de nieuwe rijksweg in de dertiger jaren en de aanleg van ‘de brug over de Betuwe’ na de oorlog en tenslotte met de annexaties van Betuwse grond door zowel Arnhem als Nijmegen. Met statistische gegevens over de demografische ontwikkelingen.

 

Supplement B bij Lent lang vervlogen tijd nr. 23, maart 1999.

 

Tekst van de voordracht ‘Diederik van Lent, burggraaf van Nijmegen, kasteelheer in Lent’ voor de leden van de Valkhofvereniging in het Kolpinghuis op 31 maart 1999 met een uiteenzetting van de prominente plaats van Diederik van Lent als rentmeester in drie kwartieren van Gelder en geheim kamerheer van de hertog in het bestuur van het hertogdom. Zijn rol in de burgeroorlog van de Hekerens met de Bronckhorsten en zijn teruggetrokken leven na de zoen van 1356.

 

Supplement C  bij Lent lang vervlogen tijd nr. 23, mei 2001.

 

Artikelen geplaatst in media van bevriende verenigingen: o Bij ons, over ons, maar zonder ons. In Nijmeegs Katern. (pags. 6 – 7)  o Flitsen uit de geschiedenis van Doornik 1. In Kringblad van de Historische Kring Bemmel. (pags.15 – 18)  o Diederik van Lent. In Valkhofnieuws. (pags. 20 – 31)  o Flitsen uit de geschiedenis van Doornik 2, Van Tornacum tot Doornik. In Kringblad van de Historische Kring Bemmel. (pags. 35 – 41)  o Flitsen uit de geschiedenis van Doornik 3, Kasteel Doornik in de burgeroorlog verwoest. In Kringblad van de Historische Kring Bemmel. (pags. 45 – 47)  o Het Laauwik in 1919 verkaveld en verkocht. In Nijmeegs Katern. (pags. 51 – 54)  o Flitsen uit de geschiedenis van Doornik 4, De eeuw van de van Steenbergen’s. In Kringblad van de Historische Kring Bemmel. (pags. 56 – 59)    o Flitsen uit de geschiedenis van Doornik 5, Willem van Arenborch, Heer van Doornik en Ressen. In kringblad van de Historische Kring Bemmel. (pags. 63 – 68)  o Lent in de eerste helft van de 19e eeuw. In Nijmeegs Katern. (pags. 70 – 76)

Perspublicaties: o Atlas Lent als herinnering aan een mooi dorp. In De Gelderlander (pags 10 – 11)  o Niet goochelen met Knodsenburg. In De Gelderlander. (pag. 13)  o Aan het begin van het nieuwe jaar blijft Lent worstelen. In De Gelderlander. (pag. 33)  Knodsenburg nog een gesloten fort. In de Gelderlander. (pag. 43)  o Voorzitter, hier word ik niet goed van. In Gelders Dagblad.   (pag. 49)

 

Supplement D bij Lent lang vervlogen tijd nr. 23, maart 2002.

 

Artikelen in media van bevriende verenigingen: o Flitsen uit de geschiedenis van Doornik 6, Willem van Arenborch Wsz. In Kringblad van de Historische Kring Bemmel. (pags. 5 – 12)  o Het bewogen leven van Katharina van Kleef 1. In Valkhofnieuws (pags. 14 – 27)  Ressen,         het dorp van Sint Vaast. In Kringblad van de Historische Kring Bemmel. (pags. 29 – 30)  o Het bewogen leven van Katharina van Kleef 2. In Valkhofnieuws. (pags. 32 – 49)  o Flitsen uit de geschiedenis van Doornik 7, de laatste twintig jaar van de heerlijkheid Doornik en Ressen. In Kringblad van de Historische Kring Bemmel. (pags. 51 – 61)

 

Supplement bij Lent lang vervlogen tijd nr. 24, mei 2003.

 

Artikelen in media van bevriende verenigingen:  o Vijf eeuwen monnikenwerk in de Over-Betuwe. In Nijmeegs Katern. (pags. 5 – 10)  o In de ban van de Betuwse dijken. Recensie voor Nijmeegs Katern. (pags. 11 – 18)  o Flitsen uit de geschiedenis van Doornik 8, Doornik twee eeuwen in het schoutambt Bemmel. In Kringblad van de Historische Kring Bemmel.  (pags. 19 – 33)  o Confrontatie Parma en Maurits in Lent. Parma zag de bloem van zijn cavalerie niet terug. In Valkhofnieuws. (pags. 34 – 48)  o De trein stopte in Lent, voetnoot in de geschiedenis. In De Gelderlander. (pags. 49 – 53)  o Nijmegen in 1570, achtergronden bij een staatsbezoek. In Valkhofnieuws. (pags. 54 – 68)  o Flitsen uit de geschiedenis van Doornik 9, de doorsnijding van de Ooise waarden een ramp voor Doornik. In Kringblad van de Historische Kring Bemmel. (pags. 69 – 79)

 

Supplement bij Lent lang vervlogen tijd nr. 26, januari 2005.

