Nijmegen1868

Nijmegen 1868

Opgave van verschillende besturen, instellingen, vereenigingen enz. enz., voor zoo verre deze betrekking hebben op de gemeente Nijmegen en het schependom.

Transcriptie: Hans Giesbertz (Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek)

Op deze pagina laten we u een beschrijving zien van de stad Nijmegen in 1868, zoals deze vermeld werd in het adresboek 1868/1869. Voor de volledigheid hebben we boven deze beschrijving twee plattegronden geplaatst uit hetzelfde jaar. Door deze plattegronden aan te klikken kunt een vergroot exemplaar bekijken die zich overigens in een nieuw venster opent, zodat u altijd even een snelle blik er op kunt werpen als u de teksten aan het lezen bent. Voor de onderzoekers en genealogen onder ons; door gebruikmaking van de toetscombinatie Control-F kunt u gemakkelijk zoeken op woorden, namen e.d. (bronvermelding wordt zeer op prijs gesteld).

Wij wensen u veel leesplezier, waarbij u er op berekend moet zijn af en toe een glimlach niet te kunnen onderdrukken.

Nijmegen 1868:

Bevolking op 1 Januari 1868, 22.712 zielen.  Mannen 10.816 en 11.896 vrouwen. Kiezers voor den gemeenteraad 1.862; voor de Tweede Kamer 680; de Provinciale Staten 674; voor de Kamer van Koophandel --.

 

Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mr. C.J.A. Heijdenrijck en Jhr. Mr. J.A.C.A. van Nispen van Sevenaer.

 

Leden der Provinciale Staten. Mr. M.A. van Roggen, Mr. W.J. Triebels, Jhr. J.F.A. Dommer van Poldersveldt, Mr. C.G. Bijleveld.

 

Gemeente-Bestuur. Mr. F.P. Bijleveld, Burgemeester. Dr. A.W. van Roggen, Dr. H.W. Daames, Mr. W. Francken NGz. Wethouders.

 

Gemeente-Raad. Mr. A.F.C. van Trojen, Mr. W.J.J.G. Most, P.J. Nooren, Arend Noorduijn, J.P. Dobbelmann, Dr. H.W. Daames, G.C. Rombouts. Treden af in 1869. Dr. A.W. van Roggen, C.L.J. Ceurvorst, Mr. C.W.J.E. baron van Balveren, F.D. Sneltjes, J.B.L. Vonk, Jhr. T.C.M. van Rijckevorsel. Treden af in 1871. Mr. W. Francken NGz., C.H. Robbers, T.F. van Aernsbergen, Mr. F.P. Bijleveld, J.F.G. van Roer, Joh. H. Graadt van Roggen. Treden af in 1873.

 

Commissie voor de Financin. A.W. van Roggen, A. Noorduijn Jr., Mr. A.F.C. van Trojen, J.P. Dobbelmann, G.C. Rombouts, Joh. H. Graadt van Roggen.

 

Commissie voor den rekenbaren toestand der Godshuizen. P.J. Nooren, Mr. C.W.J.E. Baron van Balveren, Mr. W. Francken NGz., C.H. Robbers.

 

Commissie tot het ontwerpen der strafverordeningen. Mr. F.P. Bijleveld, Voorzitter. Mr. A.F. C. van Trojen, Mr. C.W.J.E. Baron van Balveren, Mr. W. Francken NGz., C.H. Robbers.

 

Commissie voor het Pensioenfonds voor gemeenteambtenaren. Mr. F.P. Bijleveld, A. Noorduijn Jr., G.C. Rombouts, Mr. P.H.J. Baron van Wassenaer, Administrateur.

 

Brandwezen. Mr. F.P. Bijleveld, Opperbevelhebber. P.J. Nooren, Opperbrandmeester. C.L.J. Ceurvorst, Adjunct Opperbrandmeester. G.C. Rombouts, J.B.L. Vonk, Mr. W. J.J.G. Most, J.F.G. van Roer, Leden der brand-commissie uit den Raad. Jhr. T.C.M. van Rijckevorsel, Lid voor de buitenwijken. J. Knoops, G. Steenbergen, J. Uijen, C. Theunissen, N. Hoogstraten, C. Sturme, A. Beuming, J. van den Elft, J. Woonink, G. van Gelder, K. Verburgh, J. Smits, M. H. Wouters, Brandmeesters. J. Nikkel, Opzichter der brandbluschmiddelen. G. Kloosterman en van Son, Brandmeesters te Hees. W. Kellendonk, Brandmeester te Neerbosch. G. van Loon en J. Jakobs, Brandmeesters te Hatert.

 

Secretaris. Mr. R.O.B. Verheijen.

 

Ontvanger. Mr. P.H.J. Baron van Wassenaer.

Commiezen en gempoyeerden ter Secretarie. C. de Roos, Griffier, Commies van de Comptabiliteit. H.H. Kortebos, Burgerlijken stand. J.H. Smeets, voor militie, schutterij en patenten. W.J.P. Becks, Klerk. A.W. van der Steen, Wijkmeester. J.H.H. Wientjes, Assistent-Wijkmeester. P.H. Bloem, Schrijver aan het Wijkbureau.

G. Kloosterman, Onderwijkmeester te Hees en Neerbosch. G. van Loon, te Hatert.

De Secretarie is geopend iederen werkdag van des morgens 10 tot 3 ure, des namiddags van 7 tot 10 ure.

 

Verdere gemeente-ambtenaren. P. van der Kemp, Architect. J. Nikkel, Stadswerkbaas. F. Borkens, Plantagemeester. J.M.D. Westholz, Veearts. W. van der Ham, Marktmeester. J.P. Schaap, Uurwerkmaker. J.H. Dijkhuizen, Klokkenist. J.H. Gtz, Zangmeester. G.A. van der Brugghen, Teekenmeester. J.W. Michielsen, J. Woonink, C. Beuming, Raaimeesters. T. Baerentz, J.F. Migo, Boden. J.H.H. Wientjes, Assistentbode. H. Isral, Concierge van het Gemeentehuis. J.J. Haspels, Concierge van het Lokaal: tot nut en genoegen. J.W. Wouters, Keurmeester van de schepen, Kaai- en Binnenhavenmeester. A. Rutten, Buitenhavenmeester. C. Backer, Commissaris der Beurtveeren. J. Mulder, Waagmeester. A.J. ter Linden, Assistent-Waagmeester. W.F. Vrijaldenhoven, Keurmeester van Visch. W. van der Ham, Collecteur van plaatsengeld aan de vischmarkt. J.M.D. Westholtz en H.C. Verbeek, Keurmeesters van levend vee, vleesch en spek. H. Buvelo en G. Bukers, Koornmeesters. J.N. Nijboer en G. Fransen, Turfmeters. J. Jacobs en R.H. Cools, Omroepers. J. Philipsen en J.H. Leijendekker, Torenwachters. F.A. Cerino, Schoorsteenveger. J. Hulsenboom, R.A. Coen te Nijmegen, G. Murkes te Neerbosch, G.M. v. Wezel te Hatert, Gemeente-Aanplakkers. G. van Gils, G.C. van Raaij, Aansprekers en Lijkbezorgers. P. Jansen, J. Daniels, G. Ernst, H. Klomp, A.J. Roukens, J.D. Jansen Keetelaar, H.A. Laarhoven en D. de Groot, Dragers. J. Peperzak, ---- C. Nuijs en G. van Munster, Adjunct-dragers. P.A. van Berck, Opzichter tevens doodgraver van het R.K. Kerkhof. G. Wolffensperger, idem Prot. Kerkhof. J. Hertz, idem Isral. Kerkhof.

-----------------------------

 

UITTREKSEL uit de algemeene politie-verordening der gemeente Nijmegen, vastgesteld in de vergaderingen van den Raad der gemeente Nijmegen van 24 Mei en 22 November 1867, en van 20 Maart en 15 Mei 1868, afgekondigd den 12 Juni 1868.

 

Art. 7. Elk hoofd van een huisgezin, dat binnen deze gemeente verhuist, doet binnen eene maand na de verhuizing aangifte aan het Gemeentebestuur, met opgave van alles wat tot de bijhouding van het bevolkingsregister wordt vereischt.

Afzonderlijke levende personen, dat is: zij, die, hoezeer bij anderen inwonende, onafhankelijk leven, worden als hoofden van huisgezinnen beschouwd.

Van die aangifte wordt, des verlangd, bewijs afgegeven.

 

Art. 8. Tot het doen van die aangifte, gelijk ook die, bedoeld bij het Kon. Besluit van 3 Nov. 1861 (Stbl. No. 95), wordt in den regel iederen  werkdag gelegenheid gegeven van des middags 12 1 uur ten Raadhuize der gemeente.

 

Art. 9. Het is verboden:

 1. op straten boomen te planten, gebouwen of eenige werken te maken;

 2. op de straten pluimgedierte te laten losloopen, en kleederen of  andere voorwerpen te bleeken of  uit te spreiden;

 3. langs de straten, zeilen, linnen, lakens of andere goederen op te hangen;

 4. goederen op de straten of bij de gemeentepompen te wasschen of te spoelen, of bij de pompen rijtuigen of voertuigen schoon te maken;

 5. op de straten, karpetten, loopers, matten en andere stof of vuilnis afwerpende voorwerpen (koffie-, rijst-, kalkzakken en dergelijken) uit te slaan na des morgens 10 uren, en tapijten elders dan op door B. en W. aangewezen plaatsen uit te slaan;

 6. rij- of voertuigen op de straten te plaatsen, anders dan om te laden of te lossen, en zelfs dan nog zonder dat daarbij iemand gesteld wordt, om daarop toezicht te houden;

 7. sneeuw of eenig ander voorwerp van de daken en steigers of uit de gebouwen op straat te werpen, zonder dat iemand gesteld is, om de voorbijgangers tijdig te waarschuwen; de neergeworpen sneeuw moet gelijkelijk over de straat verspreid of buiten de stad gebracht worden;

 8. mest, vuilnis, asch, puin, modder of anderen afval op de straten te werpen, of in de straatgoten en riolen te brengen;

 9. vee op de straten te slachten;

 1. op de straten zijn gevoeg te doen of te wateren anders dan in de daartoe bestemde bakken;

 2. mest te vervoeren of aan de straat uitkomende mestbakken open te hebben in de maanden April tot September na 8 en in de overige maanden na 10 uren des morgens;

 3. op de straten met steenen, sneeuwballen of andere voorwerpen te werpen;

 4. bij vriezend weder de straten te schrobben;

 5. nieuw aangelegde of nieuw geplaveide straten binnen 6 weken te schrobben;

 6. aflaatpijpen van daken of goten anders te leiden, dan in straatgoten;

 7. met paarden, ezels, rij- of voertuigen, krui-, hand- of andere wagens over de klinkerpaden langs de straten en over de trottoirs te rijden;

 8. aan de straten uitkomende ingangen of openingen van kelders of regenbakken tusschen zonsop- en ondergang te laten openstaan, wanneer niet iemand daarbij gesteld is, om de voorbijgangers te waarschuwen, of wanneer niet die ingangen of openingen door een hek in verbinding met de opstaande luiken, allen behoorlijk vastgezet, geheel omgeven zijn;

 9. de onder letter r bedoelde ingangen of openingen tusschen zonsonder- en opgang te laten openstaan;

 10. niet-eigene muren, deuren of ramen te besmeuren, te bekrassen, daarop te schrijven of te teekenen en zonder noodzakelijkheid bij een ander aan te schellen (zoogenaamd belletjesvangen);

 11. op straten met zwepen te klappen, paarden door geraas of  op andere wijze te verschikken, en aan rijtuigen te hangen, zich daaraan vast te houden en daarop te zitten zonder verlof van den bestuurder;

 12. op de straten harder dan in een matigen draf te rijden, en met de dilligences anders dan stapvoets;

 13. bij donker weder op de straten met rijtuigen te rijden zonder dat die van een of meer op straat licht gevende lantaarnen voorzien zijn;

 14. als de straten met sneeuw bedekt zijn, met rij- of voertuigen te rijden, zonder dat de trekdieren van schelklinkende bellen voorzien zijn;

 15. honden, die niet voorzien zijn van wel sluitende blikken of ijzeren muilbanden, en die niet aan touw of ketting worden geleid, als trekdieren te bezigen;

 16. in de nabijheid van telegraaflijnen vliegers op te laten;

 17. bekendmakingen van welken aard ook aan te plakken of aan te slaan anders dan eigen panden;

 18. bekendmakingen, door gemeente-beambten aangeplakt of  aangeslagen, af te rukken of onleesbaar te maken;

 19. op openbare wandelplaatsen buiten de paden of op de graszoden te gaan, aldaar boomen, heesters of bloemgewassen te beschadigen, of van bladeren, vruchten of bloemen te berooven;

 20. op de wandelplaats het Hof kinderen beneden de 10 jaren zonder opzicht te laten, of honden te laten losloopen.

Art. 10. Alle voerlieden zijn verplicht, wanneer twee voertuigen elkander ontmoeten rechts uit te halen; bij het voorbijrijden moet hij, die voorbijrijdt, links uithalen.

 

Art. 11. Alle voerlieden zijn verplicht de bevelen, welke hun door ambtenaren of beambten van politie, ten aanzien van de met hunne rij- of voertuigen te volgen richting of in te nemen plaats, gegeven worden, dadelijk op te volgen.

 

Art. 12. Het is zonder schriftelijk verlof van B. en W. verboden:

 1. straten geheel of gedeeltelijk af te sluiten;

 2. op de straten palen te slaan;

 3. op de straten eenig voorwerp op te slaan, uit te stallen of te plaatsen;

 4. aan de straatzijde eenig uithangbord, luifel, bank, zonnescherm, naar buiten openslaande deur, of in het algemeen eenig aan de straatzijde uitstekend werk te maken of te veranderen;

 5. in de straten en stoepen ingangen van kelders of regenbakken te maken of te veranderen;

 6. aan de straatzijde mestbakken te maken of te veranderen.

 

Art. 13. Het is zonder schriftelijk verlof van den Burgemeester verboden:

 1. op de straten vuren te branden, vuurwapenen af te schieten of vuurwerken af te steken;

 2. geheel of gedeeltelijk vermomd of gemaskerd op straat te komen;

 3. op de straat steigers te zetten;

 4. tot herstel van riolen, gaspijpen of waterbuizen, of om andere redenen de straten op te breken;

 5. op de straten looi of zand  te strooien.

 

Art. 14. De eigenaars van alle huizen en gebouwen, tuinen, erven of andere panden, en ingeval zij die aan anderen in gebruik hebben afgestaan, de gebruikers, zijn verplicht de straten, stoepen, riolen en goten voor en langs de hun toebehoorende of door hen gebruikte panden behoorlijk te reinigen en rein te houden.

Daartoe wordt de modder en vuilnis uit de goten geschept, en met de op de straten en stoepen aanwezige vuilnis aan hoopen bijeengeveegd; de goten en riolen worden met zuiver water doorgespoeld.

Dat alles geschiedt ten minste driemalen s weeks, en wel des Dinsdags, Donderdags en Zaterdags, doch bovendien telkens wanneer het van wege Burgemeester en Wethouders wordt gelast.

Des Zaterdags worden, wanneer het niet vriest, de straten en stoepen geschrobt.

De straten worden behoorlijk uitgewied, wanneer het van wege Burgemeester en Wethouders wordt gelast.

Waar in eenig gebouw meer dan een huisgezin woont, komen de genoemde werkzaamheden ten laste van hen, die de benedenverdieping aan de straat gebruiken, ieder voor zoover het door hem gebruikte gedeelte reikt.

De genoemde werkzaamheden strekken zich uit in straten ter halve breedte, en aan markten en pleinen ter breedte van 4 ellen; zij moeten afgeloopen zijn in de maanden April tot September des voormiddags om 10, in de overige maanden om 12 uren des middags.

 

Art. 15. De eigenaars of bruikers in het vorige artikel bedoeld zijn verplicht de straat voor en langs hunne panden ter breedte van een el met zand, asch of turfmolm te bestrooien, zoo dikwijls dit, ingeval van vorst of sneeuw, van wege Burgemeester en Wethouders wordt gelast.

 

Art. 16. De ingezetenen, die asch of vuilnis door den pachter van de stratenvuilnis verlangen vervoerd te hebben, zijn verplicht die asch of vuilnis in bakken, vaten of emmers voor de deuren hunner woningen te plaatsen op de dagen en vr het uur, waarop de pachter de vuilnis ophaalt.

 

Art. 17. De eigenaars en gebruikers van huizen, gebouwen en muren moeten gedoogen, dat daaraan worden gehecht of bevestigd de lantaarnen en de naamaanwijzende bordjes.

 

Art. 18. Onder straten worden in dezen titel mede verstaan, trottoirs, pleinen en in het algemeen voor openbare dienst bestemde gronden.

Deze titel is niet toepasselijk op de wijken E, F en G en op de onder de wijken A, B, C en D, behoorende gedeelte der wegen, voorkomende op legger A der wegen enz. in de provincie Gelderland, behalve de bepalingen van art. 9 lit. ij, z, aa en bb en van art. 13 lit. a, welke laatsten in de geheele gemeente verbindend zijn.

 

Art. 22. Tot het houden der gewone markten op Maandag, Donderdag en Zaterdag in elke week zijn in den regel bestemd de volgende pleinen en straten voor de koopwaren daarbij vermeld:

 1. De Groote Markt voor alle soorten van moes-, tuin- en boomvruchten, boter, eieren, kippen, ganzen, eenden, duiven en wild;

 2. de Korenmarkt voor rogge en tarwe;

 3. de Molenstraat voor haver;

 4. het Valkhof voor boekweit;

 5. de Lange Burgstraat voor manufacturen, galanterin en dergelijken; de tafels of kraampjes en dergelijken, die daarvoor worden geplaatst, mogen hoogstens 3 ellen lang en 1,5 el breed zijn;

 6. de zuidzijde van de Hezelstraat voor potten, pannen, kruiken en dergelijken; de daardoor ingenomen ruimte mag niet breeder zijn dab 1 el, gemeten van de trottoirs;

 7. de westzijde van de Grootestraat voor mandemakers- en kuiperswerk; de daardoor ingenomen ruimte mag niet breeder zijn dan van 2 el, gemeten van de trottoirs;

 8. de Kerkboog en het Kerkhof voor bezems; de daardoor ingenomen ruimte mag niet breeder zijn dan 1 el en voor iedere partij niet langer dan 3 el.

Ingeval van plaatsgebrek op de Groote Markt, zullen kool, aardappelen en boomvruchten worden geplaatst aan de noordzijde van de Korte Burgstraat.

De paardenmarkten worden gehouden op het Kelfkensbosch, de veemarkten op het Valkhof, en de varkens-, kalver- en schapenmarkt in de Ziekenstraat.

De markt van bloemen en heesters wordt gehouden op het Kelfkensbosch aan de straatzijde van de laan ten zuiden.

 

Art. 23. Ieder die goederen, vee of paarden ter markt brengt, is verplicht zich ten opzichte van plaatsing enz. te gedragen naar de bevelen, die door of van wege Burgemeester en Wethouders, door den Marktmeester of door andere met de marktpolitie belaste beambten gegeven worden.

 

Art. 24. Zij, die de goederen, vermeld in art. 22, litt. e, f en g, ter markt brengen, of ruimte verlangen voor tafels of kraampjes, moeten zich daarvoor tijdig aanmelden bij den Marktmeester.

 

Art. 25. Het aanvoeren en uitstallen van koopwaren op de markten mag in de maanden April tot September niet vr 5 uren des morgens en na 4 uren des namiddags, in de overige maanden niet vr 6 uren  des morgens en niet na 3 uren des voormiddags.

 

Art. 26. De aanvoer met voertuig van granen naar de Korenmarkt mag niet anders plaats hebben dan langs den Blauwen Steen, de noordzijde der Markt en de Kannemarkt of langs de Smidstraat.

 

Art. 27. Koopers en verkoopers van rogge en tarwe op de Korenmarkt zijn verplicht aan den Commissaris van Politie of aan eenig ander daartoe ter marktplaats aanwezig ambtenaar op te geven de soort, den prijs en de hoeveelheid van de gekochte granen.

 

Art. 28. Ieder die verschen visch in het openbaar ten verkoop wenscht uit te stallen, wordt daartoe, tegen betaling van het daarvoor bepaalde plaatsengeld, elken werkendag van des morgens 7 tot des namiddags 2 uren door den daarmede door Burgemeester en Wethouders belasten beambte eene plaats aan de Waalkade aangewezen.

Bij aanvoer van visch op anderen tijd, bepaalt dezelfde beambte, gedurende welken tijd die visch in het openbaar zal mogen worden uitgestald.

 

Art. 29. Zij, die van de in het vorige artikel gegeven bevoegdheid gebruik maken, zijn verplicht te zorgen, dat de door hen ingenomen plaatsen om 2 uren, in het bij 2 bedoelde geval op het door den beambte bepaalde uur ontruimd zijn.

 

Art. 128. Bij het ontstaan van brand zijn de in de nabijheid wonende verplicht eene tobbe of ton met water gevuld voor hunne deur te plaatsen en die vol te houden.

In het algemeen zijn alle ingezetenen verplicht den bijstand te verleenen en de diensten te verrichten, die door den Burgemeester of de leden der Brandcommissie worden gevorderd.

 

Art. 129. De Brandmeesters plaatsen de spuiten bij het brandende pand zoo, als hun in de stad door den Voorzitter of Onder-Voorzitter, in de buitenwijken door het daarvoor aangewezen lid der Commissie wordt gelast, doch mogen in de stad de slangen niet uitleggen, noch water geven zonder bevel van den Voorzitter of Onder-Voorzitter der Commissie.

Zij en de bedienden bij de spuiten en aanjagers zijn in het algemeen verplicht de bevelen na te komen, die hun door de leden der brandcommissie worden gegeven, en mogen zich zonder verlof van den Voorzitter of Onder-Voorzitter der Commissie niet van de hun aangewezen plaats verwijderen.

 

Art. 130. De in de nabijheid van het brandend pand wonende ingezetenen, zijn verplicht te gedoogen, dat op bevel van de leden der Commissie de slangen door hunne gebouwen worden geleid, en dat in het algemeen door en uit hunne gebouwen pogingen tot blussching worden aangewend.

Omverhalen van gebouwen en ontblooten van daken geschiedt niet zonder bevel van den Burgemeester.

 

Art. 132. Alle ingezetenen, die gedurende den brand in het bezit mochten gekomen zijn van bluschmiddelen of andere goederen, zijn verplicht daarvan binnen 24 uren na afloop van den brand kennis te geven aan den Commissaris van Politie.

 

Art. 135. Ieder die het beroep van broodbakker of handelaar in brood wil uitoefenen, is verplicht daarvan schriftelijk aangifte te doen aan Burgemeester en Wethouders, met opgave van straat, wijk en nommer van het pand, waarin hij zijn beroep zal uitoefenen.

 

Art. 136. De bakker of handelaar in brood moet ten allen in zijnen winkel eene schaal met de noodige gewichten voorhanden hebben, en het brood wegen, wanneer dat, hetzij van wege het Gemeentebestuur, het zij door de belanghebbende wordt gevorderd.

 

Art. 137. Het is verboden ander brood te verkoopen of te koop aan te bieden of te stellen, dan gaar en goed doorbakken, van gezonde en zuivere meelsoorten.

 

Art. 138. Het is verboden onaangesneden roggebrood te verkoopen, te koop aan te bieden of te stellen, zonder dat het gewicht daarvan duidelijk daarin afgedrukt is.

 

Art. 139. Het is verboden onaangesneden roggebrood te verkoopen, te koop aan te bieden of te stellen, dat meer dan twee ten honderd lichter is dan het daarop volgens art. 138 uitgedrukt gewicht.

 

Art. 140. Het vorige artikel is niet toepasselijk op zoogenaamde kant- of muurbrooden.

 

Art. 142. Alle houders van koffiehuizen, tapperijen, kroegen en dergelijken moeten hunne huizen en lokalen des avonds om 11 uren voor het publiek sluiten, tenzij de Burgemeester hun heeft vergund die langer geopend te houden.

Zij mogen die niet weder openen vr des morgens om 6 uren in de maanden October tot Maart, en om 5 uren in de overige maanden.

Gedurende dien tijd mogen zij aan niemand eenige dranken of ververschingen verkoopen of leveren, gelagen zetten of doen zetten.

Gedurende dien tijd mag zich niemand, die niet tot hun gezin behoort, in de lokalen ophouden, waarin zij hun bedrijf uitoefenen.

 

Art. 174. Overtreding van eenige bepaling der artt. - - 7, 9 tot 15, 17, 23, 25 tot 27, 29, - - - 128, 130, 132, 135 tot 139, 142 - - - dezer verordening, voor zooverre daartegen bij wetten, algemeene maatregelen van inwendig bestuur of provinciale verordening geen straf is bedreigd, wordt gestraft met geldboete van 1 tot 25 en gevangenis van 1 3 dagen, te zamen of afzonderlijk.

Bovendien kan de rechter bij de overtreding van art. 13 litt. b, - - - 137 tot 139 het voorwerp der overtreding verbeurd verklaren.

-----------------------

 

Directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen. J.E. Loder en H. Baron Lewe van Middelstum, controleurs, - F.W. Thorbecke, Adjunct-controleur. Mr. P.C.J. van Gerth (directe belasting), A. Collard (in- en uitgaande rechten en accijnsen en het geslacht), H.T. Voet, te Hees e.a. Ontvangers. T.P.J. Mashoff en A. van Wely Dz., Visiteurs. J.C. Muller, Deurwaarder. P.G. Carpentier, P. Meijer, W. Jansen, Commiezen der 1e klasse. M.J. Neijman, C. Beeude, J.G. Eerensperger, W. Offerhaus, H. Zelders, Commiezen der 2e klasse. G. Simons, E. Grambeek, P. Dorsers, W. Meijer, Commiezen der 3e klasse. E. Broeksmit, J. Fischer, J. Bongaards, W. Hajen, A.F. van Aernsbergen, J.M. Sluijtman, C. Stangenberger, Commiezen der 4e klasse.

Het kantoor van den heer van Gerth, word gehouden op de Grutberg, en is iederen werkdag (uitgezonderd des Zaterdags en op den laatsten werkdag van iedere maand) geopend van des morgens 9 tot 1 ure.

Het kantoor van den heer Collard wordt gehouden op St. Antonius, iederen werkdag en is geopend van des morgens 9 tot 12 en van 2 5 ure, s maandags tot 1 uur.

 

Plaatselijke belastingen. L.A. Potjes, Controleur. F.M. Courbois, H. Verbeek, J. Muller, Commiezen.

 

Registratie en Domeinen. S.H. Rink, Inspecteur. J. Hora Adema, Ontvanger. J.G. Everwijn, Surnumerair.

Het kantoor is geopend van 8 tot 4 uur.

 

Formaat-zegeltarief. De prijs van het formaatzegel is bepaald op:

15 cent het klein papier, met de opcenten                                  . . . . . .             0,21

25 cent het halve blad, met de opcenten                             . . . . . .             0,345

50 cent het blad gewoon papier, met de opcenten                      . . . . . .             0,69

75 cent het blad registerpapier, met de opcenten                      . . . . . .             1,035

1 gulden het blad groot registerpapier, met de opcenten            . . . . . .             1,38

 

Hypotheek en Kadaster. Mr. C.G. van Sandick, Bewaarder der Hypotheken, van het kadaster en der scheepsbewijzen. W. Daams, Landmeter 1e klasse kantoordienst. A.J. Uiterwijk, Landmeter 3e klasse velddienst. G.J. Masman, Elve. W.A. Bloem, Beedigd klerk.

Het kantoor is dagelijks geopend van des morgens 8 tot 4 ure.

 

Waterstaat. J.M.F. Wellan, Ingenieur. Th. Laurentius, M.F. Klaassen, Opzichters.

 

Collegie van zetters voor  het patent. Mr. F.P. Bijleveld, Dr. H.W. Daames. J.A. Verweij, J.F. Luijpen, J.W. Roblijn, H.J. Moltzer, D.H. van Beemen.

 

Kamer van Koophandel. A. Noorduijn Az., Pres. H. Duijs, Vice-Pres. W.W. Hesseling, Th. Fr. van Aernsbergen, J.P. Dobbelmann, J. van Engelenburg, E.J. Marck Spier, H.J.J. Grevink, E. Roos, Mr. S.M.S. de Ranitz, Secretaris.

 

Gezondheids-Commissie. Dr. C. Noorduijn, Geneeskundige. Mr. W.J.B. Besier, Rechtsgel. R.J. Opwijrda, Scheikundige. P. van der Kemp, Bouwkundige. J.J.H. Maschek, C.T. Cramer, Th.H.A.J. Abeleven, Leden.

 

Gemeente-Geneeskundigen. C. Noorduijn Med. Dr., J. van Hoek Med. Dr., Gemeentegeneesheeren. Dr. T. Mestdag, toegevoegd voor het Schependom. Dr. H.W. Daames, Gemeentedoctor in de verloskunde. J. den Dooren de Jong, F.D. Sneltjes, Gemeenteheelmeesters.

 

Geneeskundige Staatstoezicht voor Gelderland en Utrecht. J.O. van Bijlert, Lid . Dr. A. Scholl van Egmond, Geneesheer, R.J. Opwijrda, Apotheker, Plaatsverv. Leden.

 

Commissie tot bewaring van voorwerpen van geschiedenis en kunst. Dr. J.H.A. Scheers, Th.H.A.J. Abeleven.

 

IJk der gematen en gewichten. G.D. Sutherland, Arrondissements-ijker.

Het kantoor is geopend van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 uur.

 

Postkantoor. J.J. Schultens Dozy, Inspecteur der Posterijen voor Gelderland en Limburg, Standplaats Arnhem. E.J. J. des Tombe, Directeur. P.E. van der Linden, Commies 1e klasse. Jhr. J.L. van Sasse van Ysselt, commies 2e klasse. Jhr. J.G. van der Goes, Surnum. W. van der Linden, Ph.J.J.W. de Beijer, Gequal.. J.F. Rabbelier Cz., Assistant. F.J. Hubscher, M. Mijnhardt, J. Wils, A. Wouters, M.L. Hendrickx, Brievenbestellers. W.G. Berkhoff, Hulpbesteller. W. Wamsteker, Kantoorknecht.

 

Rijkstelegraafkantoor. A. Isacson, Directeur. C.W. Layendecker, Telegrafist 3e klasse. J.W.A. Kempers, Klerk. H. Dovianus, 1e Besteller. - - - - 2e Besteller.

Het kantoor is geopend: van 1 April tot 30 September van 7 uur des voormiddags tot 9 uur des avonds; van 1 October tot 31 Maart van 8 uur voormiddags tot 9 uur des avonds. Des Zondags, op Hemelvaartsdag en eersten Kerstdag van 8 9 uur voormiddags en van 1 3 en 7 9 uur namiddags.

 

Nijmeegsche Spoorweg-Maatschapij. Directeuren: A. Noorduijn Jr., 1e Voorzitter. Mr. W. Francken NGz., 2e Voorzitter, Mr. W.J. Triebels, 1e Secretaris. Mr. M.A. v. Roggen, 2e Secretaris. A. Noorduijn Az., Thesaurier. J.P. Dobbelmann. R.G. Graadt van Roggen. N.D. van Heukelum. Jhr. F.A.J. Dommer van Poldersveldt, te Ubbergen. Commissarissen: Mr. H.P.G.M. de Man. Mr. R. van Harencarspel. C.G. Wegelin. Jhr. T.C.M. van Rijckevorsel, te Neerbosch. Jonkhr. W. Engelen van Pijlsweert.

 

Staats-Loterij. C.A. Vieweg, gequalificeerd Collecteur. A.L. Polak, wed. J. van Gils, Gedelegueerden 1e klasse.  

RECHTERLIJKE MACHT.  

Arrondissements-Rechtbank. Mr. A.F.C. van Trojen, President. Mr. C.W.J.E. Baron van Balveren, Mr. W.J.B. Besier, Rechters. Mr. W.J. Triebels, Rechter-Commissaris. Mr. H.P.G.M. de Man, Mr. W. Francken NGz., Mr. J.C. J. Riveaux, Mr. W.J.J.G. Most, Rechters-Plaatsvervangers. Mr. C.E. van Tricht, Officier. Mr. L. van Rijckevorsel, Substituut-Officier. Mr. M.A. van Roggen, Griffier. Mr. A.J.F. Verheijen van Estvelt, Substituut. Mr. W.R. Baron van Lijnden, Beedigd tot vervanging van den Griffier bij instructin. J. van Olhoff, Beedigd Klerk ter Griffie. J. Jurrius, Beedigd Vertaler, J.P. Mulder, Bode.

Zitting voor Burgerlijke zaken, die van koophandel daaronder begrepen, Dinsdag en Vrijdag, des voormiddags ten 10 ure.

Strafzaken, Woensdag voormiddag ten 10 ure.

Gerechtelijke uitwinningen, belastingen en registratie-zaken, des Zaterdags voormiddag ten 10 ure.

Kort geding, en beschikking op requesten, Donderdag voormiddag ten 11 ure.

De Griffie is geopend van des voormiddags half 10 ure tot des namiddags 3 ure.

 

Advocaten bij de Rechtbank beedigd. Mrs. J. van Elsbroek, P.J.Smits, W. Francken NGz., R. van Harencarspel, C.J. Waterschoot van der Gracht, te Wijchen, J.P. Pool, C.J.A. Heydenrijck, J.C.J. Riveaux, W.J.J.G. Most, W.R. Baron van Lijnden, J.T. Boelens.

 

Bureau van Consultatie. Mr. W. Francken NGz., Voorzitter, Mr. J.P. Pool, Mr. J.C.J. Riveaux, Secretaris.

Vergadert om de veertien dagen des Dinsdags ten 2 ure, ten Raadhuize.

 

Procureurs. A.J. ten Hoet, J.A. Pool, Mr. H.P.G.M. de Man, Mr. G.J. Berkhoff.

 

Deurwaarders. A.B. Courbois, G.R. Roelofs, J.H. van der Wedden.

 

Kantongerecht. Jhr. Mr. J.M. van Pabst tot Bingerden, Rechter. Mr. R.O.B. Verheijen, Mr. J.P. Pool, Plaatsvervangers. J. Witt, Ambtenaar van het Openbaar Ministerie. Jhr. Mr. J.B.J.N. Ridder de van der Schueren, Griffier. L. Enters, Deurwaarder.

 

Politie. J. Witt, Commissaris van Politie. M. Valstar, hoofdagent. C. van Duijnen, P. Dovianus, J. Langendam, J.H. Bijlaart, P. Roskam, B. Goedhart, Agenten. H.S. Deenen, Oppernachtwaker. C. Diependaal, Veldwachter te Hees, P.E. van Ravenstein, Veldwachter te Neerbosch, W. van Kuyk, Veldwachter te Hatert.

 

Rijks-Veldwachters. J.J. Robert, Brigad. en J.K. Koks. B. Stoer, Opzichter der Jacht en Visscherij.

 

Gevangenissen. Regenten, Mr. F.P. Bijleveld, Vice-President, Mr. W.J. Triebels, Lid en Secretaris, Mr. A.F.C. van Trojen, Mr. P.J. Smits, Dr. H.W. Daames, Mr. C.E. van Tricht. Jhr. Mr. J.M. van Pabst tot Bingerden. C.A. van den Berg, Cipier.

 

Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen. Mr. F.P. Bijleveld, Voorzitter. Mr. A.F.C. van Trojen. Mr. P.J. Smits, Secretaris en Thesaurier.

 

Notariaat. G.J. van Heuven, C. Aldus, C.H. Robbers, W.C. Bthlingk, R.H. Courbois, Baron van Wijnbergen Notarissen. Baron van Wijnbergen, Bewaarder der Minuten en Registers.

 

ONDERWIJS.  

Gymnasium. Curatoren: Mr. F.P. Bijleveld, President. Mr. A.F.C. van Trojen, Mr. R.O.B. Verheijen, Dr. A. Scholl van Egmond, Jhr. Mr. J.M. van Pabst tot Bingerden, Lid en Secretaris. Rector: Mr. J.B. Kan. Leeraars: Mr. J.B. Kan, in Oude talen. P. van der Burg, Wis- en Natuurkunde. Dr. A.J. Mertens, Duitsche en Engelsche talen. E. Peyrot, Fransche taal. J. Jurrius, Aardrijkskunde. J. van Harwerden, Claviger. Het minerval bedraagt 60, s jaars, te voldoen ieder kwartaal. Het Gymnasium telde 1 Januari 1868 elf leerlingen.

 

Middelbaar Onderwijs. Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus en Burgeravondschool met tweejarigen cursus.

Inspecteur: Dr. J. Bosscha Jr. te s Gravenhage. Commissie van Toezicht: Dr. H.W. Daames, Voorzitter. Dr. J. van Hoek, Secretaris. F.T.J.H. Dobbelmann. Mr. W. Francken NGz. en F.A. Vaillant. Leeraars : W. de Hartog, Wiskunde en rechtlijnig teekenen, Directeur. P. van der Burg, Natuurkunde en Technologie, Onder-Directeur. W.J. Schoemaker, Wis-, Natuur- en Werktuigkunde. R.E. de Haan, Wis-, Aard-, Dier- en Delfstofkunde en Cosmographie. R.J. Opwijrda, Scheikunde. Th.H.A.J. Abeleven, Plantkunde en Warenkennis. - - - - - - Geschiedenis, Staatshuishoudkunde en het Boekhouden. W. Vierssen, Nederlandsche en Duitsche talen. Dr. A.J. Mertens, Engelsche taal en Letterkunde. J. Jurrius, Schoonschrijven en Aardrijkskunde. E. Peyrot, Fransche taal en letterkunde. A. Holsum, Handteekenen. P. van der Kemp, Rechtlijnig teekenen. H. Verkerk, Gymnastiek.

 

Artsenijmengkundige Vereeniging. B.A. Jonckers, Voorzitter. F.J. van Pelt, Penningmeester. J.O. van Bijlert, Th.H.A.J. Abeleven, Secretaris en Leeraar in de Plantenkunde en Pharmakognosie.

 

Lager Onderwijs. Provinciaal Inspecteur, Dr. J.H. Kroon, te Zutphen. Schoolopziener (10e distr.), F. Kuijper. Plaatselijke Schoolcommissie: G.C. Rombouts, Dr. J. van Hoek, C.H. Robbers, Mr. A.J.F. Verheijen van Estvelt. Dr. J.J. van der Kloes, Lid en Secretaris.

 

Openbare School voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs, op de Korenmarkt (voor jongens en meisjes). A. Broks, Hoofdonderwijzer. J.F. van de Poel en H.A. Dieben, Hulponderwijzers. Schoolgeld: dag- en avondschool in de eerste klasse 4.50, in de 2e en 3e klasse 3.- per drie maanden. Het tweede en elk volgend kind uit een gezin betalen 3.- en 2.25; voor de avondschool alleen wordt 1.50 per kwartaal voldaan.

 

Openbare School voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs, in de Broerstraat (voor jongens en meisjes). W. Reeselaar, Hoofdonderwijzer. W. de Jager, Hulponderwijzer. Schoolgeld als boven.

 

Openbare School voor gewoon lager onderwijs, in de Koningstraat (voor jongens en meisjes). J.G. Kobus, Hoofdonderwijzer. J.J. Klpner en J.W.T. Willems, Hulponderwijzers. Schoolgeld: 0,40 per maand. Het tweede en elk volgend kind uit een gezin betalen 0.30 per maand.

 

Openbare School voor gewoon lager onderwijs, op de Houtmarkt (voor jongens en meisjes). J.J. Baartmans, Hoofdonderwijzer. H.W. Mulder, J.H. de Grood en O.A.H. Courbois, Hulponderwijzers. Schoolgeld: geen.

 

Bijzondere School voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs, van t Nut van t Algemeen, in de Broerstraat (voor jongens en meisjes). G. Japikse, Hoofdonderwijzer. J.W. Ort, J.F. den Hollander, J.J. Beusemaker, M.J.H. Ter Linden, F.H.A. Courbois, F.H. Dikschei, J.A. Habig, Hulponderwijzers. Schoolgeld laagste kl. 25, voor iedere volgende klasse 30 per jaar.

Op deze school worden alleen leerlingen toegelaten, wier ouders leden zijn van het Departement der Maatschappij tot Nut van t Algemeen of behalve het schoolgeld 6.25 betalen.

 

Bijzondere School voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs, in de Molenstraat (voor jongens). E.J.M. de Jong Hoofdonderwijzer, A.H. Van den Briel, F.E. Boeschuten, Hulponderwijzers. Schoolgeld: 80 per jaar.

 

Bijzondere School voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs, Christelijke Normaalschool, op den Klokkenberg (voor jongens en meisjes). H.A. Gerretsen, Hoofdonderwijzer. J. Vermaat, J. Veenendaal, G.W. Nederbragt, A.L. Gerretsen, J.P. van Dooren, J.R. de Mildt, Hulponderwijzers. S.E.S. de Haas, Hoofdonderwijzeres. L.M. de Haas, R. Aebischer, Hulponderwijzeressen.

 

Bijzondere School voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs. Collegie der Paters Dominicanen, in de Broerstraat (voor jongens). J.A. Kramer, tijdelijk Hoofdonderwijzer.

 

Bijzondere School voor gewoon lager onderwijs, van de Nederl. Hervormde Diaconie op de Zeigelbaan (voor jongens en meisjes). J.H. Klappert, Hoofdonderwijzer. J.A. Habig en H.A. Bouhijs, Hulponderwijzers. Schoolgeld: geen.

 

Bijzondere School voor gewoon en lager onderwijs. Protestantsch Weeshuis, in de Bagijnegas (voor jongens en meisjes). H. Schreiner, Hoofdonderwijzer

 

Bijzondere School voor gewoon en lager onderwijs. Rooms-Katholiek Weeshuis, Doddendaal (voor jongens en meisjes). P.J. van den Boogaard, Hoofdonderwijzer.

 

Bijzondere School en Kostschool voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs, van t Nut van t Algemeen, in de Ridderstraat (voor meisjes). E.P. Munk, Hoofdonderwijzeres. N.E.Z. Pascal, J.M.A. Cox en J.A. van Werdt, Hulponderwijzeressen. Schoolgeld: 40, 55 en 65 gulden per jaar, voor de verschillende klassen.- Kostleerlingen betalen voor het onderwijs met inbegrip van kost, inwoning en bewassching 600 per jaar.

 

Bijzondere School voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs, Zusters van Liefde, in de Burgstraat (voor meisjes). E.H. Pullens, Hoofdonderwijzeres. L.C. van Santen, G.M. Van Pavert, J.J.H. Rombouts, J.H.H. Vaas, J.G.E. Fiarks, M.W.J. Winter, W.H. Verberne, G.H.R.Sevenstern. Schoolgeld: 2.- en 1.- per maand.

 

Bijzondere School voor gewoon lager onderwijs. Zusters van Liefde, Congregatie van Tilburg, op de Doddendaal (voor meisjes). Th.J. Lamers, Hoofdonderwijzeres. H.M. Strick, Hulponderwijzeres.

 

Bijzondere School voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs, Zusters van Liefde, op het Kelfkensbosch (voor meisjes). C.M. van Maaren, Hoofdonderwijzeres. A. van Halder, P. De Zeeuw, M. Timmermans, M. Verwielen, Hulponderwijzeressen.

 

Openbare School voor gewoon lager onderwijs te Neerbosch (voor jongens en meisjes). B.H. van Hees, Hoofdonderwijzer, J.G.T. Migo, Hulponderwijzer. Schoolgeld: 0.40 per maand. Voor het tweede en elk volgend kind uit een huisgezin 0.30.

 

Openbare School voor gewoon lager onderwijs te Hatert (voor jongens en meisjes). J. de bruin, Hoofdonderwijzer. Schoolgeld als boven.

 

Bijzondere School voor gewoon lager onderwijs te Neerbosch, Christelijk Weeshuis (voor jongens en meisjes). H. Bloemendal, Hoofdonderwijzer. A.J. Bloemendal, Hulponderwijzer. Kosteloos.

 

Bijzondere School voor gewoon lager onderwijs te Neerbosch, Zusters van Liefde, orde der Dominicanen (voor meisjes) C.E. Keijser, Hoofdonderwijzeres, C.A.E. Baetings, H.P. Lobbink, G. Verbeest, J.M. Puls, A.C. Cranenburg, M.H.H. Hopp, Th.C. Coster, Hulponderwijzeressen.

 

Bijzondere School voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs te Hees (voor jongens). A.C. van de Kamp, Hoofdonderwijzer. H. Petri, Hulponderwijzer.

 

Bijzondere School voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs te Hees (voor meisjes). J. van de Kamp, Hoofdonderwijzeres, H. Volmar Knollaert, Hulponderwijzeres.

 

Vereeniging voor Christelijk nationaal onderwijs. Ds. J.A. Stoop, - H.A. Gerretsen.

 

Zondagschool. Joh. Van t Lindenhout, Directeur. N. de Bode, Godsdienst-Onderwijzer.

 

VEREENIGINGEN, INSTELLINGEN EN AFDEELINGEN.

Maatschappij tot Nut van t Algemeen. Mr. C.G. van Sandick, President. B. ter Haar Bz., Vice-President. B. Noorduijn Az. Mr. J.B. Kan. W.P.J.K. Brunet de Rochebrune. H.C.A. Thieme, Penningmeester. P. van der Burg, Secretaris.

 

Vereeniging ter beoefening van de Natuurkunde. Dr. A. Scholl van Egmond, 1e Voorzitter. Dr. J. van Hoek, 2e Voorzitter. P. van der Burg, Werktuigbewaarder. J.J. Sneltjes, Boekbewaarder. J.B.L. Vonk, Penningmeester. Dr. P. van der Ketten, Adjunct. Th.H.A.J. Abeleven, Secretaris.

 

Maatschappij ter bevordering van Nijverheid. W.B. Reijnen, Voorzitter. A.W. Mosselmans, Penningmeester. C.A. Vieweg, Secretaris.

 

Geldersche Maatschappij van Landbouw. K.G.W. Baron van Wassenaer te Almen, Voorzitter. A.J. Baron Schimmelpenninck van der Oye tot Hoevelaken te Nijkerk, Onder-voorzitter. L.A.F.H. Baron van Heeckeren te Zutphen, alg. Secretaris. H. van Alphen te Arnhem, alg. Penningmeester.

Afdeeling Nijmegen. A. Bloem te Winssen, Voorzitter. C.A. Vieweg, Ondervoorzitter. P.H. Noorduijn te Winssen, Secretaris.

 

Vrijmetselaarsloge St. Lodewijk. Mr. F.P. Bijleveld, Achtb. M., J.E. Loder, Secretaris. C.H. Bresser, Thesaurier. Lokaal in het gebouw tot Nut en Genoegen.

 

Bad- en Zweminrichting, in de rivier de Waal. Bestuur: J.Z. Hutschler, President en Thesaurier. Jhr. H.A.A. van Rijckevorsel en J.F. Thijssen, leden. A. Noorduijn Jr. en A.W. Mosselmans, Commissarissen.

De inrichtingen zijn geopend, na de aankondiging in de Nijmeegsche Couranten, dagelijks van s morgens 6 tot s avonds 10 ure. Voor Dames driemaal per week (Maandag, Woensdag en Vrijdag) van s morgens 9-12 ure. Onderwijs in de zwemkunst dagelijks van s morgens 6 tot s avonds 10 ure, met uitzondering van de zon- en feestdagen, wanneer er tusschen 9 en 12 ure niet mag worden gezwommen.

 

Ondersteuning van de gewapende dienst. Mr. F.P. Bijleveld. Dr. A.W. van Roggen. - - - - - Mr. S.M.S. de Ranitz, Thesaurier en Secretaris.

 

Vereeniging tot vrijwillige oefening in den Wapenhandel. J.Z. Hutschler, President. J.J.H. Mascheck. Jhr. P.J.G. Martini van Geffen, Thesaurier. W.R. Baron van Lijnden, Secretaris. Mr. W.J.J.G. Most, Instructeur.

 

Metalen Kruis. Jonkh. Mr. J.M. van Pabst tot Bingerden, President. J. Glimmerveen, Secretaris. A.W. Mosselmans, Penningmeester.

 

Kweekschool voor Zeevaart te Leiden. Mr. F.P. Bijleveld, President. Jhr. W.C. Singendonck van Dieden. W.H. Triebels. W.B. Reijnen, Thesaurier. Dr. J. van Hoek, Secretaris.

 

Oud-Burgeren-Gasthuis. P.A. van Veerssen, President. C.L.J. Ceurvorst, J.E.H. Vaalman, Mr. F.P. Bijleveld, Jhr. Mr. J.M. van Pabst tot Bingerden, Dr. A.W. van Roggen, J.B.L. Vonk, J.H.L.J.Bn. Sweerts de Landas, Regenten. A. Noorduijn, Secretaris-Rentmeester. L.A.P. Affourtit, Binnenvader.

 

Protestantsch en Roomsch-Katholie Kinderen-weeshuis. Mr. S.M.S. de Ranitz, President, Dr. H.W. Daames, Mr. A.F.C. van Trojen, R.G. Graadt van Roggen, Mr. R.O.B. Verheijen, J.C.H.P.Bn. Sweerts de Landas, G.C. Rombouts, J.V. Riveaux, Regenten. A.J. ten Hoet, Secretaris-Rentmeester.

H. Bronkhorst, Binnenvader, Prot. Weeshuis. J. Liebens, Binnenvader, R. Kath. Weeshuis.

 

Toevluchtsoord voor hulpbehoevende weezen en verlatene kinderen. Directeur: Joh. Van t Lindenhout. Hierin worden alle weezen uit Nederland opgenomen, die in geen der bestaande gestichten kunnen geplaatst worden. De opname geschiedt geheel kosteloos, terwijl in het onderhoud wordt voorzien door de christelijke liefdadigheid, zonder vast kapitaal, contributie of collecte. Het doel der opname is de kinderen tot nuttige leden der maatschappij te vormen; daarvoor leeren de jongens een ambacht, waarvoor zij aanleg hebben en worden de meisjes in allerlei huiswerk onderwezen om, geschikt als dienstboden, het huis te verlaten. Zoodra de weezen in staat zijn, buiten de inrichting in hun onderhoud te voorzien verlaten zij haar, doch blijven tot hun twintigste jaar onder toezicht. Bij slecht gedrag, ziekte of anderszins worden zij op nieuw in een der huizen opgenomen. Het getal reeds verpleegde kinderen, waaronder de zich in Nijmegen en in het nieuwe weeshuis te Neerbosch bevindende, bedraagt 160. In 1863 werden de eerste weezen opgenomen.

 

Christelijke Jongelingsvereeniging. Joh. van t Lindenhout, Directeur. De vergaderingen worden iederen Zondag en Maandag avond van 8 tot 9 ure gehouden in de inrichting voor hulpelooze weezen in de Brouwerstraat.

 

Christelijke Jongedochtersvereeniging. Mejufvrouw H. van t Lindenhout, Directrice. De vergaderingen dezer vereeniging ten behoeve der weezen en zendingszaak worden mede gehouden in de inrichting voor hulpelooze weze; vergadering iederen Zondag.

 

Nederlandsch Bijbelgenootschap. Mr. A.F.C. van Trojen, Voorz. - - - - - - Secr. G.J. Molengraaff, Thes. E. Pijnappel van Voorthuijsen, Bibliothecaris. A. Cranendoncq en Zonen, Depthouders.

 

Nederl. Zendelinggenootschap. J. Sickens Boelens, Voorz. E. Pijnappel van Voorthuijsen, Secr. en Thes.

 

Ned. Godsd. Traktaatgenootschap. E. Pijnappel van Voorthuijsen, Correspondent. Contributie 3.

 

Dorcas-Vereeniging. Directrices: De vrouwen van de predikanten der Nederl. Herv. Gemeente. Het doel dezer vereeniging is vrouwen werk te verschaffen en armen van kleederen te voorzien. Contributie 3.

 

Evangelische Maatschappij. Joh. Hooijkaas Herdersche, Voorzitter. G.J. Molengraaff, Secretaris. A.M. van Voorthijsen, Penningmeester. B. ter Haar Bz., Medebestuurder.

Als lid betaalt men jaarlijks 2.50, als begunstiger 1. Leden en begunstigers ontvangen gratis een exemplaar van het Tijdschrift der E.M. waarvan vier s jaars eene aflevering van twee vellen druks wordt uitgegeven.

 

Nederlandsche Gustaaf-Adolf-Vereeniging. G.J. Molengraaf, Voorzitter. J. Stoop, Penningmeester. Dr. C.F.G. Herbst. 120 leden.

 

Maatschappij tot Nut van den Javaan. B. Ter Haar Bz., Correspondent.

 

Vereeniging ter redding van boetvaardige gevallen vrouwen. Jonkheer W.C. Singendonck van Dieden, Voorzitter. J.A. Stoop, Secretaris-penningmeester. J. Hooijkaas Herdersche, I. Bousquet, Dr. C. Noorduijn, Dr. C.F.G. Herbst, Dr. A. Scholl van Egmond.

 

Protestantsch Ziekenhuis op den Jodenberg. Bestuur: C. Noorduijn, Voorzitter. Dr. A. Scholl van Egmond. B.A. Jonckers, Penningmeester. J. Cranendoncq, J. ter Linden. Joh. Hooijkaas Herdersche, Secretaris.

Aan eene jaarlijkse bijdrage van 5, is het voorrecht verbonden tot het gratis verplegen van eene dienstbode.

 

Canisius-Ziekenhuis. E.G. Koppel, Pres. J.J.H. Mascheck, Vice-Pres. C.J.L. Strter, Secr.-Penningmeester.

 

Nederlandsche Maatschappij tot Afschaffing van sterken drank. G.J. Molengraaff, Voorzitter. J. Hooijkaas Herdersche, Secretaris. J. Cranendoncq, Penningm. J.A. Stoop, P. van der Burg, Leden.

 

Spaarbank. G.J. Molengraaff, President. A. Noorduijn Az., Thesaurier. F.A. de Jager. A. Nieuwland Beijerinck. Mr. W.J.J.G. Most. Mr. W. Francken NGz., Secretaris.

Zitting des Zaterdags avonds ten 9 ure bij J. van Dam, op de Markt.

 

Hulpbank. C.H. Robbers, President. C.A. Vieweg. P.M. Diebels. W.B. Reijnen. B. Noorduijn. Joh.H. Graadt van Roggen, Thesaurier. H.J.J. Grevink, Secretaris.

Zitting des Dinsdags avonds op het Stadhuis, ten 8 ure, tot ontvangst van terugbetalingen; ten 9 ure, tot het sluiten van nieuwe leeningen.

Comit der Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog. (Het Roode Kruis). Mr. F.P. Bijleveld, Voorzitter. Dr. H.W. Daames, Dr. A.W. van Roggen, J.J.H. Mascheck. J.M. Noorduijn, Penningmeester. A.M. van Voorthuijsen, Secret.

 

Werkinrichting. P. van der Kemp, President. A. Noorduijn, Penningmeester. Mr. M.A. van Roggen. Mr. W. Francken NGz. Mr. P.J. Smits, Directeur van den Arbeid en Secr.

 

Burgerlijk Armbestuur. Regenten: F.A. de Jager, Voorzitter. J.E.H. Vaalman. F.J. van Pelt. A. Nieuwland Beijerinck. J.J. Sneltjes. F. Borkens. P.A. van Veerssen. B.A. Jonckers. P.L. Teeuwissen, Secretaris-Rentmeester.

 

Maatschappij van Weldadigheid. Dr. A.W. van Roggen, President. - - - - - - - E. Pijnappel van Voorthuijsen, J.B.L. Vonk. J.V. Riveaux, Penningmeester. W.C. Bhtlingk, Secretaris.

 

Ellendige en andere gevoegde Broederschappen en het gesticht  van Krankzinnigen. Regenten: Mr. P.J. Smits, Voorzitter. Mr. W.J. Triebels. P.A. van Veerssen. J.V. Riveaux. A.IJ.A. Looijen. A. Noorduijn Jr. Mr. H.P.G.M. de Man, Secretaris-Rentmeester.

 

Nederlandsch Mettray. Mr. A.F.C. van Trojen, Voorzitter. G.J. Molengraaff, Secretaris en Thesaurier. C.W.J. Baron van Balveren, Mr. P.J. Smits, - - - - - Leden.

 

Blinden-Instituut te Amsterdam. J.F. Pool, te Druten, C.H. Bresser, A. Noorduijn Jr.

 

Inrichting voor Doofstommen-Onderwijs te Rotterdam. Dr. H.W. Daames, Correspondent,

 

Doofstommen-Instituut te Groningen. - - - - - - Correspondent.

   

EEREDIENSTEN.  

Hervormde gemeente.

Classikaal bestuur: P.M. Lamping, Pred. te Huissen, Praeses. E. Pijnappel van Voorthuijsen, Pred. te Nijmegen, Scriba en Quaestor. J.H. Jonckers, Pred. te Heteren, Assessor. P.T.M. van Leeuwen, Pred. te Beek en Ubbergen. J.C. van Schermbeek, Pred. te Elst (Over-Betuwe). W.H. ten Hoet, Pred. te Winssen. P. van der Mark, Pred. te Beuningen. B.A. Jonckers, Oud-Ouderling te Nijmegen en A. Bloem, Oud-Ouderling te Winssen. Leden.

Financieele Commissie: Mr. P.H.J. Baron van Wassenaer, Mr. M.A. van Roggen, A. Noorduijn, P.A. van Druijnen, Mr. P.J. Smits, Dr. J.H.A. Scheers.

Predikanten. E. Pijnappel van Voorthijsen, J. Sickens Boelens, Joh. Hooijkaas Herdersche, B. Ter Haar Bz.

Ouderlingen: E.J.J. des Tombe, A. Nieuwland Beijerinck, Mr. C.G. van Sandick, P. van der Burg, Jhr. Mr. J.M. van Pabst tot Bingerden, Jhr. P.J.G. Martini, Mr. J.B. Kan, G. J. van Heuven, Dr. A. Scholl van Egmond, N.J. Macdonald.

Diaken: J. ter Linden, Boekhouder. H.J.J. Grevink, Scriba. L. Stroband, A.D. Duijs, Adolf Blomhert, G.H. van der Wedden, J.A. Backer, G. Japikse, J.W. van Druijnen, J. Haspels Jzn.

Collectanten: J. Woonink, W. Scheffers, H.J. Altwicker Jr., F. Woldringh, B. Eekhoff, W.J. Leijdecker, J.H. Altwicker, A. Kerlen.

Koster: L. Liesman. Voorlezer en Voorzanger, H.J. van Winssen. Organist, J.H. Dijkhuizen. Godsdienstonderwijzer, A. Nierhoff.

 

Roomsch-Katholieke gemeente. (Vier kerken).

St. Augustinus-kerk. J. Elsen, Pastoor. A.D. Smits, C.A. van Tilborg en A.J.N. Vermeulen, Kapelaans.

Kerkbestuur: St. Augustinus-Parochie: J.Elsen, President. J.F. Luypen, Thesaurier. J.P. Dobbelmann, Secretaris. E.J. Marck-Spier, J. van den Dungen, Leden.

Broederkerk. G.J. Doesburg, Pastoor. C.J. Dietvors en F.W. van Wees, Kapelaans.

Kerkbestuur: H. Dominicus-Parochie: G.J. Doesburg, President. B. van Meurs, Thesaurier. T.B. Gerritsen, Secretaris. J. Braam en J.L. Reniers, Leden.

Regulierenkerk: A. Consen, Pastoor. G.F.H. van Rijckevorsel, J. van den Rijdt, J. van Kessel, Kapelaans.

Kerkbestuur. H. Ignatius-Parochie: A. Consen, President. H.H. Hamer, Thesaurier. J.P.M. Broekman, Secretaris. F.J. S.H. Neijboer en C.J.L. Strter, Leden.

Minderbroederkerk. J.H. Beckers, Pastoor. A. Bruggeling, J.H.A. Nieuwenhuizen, Kapelaans.

Kerkbestuur: H. Franciscus-Parochie: J.H. Beckers, President. H.R. Felet, Thesaurier. A.F.H. van Aernsbergen, Secretaris. G. Reijalt en P.H.J. Geerligs, Leden.

 

Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo. Bijzondere Raad: G.A. Hamer, President. J.J.H. Mascheck, Vice-President en Secretaris. H.H. Hamer, Penningmeester.

Conferentie H. Stephanus, voor de Parochianen van den H. Augustinus en den H. Ignatius: J.P.M. Broekman, Pres. M. de Rooij, Secr. H. van den Boogaard, Penningm.

Conferentie H. Laurentius, voor de Parochianen van den H. Franciscus en H. Dominicus: J.F. Ponte, Pres. H. van den Boogaard, Secr. A.F.H. van Aernsbergen, Penningm.

Armbestuur. Th.F.J.H. Dobbelmann, President. E.G. Koppel, Vice-President. J.J.H. Mascheck, Penningmeester. W.N.M. van Crimpen, Secretaris.

 

Luthersche Gemeente. Dr. C.F.G. Herbst, Predikant. C.G. Wegelin, Kerkvoogd. F.W.C. Meffert, J.P. Bender, Ouderlingen. G.A. Prfurst, J. de Witt, J. Dieperink, Diakenen. E. Roos, Boekhouder-Secretaris. C.E.H. Engel, Organist.

 

Waalsche Gemeente. J.A. Stoop, Predikant. Mr. A.F.C. van Trojen, Mr. S.J.E. Rau, H.A. Gerretsen en A. van Pelt, Ouderlingen. J.H. Snoeck, W.J. Rijnders, Mr. W.R. Baron van Lijnden, Jonkh. W. Engelen van Pijlsweert, Diakenen. G.A. ter Linden, Voorzanger. J.H. Gtz, Organist.

 

Doopsgezinde gemeente. J.Attema, Predikant.

Kerkeraad. A. Scherpenhuijzen, W.H. Hesseling, P. van Beemen, D.H. van Beemen. J.W. Ort, Voorzanger. W. Engel, Organist.

 

Israelietsche gemeente. J. Lehmans, Opperrabbijn.

Kerkeraad. J.S. Praag, A. de Vries, J. Blok, J. Jacobson, B.L. Ornstein, J.A. Levy, L.J. Bodding, Lid en Secretaris.

Kerk- en Armbestuur. J.S. Praag, A. de Vries, J. Blok, Thes. L.J. Bodding, Secretaris.

 

MILITAIRE MACHT.  

Plaatselijke Staf. L.E. Tiesselingk, Kolonel-Kommandant. W.P.G. Wielding, Adjudant, 2e klasse. A.H.J.G. van Hamel, Militie-Commissaris, standplaats Zutfen. W. van der Ham, Agent voor militaire huisvesting, transportmiddelen, enz.

 

Genie. F.A. Vaillant, Majoor-Kommandant. A.J. Voorduijn, 1e Luitenant. J.K. Kempees, 2e Luitenant. H. Louwerier, Opzichter 1e klasse.

 

Garnizoen. Tweede bataillon van het 8e regiment infanterie.

Staf. J.F. Beckman, Majoor. F.C.C. Bloem, 1e Luitenant-Kwartiermeester. D.J. Schneiders van Greijffenswert, Offic. van Gez. 2e klasse.

Kapiteins. J.E. Simon, K.K. den Exter van den Brink, C.J. Frlich Hubert, C. Jongelijn, J.W. Boellaard.

1e Luitenant. J. van der Meer, H.P.C. van der Teen, G.J.A. Verstegen, J.H. Bachiene, C.H. Ter Beek.

2e Luitenants. J.L.A. de Bruijn, J. van der Meer, G.N. de Wendt, P.J. Le Jolle, W.A. Aeyelts.

Staf en twee kompagnin  van het Bataillon Mineurs en Sappeurs.

Staf. C.G. van der Hoeven, Majoor-Kommandant. F.M. Baron van Eck, 1e Luit.-Adj. Jhr. F.V.A. de Watteville, 1e Luit.-Kwartiermeester, J. Wanjon, 1e Luit.-Adm. van Kleeding. K.J. van Duijl, Offic. van Gez. 2e klasse.

Kapiteins. J.H. Bolken, H.E. Beekman, J.E.N. Baron Schimmelpenninck van der Oye.

1e Luitenants. A.M. Polvliet, G.G.G. Canter Cremers, G.J. Blaauw.

2e Luitenants. J. Scholtens, A.E. Andre de la Porte, G.J. de Jongh, D.G. Nelemans, L.J. Hioolen, R. de Jongh.

Staf. Hoofdadministratie en zes kompagnin van het 3e regiment vesting-artillerie.

Staf. J.W.G. Pels Rijcken, Kolonel-Kommandant, J.G.J. van Oldenbarneveld, gen. Witte Tullingh, Luit.-Kol., J.H. Kretzer, Kapitein-Adjudant. H.A. Frantzmann, Kapitein-Instructeur. B.A. Egter van Wissekerke, Kapitein-Kwartiermeester. D. Jongkees, Kapitein-Adm. van kleeding. J.D. van Hemert, Offic. van Gez. 1e klasse. J. Clarisse, id. 3e klasse.

Kapiteins. W. Beyerinck, A.G. Kempers, P.C. Badon Ghyben, J.F.W.M.H. Ninaber, J.A. Baron Mulert, J. Stadnitski.

1e Luitenants. W. van Lelyveld, J.F. van Grasveld, E.A.F. Baron Creutz, P.A. Moorrees, Jhr. C. van der Wijck.

2e Luitenants. H.B. van Maanen, A.D. Baron van Verschuer, Jhr. W.C. Snoeck, N.C. Grotendorst, J.H. van Waszink, J.D. Onderwater.

 

Dienstdoende Schutterij.

Staf. J. Ekkart, Majoor. - - - - - - 1e Luitenant-Adjudant en Kwartiermeester. A.J. ten Hoet, Auditeur. P. van Beemen, Officier van Gezondh.

Kleine Staf. J.H. Smeets, Adjudant-Onderofficier. J.H. Gtz, Kapelmeester. H. Muller, Sergant-tamboer.

Eerste Kompagnie. Mr. W.J.J.G. Most, Kapitein. H.J.O. van Waveren Pancras Clifford, 1e Luitenant. Mr. Jhr. J.R.J.N. Ridder de van der Schueren, Mr. A.J.F. Verheijen van Estvelt, 2e Luitenants.

Tweede Kompagnie. D.H. Wildschut, Kapitein. W.M.H. Dobbelmann, 1e Luitenant. Mr. W.R. Baron van Lijnden, H.E. Payen, 2e Luitenants.

Derde Kompagnie. Jhr. J.G. van der Goes, Kapitein. A. Blomhert, 1e Luitenant. D.M. Piera, F.P. Rcke, 2e Luitenants.

 

SOCIETEITEN.  

De Harmonie. Mr. W.J.J.G. Most, President. J. Bousquet, Thesaurier. W.C. Bthlingk, Secretaris. Contributie 25.-

 

Burgerlust. P.M. Diebels, President. A.B.A. Quack, Secretaris. J. van Meel, Thesaurier. J.J. Sneltjes, Th.G. van Haaren, Th.Fr. van Aernsbergen, A.F.H. van Aernsbergen, Directeuren. P.J. Nooren, G.C. Rombouts, H.J.J. Grevink, Commissarissen. Contributie gewone leden 13.

 

Concordia. C.H. Robbers, Voorzitter. A.W. Mosselmans. J. Ekkart, Thesaurier. Jhr. H. van Rijckevorsel, Secretaris. Contributie: Gewone leden per jaar 13. Buitengewone 9. Hoofofficieren per maand 80 cent. Kapiteins 60 cent. Luitenants en Sergant-volontairs 50 cent.

 

Dat buigt breekt zelden. J.W. Roblijn, President. H. Ten Hoet, Secretaris. C.H. van der Wedden, J.J. Schuller, W.J.F. Knoops, Directeuren.

 

Nieuw Casino. Mr. E.C. van Tricht, President. - - - - - - Secretaris. Mr. W.J.J.G. Most, Thesaurier. - - - - - , Baron E.A.F. Creutz en - - - - - Directeuren. Getal leden 100. Contributie 6.- voor zes Casinos.  

 

MUZIEK- EN ZANGVEREENIGINGEN.  

Stedelijk Muziekkorps. Opgericht in 1844. Getal leden 34. Tweemaal per week (Donderdag en Zaterdag van s avonds 8 tot 10 ure) repetitie. Directeur of  Kapelmeester, J.H. Gtz. Commissie van toezicht en administratie: J. Ekkart, Majoor, President. - - - - - Kapitein, Administrateur der Muziek. Mr. A.J.L. Verheijen van Estveld, 1e Luitenant, Secretaris. W.M.H. Dobbelmann, 2e Luitenant, Lid der Commissie.

 

Stedelijke Muziekschool, tot aankweeking van Jongelingen voor het stedelijke Muziekkorps (onderwijs gratis). Getal kweekelingen 14, 2maal per week onderwijs zoowel op strijk- als blaasinstrumenten. Onderwijzers: J.H. Gtz, Directeur, G. Thiele en Th. Janssen.

 

Zangvereeniging Nijmeegsch Mannenkoor, J.L. Heinrich, Directeur. A.G. Jansen, President. F.A.H. Courbois, 1e Secretaris. B.L. van Wegen, 2e Secretaris. R.H. Cools, Penningmeester. J. Cornelissen, Bibliothecaris.

 

Zangvereeniging Erato. Bestuur: J.B.A. Tulleken, A. Wegelin. 65 werkende, 42 niet-werkende leden.

 

Zangvereeniging Cecilia. Bestuur: A.W. Mosselmans, President. A.B. Courbois, Vice-President. G. Veldkamp. J. Jurrius, Secretaris. F.W.H. Bielen, Penningmeester. C.E.H. Engel, Directeur der Muziek. 38 werkende, 71 niet werkende leden.

 

Muziekvereeniging Crescendo. J.H. Gtz, Directeur. M.G.A. Wierts van Coehoorn, Secretaris-Penningmeester.

 

Muziekgezelschap Euphonia. - - - - - -, President. A. Wegelin, Secretaris. Jhr. H.A.A. van Rijckevorsel, Thesaurier. Pl.m. 130 leden, waaronder 20 werkende.

 

MAATSCHAPPIJEN TER VERZEKERING TEGEN BRAND ENZ. EN HARE AGENTEN.  

Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij onder directie van de Jong en Comp. te Amsterdam. Correspondent A. Noorduijn.

 

Bataafsche Brandwaarborg-Maatschappij voor alle roerende goederen, onder directie van A. Haaksma van Roijen te s Gravenhage. Correspondent Mr. S.M.S. de Ranitz.

 

Nederlandsche Brandwaarborg-Maatschappij voor Meubilaire goederen, onder directie van H.W.L. Post. Correspondent Mr. S.M.S. de Ranitz.

 

Brandverzekering-Maatschappij Archimedes, onder directie van J.J. Barens te Delft. Correspondent P. van der Kemp.

 

Algemeene Brandwaarborg-Maatschappij te Rotterdam, directeur W.S. Burger Jr. Correspondent J. Smeets.

 

Algemeene Brandwaarborg-Maatschappij te Utrecht, directeur J.C. Schuurman Correspondent J.J. Sneltjes.

 

Arnhemsche Brandwaarborg-Maatschappij, onder directie van G. Andre de la Porte. Agent A.W. van der Steen.

 

Maatschappij van Brandverzekering. Directeur P.A. Reuchelin te Tiel. Agenten J. van der Heyden en Rombouts.

 

Nederlandsche Algemeene Verzekerings-Maatschappij, onder directie van P.A. Reuchelin te Tiel. Agenten J. van der Heyden en Rombouts.

 

Assurantie-Maatschappij tegen Brandschade te Zutfen, directeuren G.J. Derksen en Ch.M. Henny. Agent A.J. Castein.

 

Maatschappij van Brandverzekering voor het koninkrijk der Nederlanden te s Hertogenbosch. Agenten C.J.L. Ceurvorst en C.H. Robbers, Notaris.

 

Overijselsche Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij, onder directie van Mr. B.J.B. van Sonsbeek te Zwolle. Correspondent E.G. Koppel.

 

Brusselsche Brandwaarborg-Maatschappij op premien; Brusselsche Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij. Agent J.H. Scheers.

 

s Hertogenbossche Brandwaarborg-Maatschappij. Agent M.A. de Rooij.

 

Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij voor roerende goederen, uitsluitend van Landbouwers en Veehouders, gevestigd te Loenen a/d Vecht. Correspondent D.H. van Beemen.

 

Maagdenburger Brand- en Hagelverzekering-Maatschappij, onder directie van P. Verschuur, Pz. te Amsterdam. Agent Th.G. van Haaren.

 

Belgische Maatschappij van Algemeene Assurantie tegen gevaren van brand en losbarsting van gas, gevestigd te Brussel. Hoofd-Agent J.H. Evers.

 

Antwerpsche Brandverzekering-Maatschappij De Schelde, onder directie van J. Dierixsens. Agent C.H. Courbois.

 

Keulsche Hagel-Assurantie-Maatschappij Correspondent W. van Duuren Jr.

 

Naamlooze Maatschappij van Brandverzekering la Belgique, directeur A.M. Chevallier. Hoofd-Agent J. Nas.

 

Maatschappij van Verzekering De Phoenix te Amsterdam, onder directie van J. Rahder, Hz. en C. Faber Boissevain. Agent W. Nierhoff.

 

Verzekerings-Bank Kosmos te Zeijst, centraal-directie E. van Ewijck en F.H. van de Poll. Agent E.W.C. Schreij.

 

Agrippina, Zee-, Rivier- en Land-transport, Verzekering-Maatschappij, gevestigd te Keulen. Agent J.H. Scheers.

 

Goederen, Transport-Verzekering-Maatschappij te land en te water, Moguntia, gevestigd te Mainz. Agent M.A. de Rooij.

 

Transport, Verzekering Henri Albers en Cie., gevestigd te Zutfen. Agent A.J. Castein.

 

Brandwaarborg-Maatschappij voor roerende en onroerende goederen en koopmanschappen, gevestigd te Amsterdam, onder directie van H. van Veeren en J. van Veen Jr. Correspondent - - - - - -.

 

Assurantie-Compagnie, te Amsterdam (opgericht A˚. 1771), onder directie van H. van den Broeke en B.J. Momma. Verzekering tegen brandschade, verzekering van effecten etc., en verzekering tegen diefstal gepleegd door inbraak van buiten. Agent voor Nijmegen en omstreken Joh. H. Graadt van Roggen.

 

Amsterdamsche Algemeene Vee-Verzekering-Maatschappij voor geheel Nederland. Agent P.J. Verberne.

 

Verzekering-Maatschappij voor de Nationale Militie (de Eendracht), gevestigd te s Gravenhage, onder directie van A. Wulf. Correspondent W.H. Mulder.

 

Algemeen Meisjes-, Vrouwen- en Weduwen-fonds, opgericht in 1828, gevestigd te Rotterdam, onder directie van F.H. Batenburg en P.A. Francois. Correspondent M.G.A. Wierts van Coehoorn.

 

Maatschappij van Levensverzekering gevestigd te Rotterdam en s Gravenhage, directie P.K. Grlitz, F.H. Batenburg en S. Essenius Greeff Correspondent - - - - - -

 

Onderlinge Waarborg-Maatschappij voor Weduwen-pensioenen. Opgericht te Antwerpen met een Hoofdagentschap te Amsterdam, onder directie van K.A. Korff en J.J. Tideman. Agent C. van Niekerken.

 

Spiegel-Verzekering-Maatschappij Prudentia, te Amsterdam, directeuren C.B. Brandligt en G. Verschuur. Agent E.W.C. Schreij.

 

Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen, opgericht in 1807, onder directie van P. Langenhuizen qq. Correspondenten P. Leendertz en Comp.

 

Nederlandsch-Indische levensverzekering en Lijfrente-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam. Correspondent A.J. Castein.

 

Nederland, Naamlooze Vennootschap van verzekering op het leven, onder directie van P.L. Dubourq en J. Bosch Correspondent A.F.H. van Aernsbergen.

 

Holland, Naamlooze Vennootschap voor verzekering op het leven, gevestigd te Amsterdam. Agent L.D. Kerkhoff.

 

Kantoren van Administratie van nationale fondsen, onder hoofddirectie van: Ketwich en Voomberg en de Wed. W. Borski; - Samuel en David Saportas c.s. Correspondenten P. Leendertz & C˚.  

 

MIDDELEN VAN VERVOER.  

Stoomboot-Maatschappij, Willem de Eerste, Koningin der Nederlanden

en Geldersche Stoomboot-Maatschappij.

Van Nijmegen naar Rotterdam dagelijks, s morgens ten 7 ure.

Van Rotterdam naar Nijmegen dagelijks, s morgens ten 8.15

Van Rotterdam naar Nijmegen voor- en najaar 7 uur.

Deze stoombooten correspondeeren dagelijks te Zalt-Bommel met eene diligence op s Bosch, te Gorinchem met de stoombooten op s Bosch en met de schroefstoomboot van Gorichem op Utrecht; te Dordrecht met de stoomboot op den Moerdijk en den spoorweg op Breda, en den middagtrein van den Belgischen spoorweg op Antwerpen en Brussel; te Nijmegen met de diligences en stoomboot Willem III op Arnhem, en met den Spoortrein op Cleve, Venlo, Maastricht, Keulen enz.; te Rotterdam op den middagtrein naar s Hage.

De sleep- en goederenbooten varen dagelijks, doch op onbepaalde uren; gedurende den zomer wordt op verschillende aankomende en afgaande treinen gecorrespondeerd, het welk in de couranten geannonceerd wordt.

Informatin aan beide Kantoren aan de Waal.

 

Nederlandsche Stoomboot-Reederij.

Naar Rotterdam, dagelijks, van de uren van vertrek geschiedt aankondiging in de dagbladen. Van Nijmegen naar Keulen, Coblenz, Mainz en Mannheim, mede dagelijks, des namiddags na aankomst der booten van Rotterdam, in correspondentie met alle stoombootdiensten op Engeland. Men zie ook daaromtrent de steeds geadverteerd wordende uren van vertrek.

Adres bij de heeren Vaalman en Triebels, aan hunne kantoren in de Grootestraat en aan de Waal.

 

Rijn- en Waal-Stoomboot-Maatschappij. Stoomboot Willem III,

varende tusschen Nijmegen en Arnhem en tusschenliggende dorpen, vice versa; in geregelde correspondentie met de Rijn- en Staats-spoorwegen.

Des Zomers tweemaal daags. Des Winters tweemaal daags (behalve Vrijdag slechts eenmaal).

De uren van afvaart worden in de couranten en door aanplakbiljetten bekend gemaakt.

Informatin worden gegeven bij de Agenten: te Arnhem bij L.J. Duijs; te Nijmegen ten kantore der Directie aan de Waal; en aan alle Stations van den Rijn- en Staats-spoorweg.

 

Deventer Stoomboot-Maatschappij,

varende tusschen de steden Nijmegen en Deventer.

Van Nijmegen naar Deventer, Zondag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag; van Deventer naar Nijmegen, Dinsdag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag.

Informatin te Nijmegen ten kantore der Rijn- en Waal-Stoomboot-Maatschappij.

 

Stoombooten van Gend en Loos, No. 1 en 2.

Geregelde dienst tusschen Arnhem, Nijmegen, Tiel, s Hertogenbosch en tusschenliggende plaatsen, voor passagiers en goederen, enz.

Winterdienst.

Van Arnhem naar s Hertogenbosch.

Dagelijks s morgens ten 9 uur, te Nijmegen 11 uur, te Tiel 1 uur, aankomst te s Hertogenbosch, des namiddags ten 4 ure.

Van s Hertogenbosch naar Arnhem.

Dagelijks s morgens ten 6.30, te Tiel 10 uur, te Nijmegen circa 1 uur, aankomst te Arnhem, des namiddags 3 uur. Gedurende de Zomerdienst varen deze booten dagelijks vice versa. Correspondentie van Arnhem met de Diligence en stoombooten van Kampen, Zwolle, Deventer, Zutfen, Doesborgh en den Rijnspoorweg; te Nijmegen vr het vertrek van den Spoortrein op Cleve; aankomst te s Hertogenbosch vr het vertrek der Stoomboot en Diligence op Helmond, Weert, Maastricht, Eindhoven, Tilburg en andere plaatsen in Noord-Brabant; van s Hertogenbosch, na aankomst der stoombooten van Maastricht en de Zuid-Willemsvaart.

Informatin bij de heeren Agenten: te Arnhem, B.C. Beuninck; te Nijmegen, B. van Meurs; te s Hertogenbosch, H. Bogaerds, Hoofdkantoor.

 

Schroefstoomboot, Oud-Controleur Tengbergen.

Dienst tusschen Doesburg, Nijmegen, Tiel, Zalt-Bommel, Gorinchem, Dordrecht, Rotterdam en Schiedam.

Vertrek van Nijmegen naar Rotterdam en Schiedam, Zaterdag s morgens.

Van Schiedam en Rotterdam naar Nijmegen, Dinsdag s namiddags.

Van Doesburg naar Nijmegen, Zaterdag s morgens vroeg.

Nadere inlichtingen bij den agent M.A. de Rooij, te Nijmegen.

 

Vaste Beurt- en Veerschepen,

Op Rotterdam en tusschen gelegen plaatsen met de Schroefstoomboot Vereeniging.

Op Nijmegen des Woensdags morgens: van Rotterdam des Zaterdags middags. Op Schiedam, Delft en s Hage, van Nijmegen des Woensdag s morgens; van s Hage des Vrijdags morgens.

Op Amsterdam, met de Schroefstoombooten Beurtman No. 1 en 2, van Nijmegen langs Gorinchem, Vianen, Vreeswijk, Utrecht, Maarssen, Loenen, des Zaterdags en Woensdags morgens; en van Amsterdam naar Nijmegen, langs Gouda, Dordrecht en Zalt-Bommel, mede des Woensdags en Zaterdags morgen. (Daags te voren moeten de goederen aan boord bezorgd worden). Gedurende de maanden December, Januari en Februari geschiedt bij open water de dienst slechts eenmaal s weeks.

Adres te Amsterdam bij P.J. Adrian Jr., Damrak, en bij den Heer B.J. Wisdom, Commissaris; en te Utrecht bij den Heer A. van Pesch Jr.

Op s Hertogenbosch, des Vrijdags morgens ten 9 ure en terug naar Nijmegen, des Dinsdags middags.

Op Doesborgh, Zutfen en Deventer, in correspondentie op Zwolle, Kampen, geheel Groningen en Friesland, des Donderdags morgens ten 10 ure. Van Deventer naar Nijmegen, des Woensdag morgens ten 6 ure; van Zutfen des Vrijdags morgens vroeg.

Op Zwolle, Sneek, Leeuwarden en Groningen (de Stad), des Woensdags middags en van Groningen mede s Woensdags middags.

Het kantoor ter aanteekening der gelden en goederen is bij den Commissaris C. Backer, over de Kraan, alwaar ten aanzien van de vrachten nadere inlichtingen te bekomen zijn.

Op Arnhem, des Dinsdags en Vrijdags, des middags ten 12 ure. Van Arnhem, des Maandags en Donderdags.

Informatin bij schipper M.H. Wolters te Nijmegen en bij Rutgers in den Palmboom, te Arnhem.

 

Marktschuiten.

Op Tiel, Druten, Leeuwen, Deest, Andelst, Slijk-Ewijk, Oosterholt, Doodewaard, Ochten en Loenen, voor elke dezer plaatsen eene schuit, des Maandags namiddags ten 2 ure, van den Goudberg, bij J. van Campen aan de Haven.

Op Gent en Millingen, voor elke dezer plaatsen eene schuit, mede des Maandags namiddags ten half 2 buiten de Veerpoort, aan het Gentsche en Millinsche Veerhuis.

 

Diligences.

Dienst van Gend en Loos.

Van Nijmegen naar Arnhem ten 8 ure s morgens, in correspondentie op den trein naar Amsterdam en Rotterdam van 10 ure 10 minuten; ten 3 ure des namiddags, in correspondentie op den trein naar Amsterdam en Rotterdam van 5 uur en 55 minuten en ten 7 ure s avonds, in correspondentie op den laatsten trein naar Zutfen enz. van 9 ure 30 minuten.

Van Arnhem naar Nijmegen ten 10 ure s morgens na aankomst van de treinen van Amsterdam en Rotterdam; ten 2 uur s namiddags na aankomst van de treinen van Amsterdam en Rotterdam, - te Nijmegen in verband met de diligence naar Grave en s Bosch; en ten 9 uur s avonds na aankomst van de treinen van Amsterdam en Rotterdam.

Van Nijmegen op Grave, s Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Eindhoven, des namiddags ten 5 ure, na aankomst van de diligence van Arnhem; aankomst te Nijmegen uit s Hertogenbosch s namiddags circa 1 uur.

Het kantoor is in het Logement de Rotterdamsche Wagen, in de Priemstraat, en aan de Waal bij den Directeur B. van Meurs.

 

Toer- en Vrachtkarren.

Op Wageningen, alle Maandagen een wagen voor passagiers ten 2 ure, voerman Rijke, bij D. Bronkhorst, in het Haantje, op de Lagemarkt.

 

Op Gennep, een wagen voor personen en goederen, voerman W. Geene, elken Maandag en Donderdag des namiddags tusschen 3 en 4 ure, bij Bosman, in de Stad Venlo, in de Molenstraat.

 

Op Grave, eene toerkar voor passagiers en goederen alle Maandagen en Donderdagen, van 1 Maart tot 31 October ten 3 ure, en van 1 November tot 28 Februari ten 2 ure, bij J. Faasen, in de Papegaai, in de Molenstraat.

 

Op Grave, Zeeland, Uden, Gemert, Boekel, Helmond, Sint-Oedenrode, Best, Eindhoven, s Hertogenbosch, Breda en omliggende plaatsen, voerman A. van Tilburg, des Vrijdags namiddags ten half 1 ure, bij D. Bronkhorst, in het Haantje op de Lagemarkt.

 

Op Goch, alle Woensdagen des namiddags ten 2 ure, voerman Smits, bij de Gezusters Roelofs, in de St.-Crispinus, Oude Stadsgracht.

 

Op Kleef en Kalkar, alle Dinsdagen eene vrachtkar, des namiddags ten 2 ure, bij dezelfde.

 

Op Wezel, Geldern en Kevelaar, alle Maandagen, des morgens ten 11 ure, eene toerkar, bij dezelfde.

 

Op Ravenstein, des Maandags en Donderdags namiddags ten 3 ure, eene kar voor passagiers en goederen, en op Ravenstein, Bergen en Oss, s Hertogenbosch, Tilburg en Breda, eene vrachtkar, des Donderdags s namiddags ten 3 ure, bij J. Faasen, in de Papegaai, in de Molenstraat.

 

Op Batenburg, des Maandags namiddags ten 3 ure, eene vrachtkar, bij dezelfden.

 

Op Batenburg en Appeltern, des Maandags namiddags 3 ure, eene vrachtkar bij G. Weijers, in het Rad van Avontuur, in de Molenstraat.

 

Op Groesbeek, des Maandags en Donderdags des namiddags ten 2 ure, bij Bosmans, in de Stad Venlo, in de Molenstraat.

 

Op Oss, des Maandags namiddags ten 3 ure, bij D. Sterk, in de Papegaai, in de Molenstraat.

 

Op Weurt, Beuningen en Ewijk, des Maandags ten 2 ure, bij W.J. Jansen, in den Gouden Leeuw, in de Hezelstraat.

 

Op Weurt, Beuningen, Ewijk, Winsen, Deest, Afferden en Druten, alle dagen, des morgens ten 8 ure, een bode met een rijtuig voor passagiers, bij M. Maassen in de Ziekenstraat.

 

Van Druten naar Nijmegen dezelfde, des namiddags ten 3 ure, bij van Mullekom, in den Roskam.

 

Op Beuningen, Weurt, Ewijk, Winssen, Deest en Afferden, des Maandags namiddags ten 2 ure, bij B. Berens, in den Prins van Friesland, in de Hezelstraat.

Op Elst en den volgende dag van Elst op Arnhem, des Maandags namiddags ten ure, bij D. Bronkhorst, in het Haantje, op de Lagemarkt.

 

Op Bemmel, s Maandags namiddags ten 2 ure, bij B. van Meurs, aan de Waal.

 

Op Bemmel een vrachtkar van Bartels van Gent des Maandags bij de Wed. Nijhoff, aan de Waal.

 

Op Bemmel, Elst en Huissen, alle Maandagen en Donderdagen des namiddags ten 2 ure, bij W.J. Nuijs, in het Klokje, aan de Waal.

 

Op Gent, des Maandags namiddags ten 3 ure, bij H. van Deelen, op de Lagemarkt.

 

Op Angeren en Huissen, s Maandags ten 2 ure, bij B. van Meurs, en bij W.J. Nuijs, in het Klokje, aan de Waal.

 

Op Slijk-Ewijk, des Maandags ten 2 ure, bij W.J. Nuijs, in het Klokje, aan de Waal.

 

Op Zetten, Hemmen, Lakemond, Doornik, Randwijk, Oosterhoudt, Valburg en Ewijk, des Maandags namiddags ten 2 ure, bij Dekkers aan de Stevenspoort.

 

Op Beek en Ubbergen een toerkar voor goederen, alle dagen, uitgenomen Zon- en Feestdagen. In de zomermaanden des avonds ten 6 ure; des winters s namiddags om 3 ure, bij J. Ernst, in de Burgstraat. Voerman W. Peters.

 

Op Bergharen, alle Maandagen des namiddags ten 2 ure, bij M. Poos, in de Klok, in de Ziekenstraat.

 

Op Batenburg, een vrachtkar, voerman H. Mulders, des Maandags ten 2 ure, bij H. Snijders, in het Molentje, in de Molenstraat.

 

Op Horssen, alle Maandagen, eene vrachtkar, des namiddags ten 2 ure, bij H. Snijders, in het Molentje in de Molenstraat.

 

Op Wijchen, des Maandags en Donderdags ten 2 ure, bij C. de Swart, in het Rad van Avontuur, in de Molenstraat.

 

Op Wijchen, alle Maandagen des namiddags ten 2 ure, bij M. Poos, in de Klok, in de Ziekenstraat.

 

Op Heumen, alle Maandagen, des namiddags ten 1 ure, bij M. Maassen, in den Roskam, in de Ziekenstraat.

 

Op Heumen en Malden, des Maandags, Woensdags en Zaterdags een karretje, voerman Gerritsma, bij denzelfde.

 

Op Kuik, des Maandags en Donderdags namiddags ten 1 ure, bij W. Bosman, in de Stad Venlo, in de Molenstraat.

 

Op Kuik, Oefelt, Beugen, Boxmeer, Sambeek, Vierlingsbeek en Venray, des Maand. en Dond. des namid. ten 2 ure, bij denzelfde.

 

Op Kuik, St.-Agathe en Oefelt, alle Maandagen en Donderdagen, bij denzelfde.

 

Op Kuik, des Maandag en Donderdags, en dikwijls dagelijks, eene vrachtkar, bij J. Faasen, in de Papegaai in de Molenstraat.

 

Op Kuik en Oefelt, des Maandags en Donderdags namiddags ten half 3 ure, bij denzelfde.

 

Op Oefelt, Beugen en Boxmeer, des Mandags namiddags ten 1 ure, bij denzelfde.

 

Op Boxmeer, des Maandags en Donderdags, des namiddags ten 2 uur, bij J. Faasen in de Papegaai, in de Molenstraat.

 

Op Boxmeer, des Dinsdags ten 1 ure, bij W. Bosmans, in de Stad Venlo, in de Molenstraat.

 

Op Megen, des Maandags, des namiddags ten 1 ure, bij H. Snijders, in het Molentje, in de Molenstraat.

 

Op Gennep, des Maandags en Donderdags, namiddags ten 2 ure, bij W. Bosmans in de Stad Venlo, in de Molenstraat.

 

Op Ottersum, Gennep en tusschenliggende plaatsen, des Maandags en Donderdags, bij W. Bosmans in de Stad Venlo, en T. Janssen, in de Papegaai, in de Molenstraat.

 

Voetboden.

Op Ubbergen en Beek, dagelijks, des namiddags ten 1 ure, een bode bij P. Sturme, in de Lange Burgstraat.

 

Op Hees en Neerbosch, dagelijks s namiddags ten 1 ure, een bode bij Hulzen, in de Snijderstraat.

 

Op Hatert, des namiddags ten 1 ure, bij denzelfde.

 

Op Elst, des Maandags en Donderdags een bode, des namiddags ten 2 ure, bij H. van Deelen, op de Lagemarkt.

 

Op Bemmel, dagelijks des morgens ten 7 en des namiddags ten 1 ure, eene bode bij B. van Meurs, aan de Waal.

 

Op Gent des Donderdags en Zaterdags, des namiddags ten 1 ure, een bode bij H. van Deelen, op de Lagemarkt.

 

Op Heumen en Malden, des Dinsdags, Donderdags en Zaterdags voormiddags ten 11 ure, eene bodin, bij H. Rieke, in de Papegaai, in de Molenstraat.

 

Op Batenburg, Altforst, Appeltern, enz. des Maand. en Dond. s namid. 2 ure, bij Hesen, in het Molentje, in de Molenstraat.

 

Op Hernen, Leur en Bergharen, een bode alle Woensdagen, ten 1 ure, bij M. Poos, in de Klok, in de Ziekenstraat.

 

Op Wijchen, Ravenstein, Megen en Herpen, een bode met een hondenwagen, Maandag, Donderdag en Zaterdag, des namiddags ten 1 uur, bij W. Bosmans, in de Stad Venlo, in de Molenstraat.

 

Op Kuik, s Maandags en Donderdags, bij J. Faasen, in de Papegaai, in de Molenstraat.

 

Op Mook, Middelaar, Gennep, Ottersum, Heijen en Afferden, des Maandags en Donderdags middags ten 12 ure, eene bodin, en des Maandags en Donderdags, des morgens ten 11 ure, eene hondenkar, bij H. Rieke, in de Papegaai, in de Molenstraat.

 

Op Mook, Gennep en Ottersum, des Maandags en Donderdags namiddags bij H. Rieke, in de Papegaai, in de Molenstraat.

 

Op Venray, een bode met een wagen, des Dinsdags ten 12 ure, bij G. Weijers, in het Rad van Avontuur, in de Molenstraat.

 

Op Grave en omliggende plaatsen, Maandag, Donderdag en Zaterdag, namiddags 1 ure, een bode J. Peters met een hondenwagen, bij J. Faassen, in de Papegaai, in de Molenstraat.

 

Op Millingen en alle op den weg daarheen liggende dorpen, dagelijks des namiddags ten 1 ure, bij Tromp, in de Vijfringengas.

terug

Reactie 1:

Ad Becude, 16-03-2014: Onder: Directe belastingen, in en uitgaande rechten en accijnzen staat bij Commiezen der 1e klasse: C. Beeude, volgens mij was dit mijn betovergrootvader C. Becude. Deze Christoffel Becude woonde buiten de Hunnerpoort Sluisje A82.

Christoffel Becude is omstreeks 1864 van Waardenburg naar Nijmegen gekomen om aan de Hunnerpoort zijn werkzaamheden als Commies te verrichten. Nadat in 1868 de stadswallen gesloopt zijn, is hij naar Brummen vertrokken. Zijn zoon Hendrikus Cornelis Adrianus Rom Becude, geboren te Waardenburg in 1854, is in 1887 op 33 jarige leeftijd terug gekomen naar Nijmegen. Deze H.C.A.R. Becude was huisschilder. Drie van zijn zonen waren ook huisschilder, n (mijn opa) was boekdrukker/typograaf: en zo is het geslacht Becude oorspronkelijk afkomstig uit Frankrijk als "Hugenoten" in Nijmegen terecht gekomen.
Reactie 2:

A. Brunet, 01-05-2020: Bij 'vereenigingen, instellingen en afdeelingen' staat bij de Maatschappij tot Nut van t Algemeen: W.P.J.K. Brunet de Rochebrune. Willem is de stamvader van de vijf takken Brunet de Rochebrune. Hij was geboren in 1799 in Ginneken bij Breda en na de bevrijding van de Franse overheersing in 1814 als 15-jarige in het leger gegaan en in 1823 op verzoek overgeplaatst naar het Oost Indisch Leger. Hij trouwde daar met een Amsterdamse en in 1840 kwam hij met een aantal kinderen terug in Breda en kreeg eervol pensioen. In 1843 is hij naar Nijmegen verhuisd vanwege de goede scholen en het gezond klimaat en omdat het leven daar minder duur was. Daar werden nog 5 kinderen geboren. Hij kreeg uiteindelijk 13 kinderen. Twee zonen zijn overleden in Nijmegen waar nog altijd sinds 1850 een grafsteen staat op de begraafplaats in het Julianapark. De oudste zoon Karel is in 1863 naar Batavia (terug)gegaan en de twee jongste zonen Dirk en Leonard gingen hem na een aantal jaar achterna. Zoon Willem is in Nijmegen gebleven. Uiteindelijk waren de meeste familieleden weer terug in Nederland na WOII.
Reactie 3:

Menthy Willems, 01-09-2020: Op de plattegrond van 1868 is een aanbouw te zien aan de Marinburgkapel en dan bedoel ik niet het Arsenaal gebouw maar het gebouw aan de andere kant. Ik ga er vanuit dat dit gebouw een onderdeel vormde van de kazerne en dat soldaten hier ingekwartierd waren. Maar dat laatste weet ik niet zeker. Kan iemand mij vertellen of dit klopt? De beschrijvingen op de kaart zelf zijn helaas niet leesbaar op de pc.
Reactie 4:

Jan Remis, 03-09-2020: Dat behoorde inderdaad tot het kazernecomplex. Nadat de laatste infanteristen in 1905 naar de nieuwe kazernes aan de Groesbeekseweg en Gelderselaan waren vertrokken werden de ommuring van het terrein en bijna alle kazernegebouwen afgebroken.
Reactie 5:

Rob Essers, 03-09-2020: @Menthy Willems (reactie 3) - Op een tekening uit 1876 (RAN documentnummer KPU-111) staat aan de noordzijde van de Marinburgkapel bij de zijvleugel: "Kleeding magazijn". Een gedeelte van deze zijvleugel is te zien op archieffoto F30147 (datering 1885).

De rijksgebouwen Marinburg (arsenaal, kazerne, hospitaal, enz.) maakten deel uit van de ruiling van gronden en gebouwen tussen de Staat en de gemeente Nijmegen (akte d.d. 16 december 1901); zie Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden 1902, nr. 267. Daarin wordt onder meer verwezen naar een overeenkomst van 28 september 1860 waarin het gebouw wordt aangeduid als:
de lokalen, thans tot kleedingmagazijn van het wapen der artillerie gebezigd, bestaande: gelijkvloers, in een lokaal, tot bureau van den heer administrateur van kleeding bestemd, met afzonderlijken toegang aan de straatzijde, en de daarachter gelegen bergplaats; wijders daarboven op de eerste, tweede en derde verdiepingen gelegen zolders en vliering, mede geleden aan Marinburg, uitmakende gedeelten van het perceel, bekend sectie C, n. 852. (thans n. 4867 gedeeltelijk.)

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.