Merkwaardige Huizen

© Marcel van Dinteren; Digitale bewerking 25-03-2016 Stichting Noviomagus.nl

Merkwaardige huizen in Nijmegen

van C.A. Neijboer

door Marcel van Dinteren


De Nijmegenaar C.A. Neijboer onderzocht de bewonings- en huizengeschiedenis van de oude stad en publiceerde de resultaten van zijn onderzoek in een reeks artikelen in De Gelderlander genaamd "Merkwaardige huizen in Nijmegen".
Het eerste artikel verscheen in de krant van "Zondag 3 en Maandag 4 December 1905" en startte met het huis van de familie Kanis in de Broerstraat. In opvolgende artikelen -die onregelmatig verschenen- volgden andere huizen in de Broerstraat met het Kaaskorffersgasje, de Molenstraat, de Grote Markt, de Kannenmarkt, de Korenmarkt, Mariënburg, de Houtstraat en de Lange- en Stikke Hezelstraat.
In 1916 hield de reeks op, daarna verschenen er nog wat aanvullingen in 1922 (Grotestraat), 1924 (Hotel De Place Royale) en 1926 (Doddendaal).

G. van Herwijnen maakt in zijn "Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland" uit 1978, melding van een boek van Neijboer "Merkwaardige Huizen te Nijmegen. Z. pl., z.j. 281 p." die de artikelen uit De Gelderlander tot en met 6 februari 1910 bundelde. Het boek bevat gedeeltelijk hier en daar verbeteringen en aanvullingen ten opzichte van de artikelen uit de Gelderlander, maar bevat dus niet de complete reeks. Google books en Worldcat schatten het jaar van uitgave van dit boek op ca. 1904. Dit zou suggereren dat het boek vóór de artikelen in de Gelderlander is verschenen. Dit is echter niet juist aangezien op drie plaatsen in het boek het jaartal 1907 voor komt.
Het boek van C.A. Neijboer is vrij zeldzaam, het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) beschikt slechts over een ingebonden kopie, de originele boeken zouden volgens Woldcat.org beschikbaar moeten zijn in de Jezuietenbibliotheek Berchmanianum, de Bibliotheek Arnhem en de Maastricht University Library.


De kopie aanwezig in het RAN, nr. A 183 / 2


Aangezien de artikelen en het boek zeer interessante informatie over Nijmegen bevat is een totaal overzicht gemaakt met links naar de betreffende pagina's uit De Gelderlander via de digitale studiezaal van het RAN en afbeeldingen van de beschreven panden, voor zover deze aanwezig zijn.
De tekstherkenning van de kranten uit die periode is slecht (met name uit 1907) en daardoor is het vrij lastig alle artikelen op basis van trefwoorden terug te vinden via de Digitale Studiezaal. Daarom zijn alle kranten tussen 1905 en 1916 doorgespit. Opvallend detail hierbij is dat vanaf 28-08-1908 de spelling werd aangepast. Neyboer wordt Neijboer en de titel wordt "Merkwaardige huizen te Nijmegen".

Cornelius Alphonsus Neijboer (ook wisselend Neyboer gespeld) werd op 23 september 1851 te Nijmegen geboren als zoon van Franciscus Joannes Sepherinus Hubertus Neijboer en zijn vrouw Wilhelmina Maria Walters. Hij had 4 broers en 1 zus. Zijn vader was meester kleermaker en handelde in lakens en hoeden. Het gezin woonde op de Broerstraat A374 (in 1890 genummerd als 29-31). Later had zijn vader op Broerstraat 29 een "Heeren Kleeding-Magazijn". Ze beschikten vanwege de zaak sinds eind september 1891 over een telefoon: nummer 302.
Cornelius zelf werd koopman en huwde op 23 november 1880 Adriana Wilhelmina Hoogveld in Culemborg. Samen kregen ze vijf dochters en drie zonen tussen 1882 en 1897, waarvan er 3 dood werden geboren.

Wilhelmina Maria Adriana Neijboer, geb. Nijmegen 30-08-1882, verhuisd naar Padang Indonesië, † datum onbekend.
Wilhelmus Petrus Adrianus Canisius Neijboer, geb. 01-11-1883, † Utrecht 21-01-1958 (74).
Levenloze dochter, geb. 09-06-1885.
Levenloze zoon, geb. 07-03-1887.
Franciscus Ignatius Canisius Maria Neijboer, geb. Nijmegen 14-09-1889, † Haarlem 06-07-1951 (61).
Adriana Maria Josephina Neijboer, geb. 09-08-1890, † Nijmegen 13-09-1890 (1 maand).
Levenloze dochter, geb. 14-06-1892.
Adriana Maria Alberta Canisia Neijboer, geb. 17-09-1897, † Nijmegen 25-12-1904 (7).

Neijboer was een succesvolle zakenman, zijn inkomen werd tussen 1881 en 1884 geschat op fl. 1200-1999 en derhalve moest hij een inkomstenbelasting betalen van fl. 22,50. Op 15-09-1898 verhuisde C.A. Neijboer van de Broerstraat naar het toen onbewoonde Houtstraat 32, dit huis werd daarvoor bewoond door de weduwe H.S. Bresson, tapster.
In 1902 verhuisde hij naar de Molenstraat 80. Als liefhebber van de Nijmeegse geschiedenis schreef hij een aantal artikelen in De Gelderlander. Zo schreef hij op 03-08-1902 "Iets over den Belvedere-toren te Nijmegen, en dezelfs opbouw in 1646" en in de krant van 31-05-1903 en 07-06-1903 schreef hij over "De poorten van Oud Nijmegen, de order op het openen en sluiten dier stadpoorten in tijde van vrede".
Tussen 25-10-1903 en 19-06-1904 publiceerde hij een elfdelige reeks genaamd "Aantekeningen uit Raadsignaten van Oud-Nijmegen zonder volgorde van jaren of datums medegedeeld door C. A. N......" en op 13-08-1906 "Mariakerk 1901 Eenige uitrekselen uit de rekeningen van den stads-rentmeester enz.".
In 1910 verhuisde Neijboer naar de nieuwe Van Broeckhuijsenstraat 34. Deze nieuwe straat was zuidelijker gelegen dan de oude die op 04-05-1907 "aan den openbaren dienst werd onttrokken". In 1915 verhuisde hij naar de Berg en Dalsche weg 16a. Na de dood van zijn vrouw op 29-06-1921 verhuisde hij in 1922 naar de Berg en Dalsche weg 4a en in 1924 naar de Athlonestraat 4.
Op 19-10-1925 werd het winkelhuis en erf aan de Broerstraat 29-31 te Nijmegen (C5172) verkocht aan A.A. van der Borg, koopman te Nijmegen. In 1926 verhuisde hij -voor de laatste keer- naar de Burgh. v. d. Berghstraat 6.
Neijboer overleed in de leeftijd van 77 jaar op 27-05-1929 om 20:45. Aangifte hiervan werd gedaan door koster Theodorus Janssen en de commies ter secretarie Franciscus Johannes Josephus Le Rütte.

De basis van zijn onderzoek voor de reeks "Merkwaardige huizen in Nijmegen" was het boek van zijn tijdgenoot H.D.J. van Schevichaven "Oud Nijmegen's Straten, Markten, Pleinen, Open Ruimten en Wandelplaatsen" uitgegeven in 1896. Neijboer gebruikte met toestemming van Van Schevichaven deze informatie en vulde deze aan met onderzoek aan de hand van het " 't Hopmansboek"," 't wijkboek" (tot 1830, voor het invoering van het kadaster), "Het Schoorsteenenboek", het handgeschreven boek dat hij in zijn bezit had waarvan de volledige titel luid: "Repartitieboek tot vinding der kosten zoo tot equipement van het contigent Landmilitie der Gemeente van Nijmegen als tot den Landstorm, ingevolge Besluit van Heeren Commissarissen Generaal van het departement van den Boven IJssel d.d. 8 April 1814, geformeerd.", veiling-aankondigingen van huizen uit oude kranten, charters uit het "Inventarisboek der Nijmeegsche Broederschappen" door Mr. J.G.Ch. Joosting en informatie afkomstig van oud-Nijmegenaren. Zijn onderzoeksresultaten schreef hij in schriften waar soms ook krantenknipsels in werden geplakt. Hij bezat een zeer gedetailleerd beeld van Nijmeegse huizen en bewoners.


Een bladzijde uit zijn aantekeningen.


Een bladzijde uit het Repartitieboek.

Neijboer geeft in zijn artikelen niet altijd de huisnummers en de lokatie van de panden weer. Veel locatie's worden in zijn tijd als bekend verondersteld. Om een zo compleet mogelijk overzicht te verkrijgen zijn de in de krantenartikelen genoemde huiseigenaren vergeleken met de eigenaren op de Historische Atlas Nijmegen (perceelsgeschiedenis 1655-1832). Via de link nadere informatie kan dan het kadasternummer en huisadres van voor en na 1830 worden bepaald. Door de perceelsgeschiedenis over de huidige kaart te leggen kan van het oorspronkelijke pand de huidige locatie worden bepaald. De ontbrekende oorspronkelijke adressen zijn waar mogelijk opgezocht via adresboeken te vinden op het RAN. OpenStreetMap Nederland is gebruikt voor de bepaling van het huidige adres, Google Maps blijkt daarin te onnauwkeurig. Bovendien is dit getoetst met informatie uit het Monumentenregister van Nijmegen (Aangewezen en huidige adressen).
Om te bepalen in hoeverre een nog bestaand pand is veranderd is gebruik gemaakt van het Digitaal Gebouwen Dossier. Veelal blijken de gevels in de loop der jaren één of meerdere keren te zijn aangepast of zijn b.v. meerdere panden samengevoegd. Tussen rechte haken geplaatste huisnummers betreffen panden die dusdanig verbouwd of herbouwd zijn dat er eigenlijk geen sprake meer is van het oorspronkelijke pand zoals beschreven. Lees in dit geval het huisnummer als "ter hoogte van".

De link in kolom "Gelderlander datum" verwijst naar het betreffende krantenartikel (RAN), de link in kolom "Huisnummer 1890" verwijst naar een afbeelding van het beschreven pand. Wanneer de muis op het blauwe informatie symbool erachter wordt gehouden wordt aangegeven welk pand het op de foto betreft. Een aantal kranten en pagina's ontbreken in het archief, voor die gevallen ontbreken de links in de tabel.

Boek paginaGelderlander datumStraatHuisnummerBeschrijving
<1830183018902015
4-803-12-1905BroerstraatB538B69036Huis van de familie Kanis (1)
8-1417-12-1905BroerstraatB538B69036Huis van de familie Kanis (2)
15-1931-12-1905BroerstraatB537B68940Het eertijds aanzienlijk en groote heerenhuis van den heer Th. Van Haaren, in Belgie, thans in twee gedeelten
1931-12-1905BroerstraatB536B68842Het tegenwoordige No. 42, eertijds B 688.
20-2131-12-1905BroerstraatB535B68744De Koek- en Banketbakkerij en Chocoladefabriek van J. A. van den Dungen
21-2421-01-1906BroerstraatB534B68646Het tegenwoordige B. No. 46 eertijds 686, thans bewoond door den heer Ossenbeek
24-2521-01-1906BroerstraatB533B68548Rechts gedeeltelijk zichtbaar.Het huis No. 48
25-2711-02-1906BroerstraatB532B68450Pand in het midden.Het kleine huis No. 50 (A. A. H. Smits, Koperslager)
27-3011-02-1906BroerstraatB530-B531B682-B68352-54Gedeeltelijk te zien links van het midden.De tegenwoordige groote Winkelinrichting (met afzonderlijken opgang voor 't bovenhuis) der firma C. A. J. van Rosendael No. 52-54 eertijds 682-683
30-3104-03-1906BroerstraatB529B68156-58Het huis, thans de apotheek de Vergulde Vijzel en de Boekhandel van den heer Macdonald. No. 56 en 't eertijds daarvan verhuurde Bovenhuis No. 58.
31-3304-03-1906BroerstraatB528B68060-62Pand in het midden.Het groote heeren-modemagazijn en parapluwinkel van den heer Schaeffer, thans de nummers 60 en 62 eertijds 608B
3304-03-1906BroerstraatB527B67964De Kruidenierszaak firma Gebrs. Hamer.
34-3604-03-1906BroerstraatB526B67866Hoekpand links.Het hoekhuis Broerstraat-Houtstraat.
36-3725-03-1906BroerstraatB539B69134Het hoekhuis Broerstraat Beinumsgas voorheen de Apotheek "De Eenhoorn", firma van Roer en van Crimpen; thans "De Koffieplant" H. J. de Wildt.
37-3925-03-1906BroerstraatB539B69232Het tegenwoordige City-Magazijn der dames M. en C. Vöcking No 32 eertijds 692.
3925-03-1906BroerstraatB540B69330Het tegenwoordige Damesmodemagazijn van J. W. Huybers eertijds Apotheek met den "Vergulden Vijzel"van P. Geerlings
39-4025-03-1906BroerstraatB541B69428Horlogewinkel van W. F. Fischer.
40-4106-05-1906BroerstraatB542B69526De Manufactuurzaak van J. W. van Tienen.
4106-05-1906BroerstraatB543B69624Broodbakkerij van den heer A. A. Jansen.
41-4206-05-1906BroerstraatB544B69722De tegenwoordige Manufactuurwinkel van Mejuffrouw M. Jüngsläger.
42-4306-05-1906BroerstraatB545B69820Pand links.Het Wittegoederenmagazijn der dames Verkaart.
4306-05-1906BroerstraatB546B69918Het tegenwoordige No. 18 thans Commestibleswinkel.
43-4406-05-1906BroerstraatB547B70016Het volgende huis, waarin de galanteriezaak van den heer Romondt.
44-4506-05-1906BroerstraatB548B70114Het thans genummerde 14. Horlogewinkel.
4513-05-1906BroerstraatB549-B550B702-B70312De winkel in Galanterie-Artikelen firma Jurrius Bruens.
45-4613-05-1906BroerstraatB551B7048De winkel in Suikerwerken firma A. W. P. Elling.
46-4813-05-1906BroerstraatB552B7056Het hoekhuis aan de andere zijde, thans het Commestibles-magazijn van Ledeboer.
48-5013-05-1906BroerstraatB706-B7074De Boekhandel van den heer Wildenbeest. B No. 4 eertijds 706.
50-5308-07-1906BroerstraatA336-A335A390-A38965Hoekpand in het midden.Het hoekhuis Broerstraat, Paulstraat, O-zijde; thans Sigarenmagazijn A. No. 65
53-5508-07-1906BroerstraatA334A38863Het pand met het balkonnetje, links van het hoekpand.De Meubelzaak en handel in Luxe-artikelen firma Smals en Zonen, eertijds 388
55-5622-07-1906BroerstraatA333A38757-59Tweede pand van rechts.De Zadelmakerswinkel en werkplaatsen van de firma G. Mengsen No. 57 en 59.
56-5722-07-1906BroerstraatA332A38655Derde pand van rechts.Het hoekhuis aan de Gruitberg thans Commestibleswinkel van J. van den Berg A. No. 55.
57-5922-07-1906BroerstraatA331A38553Het hoekhuis op de andere zijde van den Grutberg, thans de winkel in Ijzerwaren A. No. 53.
5922-07-1906BroerstraatA330A38451Het Schoenen- en Laarzenmagazijn van mejuffrouw de Wed. Koopman van Meurs.
59-6029-07-1906BroerstraatA329A38347-49Derde pand van links.Het Heeren-modemagazijn firma Janssen Reijalt.
6129-07-1906BroerstraatA328A38245Hoekpand midden op de foto.De voormalige Apotheek "De Hertenkop" thans het magazijn Au Printemps, eertijds 382
6229-07-1906BroerstraatA327A38143Het gedeelte van het pand uiterst rechts.Het grote hoekhuis Broerstraat-Nieuwstraat, eertijds 381 thans No. 43 kruidenierszaak.
62-6429-07-1906BroerstraatA326A38041AHet pand links van Bresson.Handschoenen-magazijn "De Vergulde Handschoen firma W. Laimbock No. 41A.
64-6605-08-1906BroerstraatA325A37939Het pand met de klok.Het tegenwoordige Horloge- en Pendule-magazijn. Huis met de slaande klok.
66-6805-08-1906BroerstraatA324-A323A378-A37735Het pand rechts.Het Damesmodemagazijn der firma Wisbrun en Liffmann.
68-6926-08-1906BroerstraatA322A37633Het Speelgoedmagazijn St. Nicolaas No. 33
69-7326-08-1906BroerstraatA321-A320A375-A37429-31De tegenwoordige Nos 29 en 31.
73-7526-08-1906BroerstraatA319A37325-27Het pand links.Het Dames hoeden- en mantel magazijn, Dépot van de firma Kreymborg en Nieuwenhuys Stoomververij en chem. Wasscherij 25 en 27.
75-7716-09-1906Kaaskorffers-gasjeA318A372Het huis van den koordwerker Bekker 372 thans het tegenwoordige Kaaskorffersgasje.
77-8016-09-1906Kaaskorffers-gasjeA317A371Het Nut van 't Algemeen in de Kaaskorffersgas of Kerskorff'sgasch.
81-8207-10-1906Kaaskorffers-gasjeA316A370Het voormalige huis der Heren van Persingen thans de school der Eerwaarde Zusters in de Kaaskorfersgas.
83-8407-10-1906Broerstraatn.v.t.A36823De Broederstraatsche Kerk der Eerw. Paters Predikheeren of Dominikanen.
84-8507-10-1906BroerstraatA315A366-A36719-21Den Doolhof. Het tegenwoordige magazijn van Kerksieraden van den heer J. van Breekel No. 19 en 21.
85-8607-10-1906BroerstraatA313A36517Het tegenwoordige Koekmagazijn der firma van Dijck, eertijds A. 365 thans 17.
86-8707-10-1906BroerstraatA312A36415Het Schoen- en Laarzenmagazijn firma Hulshorst, Erve van Meurs, thans No. 15 eertijds 364.
8704-11-1906BroerstraatA311A36313Het modemagazijn firma Robert Mack A. No. 13
8804-11-1906BroerstraatA310A36211Het No. 11. Eertijds "De Wildeman"
88-9004-11-1906BroerstraatA309A3619Het tegenwoordige Schoen- en Laarzenmagazijn van J. B. Müller A. No. 9.
9104-11-1906BroerstraatA308A3607Het Café en Logement Central van J. van Druten A. No. 7
9204-11-1906BroerstraatA307A3595Het Engelsch Heeren-Modemagazijn No. 5 wijk A.
92-9304-11-1906BroerstraatA306A3583De herberg "De Oranjeboom"
93-9502-12-1906Broerstraatn.v.t.A368, A369Afgebroken huisjes gestaan hebbende voor de kerk in de Broerstraat.
95-9902-12-1906MolenstraatA349A40641Het Oud-Burgeren Gasthuis
99-10002-12-1906Molenstraatn.v.t.A40237Reguliere kerk der eerw. Paters Jesuïten
101-10313-01-1907MolenstraatB474B627-B623138140De herberg of taveerne "Den Roscam" of "Den vergulden Roscam".
103-10513-01-1907MolenstraatB496B64980, 82B80-82De "Ridder St. Joris" thans Boek- en Kunstdrukkerij van den heer P. A. Geurts, zijnde de No. 80 en 82 B.
105-10613-01-1907MolenstraatB509B66146-4846-48Het Molentje, thans No. 46-48.
106-10824-02-1907MolenstraatB489B642102-104Het Pand links.102-104Het Vergulder Anker thans 102 en 104.
108-10924-02-1907MolenstraatB510B66244,44a44De Posthoorn, thans No. 44 en 44a.
10924-02-1907MolenstraatB499B65270-7272De tegenwoordige No. 70-72 B. Galanteriënmagazijn. Eertijds genummerd 499 later 652.
109-11024-02-1907MolenstraatB518B67018Hoekhuis Molenstraat en Zeigelbaan thans No. 18. Manufactuurwinkel F.J.B. Schütte
11024-02-1907MolenstraatB517-B516B669-B66820-22Het thans nog bestaande huis met vergunning, nu nog "Het Molentje" als uithangsteeken hebbende No. 20-22.
11124-02-1907MolenstraatB516B66824Het lakenmagazijn der firma J. P. M. Broekman, thans No. 24
11124-02-1907MolenstraatB515B66726-28De tegenwoordige No. 26-28.
11224-02-1907MolenstraatB514B6663030Het No. 30.
11224-02-1907MolenstraatB513B66532De Vlasblom, thans No. 32
112-11312-05-1907MolenstraatB493B6469088-90Het tegenwoordige magazijn van Kinderspeelgoed No. 90 eertijds school.
113-11412-05-1907MolenstraatB495B64884-8684Het No. 84-86, thans één geheel Dames-modemagazijn
11412-05-1907MolenstraatB490B64398-100Tweede pand van links.98De Apotheek de drie Vijzels eertijds de No. 98-100
115-11712-05-1907MolenstraatB488B641106-108108ADe Maas-en-Waalsche Bank, 106 en 108.
11712-05-1907MolenstraatB485B638122122Het geboortehuis van Mgr. F. Hamer.
117-118MolenstraatB511B66340-42Bakkerij uiterst rechts.40De Huifkar thans No 40. en 42.
118MolenstraatB512B66436-3838De tegenwoordige Fruitwinkel van den heer Van Heumen No. 664, thans de No. 36 en 38.
118-119MolenstraatB508B66050[50]De Koninklijke geoctroyeerde Brandspuitenfabriek van A. Smits, thans Apotheek No. 50. (Red. De oorspronkelijke gevel is in 2014 teruggebracht)
120MolenstraatB507B65952[50]De Eenhoorn. Het tegenwoordige dubbele Winkelhuis No 52. (Red. De oorspronkelijke gevel is in 2014 teruggebracht)
120-121MolenstraatB505B6585454Het No. 54, voor dezen "Den Ooievaar".
121-123MolenstraatB504?B657?5656De van ouds bekende Oliemolen thans No. 56.
123-124MolenstraatB497B65076-7876-78De groene Papegaai. uitspanning, herberg en bestelhuis thans de Nos. 76-78.
12426-05-1907MolenstraatB484B637124116Het groote Meubelmagazijn No. 124.
124-12526-05-1907MolenstraatB480B633126126Het Heidelbergsche Wijnvat thans No. 126.
125-12626-05-1907MolenstraatB519B67116Het hoekhuis Molenstraat en Zeigelbaan N.zijde, thans B. 16.
126-12726-05-1907MolenstraatB522B673-B67412,12a>>>Het tegenwoordige No. 12 en 12a. (Red. Tegenwoordig Broerstraat ter hoogte van nr. 76)
127-12826-05-1907MolenstraatB524B6774-6>>>Het hoekhuis beneden aan de Molenstraat wijk B., thans No. 4 en 6. (Red. Tegenwoordig Broerstraat ter hoogte van nr. 72)
128-134Molenstraatn.v.t.B378De Wiemel-, Wymel- of Windmolenpoort.
134-13728-07-1907Molenstraatn.v.t.B378De Windmolenpoort.
137-13928-07-1907MolenstraatA372A4309999De Bonte Os.
139-141MolenstraatB502B65562,62a62De firma Quack en Snoeck in Tabak en Sigaren in de Molenstraat.
141-142MolenstraatA355A41253[53]De stad Venloo en Het Vergulde Wijnvat. Eertijds de No. 356 en 357 thans No. 53.
143MolenstraatA351A40845[45]Het tegenwoordige A. No. 45 eertijds "de Papagaai", thans uitspanning F. H. van Mullecom.
143-144MolenstraatA345A39925Het tegenwoordige bovenhuis der R. K. Kerk A. No. 25.
144MolenstraatA344A39823No. 23 thans Boekhandel. (Red. Pand gehuurd door boekhandel Prakke).
144-145MolenstraatA304A35619Het hoekhuis Molenstraat Ziekenstraat thans de kruidenierswinkel van H. F. J. H. Verberne.
145MolenstraatA342A396Het hoekhuis Molenstraat Ziekenstraat andere zijde, meer dan honderd jaren bakkerij.
146-147MolenstraatA371A428-A4299595"De stad Venlo", thans No. 95 wijk A.
147-148MolenstraatA347A401"Het Venloosche Markschip", thans bij de St.-Ignatiuskerk.
149-151MolenstraatA337A3913Vierde geheel zichtbare pand van rechts.De tegenwoordige sigarenwinkel firma Bessem en Hoogenkamp.
151-152Grote MarktDe huizen op de Groote Markt of 't Cruys
152-156Grote MarktD1/D244D1/D30141Hoekpand rechts van het midden.42Het geboortehuis van Gerardt Noodt, Hoogleeraar in de Staats- en Burgerlijke Rechten aan de Hoogeschool te Leiden; thans boekhandel firma Thieme.
165-157Grote MarktD2D24038-40Het huis met vergunning thans nog als uithangteeken hebbende "De Pauw" D No. 10.
157-158Grote MarktD3D338-39Linkse gedeelte van het pand.38-40De tegenwoordige broodbakkerij No. 38-39
158Grote MarktD4D437Tweede pand van rechts.37Hoedenwinkel der Gez. Bielen.
158-160Grote MarktD5D536Vierde pand van links na de insteek naar de Vijfringengas.36Het tegenwoordige huis met de "Klok", eertijds de "Gouden Wijndruif".
160-161Grote MarktD6D635Derde pand van links na de insteek naar de Vijfringengas.35Het bekende koffiehuis met den "Adelaar".
161-162Grote MarktD7D734Tweede pand van links na de insteek naar de Vijfringengas.34Het tegenwoordige No. 34, Sigarenmagazijn, thans melkhuis.
162-16412-01-1908Grote MarktD8D833Eerste pand van links na de insteek naar de Vijfringengas.32Het huis met de "Vijf ringen".
164-16612-01-1908Grote MarktD30D31>>>De Haagsche Kermis. (Red. tegenwoordig Achter de Hoofdwacht 4-8).
166-16712-01-1908Grote MarktHuizen aan de Westzijde der Markt ter weerszijden van den kerkboog.
167-16812-01-1908Grote MarktD28D2913Pand in het midden met uithangbord De Gouden Appel, het tegenwoordige No 13. Achter de Hoofdwacht, eertijds achter het Vleeschhuis, Gembergas of Gymersgas.
168-17126-01-1908Grote MarktD41,D40D43-D4445Pand links.[17]Het groote winkelhuis van den heer J. A. L. Goette uitmakende. (Red. Titel van het hoofdstuk ontbreekt in De Gelderlander!)
171-17226-01-1908Grote MarktB1B11Pand links.De tegenwoordige sigarenwinkel hoek Broerstraat en de Groote Markt
172-17526-01-1908Grote MarktB2B22Pand midden.Het tweede huis aan de Markt thans Mantel- en Manufacturenmagazijn van de firma Vroom en Dreesman "De Zon".
175-17709-02-1908Grote MarktB3B33Pand uiterst rechts.De Vijgenboom, thans kruidenierszaak van den heer Geurts.
178-17909-02-1908Grote MarktB4B44Het van ouds genaamde huis "De Paeuw", later "De Brabantsche Hoedenwinkel", daarna kruidenierswinkel "De Klok", thans meubelmagazijn firma H. J. W. Smals.
179-18009-02-1908Grote MarktB5B55Derde pand van rechts.Het hierop volgende vijfde huis aan de Mark thans mejuffrouw Van Baeren, zaak in Dameshandwerken enz.
180-18209-02-1908Grote MarktB6B66Tweede pand van rechts.Het huis met den Bril thans Apotheek firma G. Ph. G. Moeijs.
182-18401-03-1908Grote MarktB7B77Pand rechts.Het hoekhuis Markt en Scheidemakersgas thans De firma Haspels.
185-18601-03-1908Grote MarktB8-B9B8-B98Het hoekhuis aan de andere zijde der Scheidemakersgas en Groote Markt, thans Heerenkleedingmagazijn firma Van Dijk en Witte.
186-18701-03-1908Grote MarktB10B109Tweede pand van rechts.Het huis met de "Witte Lely" eertijds No. 10, thans Speelgoedmagazijn van den heer Engel No. 9.
187-19329-03-1908Grote MarktB11B1110De Zwaan, thans Goud- en Zilversmidswinkel van de firma G. J. J. M. Bielen.
193-19905-04-1908Grote MarktB11B1110De Zwaan (vervolg)
199-20401-05-1908Grote MarktB12B1211De Zwarte Adelaar, thans kantoor der Drukkerij der firma C. A. Vieweg en Zoon en magazijn "De Zon", firma Vroom en Dreesman
204-20704-07-1908Grote MarktB13B1312De Rodenburch, thans De Zon firma Vroom en Dreesman
207-20904-07-1908Grote MarktB14B1413Het Roode Hert, thans de eerste winkel der firma Bahlmann & Co. No. 13, eertijds No. 14.
209-21310-07-1908Grote MarktB14B1413Het Roode Hert, thans de eerste winkel der firma Bahlmann & Co. No. 13, eertijds No. 14.
21428-08-1908Grote MarktB15B1514Het volgende huis thans ook het tweede huis der firma Bahlmann & Co.
21428-08-1908Grote MarktB16B1614Het daarop volgende huis thans ook het tweede huis der firma Bahlmann & Co.
21528-08-1908Grote MarktB17B1714Het thans volgende huis ook bij de firma Bahlmann & Co.
215-21628-08-1908Grote MarktB18B1815Het Molentje. Het huis van den burgemeester Derrik van den Wall thans de Tapijtwinkel der firma Bahlmann & Co.
216-21728-08-1908Grote MarktB19B1916Het tegenwoordige sub-Agentschap der Ned. Bank, eertijds woonhuis van den burgemeester Jan van Leeuwen.
217-22128-08-1908Grote MarktDe taveerne "In den Krab"
22118-10-1908Grote Markt(vervolg De taveerne "In den Krab")
221-22218-10-1908Grote Marktn.v.t.D3226,28Eerste volledige pand van links.26De Boterwaag eertijds ook Vleijshuyss der stad en Hoofdwacht.
22218-10-1908Grote MarktD9D931Pand uiterst links, gedeeltelijk zichtbaar.31aHoekhuis Vijfringengas en Kannemarkt. (red. tegenwoordig Kannenmarkt)
222-22318-10-1908Grote MarktD10D1030Het gouden Klaverblad. (red. tegenwoordig Kannenmarkt)
223-22418-10-1908Grote MarktD11D1129De tegenwoordige Banketbakkerij. (red. tegenwoordig Kannenmarkt)
22402-12-1908KannenmarktD12D1217De firma van E. B. van Eldik, smid. Eertijds No. 12 thans D. No. 17.
225-22602-12-1908KannenmarktD13D1315Het huis eertijds genummerd D. No. 13 thans D. No. 15, firma Meyer en Josephy, thans mejeffrouw Brunninkhuis.
226-22702-12-1908KannenmarktD14D1413Het No. 13 thans slagerij, eertijds No. 14.
227-22802-12-1908KannenmarktD15D1511Het tegenwoordige D. No. 11.
228-23002-12-1908KannenmarktD16D169Het deftige groote Heerenhuis D. No. 16, thans genummerd D. No. 9.
230-23115-01-1909KannenmarktD17D177Het huis naast de Kattegas ten andere zijde, Sigarenwinkel van A. G. Jansen, thans horloge- en uurwerkenzaak van den heer Uijen.
231-23415-01-1909KannenmarktD18D185Het huis met de Drie Huiken woonhuis van Hendrik Heuck, uitvinder van de Gierbrug.
23415-01-1909KannenmarktD19D193Het tegenwoordige Sigarenmagazijn.
23515-01-1909KannenmarktD20D201Het Hoekhuis Kannenmarkt en Korenmarkt, thans de firma Nas in Manufacturen.
235-23615-01-1909KannenmarktD21D2110Pand links van het midden.10-16De Kalverendans, thans de Goud- en Zilversmidswinkel, firma Grevink.
236-23709-04-1909KannenmarktD22D226-86-8Het kantoor der Hollandsche Spoorweg-Maatschappij.
237-23809-04-1909KannenmarktD23D2344Het tegenwoordige No. 4, eertijds D. 23. Schoen- en Laarzenmagazijn.
238-23909-04-1909KannenmarktD24D2422Het Hoekhuis Kannemarkt en Gijmergas (of Achter de Hoofdwacht), eertijds No. 24 thans No. 2 wijk D.
239-24109-04-1909KorenmarktDe voormalige St. Janskerk.
242-24606-05-1909KorenmarktHet voormalige St. Jans Ordeningshuys
246-24914-07-1909KorenmarktD259D31911Rechtse pand.Het tegenwoordige No. 11. Eertijds bestaande in twee huizen waarvan het eene eertijds den naam droeg van "De Drie Zwaantjes" en het andere "De drie Brabanders.
249-25114-07-1909KorenmarktD260,D261D320,D3218Linkse pand.Het tegenwoordige Hof van Braband.
25106-08-1909KorenmarktD262D3227Eerste geheel zichtbare huis van rechts.Het heerenhuis thans No. 7. Eertijds 262. later 322.
251-25206-08-1909KorenmarktD263D3236Tweede geheel zichtbare huis van rechts.Het tegenwoordige No. 6. eertijds 323.
25206-08-1909KorenmarktD264D3245Derde geheel zichtbare huis van rechts.Het No. 5, eertijds D 324.
253-25606-08-1909KorenmarktD265D3252Vierde geheel zichtbare huis van rechts.De van ouds bekende bierbrouwerij "De Duif", thans Café met groote zaal van den heer J. van den Berg.
25602-10-1909KorenmarktD266D3261Vijfde geheel zichtbare huis van rechts.Het tegenwoordige Schoen- en Laarzenmagazijn van G. A. Raemakers.
257-25802-10-1909KorenmarktD268D329>>>Het grote hoekhuis Korenmarkt en Vijfringengas thans kantoor van den Gemeente-Architect. (red. kantoor van J.J. Weve Vijfringengas 13)
258-26102-10-1909MariënburgA269, A270,A271-A278, A326-A328Klooster Mariënburg, de Mariakerk en andere gebouwen gestaan hebbende op het tegenwoordige Mariënburgplein. (Red. Een gedeelte van het boek p. 261-263 is niet terug te vinden in De Gelderlander)
263-26607-10-1909MariënburgA269, A270,A271-A278, A326-A328Klooster Mariënburg, de Mariakerk en andere gebouwen gestaan hebbende op het tegenwoordige Mariënburgplein. (Red. De krant bevat hier een passage die niet in het boek voorkomt.)
-07-10-1909MariënburgA269, A270,A271-A278, A326-A328Klooster Mariënburg, de Mariakerk en andere gebouwen gestaan hebbende op het tegenwoordige Mariënburgplein. (Red. Dit gedeelte komt niet in het boek voor.)
266-27123-10-1909MariënburgA269, A270,A271-A278, A326-A328Klooster Mariënburg, de Mariakerk en andere gebouwen gestaan hebbende op het tegenwoordige Mariënburgplein.
271-27430-10-1909MariënburgA269, A270,A271-A278, A326-A328>>>Klooster Mariënburg, de Mariakerk en andere gebouwen gestaan hebbende op het tegenwoordige Mariënburgplein. (Red. Alleen de Mariënburgkapel A271, Mariënburg 26 en het Arsenaal A272, Arsenaalpoort 1-4 bestaan nog).
27506-02-1910HoutstraatB242B256Pand links.Het voormalige hoekhuis Houtstraat en de Oude Varkensmarkt
275-27606-02-1910Houtstraat13De Witte Helm
276-27806-02-1910HoutstraatB232B24621-23De Nos. 21 en 23 zijnde de firma Vieler en Photographische inrichting firma W. Ivens.
278-27906-02-1910HoutstraatB231B24525,25ADe Nos. 25 en 25a Houthandel der firma Emmerik, thans bewoond door diens erfgenam den heer Hendriks, houthandelaar.
279-28106-02-1910HoutstraatB230B24427-31Panden links.Het woonhuis van den burgemeester Pels, later Jongedames-kostschool, thans gedeeltelijk heerenhuis en gedeeltelijk winkels, zijnde de Nos. 27, 29 en 31.
03-09-1910HoutstraatB229B24333-43Het eertijds deftig en groot heerenhuis met groote koetspoort daarnaast, in in 1393 bewoond door Rudolff Lauwerts.
03-09-1910HoutstraatB228B24245-47Het tegenwoordige speelgoedmagazijn van den heer H. J. van de Werd Nos. 45 en 47.
03-09-1910HoutstraatB227B24149Hoekpand links.Het hoekhuis Bloemerstraat en Houtstraat, thans Boekhandel van A. J. de Wilt.
25-10-1910HoutstraatB141-B142B152-B154Hierop volgde de eertijds aldaar gestaan hebbende kerk van den H. Franciscus of Minderbroederskerk.
25-10-1910HoutstraatB140B151Het huis dat eertijds onmiddellijk naast de plaats van de kerk en gedeeltelijk ook langs de kerk stond; thans ook afgebroken.
25-10-1910HoutstraatB139B150Het huis gestaan hebbende naast het vorige beschreven huis, 't tweede huis naast de kerk.
25-10-1910HoutstraatB138B149Het eertijds deftig heerenhuis met voor- en achtertuin, laatstelijk bewoond geweest door notaris W. C. Böthlingh thans het nieuwe in 1905 bijgebouwde gedeelte
25-10-1910HoutstraatB138B149Het eertijds deftig heerenhuis met voor- en achtertuin, … (vervolg)
17-11-1910HoutstraatB137B14855Het R. K. Canisius-Ziekenhuis met ouden ingang volgende op het in 1905 in gebruik genomen nieuwe gedeelte.
17-11-1910HoutstraatB136B14757-59De tegenwoordige kruideniers en gruttersaffaire van den heer Weijhe, thans de Nos. 57 en 59.
17-11-1910HoutstraatB135B14661Het deftige groote heerenhuis met groote tuinpoort en aan de andere zijde kleine poort, waarboven het familiewapen der familie Smits en Engelberts.
17-11-1910HoutstraatB134B14563-65Het achter een tuin gelegen erf, thans de Nos. 63-65
17-11-1910HoutstraatB133B14467Het huis naast den tuin No. 67, thans slagerij
17-11-1910HoutstraatB132B14369Het tegenwoordige Speelgoed- en Kramerijenmagazijn van den heer Witmond, No. 69
17-11-1910HoutstraatB131B14271-73Het laatste huis aan deze zijde der Houtstraat thans het magazijn in Kerkornamenten van de firma H. A. van den Breekel, thans de Gezusters van den Breekel
25-01-1914Lange HezelstraatB40B401De Fraaiste Vleeschhouwerij der stad. Gebrs. Van Swelm. B. No. 1.
25-01-1914Lange HezelstraatB43B43,336-3381111De Blauwe Hand.
25-01-1914Lange HezelstraatB47B4717Tweede pand van links.17Het huis no. 17, thans broodbakkerij.
25-01-1914Lange HezelstraatB48B4819Derde pand van links.19Het volgende huis thans slagerij Servaes Wassenbergh's eigendom.
25-01-1914Lange HezelstraatB49B4921Eerste gehele pand van rechts.[21]De Ruyterswagt. Het hoekhuis thans de drukkerij van det dagblad De Gelderlander.
01-02-1914Lange HezelstraatB50B502323Het hoekhuis de Hezelstraat en den Hessenberg. Frederik Venbolt.
01-02-1914Lange HezelstraatB51B512525-27Het volgende huis, waarin reeds voor honderd jaren de koperslager Opweyda woonde en thans nog koperslagersaffaire is van de firma Arts.
01-02-1914Lange HezelstraatB52B522929Het volgende huis van oudts genaemt de Drie Tamboeren.
01-02-1914Lange HezelstraatB54B543133,33AHet Wijnvat, aldus van oudts genaemt. Thans No. 31 B, eertijds B 54.
15-02-1914Lange HezelstraatB59B594141AHet Huis De drie Sterren No. 41.
15-02-1914Lange HezelstraatB60B604343Het volgende huis met Vergunning B No. 43.
15-02-1914Lange HezelstraatB61B6145-4747Het volgende huis met de Nos. 45 en 47.
19-04-1914Lange HezelstraatB62B624949,49ADe Moderne prachtige Goud- en Zilversmidswinkel van den heer H. Saalmans. Juwelier, thans No. 49. (Bezat ook panden 51 en 53)
19-04-1914Lange HezelstraatB63B6355,5651(Fam. Roukens, thans winkelpanden)
26-04-1914Lange HezelstraatB66B665761Het Cellenbroederen of Krankzinnigenhuis.
26-04-1914Lange HezelstraatB67B675963Het hoekhuis Hezelstraat en Pieckegas of Pikkegas.
03-05-1914Lange HezelstraatB69B699165-67Het Hoekhuis andere zijde der Pikkegas en hezelstraat thans C. H. Janssen, barbier.
03-05-1914Lange HezelstraatB70B706969De Zon
12-07-1914Lange HezelstraatB75B757579-81De twee volgende huizen overslaande volgt thans het groote heerenhuis B no. 75, thans gedeeltelijk tot winkelhuis ingericht.
12-07-1914Lange HezelstraatB76B7683Grote pand links op de foto.83BHet tegenwoordige verblijf der uit Frankrijk verdreven Zusters, Filles de la Sagesse.
12-07-1914Lange HezelstraatB77B7785Vierde pand van rechts.85Het volgende Huisje met Vergunning
12-07-1914Lange HezelstraatB78B7887Derde pand van rechts.87Hoekhuis Hezelstraat en Kronenburgergas.
19-07-1914Lange HezelstraatB79B7989Tweede pand van rechts.89Magazijn De Kroon, het hoekhuis andere zijde Hezelstraat en Kronenburgergas. Manufactuurwinkel.
19-07-1914Lange HezelstraatB81B8193-9595Laatste huis
02-08-1914Lange HezelstraatD102-D100D114-D112Hezelstraat overzijde, wijk D, beginnende bij de eertijds daar gestaan hebbende Poort.
13-02-1916Lange HezelstraatD94D10684-84a84,84A,84B(Vervolg Hezelstraat) Het eertijds groote heerenhuis, thans twee moderne winkelhuizen, de Nos. 84 an 84a.
13-02-1916Lange Hezelstraatn.v.t.D96>>>De Glasblaserije, eertijds het St. Jacobs Gasthuis (Red. Tegenwoordig Glashuis 4).
13-02-1916Lange HezelstraatD87D9960Eerste pand rechts op de foto links van het gasje.60-62Het Hotel de Gouden Leeuw.
27-02-1916Lange HezelstraatD87D9960Eerste pand rechts op de foto links van het gasje.60-62(vervolg Het Hotel de Gouden Leeuw.)
27-02-1916Lange HezelstraatD82D8650-5250-52De Zwarte Ruiter
27-02-1916Lange HezelstraatD80D844442-44De Prins van Friesland
27-02-1916Lange HezelstraatD76D8028-3232De Bierbrouwerije De Oliphant.
27-02-1916Lange HezelstraatD70D7414Pand in het midden.14Hulppostkantoor.
09-04-1916Lange HezelstraatD69D7312Pand uiterst rechts.12(Huis Mr. Bakker Schmidt)
09-04-1916Lange HezelstraatD68D728-104-10Het van ouds bekende Logement De Ster, eerst De Gouden Ster
09-04-1916Lange HezelstraatD66D704,4aTweede pand van links.De Storm. Hoekhuis Hezelstraat en Ganzenheuvel thans No. 4.
09-04-1916Lange HezelstraatD67D71Pand links op de foto.Het thans volgende hoekhuis sinds onheuglijke tijden de herberg genaamd Het Vosken.
22-10-1916Stikke HezelstraatB20B201-3De Korte of Stikke Hezelstraat.
22-10-1916Stikke HezelstraatB24B255Hoekpand na de Augustijnenstraat links.Het andere hoekhuis der Hezelstraat en Augustijnenstraat, thans boekhandel van G. C. Richelle.
22-10-1916Stikke HezelstraatB25B267Tweede pand na de Augustijnenstraat links.De tegenwoordige pastorie der St.Augustinuskerk.
22-10-1916Stikke HezelstraatB29-B30B3017-19Het pand achter het bord Het tegenwoordige No. 17-19 boven- en benedenwoning.
02-09-1922GrotestraatC10C10Pand in het midden van de foto.[16]Eene opnieuw verschenen Ster in de Groote straat.
09-02-1924RidderstraatC305C3246Hotel De Place Royale. (Red. Niet onder de naam Merkwaardige Huizen te Nijmegen)
11-09-1926DoddendaalB322B35116Het huis aan den Doddendaal, eertijds Hotel La Ville de Francfort, thans Liefdegesticht.

terug naar Gastredactie-overzicht

Reactie 0:

Marcel van Dinteren, 09-11-2015: Merkwaardige huizen in Nijmegen
Reactie 0:

Marcel van Dinteren, 26-11-2015: 'Merkwaardige huizen' uitgebreid met oa huidige huisnummers
Reactie 0:

Marcel van Dinteren, 30-03-2016: 'Merkwaardige Huizen' uitgebreid met fotolinks
Reactie 1:

Paul Dickmann, 05-06-2019: Een aanvulling - Inzake de juiste datering van het boekje geeft Marcel aan dat het jaartal 1907 enkele malen in de tekst voorkomt, dit ter correctie van onder andere Google's 'ca 1904'. Op pagina 274 van het boekje is zelfs expliciet melding van "dit jaar 1909".

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.