 

Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Prof. Dr. F. van der Meer schreven wij een kort biografisch gedenkschrift voor plaatsing in De Gelderlander op 16 november 2004. (pags. 4 – 10)  o A mystery solved. Onder die titel schreef Harold S. Lent aan de hand van onze gegevens een artikel in The New York geneological and biographical record. (pags.       11 – 25)  o De republiek en Nieuw Nederland in de tijd van Abraham Rycken van Lent (pags. 26 – 32)  o Het Valkhof in 1786/87 middelpunt van diplomatie. In Valkhofnieuws (pags. 33 – 55)  o Toelichting bij de nummers 8, 9, 10, 11 en 12 van Atlas Lent lang vervlogen tijd.         (pags. 56 – 58)

 

Atlas Lent lang vervlogen tijd nummer 1, september 1988.

 

Inleiding. o Het torentje van de kerk van de Hervormde Gemeente werd in 1755 gebouwd. De neogotische R.K. kerk in 1879. o Tot in de eerste helft van de twintigste eeuw was de groentemarkt in Nijmegen voor Lentse ondernemers belangrijk.  o Uitspanning Wildenbeest trefpunt van de Nijmeegse bourgeoisie in het derde kwart van de negentiende eeuw. o Binnen- en buitendijkse bebouwing aan de Oosterhoutse Dijk. o De maalschap Lent en de oude korenmolen dateren waarschijnlijk al uit de veertiende eeuw.  o De goederen van het Laauwik werden al in 1196 vermeld.  o De huidige herenboerderij het Laauwik dateert uit het laatste kwart van de negentiende eeuw en het eerste decennium van de twintigste eeuw.       o Het middeleeuwse kerkje van Ressen is het oudste, bewaard gebleven kerkje in de Over- Betuwe. o Het patrocinium van Sint Martinus in Lent was al in 1172 bekend.  o  In 1585 werd het Lentse kerkje verwoest.  o De oude dorpskern van Lent werd door de Grift in twee stukken gehakt.  o De trekschuiten op de Grift, de goederenoverslag aan de Veerdam en de verkeersstroom op de Griftdijk betekenden bedrijvigheid in Lent.  o De hoge spoordijk barricadeerde de harmonische expansie van Lent in westelijke richting en de spoorwegen beconcurreerden ondernemers aan de Veerdam.  o De bouw van de spoorbrug was in die tijd een technisch hoogstandje waar vol bewondering naar werd gekeken.  o Tekeningen: * De voorgevel van de gerestaureerde kerk van de Hervormde Gemeente in Lent. * De R.K. kerk na de consecratie in 1879. * Twee kerken aan de Grift. * De Nijmeegse groentemarkt op de Grote Markt kort na de eerste wereldoorlog.  * Gierbrug met Wildenbeest op de achtergrond.  * Drukte in de theetuin van Wildenbeest.  * Het oude dijkhuis uit 1775.  * Twee oude boerderijen aan de Oosterhoutse Dijk in oorspronkelijke staat.  * Voorzijde van de kast van de Lentse molen.  * Achterzijde van de kast van de Lentse molen.  * Het Laauwik met de na de oorlog verbouwde grote schuur.  * Voorgevel van de herenboerderij Het Laauwik.*  Het priesterkoor van het oude kerkje van Ressen.  * Impressie van de Lentse kerk van voor 1580.  * De Grift, de Griftdijk en de Kleidijk in Lent in de 18e eeuw.  * Trekschuit op de Grift.     * Doorsnede van de Grift.  * Het spoorwegviaduct in Lent in 1879.  * De spoordijk in Lent.  * De montage van de eerste boog van de spoorbrug.

 

Atlas Lent lang vervlogen tijd nummer 2, maart 1989.

 

Inleiding. o In de schaduw van het Valkhof. (pags. 9 -13)  Tekeningen: * Absis van de Sint Maartenskapel op het Valkhof. * Reuzentoren van het Valkhof gezien vanaf de eerste binnenplaats. * Poortgebouw van het Valkhof gezien vanaf de Burchtpoort.  * Sint Nicolaaskapel op het Valkhof.  * Impressie van het Valkhof gezien vanaf de Lentse oever.         * Prinses Wilhelmina en haar hofdame freule Danckelman, wachtten in 1787 aan de Veerdam op de gierpont.   * Gezicht op Nijmegen vanaf de Lentse oever na de sloop van het Valkhof. o Waar de pacht betaald moest worden. (pags. 13 – 18)  Tekeningen: * Detail St. Stevenskerk westzijde.  * Detail St. Stevenskerk zuidoostzijde.  * St. Stevenskerk met omliggende bebouwing.  * Nijmeegs stadsgezicht met Korte Burchtstraat, stadhuis, Grote Markt met kerkboog en de toren van de St. Stevenskerk.  * Detail uit deze tekening.    o De stad aan de overkant. (pags. 20 – 28)  Tekeningen:  * Impressie van de Waalkade en de gierbrug in de winter.  * Het Valkhof gezien vanuit het oosten.  * Plattegrond van de tweede ommuring van de stad.  * Veerdam en “Betuwschen Dyck’  met de Waalkade op de achtergrond in 1680.  * Een eerste raderboot passeert de Valkhofheuvel.  * In de harde winter van 1929 wandelden de mensen over een voetpad over de Waal van Lent naar Nijmegen v.v.  * Gierpont met diligence meert af aan de Waalkade rond 1820.  * Gierpont aan de Waalkade rond 1900.  * Stadsgezicht van Nijmegen met de gierpont voor de Waalkade rond 1925.  * Detail uit deze tekening.  * De gierbrug bij avond met de donkere stad op de achtergrond rond 1850.  o Het dorp aan de overkant. (pags. 29 – 37) Tekeningen: Detail uit de atlas van Christiaen Sgroten.  * Boerderijtje aan de Bemmelse Dijk. *  De Oosterhoutse Dijk met de Waalbrug op de achtergrond.  * R.K. Kerk in Lent na de opening van de Waalbrug..  * Detail van de voorgevel van Huize St. Joseph in 1913.  * Veerdam met gierbrug gezien vanuit het oosten rond 1750.  * Spoorbrug met overstekende gierpont rond 1900.  * Gierbrug met Wildenbeest op de achtergrond.  * Veerdam met Hotel Lent en het kantoorgebouw van van Hasselt.  * Motorponten vervingen de gierpont in 1928.  * o De ontwikkeling van Elst tot centrumdorp. (pags. 37 – 49)  Tekeningen: * R.K. Kerk in Elst, gebouwd in 1907.en verwoest in 1944.  * Waterstaatskerk in Elst, gebouwd in 1837.  * De Elster standerdmolen. In de volksmond de plankenmolen aan de Grote Molenstraat, gebouwd in 1602 (?) en gesloopt in 1937.  * Gezicht op Elst met de Grift en de Grote Kerk.     * Grote Kerk met toren aan de Kerkenwei.  * Het ambtshuis in Elst rond 1825. Gekocht door het ambt in 1694 en gesloopt in 1952.  * Situering van de woonkernen in het schoutambt Elst ten tijde van de volkstelling van 1808.  * Grafische voorstelling van de bevolking in het schoutambt Elst ten tijde van de volkstelling van 1808.  * Impressie van de Grote Kerk in Elst rond 1850.  * Gemeentehuis van Elst in het begin van de 20e eeuw.  o De gevreesde dijkschouw. (pags. 50 – 52)  Tekening: Dijkgraaf en heemraden schouwen de Lentse bandijk.

 

Atlas Lent lang vervlogen tijd nummer 3, november 1990.

 

Inleiding met verantwoording van de opzet van de tentoonstelling ‘Twee eeuwen Lentse historie, 1736 – 1936’ bestemd voor de bezoekers van onze expositie. Opgenomen werd de inhoud van de korte teksten die de bezoekers door de tentoonstelling leidden en een selectie uit de geëxposeerde tekeningen. Teksten: o De bewogen geschiedenis van Lent. (pag. 13)     o Na de opening van de Grift en de nieuwe verkeersweg de Griftdijk maakte Lent een bloeiperiode door. (pag. 15)  o Nieuwe fortificaties en de sluiting van de Grift maakte een einde aan de groei. (pag. 17)  o Zolang de Nijmeegse markt in aantal en koopkracht groeide waren de agrarische ondernemers in Lent verzekerd van de afzet van hun producten. (pag. 19)  o Na de vrede van Münster en de achteruitgang van de koopkracht van de man in de straat in Nijmegen begon het proces van marktverruiming en productdifferentiatie. (pag. 21)   o Het agrarisch bedrijf in de rivierkleigebieden van Gelder moest de bakens verzetten. (pag. 23)  o Holland werd de belangrijkste afnemer van Gelderse exportproducten. (pag. 25)  o De centrumfunctie van Elst werd versterkt door de Grift en de Griftdijk. (pag. 27) IJs- en watergeweld teisterden Lent. (pag. 29)  o In het najaar van 1794 werd Lent verwoest en de bevolking werd verjaagd. (pag. 31)  o Armoede, natuurrampen en terreur kenmerken de lange Franse periode. (pag. 33)  o Langzaam herstel na 1815. (pag. 35)   o De landbouw- maar vooral de Delicrisis na 1875 troffen veel Lentse ondernemers. (pag. 37)  o In het laatste kwart van de 19e eeuw nam het aantal inwoners van Lent in absolute zin af. (pag. 39)  o De harmonische expansie van Lent door de spoordijk gebarricadeerd. De spoorwegen ontpopten zich als concurrent. (pag. 41)  o De Lentse katholieken waren in 1879 trots op hun nieuwe neogotische kruiskerk. (pag. 43) o De Betuwsche Stoomtram Maatschappij ontsloot de Over-Betuwe. (pag. 45)  o Na de eerste wereldoorlog stortte de agrarische markt volledig in. (pag. 47)  o De crisis in het agrarische bedrijf luidde de wereldwijde malaise in. (pag. 49) o In 1930 was de deling van Lent een voldongen feit. (pag. 51) o De belangen van Lent en van de Over-Betuwe bij de opbouw van een nieuw verkeerswegennet hingen aan de achterste mem. (pag. 53)   Tekeningen:  * Wapen en helmteken van van Lent’s.   * Weergave van de Lentse kolk met Nieuw Huis te Lent. * Verdronken land van Lent na een overstroming.  * Impressie van een eggende boer. * Impressie van kerkvolk bij de St. Maartenskerk.  * Een kaart van de Over-Betuwe met de Grift en de Griftdijk en het tracé van het Pannerdense Kanaal. * Lent in 1744 naar een tekening van Jan de Beijer. Dwarsdoorsnede van de Grift, de Griftdijk en de Kleidijk.  * Detail uit de kaart van Friedrich de Witte uit 1671.  * Een impressie van de Nijmeegse Veerpoort waar de ponten uit Lent aanvankelijk afmeerden.  * Prinses Louise kijkt vanuit het Valkhof uit naar de gierpont aan de gierbrug bij de Veerdam. * Dwarsdoorsnede en een plattegrond van de schans Knodsenburg uit 1591.   * Plattegrond van de schans en de omgeving van de schans na de reconstructie tussen 1702 en 1736. * Kleefse territoria in de Over-Betuwe. * Huis Doornik zoals het (waarschijnlijk) door Willem van Arenborch werd gebouwd. * Door watersnood geïsoleerd gezin roept om hulp.  * Een impressie van het watergeweld bij een dijkdoorbraak.  * Heerenlogement Crijnen aan de Veerdam voor 1794.   * De Lentse Hervormde Kerk na de restauratie in 1755.  * Watersnood van 1799 verzwolg Oud Doornik.  * De grote schuur van het nieuwe Huis Doornik na 1824. * Gemeentegrenzen en grenzen van de dorpen en buurschappen in het schoutambt Elst na 1817.  * Grafiek van de bevolkingsontwikkeling van Lent.    * Detail uit de plattegrond van Lent in 1868.   * Twee kerken aan de Grift een eeuw geleden.   * De twee aangebouwde schuren van Het Laauwik gezien vanaf de Modderstraat.  * Stationnetje Lent van de spoorwegen. * De lange spoordijk gezien vanaf de Oosterhoiutse Dijk/hoek Zaligestraat.   * Het trammetje van de B.S.M. * Het kerkorgel in de Hervormde Kerk. * Rijnzeilers voor de nieuwe spoorbrug.  * Jongensschool aan de Schoolstraat.  * Nieuwbouw van de ABTB in 1936.  * De kolk aan de Bemmelse Dijk.   * Detail uit kaart 40W van de topografische dienst van het ministerie van defensie in 1933.   * Echtpaar op de Oosterhoutse Dijk.  Plattegrond van Lent na de opening van de Waalbrug.

 

Atlas Lent lang vervlogen tijd nummer 4, maart 1998.

 

Inleiding met aankondiging van de wijziging van het formaat van Atlas Lent lang vervlogen tijd van A 4 naar A 3 oblong formaat. Zodat tekeningen, plattegronden, kaarten, grafieken en tabellen en details daaruit beter tot hun recht komen. o Nijmegen was eeuwenlang de economische horizon voor de Lentse mensen. Zowel voor de ondernemers aan de Veerdam en langs de Oosterhoutse Dijk als voor de agrarische ondernemers in Oud Lent en de Vossenpels. In dit nummer alle aandacht voor de Nijmeegse poorten die de mensen uit het achterland gastvrij ontvingen.  o De fasen in de bouwgeschiedenis van de vier  omwallingen van de stad, de situering van de poorten en torens en de geschiedenis van de poorten. (pags. 3 – 11) Tekeningen: (pags. 12 – 46)  * Burchtpoort stadszijde.  * Burchtpoort met doorkijk naar de Strikstraat. * Burchtpoort Valkhofzijde. * Wiemelpoort aan de kant van de Molenstraat.  * Wiemelpoort aan de kant van de Molenstraat. * Wiemelpoort kort voor de sloop gezien vanuit de Molenstraat. * Hezelpoort veldzijde. * Hezelpoort stadszijde. * Kronenburgertoren. * Kraanpoort stadszijde. * Kraanpoort gezien vanaf de Waalkade. * De Grotestraat met Commanderie op de achtergrond kort na de sloop van de Kraanpoort. * De Bottelpoort met het kantoor van de havenmeester. * Bottelpoort met (gesloten) vaarwegdoorgang. * Bottelpoort met Hubertusmolen. * Het Stevenspoortje gezien vanaf de Waalkade. * De nieuwe Meipoort, zijaanzicht. * Veerpoort aan de kade gezien vanaf de rivier. * Hoenderpoort stadszijde. * Hoenderpoort veldzijde met Belvédère. * De Belvédère. * Hertsteegpoort veldzijde. *Hertsteegpoort stadszijde. * Hertsteegpoort veldzijde kort voor de sloop. * Ziekerpoort veldzijde. * Ziekerpoort en Hertsteegpoort kort voor de sloop.   * De St. Jacobsmolen. * Molenpoort veldzijde. * Molenpoort stadszijde. * Molenpoort kort voor de sloop.

 

Atlas Lent lang vervlogen tijd nummer 5, december 1998.

 

Inleiding over de Lentse dorpsgezichten voor de ontreddering in 1930-1936. o  Een aantal vragen over de annexatie van Lent door Nijmegen:  Cultuurhistorische effectrapportage, onafhankelijke werkgroep, cultuurhistorie in het land over de Waal, megaplassen verwoesten eeuwenoud cultuurlandschap, divide et impera, socio-economisch tweerichtingsverkeer de hoge spoordijk een verstorende barricade, nieuwe snelweg verwoestend door het dorp, weinig monumenten overgebleven in Lent. (pags. 5 – 10)  o Oosterhoutse Dijk, Spoordijk, Lentse molen, Steltsestraat, Kleidijk, de Grift, Griftdijk, Schoolstraat, Modderstraat, Doornik. (pags. 11 – 13) Lijnschetsjes in dit nummer  * Oosterhoutse Dijk, hoek Griftdijk Zuid.  *  R.K. kerk gezien vanuit het noorden.  * Leslokalen meisjesschool. * Voorzijde van de Lentse molen.  * Orgel van de Hervormde Kerk.  * Begin van de Tuinstraat.  * Spoorwegviaduct.         * Twee kerken aan de Grift.  * R.K. kerk na de uitbreiding.  * Zijgevel villa Bato. * Boerderij aan de Bemmelse Dijk.  * Twee aangebouwde schuren van het Laauwik.  * Stationnetje Lent.  * ABTB gebouw.  * De Lentse kolk.  * De oude Post.  * Huis Doornik achterzijde.  * Lent in 1868.  * Lent in 1936.  * Villa Mariënhove.  * Het Witte Huis in 1936.  * Het Betuwse trammetje.  * Boerderijtje aan de Zaligestraat.  * Koeien in de uiterwaarden.  * Lentse molen.    * Een T-boerderij.  * Schaatsende meisjes op de Grift.  * Kerkgangers per koets op de dijk.      * Hervormde kerk in 1744.  * Schaatsplezier op de Grift.  * Orgel van de R.K. kerk.  * De nieuwe jongensschool.  * Tuinmanshuisje aan de Grift.  * Het waterstaatskerkje in Lent.          * Doorkijkje op de Kleidijk.  * Achtergevel van het bondsgebouw.  * Grote schuur van het Laauwik na de verbouwing tot woonhuis.  * Voorgevel van het Laauwik.  * Tekeningen in dit nummer: (pags. 14 – 57)  Twee boerderijtjes binnendijks van de Oosterhoutse Dijk voor de verbouwing.  * Krukboerderij aan de Oosterhoutse Dijk.  * Eindpunt van de Betuwse tram.      * Café Tramstation, voorheen Giezen, nu Waalzicht. * Smederij Wolters  op de hoek Griftdijk/ Oosterhoutse Dijk.  * Zijgevel van villa Bato.  * Gezicht op de spoordijk.  * Passagierstrein op de spoordijk.  * Spoorwegviaduct op de weg naar Elst.  * Twee oudjes op de Oosterhoutse Dijk.  * Kerkgangers op het Molenpad.  * De Lentse molen gezien vanuit de polder.  * Twee kerken aan de Grift in de zomer.  * R.K. kerk in de winter van 1890/91.  * R.K. kerk in 1936.   * Hervormde Kerk gezien vanaf de Griftdijk.  * Hervormde Kerk aan de nieuwe snelweg.         * Hervormde Kerk met kosterswoning.  * Priesterkoor van de R.K. kerk.  * De R.K. kerk gezien vanuit de Steltsestraat.  * De achterzijde van de R.K. kerk.  * De Grift bij hoog water met  het Nieuw Huis te Lent.  * De Grift met de Lentse kerken op de achtergrond in de winter.  * De Lentse kolk in de zomer.  * Villa Zorgvliet aan de Griftdijk.  * Arnhemsche Straatweg gezien vanaf de Oosterhoutse Dijk.  * Kriekenbeek aan de Griftdijk Zuid.  De lange gevel van Huize St. Joseph.  * Jongensschool in de winter.  * Vincentiusgebouw aan de Kleidijk. * Het oude bondsgebouw.  * De grote schuur van het Laauwik voor de verbouwing.  * De twee aangebouwde schuren van het Laauwik.  * T-boerderij aan de Kolk.  * T-boerderij in de Vossenpels.  * Huis Doornik voor 1824.  * Voorgevel en zijgevel van herenboerderij Huis Doornik. * Achterpartij van herenboerderij Huis Doornik.

 

Atlas Lent lang vervlogen tijd nummer 6, juni 1999.

 

Inleiding: Tussen Waalkade en Oud Lent ligt Veur Lent. (pag. 3)  o Opnieuw en opnieuw kropen Lentse mensen uit de diepe dalen van oorlogsverwoestingen, natuurrampen en economische achteruitgang tot de Waalbrug een einde maakte aan het bedrijvige diensten- centrum aan de Veerdam.  Met het leven van alledag in Veur Lent voor de 2e wereldoorlog en herinneringen van oude mensen uit Lent. (pags. 4 – 8)  o Jongelui trokken massaal weg uit Lent, geen arbeidsplaatsen voor zoveel kinderen. Bedrijven en personen in Veur Lent. Familienamen die verdwenen en de bebouwing in Veur Lent. (pags. 9 – 13)  o Hard gevecht om te overleven in de crisistijd. (pag. 14)  o Vanouds horecabedrijven aan de Veerdam. Crijnen, Wildenbeest en Hotel Lent waren bedrijven met uitstraling. (pags.15 – 16)  o De Waalbrug een must voor de ontwikkeling van Nijmegen maar de doodsteek voor de Veerdam. Het gevecht om de Belvédèrevariant die Lent in stukken hakte. De ranke Waalbrug was een staaltje van Nederlandse ingenieurskunst. Kritiek op de werkgelegenheid en op burgemeester de Leeuw van Elst die Lent niet noemde. (pags. 21 – 30)  o Gierpont een unieke uitvinding. Inmiddels weten wij dat Heuck de gierpont niet heeft uitgevonden. (pag. 31)  o Spoorwegen concurrent voor een aantal bedrijven in Veur Lent. Meer nadelen dan voordelen voor Lent. Harmonische expansie van Lent afgegrendeld. In het laatste kwart van de 19e eeuw een negatieve bevolkingsontwikkeling in Lent.(pags. 44 – 49)  o Oorlog en economische ups en downs de rode draden door de geschiedenis van Veur Lent. (pags. 50 – 55) Tekeningen en lijnschetsjes in dit nummer: Ingekleurde ets van de gierbrug met de stad op de achtergrond van Corn. Pronck. * Silhouet van de Waalkade na de montage van de nieuwe spoorbrug.  * Kermis in Veur Lent.  * IJspret op de Lentse kolk.  * Opgeblazen middenstuk van de spoorbrug in 1940.  * Voetpad over de bevroren Waal in de winter van 1890/91.met op de achtergrond o.m. Wildenbeest, stalhouderij Braam, café Giezen en stalhouderij Jacobs. (de Zon)  * Een voetpad over de Waal in de winter van 1929 met op de achtergrond Hotel Lent en het kantoorgebouw van van Hasselt.  * Fileleed bij de gierbrug kort voor de ingebruikstelling van de Waalbrug.  * Het provisorische middelstuk van de spoorbrug werd in 1944 opgeblazen,  * De wagen van Sanders zoals hij nog in Arnhem in het openluchtmuseum te bewonderen valt.  * Hotel Lent in de winter.  * Een koetsje voor personenvervoer.  * Nijmeegse groentemarkt op de Grote Markt.  * Grafiek van de ontwikkeling van de werkeloosheid in het laatste decennium voor de tweede wereldoorlog.        * Ontwikkeling van het inkomen per capita 1930-1939.  * Ontwikkeling van de groothandelsprijzen van agrarische producten en de ontwikkeling van de veilingprijzen van sommige ooftsoorten 1910-1939.  * Hotel Lent naar de architectentekening van Span.  * De gierbrug op het einde van de 19e eeuw met Wildenbeest op de achtergrond.  * Concert in de theetuin van Wildenbeest.  * De Veerdam na de opening van het kantoorgebouw van van Hasselt.  * Sloop van Hotel Lent.  * Montagebrug onder de overspanning van de Waalbrug.     * Montage van het wegdek van de Waalbrug.  * Gezicht op de Waalbrug.  * Waalbrug gezien vanaf de Belvédère.  * Waalbrug met woonark op de voorgrond.  * De opgeblazen Waalbrug in 1940.  * Geallieerde tanks op de Waalbrug in 1944.  * De eerste gierbrug meert af aan de Waalkade.  * Nijmegen en de Veerdam gezien vanuit het oosten. Naar Corn Pronck.  * De bebouwde Veerdam en de gierbrug in 1744.  *  Gierpont meert af aan de Waalkade in 1921.   * Prinses Wilhelmina wacht aan de Veerdam op de gierpont.  * Nijmegen met op de voorgrond de lange gierbrug rond 1850.  * Gierpont met de spoorbrug op de achtergrond.       * Motorponten vervingen de gierpont.  * Waar de gierpont aan de Waalkade afmeerde rond 1925.  * Impressie van de overstroomde  Griftdijk in de 18e eeuw.  * Impressie van vallend water in het overstromingsgebied.  * Lent in de winter in de 18e eeuw.  * Diligence rijdt de gierpont op.  * Diligence bij een halteplaats.  * Plattegrond van Lent na de opening van de spoorlijn.  * Gezicht op Nijmegen van J.F. Christ.  * De spoorbrug na het herstel in 1945.        * Bruggenhoofd van de spoorbrug aan de Nijmeegse kant.  * Montage van de eerste overspanning van de spoorbrug.  * De spoorbrug gezien vanaf de Lentse uiterwaarden.   *Doorsnede en de afmetingen van schans Knodsenburg in 1591.  * Troepen van Maurits.      * Impressie van de schans Knodsenburg in 1678.  * Vestingplan van van Coehoorn in Lent.   * Franse piekeniers in 1672.  * Cavaleristen uit Hannover drenken hun paarden in de Lentse uiterwaarden in 1794.  * Een batterij op de Bemmelse Dijk met artilleristen uit Hannover.

 

Atlas Lent lang vervlogen tijd nummer 7, juni 2000.

 

Inleiding bij de samenvatting van de geschiedenis van de heerlijkheid Doornik en de heerlijkheid Doornik en Ressen. (Pag. 5 ) o Verdronken land van Oud Doornik, de watersnood van 21 februari 1799 en het verloren land van Oud Doornik en Doornik. De eeuwenoude strijd met de erfvijand het water, archeologische indicatoren, het eerste archeologische onderzoek. Een nieuw archeologisch onderzoek. De resultaten. (pags. 6-16)

o De heerlijkheid Doornik en de heerlijkheid Doornik en Ressen in de late middeleeuwen. De plattelandsbevolking in de Betuwe in de late middeleeuwen en heren en clerici in de polder. De stad aan de overkant. (pags. 17 -27)  o De van Doernic’s in de heerlijkheid Doornik. Doornik en het geslacht van Doernic verstrikt in de burgertwisten. Kasteel Doornik in 1355 verwoest. Wolter van Doernic. Boeren en landarbeiders betaalden het gelag. (pags. 28 – 31)  o De van Steenbergen’s in Doornik en Ressen. De van Steenbergen’s waren bastaarden Jan van Steenbergen Heer van Doornik. Weinig bekend uit deze periode. (pags. 32 – 34)      De eeuw van de van Arenborch’s. Doornik en Ressen twee heerlijkheden met een Heer. Voortdurend oorlog. Geen gemakkelijk heerschap. Na de dood van Willem van Arenborch. (pags. 35 – 40) o Korte notities in dit nummer: o Overstromingen in Lent (pag. 9) o Weinig begrip bij de commissie straatnaamgeving voor de geschiedenis van Lent. (pag. 18) o Het middeleeuwse kerkje van Ressen. (pag. 19) o Voor tekenaars en schilders was het Valkhof vanaf de Lentse oever een dankbaar onderwerp. (pag. 22) o De cultuurhistorische exclave Ressen sparen. (pag. 28)  o Otto van Lent direct betrokken bij Doornik. (pag. 31. Hildegart van Lent kosteres van het Sint Marcusstift in Bedbur(g). (pag. 34) Karel van Egmond een militair avonturier. (pag. 37) o Oudste plattegrond van Lent. (pag. 38) Dorps- en dijkgezicht Oosterhoutse Dijk verminkt. (pag. 42) o Eeuwenoude Romeinse tempels in hartje Elst. (pag. 45) o In de tijd van de Romeinen was de Betuwe al een paardenland. (pag. 50) De Betuwelijn, een must of een prestigezaak. (pag. 53) Bronnen en literatuur. (pag. 55)   Kaarten, plattegronden, tekeningen en schetsjes in dit nummer: * Schets achtergevelpartij van Huis Doornik in 1824. * Voorgevel huidige herenboerderij.  * Huidige herenboerderij gezien vanaf de oprijlaan.  * Voorgevel oude herenboerderij Doornik.  * Schets van kasteel Doornik dat voor 1824 werd gesloopt.  * Lent overstroomd. * Het oude Doornik naar Jacob Stellingwerf.  * Huidige herenboerderij gezien vanaf de Vossenpelsestraat.  * Loop van de Waal in resp. 1400, 1600 en 1700.  * Onderzoeksgebied Oud Doornik. * Drie deelgebieden in dit archeologisch onderzoek.  * Hypothetische reconstructie van de middeleeuwse plattegrond van Oud Doornik.  * Stallenpartij bij de huidige herenboerderij Doornik. * Het torentje van de kerk van Ressen.  * Priesterkoor van het kerkje van Ressen.  * De woning van de koster aan de Kerkenwei in Ressen.  * Doorgang naar de tweede binnenplaats van het Valkhof. * Ruïne van de apsis van de Maartenskapel op het Valkhof.  * St.Nicolaaskapel op het Valkhof.  8 Reuzentoren en waterput van het Valkhof.   * Het Valkhof gezien vanuit het noorden.  * Valkhof en Belvédère gezien vanuit het zuidwesten.  * Het Valkhof in vogelvlucht.  * Detail van het Valkhof met reuzentoren.  * Schets van de contouren van het Valkhof.  * Ingang naar het Valkhof.  * Het Valkhof gezien vanuit het zuidwesten.  * Het adellijke huis te Ressen.  * Stadwijk aan de Kerkenwei in Ressen.  * Een paardenkop als geveldecoratie.  * Het dorpje Persingen.  * De Kleine Boel op de grens met Lent.  * Sint Marcuskerk in Bedbur(g).  * Plattegrond van de heerlijkheid Doornik en Ressen.  * Het Huis Bemmel.  * Het Huis Kinkelenburg.  * De oudste plattegrond van Lent.  * Achtergevel van de Grote Boel te Ressen.  * Voorgevel van de Grote Boel te Ressen.  * Het Hamerstuk in Ressen.  * Het ambtshuis in Elst.  * De Griftdijk Zuid met café de Leeuw.  * Een van de oudste pandjes aan de Griftdijk Zuid.  * Een opvallend pand aan de Griftdijk Zuid.  * Huis Doornik bleef bij de watersnood van 1799 gespaard.  * Wachtend op hulp op de bandijk.         * Gallo-Romeinse tempel in Elst.  * Grote Kerk aan de Kerkenwei in Elst.  * Paarden van Bataven in de kraal.  * Een Bataafse boerderij met spiekers.  * Rietsnijders aan het werk in de winter.  * Containerschip Nina verlaat de Nijmeegse Waalkade.

 

Atlas Lent lang vervlogen tijd nrs.  8, 9, 10, 11 en 12 september 2004.

 

Ten behoeve van de historische archieven die onze uitgaven betrekken  werden op 350 pagina’s op A3 formaat een groot aantal potlood- en pentekeningen, kaarten, plattegronden en grafieken die wij in de laatste twintig jaar voor onze uitgaven hebben vervaardigd, gebundeld. Deze uitgaven zijn uitsluitend voor archieven bedoeld. Er werden geen nummers in de verkoop gebracht.