Welkom op Noviomagus.nl een rijk aan historie. Nijmegen, de oudste stad van Nederland.

Zeigelbaan Zeigelhof 26

 

Eerste steen 1842

VERBOUWD IN 1902

1842

R.C.M. DE MAN BOEKH DER
A.C.SNELTIUS, SCRIBA 

DIACONEN

G. SMELTEN
S.M.S. DE RANITZ
P. V.D. KEMP
G.A. VAN WERKHOVEN
P.L. SMITS
M. DUIJS
F.A. DE JAGER
W.T. STEENSTRA-TOUSSAINT

Ik trof bijgaande eerste en verbouwingssteen aan op werkplaats Schreeven achter Plein 1944 (te bereiken via straatje achter Carolustheater). Het betreft de eerste steen van de diakonale school uit 1842.

Zie in dat jaartal Schevichaven uit uw site:

1842: 10 Juni werd de eerste steen gelegd voor een schoollokaal van de Ned. Hervormde Diaconie, aan de Zeigelbaan, waartoe zij in staat was gesteld door milde bijdragen van de leden der Hervormde gemeente.

25 October. Plechtige inwijding van de nieuwe school der Hervormde Diaconie aan de Zeigelbaan, waarna de leerlingen, ten getale van 170, feestelijk onthaald werden.

Inzender: M Prick

Reactie 1:

Hylke Roodenburg, 01-06-10: Verdwenen straten bestaan niet meer, dus de gevelsteen van het vroegere schooltje is niet aan de Zeigelbaan maar aan de Zeigelhof, huisnummer 26. De initialen van de eerste persoon zijn volgens mij niet R.C.M. maar H.P.G.M.

terug

Reactiepagina
Reactie 2:

Rob Essers, 28-05-2014: De steen voor de Diaconieschool werd op 10 juni 1842 gelegd door:

Hendrik Peter Godfried Matthijs de Man, geb. Nijmegen 3 mei 1814, advocaat, procureur, † Nijmegen 1 febr. 1870, zn. van Maximiliaan Jacob en Anna Catherina Quack, tr. Nijmegen 13 dec. 1844 Charlotte Henriette Maria de Ruiter, geb. Demerary 8 juli 1821, dr. van Johan Andries Diederik en Elisabeth Josephina Deeges.

Arnoldus Carselius Sneltjes, geb. Nijmegen 11 dec. 1812, wijnkoper, † ’s-Gravenzande 4 aug. 1872, zn. van Jacobus en Anna Verbeet, tr. Valburg 4 mei 1843 Geertruida Budding, geb. Herveld 4 mei 1817, † Valburg 22 juni 1902, dr. van Jan en Barta Taats.

Gerrit Smelten, geb. Nijmegen 29 maart 1807, bakker, † Nijmegen 22 juni 1852, zn. van Hendrik Rijk en Hendrina van Beem, tr. Nijmegen 23 nov. 1848 Johanna Catrijna van Rietschoten, geb. Nijmegen 5 aug. 1804, † ald. 11 juni 1858, dr. van Jan Jacob en Helena Koplek.

Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz, geb. Groningen 21 juli 1804, ontvanger, † Nijmegen 12 mei 1884, zn. van Sebastiaan Mattheus Sigismund en Edzardina Johanna Tjassens, tr. Bemmel 26 april 1837 Anna Margaretha Jacoba de Ranitz, ged. Doornik 14 aug. 1813, † Nijmegen 19 sept. 1903, dr. van Jacob Frans en Catharina Hendrietta Cornelia Cock.

Pieter van der Kemp, geb. Delft 28 sept. 1809, architect, † Nijmegen 1 juni 1881, zn. van Pieter en Maria Geertruij Haaselhorst, tr. Herwen en Aerdt 26 april 1843 Maria Willemina Susanna Laurina Frederika d’Harvant, geb. Lobith, Herwen en Aerdt 12 april 1824, † Nijmegen 4 okt. 1881, dr. van Willem Fredrik en Susanna Maria Laurina Zijnen.

Gerrit Antonie van Werkhoven, geb. Zaltbommel 31 okt. 1797, militair, † Nijmegen 11 febr. 1894, zn. van Abraham en Dirkje van der Kooij, tr. Nijmegen 22 sept. 1837 Maria Anna Prillevitz, geb. Zaltbommel 31 okt. 1799, † Nijmegen 21 april 1871, dr. van Arnoldus en Neeske Verploegh en wed. van Wilhelmus Amweg.

Pieter Jacob Smits, geb. Nijmegen 15 juni 1816, advocaat, † Nijmegen 3 juli 1888, zn. van Dirk en Christina Hendrina Dronsberg.

Matthias Duijs, geb. Nijmegen 15 dec. 1812, steenbakker, steenfabrikant, † Nijmegen 31 jan. 1867, begr. Neerbosch, gemeente Nijmegen, zn. van Lambert en Johanna Christina Verbeet, tr. Nijmegen 22 nov. 1839 Hendrina van Kuijk, geb. Hees, gemeente Nijmegen 31 maart 1818, † ald. 1 maart 1888, dr. van Johannes en Grada de Roos.

Fijt Arnoldus de Jager, geb. Nijmegen 5 maart 1809, kantoorbediende, kandidaat-notaris, † Nijmegen 29 dec. 1874, zn. van Gerrit en Petronella Tijssen, tr. Nijmegen 19 nov. 1834 Anna Floradina van Soest, geb. Nijmegen 26 jan. 1813, dr. van Cornelis en Anna van Soest.

