VDulckenstraat47

Van Dulckenstraat 45-47

 

Eerste steen

J. J. C. L.
18  134  98.

Van deze woningen aan de Van Dulckenstraat nr 45-47 in de wijk Bottendaal is in het gemeentelijk bouwarchief helaas geen informatie beschikbaar.

terug

Reactie 1:

Rob Essers, 06-05-2013: Na de bouw van twee huizen in de Stijn Buijsstraat (vanaf 1924: Stijn Buysstraat) in 1892 kreeg J.H. Leenders in 1894 vergunning voor het bouwen van een huis in de straat tussen de Burghard van den Berghstraat en de van Goorstraat. Mogelijk wordt hiermee de van Dulckenstraat bedoeld. Deze straatnaam is op 22 februari 1896 door de gemeenteraad vastgesteld.

Volgens het overzicht van Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te Nijmegen van Hans Giesbertz volgden in 1895 en 1897 nog twee vergunningen voor respectievelijk één en twee huizen in de van Dulckenstraat. Laatstgenoemde vergunning heeft vrijwel zeker betrekking op het pand met de gevelsteen.

Uit het adresboek uit 1898 blijkt dat timmerman J.H. Leenders in de van Dulckenstraat woont. In de periode 1899-1902 staat ook het huisnummer 49 erbij vermeld. In 1903 was hij met zijn gezin alweer verhuisd naar de de Ruijterstraat 2a.

De letters J. J. C. L. zijn de voorletters van zijn de tweede zoon Johannes Josephus Canisius Leenders die op 13 april 1898 twee jaar oud werd. De tweede verjaardag verklaart waarom de oudste zoon niet op de steen vermeld staat.

    Johannes Hendrik Leenders, geb. Nijmegen 6 okt. 1866, timmerman, † Nijmegen 11 febr. 1929, zn. van Henrich en Hendrika Jacobs, tr. Nijmegen 12 okt. 1892 Maria Sophia Elisabeth Mulder, geb. Arnhem 21 nov. 1866, dr. van Jacobus en Maria Elisabetha Mulder. Uit dit huwelijk:
  1. Jacobus Hendrikus Johannes Josephus Leenders, geb. Nijmegen 19 aug. 1893, † ald. 2 mei 1940.
  2. Johannes Josephus Canisius Leenders, geb. Nijmegen 13 april 1896.
  3. Hendrikus Josephus Aloijsius Leenders, geb. Nijmegen 9 sept. 1897.
  4. Elisabeth Antonia Maria Barbara Leenders, geb. Nijmegen 29 mei 1900.

In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 1 maart 1902 trof ik een opmerkelijke dankbetuiging aan:

“Hoogst gevoelig voor de onverhoopte genezing van hun Zoontje JOHAN, brengen ondergeteekenden hiermede hun oprechten dank aan den WelEd. Zeerg. Heer Dr. L. BERENDS, voor de zorgvuldige behandeling van hun kleinen lieveling.
J.H. LEENDERS.
E. LEENDERS-MULDER.”

Het is blijkbaar toch goed gekomen met hun tweede zoon. Vanaf 1934 staat hij in de adresboeken vermeld als aannemer op het adres Stijn Buysstraat 56. Vanaf 1948 staat er fabr. mach. houtbew. achter zijn naam.

Zie ook gevelsteen Van Welderenstraat 22.

Reactie 2:

Mark van Loon, 16-04-2020: Ook het gespiegelde buurhuis 41-43 blijkt een gevelsteen te hebben, maar deze is zonder inscriptie. Is dit louter voor de symmetrie, of mist hier een van de kinderen Leenders? Zie ook de gevelsteen op van Dulckenstraat 44-46 (aan de overkant).


Vier voordeuren met van links naar rechts huisnummers 41-43-45-47 Google Streetview 2017

Reactie 3:

Rob Essers, 17-04-2020: @Mark van Loon (reactie 2) - Dat de steen louter voor de symmetrie is aangebracht, lijkt mij niet erg waarschijnlijk. Deze gevelsteen met rand lijkt niet op de stenen bij de nummers 45-47 en 44-46, maar veel meer op de steen bij van Welderenstraat 22. De verticale voeg tussen de nummers 41-43 en 45-47 wekt ook niet de indruk dat de beide panden gelijktijdig zijn gebouwd.

opdracht
In de koopakte d.d. 17 juli 1898 verklaart Johannes Hendrikus Leenders, timmerman en aannemer, te hebben verkocht aan Gerardus Jansen, opzichter bij de gemeentereiniging: "Een perceel bouwterrein gelegen aan de van Dulckenstraat te Nijmegen en kadastraal bekend gemeente Hatert in Sectie C. nummers 1941 als bouwterrein groot vijf en negentig centiaren – waarop voor den kooper bereids een gebouw is gesticht (...)"

Omdat er sprake is van een pand dat in opdracht van de koper is gebouwd, ligt het niet voor de hand dat de initialen van een van de kinderen van de verkoper op de steen zijn aangebracht. Mogelijk heeft er "G. Jansen - Heveling" op de steen gestaan.

Gradus Jansen overleed op 23 december 1909 op 45-jarige leeftijd. De weduwe G. Jansen-Heveling kreeg op 2 december 1919 vergunning voor de aanleg van huisriolering (zie Digitaal gebouwen Dossier). Gerarda Maria Heveling overleed op 17 juli 1928. Het huis met erf en afzonderlijke bovenwoning dat G. Jansen in 1898 voor f 800 had gekocht, werd door de erven verkocht voor f 4750 (bron: PGNC, 12 oktober 1928).

Redactie: de bouwnaad tussen de panden duidt er inderdaad op dat 45-47 ouder is. Wel was de bouw van 41-43 al gepland: boven de voordeur van 45 is de boogaanzet voor 43 al aangebracht:


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: