055

055.jpg

Zicht op de Waal en de achterzijde van Stoom papierwarenfabriek J.H. Eekhoff & zoon, Waalkade 62.
Reactie 1:

Rob Essers, 23-04-2018: De foto is hoogstwaarschijnlijk gemaakt in de periode 1908-1914. Dat blijkt uit de Noodhaven, de Gemeentelijke Bad- en Zweminrichting en het schuitenhuis van H. Bennik. Het adres Waalkade 62 van J.H. Eekhoff & zoon werd in 1925 gewijzigd in Waalkade 100. De foto geeft een fraai beeld van de situatie die J.H. Graadt van Roggen beschrijft in Ontmanteling en Uitleg der Stad Nijmegen (april 1874 tot juli 1907). Hoofdzakelijk ontleend aan handschriftelijke aanteekeningen van wijlen den wethouder:
        1902. (...) 28 Juni. De Gemeenteraad besluit achtereenvolgens f.22,500 en f.22,000 te bestemmen voor het maken van een nieuwe (derde) bad- en zweminrichting en het verlengen van het Oostelijk einde van den strekdam, nadat een der raadsleden had ingetrokken een voorstel om een commissie te benoemen tot onderzoek naar de mogelijkheid om de Waalkade ten Oosten van de Grootestraat te verbeteren. (...)
        9 September. Het verlengen van den strekdam wordt bij aanbesteding gegund aan J. P. de Groot, te Giesendam, voor f.21,785. Dit werk beoogde, zoowel het bieden van gelegenheid tot het leggen aan den rivieroever van een nieuw drijvend zwembad, in aankoppeling aan de beide des zomers reeds in gebruik zijnde rivierbad- en zweminrichtingen, als het verbeteren der loskaden aan het Oostelijk einde der stad.
        De landtong aan het O.-einde van den strekdam moest daartoe, overeenkomstig het bestek, worden verbreed tot 20 M. en terzelfder breedte over 50 M. lengte worden doorgetrokken. In verband hiermede moest de rijkskrib N°. 69 worden ingekort, waarbij een gedeelte van 48 M. lengte behouden zou blijven, met bestemming tot loskade. De ruimte ten Z. en ten O. van den te verlengen landtong, moest worden uitgediept tot rivierbodemdiepte, zijnde 4,4 7 + N. A. P. De Gemeente verkreeg het gezamenlijke oppervlak van de aldus te vormen haven, ten W. van een lijn, die evenwijdig loopt aan de as van de rijkskrib N°. 68, met inbegrip van een oeverstrook van 10 M. breedte ten W. van de gedeeltelijk te behouden krib N°. 69, samen 11302 M˛ in erfpacht van het Rijk. - Het werk begon 17 September en werd in Februari 1903 van Rijkswege opgenomen en goedgekeurd. (...)
        25 November. Het maken van een drijvend rivierbad (zie 28 Juni v. d. j.) met een bassin van 30.20 x 11.85 M. oppervlak wordt in twee perceelen aanbesteed. Het eene perceel (ijzeren pontons) wordt gegund aan de firma Fr. Andriessen, V. A. Hillen & Co., te Utrecht, voor f.5978. Het tweede perceel wordt niet gegund, daar het laagste aanbod, f.15,240, te hoog werd geoordeeld. (...)
        1903. (...) 15 Mei. Bij inschrijving op het maken van een nieuw drijvend rivierzwembad, was de laagste inschrijving f.15,240, of circa f.1400 boven de raming. Dientengevolge werd het niet gegund, maar geschiedde de uitvoering in eigen beheer.
Op de foto zijn de werkzaamheden voltooid, telt het drijvend rivierzwembad drie bassins en is het schuitenhuis te zien. Het verzoek van H. Bennik om een ligplaats in de Noodhaven bij de Lindenberg voor een schuitenhuis ten behoeve van de verhuur van kano's (RAN inventarisnummer 40496) draagt het jaartal 1908. Scheepstimmerman Hendrik Bennik overlijdt op 11 juni 1919 op 67-jarige leeftijd. Hetzelfde schuitenhuis is te zien op archieffoto F9033 (met het verkeerde jaartal en de verkeerde beschrijving). Dit is niet het botenhuis/clubhuis van Zeil-, Roei-, en Motorvereeniging 'De Batavier', opgericht in 1917.

De foto is gemaakt voor de verbetering van de Waal in 1915-1916 waarbij de Noodhaven een ingrijpende verandering heeft ondergaan. De strekdam werd vervangen door de nog bestaande strekdam die in tegenovergestelde richting loopt. De haveningang ligt sindsdien aan de westzijde. Het drijvende zwembad verhuisde naar de overzijde van de Waal. In het adresboek 1914-1915 staat bij de Gemeentelijke Bad- en Zweminrichting voor het laatst "liggende in de Waal aan de Waalkade bij den Lindenberg". In het adresboek 1915-1916 staat voor het eerst "liggende in de Waal bij het brugvak aan de Lentsche zijde". Met het 'brugvak' wordt de aanlegplaats van de veerpont (gierbrug) bedoeld. Tot 1927 lag het zwembad aan de Lentse kant. Op 7 juni 1927 wordt Gemeentelijke Bad- en Zweminrichting "aan de Noordzijde van de Vluchthaven aan den Lindenberg" geopend (PGNC, 4 juni 1927).

De Noodhaven die ook Bovenhaven en later Vluchthaven werd genoemd, heet sinds 1 september 2009 officieel: Lindenberghaven (raadsbesluit d.d. 10 juni 2009).

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.