Willem Frederik Steenstra Toussaint, geb. Aarlanderveen 17 mei 1812, medicinae doctor, † Zutphen 17 juli 1869, zn. van Johan Daniël en Jaantje Jannetje Bronk, tr. Ubbergen 24 juni 1837 Anna Wijnanda Christina Deeges, geb. Essequebo 27 sept. 1813, † Velp 25 mei 1882, dr. van Stephanus en Christina Maria Johanna Kupffer.


De Diaconieschool was voor 1842 gevestigd in de Jodengas, in de periode 1842-1928 op de Zeigelbaan en vanaf 1929 in de St. Stephanusstraat. De Gelderlander van zaterdag 10 oktober 1936 berichtte over de opheffing van de school:
Bijzonder Onderwijs

DE DIACONIESCHOOL HOUDT OP TE BESTAAN

Wij lezen o.m. in de Kerkbode:

Van de 60 bijzondere scholen voor Lager onderwijs in deze gemeente zijn verscheidene sinds de komst der L.O.-wet 1920 tot stand gekomen. Zoo ook het gebouw der aan de St. Stephanusstraat gevestigde school der Ned. Herv. gemeente. Deze school is van zeer ouden datum. Volgens de Nijmeegsche Zondagsbode van 11 Juni 1927 werd reeds in 1711 gesproken van “het Diaconieschoolhuis in de Jodengas en van den Diaconie schoolmeester”. Van Schevichaven zegt in zijn Oud Nijmegen’s straten enz., dat niet lang na 1810 een huis van de Predikheeren aan den Jodengas werd verkocht en ingericht tot Diaconieschool.

Vóór haar vestiging aan de St. Stephanusstraat, in een nieuwe stadswijk, is deze school steeds gehouden in het hart der oude stad, het laatst, een halve eeuw, aan de Zeigelbaan. Daar heeft de Diaconieschool tijden gekend waarin zij sterk was bevolkt: in 1917 had zij er nog 267 leerlingen. Daarna verminderde het aantal, doordat uit kringen, welke van haar gebruik maakten, menig gezin uit benauwde stadsachterbuurten verhuisde naar gezonde volkswoningen in de buitenwijken. In dat feit óók vond het schoolbestuur tien jaar geleden aanleiding tot het besluit het gebouw aan de Zeigelbaan, dat in verschillend opzicht te wenschen overliet en niet in langer bruikbaren staat was te brengen door een nieuw schoolgebouw buiten de oude stad te vervangen. Tot de stichting ervan aan de St. Stephanusstraat verleende de gemeenteraad medewerking. Het leerlingental in het oude gebouw was in 1928 tot gemiddeld 170 geslonken. Het nieuwe werd in 1929 geopend met 160 leerlingen. Het cijfer is blijven verminderen. Dit is toe te schrijven aan het bestaan, verder buiten de oude stad, van drie Protestantsche scholen (Pastoor Zegersstraat, Hazenkampscheweg, Waterstraat), welke scholen, in karakter met de Diaconieschool overeenkomende, meer leerlingen trekken.

Reeds verleden jaar, toen de school gemiddeld 93 leerlingen had, werd over opheffing gedacht.

Nadat was gebleken dat de leerlingen, op 16 Juni nog 77, naar twee gelijksoortige bijzondere scholen (Jacob Canisstraat en Waterstraat) zouden kunnen overgaan is van Ged. Staten de beslissing verkregen dat het schoolbestuur met ingang van 1 October blijvend zal hebben opgehouden het schoolgebouw overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en heeft op zijn verzoek de Kroon verklaard dat het buiten gebruik stellen van het schoolgebouw het gevolg is van de opheffing der school in verband met samenvoeging met een of meer andere scholen; het gevolg van deze verklaring is dat de in de gemeentekas gestorte waarborgsom wordt teruggegeven.

Donderdag was het einde van de Diaconieschool daar.
Reactie 3:

Redactie, 29-05-2014: de locatie van de stenen is zichtbaar op een krantenfoto uit 2012:

Reactie 4:

Els Harwijne-van Beek, 09-04-2018: Mijn Opa J.F. Smit is hoofd van de school op de Zeigelbaan geweest. De periode weet ik niet precies, nog niet uitgezocht. Hij was geboren in 1860 en overleden in 1944. Wel heb ik een foto van hem.
Reactie 5:

Rob Essers, 09-04-2018: In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 2 juli 1927 stond het volgende bericht:
Ontslag-aanvraag.
Naar wij vernemen heeft de heer J. F. Smit tegen 1 October a.s. om ontslag verzocht als onderwijzer aan de Diaconieschool der Ned. Herv. Gemeente op de Zeigelbaan. De heer Smit zal dan 48 jaren lang het onderwijzersambt hebben vervuld, waarvan 20 jaar aan genoemde school. Hij heeft zich in die jaren de achting en waardeering waardig gemaakt van het bestuur en het hoofd der school zoowel als van zijn collega's en de ouders der leerlingen. Bij velen der laatstgenoemden heeft de heer Smit mede den grondslag gelegd voor hun latere, eervolle positie in de maatschappij. Het ontslag zal dezen in den dienst van 't onderwijs vergrijsden stadgenoot dan ook wel op de meest eervolle wijze worden verleend.

Blijkbaar was Johannes Frans Smit (Leiden 14 maart 1861 – Nijmegen 4 juni 1944) in de periode 1907-1927 onderwijzer aan de Diaconieschool op de Zeigelbaan.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: