Nieuwe pagina 1

© copyright Henk Zuuring,  Digitale bewerking; Henk Kersten/Stichting Noviomagus.nl

Boedelbeschrijving

Molenstraat Wijk A nummer 423

Op 4 oktober 1835 overlijdt in het pand Molenstraat Wijk A nummer 423 Johanna Molhoek betreurt door haar man Hendrik Zurich (Zuuring) en haar twee minderjarige kinderen Pieter Hendrik en Cornelis Hendrik. Hendrik is wagenmaker en heeft zijn bedrijf aan huis.

Op 15 april 1836 wordt er een boedelbeschrijving opgemaakt die nog beschikbaar is en zich bevindt in mijn familiearchief. Onder de hoofdstukken Actief en Passief komen een paar bekende Nijmeegse namen voor die kennelijk behoorde tot de cliŽntŤle van Hendrik.Notarieel Archief Nijmegen.
Akte no. 3575 
dd. 15.4.1836.
Boek.no. 94. 
betreft: Inventarisatie boedel Hendrik Zurich.

In het jaar een duizend acht honderd zes en dertig, den vijftienden April des voormiddags ten negen ure.

Ten verzoeke en ter Rekwisitie van:

Eerstelijk: Hendrik Zurich, Meester Wagenmaker wonende te Nijmegen, weduwnaar van Johanna Molhoek, overleden te Nijmegen den vierden October achttienhonderd vijf en dertig, zoo door zich in als Vader en wettigen Voogd over zijne twee minderjarige kinderen bij wijlen zijne gemelde Huisvrouw in huwelijk verwekt met namen Pieter Hendrik en Cornelis Hendrik Zurich.

En ten tweeden: Johan Philip Habig, Meester Smit wonende te Nijmegen in hoedanigheid van toezienden voogd over gemelden minderjarigen, daartoe benoemd bij besluit eener Familieraad gehouden voor de Heer Vrederegter des Kantons Nijmegen den dertigsten Maart achttien honderd zes en dertig behoorlijk geregistreerd.

Zal door Dirk Abraham van Munster Openbaar Notaris, residerende te Nijmegen, Provincie Gelderland in tegenwoordigheid van nagenoemde en ondergeteekende getuigen tot bewaring der regten van partijen en van alle anderen die daarbij belang zouden mogen hebben, worden overgegaan tot eene getrouwe Inventarisatie van alle roerende goederen, kontante penningen, active en passive schulden, titels, papieren en alle andere renseignementen, gehoorende tot den gemeenschappelijken boedel en nalatenschap van den eersten Rekwirant en zijne genoemde overledene Huisvrouw.

Zijnde alle gezegde goederen gevonden in een Huis gelegen te Nijmegen aan de Molenstraat Wijk A, nummer vier honderd drie en twintig door eerste Rekwirant bewoond, in hetwelk zijne genoemde Huisvrouw is overleden en alwaar deze Inventaris wordt opgemaakt. En zulks volgens de aanwijzing en opgave die hiervan door de eersten Rekwirant zal worden gedaan, als welken sedert het overlijden van gemelde zijne Huisvrouw in het bezit dier goederen is verbleven en die beloofd heeft alles te zullen aanwijzen en opgeven zonder daarvan met voorweten iets terug te houden.

Zullen-de de waardering der goederen die daaraan onderhevig zijn gedaan worden door Adrianus Hellegers, uitdrager en Berk Mook, Rijksschatter, wonende te Nijmegen, als zaakkundigen extra aangenomen hebbend, die waardering te zullen doen in gemoede, in aanmerking nemende de tegenwoordige waarde der goederen.

En hebben Rekwiranten na gedane voorlezing met de schatters, mitsgaders Derk Kuijpers, winkelier en Wilhelmus Theodorus Franssen, schoenmaker wonende te Nijmegen als getuigen alsmede mij Notaris dit hoofd. geteekend.

Dit gedaan zijnde is er overgegaan tot de Inventarisatie op den voet als volgt.

In eene beneden Voorkamer.

overgordijnen en kooperen roede gewaardeerd op eene gulden f. 1,--
eene tafel op twee gulden vijftig cents 2,50
eene spiegel met vergulden lijst op twee gulden 2,--
eene latafel op zeven gulden 7,--
een verlakt teeblad op vijftig cents -,50
een houten blaadje met teegoed op een gulden vijftig cents 1,50
twee verlakte trommeltjes op vijftig cents -,50
een dito teebusje op tien cents -,10
drie schilderijen op eene gulden 1,--
zes stoelen op zes gulden 6,--
een nachttafeltje op zestig cents -,60
een tinnenwaterpot op eenen gulden 1,--
eene klok op zes gulden 6,--
twee bedgordijnen en val op eene gulden 1,--
eene katoenen deken op vier gulden 4,--
eene wollen dito op vier gulden 4,--
een paar beddenlakens op drie gulden 3,--
een bed, peuluw en vier kussens op vijf en veertig gulden 45,--
een stroozak op eene gulden vijftig cents 1,50 
twaalf witte borden en drie schaaltjes op een gulden vijftig cents 1,50
een tabakscomfoortje op twintig cents -,20
zeven glazen op vijftig cents -,50
een botervlootje, zoutvaatje en kwispidoor op dertig cents -,30
een koffer op twee gulden vijftig cents 2,50

In eene Achterkamer.

drie glasgordijntjes op vijftig cents -,50
een kastje op twee gulden vijftig cents 2,50
een houten blaadje met teegoed op eene gulden 1,--
een spiegel met bruinen lijst op twee gulden vijftig cents 2,50
zes schilderijtjes op eene gulden vijftig cents 1,50
vijf witte borden op dertig cents -,30
een ijzeren waterketel op vijftig cents -,50
Haardgereedschap op eene gulden vijftig cents 1,50
eene kagchel op zes gulden 6,--
eene koperen koffijketel op eene gulden vijftig cents 1,50
eene koperen kandelaar op vijf en zeventig cents -,75
een mandje met messen, vorken en lepels op eene .....
een koperen strijkijzer op eene gulden vijftig cents 1,50
een blikken keteltje en blikwerk op zestig cents -,60
twee blikken trommeltjes op blaadje op vijftig cents -,50
drie blikken lampen en lantaarntje op veertig cents -,40 
twee ijzeren potten met houten deksels op eenen gulden 1,--
eene koekepan met drievoet op vijftig cents -,50 
een teestoof met ketel op vijftig cents -,50
een klaverbak op dertig cents -,30
een tinnen waterpot op vijf en zeventig cents -,75
twee bedgordijnen met val en roede op eene gulden 1,--
eene wollen deken op drie gulden 3,--
eene moltonnen dito op eene gulden vijftig cents 1,50
een paar bedlakens op drie gulden 3,--
een bedpeuluw op veertien gulden 14,--
zes stoelen op drie gulden 3,--
een tafel op veertig cents -,40
stofgereedschap op twee gulden 2,--
rommelarij op vijftig cents -,50
twee stoven op veertig cents -,40
twee tonnen en twee kuijpen op drie gulden 3,--
eene houten emmer en vlootje op zeventig cents -,70

Klederen en lijfstoebehoren der overledene.

een omslagdoek op twee gulden 2,--
drie dimetten rokken op drie gulden 3,--
een dimetten jak op eene gulden 1,--
twee bonte voorschoten op eene gulden 1,--
een katoenen kleedje op eene gulden vijftig cents 1,50
een dito op eene gulden vijftig cents 1,50
een merinosse ? rok op een gulden vijftig cents 1,50 
een katoenen kleedje op twee gulden 2,--
een dito op een gulden vijftig cents 1,50 
zes hembden op vijf gulden 5,--
eene baaijen rok op twee gulden 2,--
eene dito op eene gulden vijftig cents 1,50
een paar schoenen op vijftig cents -,50
een paar pantoffels op twintig cents -,20
vier paar kousen op eene gulden vijftig cents 1,50
zes zakken op vijftig cents -,50
zes halsdoeken op eene gulden vijftig cents 1,50
zes halsdoeken op tachtig cents -,80
vier mutsen op twee gulden 2,--
zes nachtmutsen op veertig cents -,40
eene parapluie op twee gulden vijftig cents 2,50
twee broeken op eene gulden 1,--
een doekje op vijf en zeventig cents -,75
twee gouden oorringen op vijf gulden 5,--
een zilveren knipje op twee gulden vijftig cents 2,50

In het Voorhuis.

Differente gereedschappen tot het beroep van den eersten Rekwirant behoorende in Masse op vijftig gulden 50,--
een kwantiteit timmerhout op een honderd gulden 100,--
een tafeltje en twee stoelen op vijf en zeventig cents -,75
een kippenhok met Hoenderen op vier gulden 4,--
zes handdoeken op eene gulden 1,--
twee tafellakentjes op eene gulden vijftig cents 1,50
twee paar beddenlakens op vijf gulden 5,--
drie paar kussenslopen op twee gulden 2,--

bedragende drie honderd acht en vijftig gulden tien cents f. 358,10

de kontante penningen bedragen zestig gulden 60,--

en alzoo te zamen vier honderd acht en dertig gulden tien cents f. 438,10

Eene expeditie van een proces-verbaal van preparatoire en definitieve verkooping, het eerste gepasseerd te Nijmegen den vijfden en het tweeden den twaalfden Augustus achttien honderd drie en dertig ten overstaan van den notaris Dirk Abraham van Munster residerende aldaar, in tegenwoordigheid van getuigen beiden behoorlijk geregistreerd, waaruit blijkt dat de eerste Rekwirant den eigendom verkregen heeft van een huis en tuin gelegen aan de Molenstraat te Nijmegen, letter A, nummer vier honderd drie en twintig toebehoord hebbende aan den Heer Steven Verburgt, koopman wonende te Nijmegen en kinderen voor eene som van een duizend zes honderd gulden Nederlandsch.

Welk stuk is geÔnventariseerd onder nummer een.

Verder geene papieren meer gevonden zijnde heeft de eerste Rekwirant gedeklareerd dat deze gemeenschappelijken boedel te vorderen heeft, wegens geleverde goederen en verdiende arbeidsloonen van de onderstaande personen en alzoo gehoord tot het

Aktief.

Wouter Derks te Nijmegen veertien gulden f. 14,--
Derk Derksen, aldaar elf gulden vijf en twintig cents 11,25
Jacobus Reintjes aldaar eene gulden 1,--
de Heer Most, aldaar drie gulden dertig cents 3,30
de Heer Gerrit Hendrik van der Wedden, aldaar dertien gulden vijf en twintig cents 13,25
de Heer Villeneuve, aldaar acht gulden vijftig cents 8,50
de Heer Smits, aldaar twee gulden vijftig cents 2,50
de Heer Heijmeriks, aldaar drie gulden dertig cents 3,30
de Heer Everwijn te Neerbosch, twaalf gulden vijftien cents 12,15
de Heer Noorduijn te Nijmegen vijftien cents -,15
het eerste bataillon Veldartillerie te Nijmegen drie gulden vijftig cents 3,50
Hendrik van der Elft, aldaar vijftig cents -,50
de Heer Engelen van Pijlswaard aldaar vijf gulden zeventig cents 5,70
de Heer Quack te Neerbosoh zestien gulden vijftig cents 16,50 
de Huurkoetsier den Dokter te Nijmegen, veertig gulden vijf en vijftig cents 40,55
de Paarden Postmeester Ariens aldaar een en dertig gulden vijf en vijftig cents 31,55
de Heer Blom te Nijmegen zestig cents -,60
de Huurkoetsier Bogaerds te 's Hertogenbosch zestig cents -,60
de Heer Klaassen te Kuijk acht gulden 8,--
de Weduwe Janssen te Nijmegen twee gulden tachtig cents 2,80
Van der Werd te Grave twee gulden vijf en twintig cents 2,25
Van Swaan te Nijmegen twintig cents -,20
Hoenselaar te Hatert dertig cents -,30
Gradus Janssen te Nijmegen veertig cents -,40
Hendrik Janssen te Hatert zes gulden tien cents 6,10

bedragende te zamen een honderd acht en tachtig gulden vijf en negentig cents f. 188,95

Voorts heeft de eerste Rekwirant gedeklareerd dat dezen gemeenschappelijken boedel verschuld is aan de navolgende persoenen en dat alzoo gehoord tot het

Passief.

aan de Weduwe van den Predikant van Geuns te Beek wegens geleende gelden een honderd en vijftig gulden f. 150,-
aan den Heer Willem Hendrik van Buick te Nijmegen wegens ter leen voorgesohootene gelden, onder speciaal verband van het hier voorvermelde tot den boedel gehoorende Huis en erf, ingevolge Pandveilige Obligatie gepasseerd te Nijmegen voor den Notaris Johannes Albertus van Manen, residerende aldaar in tegenwoordigheid van getuigen den tweeden
September achttien honderd drie en dertig behoorlijk geregistreerd, rentende op den eersten Augustus van ieder Jaar vijf ten honderd groot in Kapitaal een duizend twee honderd gulden f. 1200,-

bedragende te zamen een duizend drie honderd en vijftig gulden f. 1350,--

Dit gedaan en niets meer gevonden zijnde om te worden omschreven of begrepen in deze inventaris noch verder daarin iets zijnde te deklareren, heeft de eerste Rekwirant aan den Notaris van Munster in tegenwoordigheid der ondergeteekende getuigen plechtig verklaard, dat de opgeschrevene en in dezen inventaris vermelde voorwerpen zijn de eenigen, die ter zijner kennis gehooren tot den gemeenschappelijken boedel van hem en zijne overledene huisvrouw, dat hij er geenen heeft verbragt, zien verbrengen noch weet dat er verbragt zijn direct of indirect.

Hier ten gevolge, met goedvinden en toestemming van partijen de opgeschreve goederen zijn gelaten in het bezit en bewaring van eersten Rekwirant die zulks erkend en zich daarmede belast om die te vertoonen, daar, wanneer en aan wien zulks zal gehooren.

En na tot bovenstaande werkzaamheden te hebben ge........ van negen Ure des voormiddags tot half een Ure des namiddags van bovengenoemde dag bij enkele vakatie is dezen inventaris gesloten en hebben Rekwiranten, na gedane voorlezing met de schatters, de getuigen en mij Notaris deze Minute geteekend, gebleeven in het bezit van den Notaris van Munster.

Henk Zuuring, september 2007

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: