Splendor

Splendor, nieuwjaarstoespraak door J.J. Maaskamp op 8 januari 1965

Geachte medewerkers,

Het jaar 1964 ging weer voorbij en we staan weer aan het begin van een nieuw jaar, 1964 is geschiedschrijving geworden. Al ons doen en laten is geboekstaafd en we trachten ons thans weer door de mistige toekomst een nieuwe weg te banen. Op de eerste plaats wil ik u echter allen, zowel u persoonlijk als uw gezinnen en familie een gezegend en voorspoedig jaar toewensen en dank u allen voor de goede wensen die u mij en mijn gezin bij gelegenheid van de jaarwisseling hebt doen toekomen.
Het jaar 1964 was in velerlei opzichten een bewogen jaar, zowel op politiek, economisch als financieel gebied. De verkiezingen in Engeland waar de Labour-partij aan het bewind kwam, die al spoedig een verhoging van invoerrechten doorvoerde in een poging de betalingsbalans in evenwicht te krijgen. Johnson werd tot president van de V.S. gekozen. Chroetsjov verdween geruisloos van het Russische toneel, China had zijn eerste A-bom ontploffing. De gevechten in Congo, Vietnam en MaleisiŽ, het uittreden van IndonesiŽ uit de verenigde Naties. Financieel de spectaculaire stijging van de rentestandaard. Economisch de verslechterende betalingsbalans met een tekort van 1 miljard gulden. De loonexplosie veroorzaakte voor het bedrijfsleven een zware financiŽle weerklank, terwijl tenslotte de nog steeds voortdurende spanning op de arbeidsmarkt het bedrijfsleven in het algemeen voor zware problemen stelde. Ook ons bedrijf werd geconfronteerd met tal van problemen waaronder vooral het kostenvraagstuk een allesoverheersende plaats innam. Kosten op allerlei gebied en in allerlei vormen en facetten. Wij hebben de stortvloed van kosten in het jaar 1964 slechts ten dele kunnen opvangen door besparingen, productiviteitsverhoging en efficiŽntieverbetering. Wij zullen in 1965 het tekort alsnog moeten inhalen, ondanks nieuwe kostenstijgingen die zich in 1965 weer voordoen (2% van 1 jan.) en nog zullen voordoen. Wij zullen in 1965 nog meer kosten-minded moeten worden, d.w.z. alle onnodige kosten vermijden, een hogere productiviteitsstijging moeten bereiken, alsmede een grotere efficiŽntie betrachten. Op de eerste plaats is kostenbesef, het beperken van onnodige materiaalverliezen. In 1964 bedroeg het extra verlies in de fabricage-afdelingen meer dan F 100.000,- dit bedrag komt overeen met de waarde van b.v. 400.000 lampen van de SU 1 of 1.000.000 miniatuurlampjes. Eerst in oktober slaagden we er weer in, door speciale maatregelen te nemen, dat de grootste verliezen werden ingeperkt. Nu is deze speciale actie niet ten einde, want in enkele afdelingen is de situatie nog steeds niet gezuiverd. Wij zullen ermee door moeten gaan totdat we de toestand van 1962 weer hebben bereikt. Hoe eerder dit is geschied hoe beter, want de in de diverse groepen bereikte resultaten zullen als beoordelingsmaatstaf gelden aan het eind van dit jaar.
Kostenbesef is bovendien, het per groep fabriceren van voorgecalculeerde productie-aantallen met de daaraan aangepaste personeelsbezetting. Overbezetting geeft manuren-verliezen, productietekorten veroorzaken man- en machine-uren verliezen. Ook deze kunnen tot belangrijke bedragen oplopen. (mei t/m november b.v. F 18000,- verlies).
Tenslotte is een betere discipline ook een vorm van kostenbesef. Het is mij bekend dat het woord discipline, vooral bij de jeugd, een onaangename klank heeft. Toch lijkt mij deze term hier het meest op zijn plaats. Met deze discipline bedoel ik het voldoen aan de maatregelen die genomen zijn om een normale en gezonde bedrijfsvoering mogelijk te maken. Derhalve zal er in 1965 nauwlettend op moeten worden toegezien, en met name de gezagsdragers in de fabriek zullen hier het voorbeeld moeten geven en/of de nodige waakzaamheid betrachten, dat op tijd wordt begonnen en niet te vroeg geŽindigd; de rust en de netheid in de afdelingen beter wordt gehandhaafd; buiten de vastgestelde rusttijden de afdelingen niet worden verlaten; geen praatbezoeken worden afgelegd; niet wegens z.g. ziekte van het werk wordt weggebleven; niet alleen zuinig wordt omgesprongen met materialen voor lampen, enz., maar eveneens zuinigheid betracht wordt met de machines, machine-onderdelen en transportmateriaal; de toiletten en wasgelegenheden niet onnodig worden verontreinigd door b.v sigarettenpeukjes in de urinoirs en op de grond te gooien en tenslotte dat er geen broodresten in de garderobes achterblijven.
We zullen er ons allen geheel voor moeten inzetten om de kostenstijgingen zowel uit het verleden als die van 1965 geheel op te vangen willen we niet door een stuwmeer van kosten overspoeld worden. De resultaten van de eerstkomende maanden zullen het antwoord moeten geven of wij de daarvoor nodige veerkracht en vitaliteit bezitten. Ik herhaal hier de woorden die Dr. Holtrop het vorig jaar uitsprak en die nog niets van hun waarde hebben ingeboet:
'Rationalisatie, concentratie en discipline dienen thans ons parool te zijn'. Wij zullen ons ook dit jaar weer met hernieuwde energie moeten richten op de problemen van bedrijfsorganisatie en efficiency, want alleen daardoor wordt een bijdrage geschapen die tot werkelijke ruimte leidt en die de enige basis kan vormen voor onze nationale en daarmee individuele welvaart. 

Ook de kwaliteit van ons product heeft het peil van enkele jaren geleden nog niet bereikt. Ook in dit opzicht zullen we alle zeilen moeten bijzetten om hierin ten spoedigste verbetering te brengen. Dit heeft betrekking zowel op de levensduurresultaten als op de scorecijfers. Het komt nog teveel voor dat elementaire fabricagebegrippen niet of onvoldoende worden aangehouden, zoals pomptemperatuur, insmelttemperatuur, gasdruk, gaskwaliteit, oventemperatuur bij voetjesmachines, juiste spiraalmontage, poolafstand, gipstemperatuur. Ze zijn alle primaire oorzaken van lampdefecten of scorefouten. Slechts een intensieve en doorlopende proces-controle kan onze kwaliteit weer op het oude hoge peil terugbrengen. En laten we daarbij vooral bedenken dat een goede kwaliteit, zowel uiterlijk als innerlijk, het visitekaartje van onze fabriek is. Bij onze eigen levensduurproeven komen nog veel te veel lampen voor met te korte levensduur, waarvan de oorzaak in veel gevallen te wijten is aan het onvoldoende aanhouden van de elementaire fabricagevoorschriften.
De scorecijfers voor 1964 waren:
Voor de miniatuurgroepen 972 (1963 - 959, 1962 - 968)
Voor de autogroepen 916 (1963 - 924, 1962 - 949)
Voor de huisverl. groepen 934 (1963 - 928, 1962 - 940)

De gemiddelde score over alle fabricagegroepen bedroeg 941, terwijl het standaard scorecijfer 960 is. Naast deze opsomming van punten die in 1965 beslist verbetering behoeven, waren er in 1964 ook lichtpunten. De productie steeg, ondanks pessimistische verwachtingen, met 
3Ĺ % tot een nieuw record van ruim 41 miljoen lampen. De pakkerij verpakte bijna 46 miljoen lampen, d.i. een stijging van 10%. Ofschoon we het komende jaar met vertrouwen tegemoet gaan ligt een spectaculaire verhoging van deze cijfers niet in de lijn der verwachtingen. We zullen onze positie in 1965 vooral moeten consolideren teneinde, na betere fabrieksresultaten te hebben behaald, weer hoger te kunnen klimmen. Veel werk is door de afdeling O.K. in het afgelopen jaar verricht om de kwaliteit op een hoger peil te brengen. Zeer veel ondersteuning werd gegeven waar dit nodig bleek. Verder werden belangrijke bijdragen geleverd in typenbeperking en normalisatie. De technische outillage werd belangrijk verbeterd door de aankoop van moderne meetapparatuur, waardoor snellere en betere berichtgeving mogelijk werd. In de kwaliteitscompetitie bezetten we de 16e plaats (in 1963 de 18e). De personeelsvoorziening bleef vooral in de eerste helft van het jaar veel zorgen baren. Na de vakantieperiode tekende zich een duidelijke ontspanning af en werd het aantrekken van de benodigde arbeidskrachten wat gemakkelijker. Het verloop is gelukkig dalende maar blijft nog veel te hoog, 1961 - 35%, 1962 - 29%, 1963 - 29% en in 1964 - 22%. Dit betekent dat op deze wijze de gehele personeelsbezetting in minder dan 5 jaar geheel zou kunnen worden vervangen. Dit verschijnsel komt niet alleen bij ons voor, alle Nijmeegsche industrieŽn klagen erover. Zoals reeds vroeger is gezegd kost dit kapitalen aan leergeld, kwaliteit en productie, maar ook kapitalen aan advertentie- en wervingskosten. Dat overigens Splendor naar buiten een goede naam heeft blijkt wel uit het feit dat 61% van het dit jaar nieuw aangenomen personeel gesolliciteerd heeft door bemiddeling van familieleden of kennissen die hier reeds werkzaam zijn.

Met de vakorganisaties werd de lopende CAO wederom voor een jaar verlengd. De basis-lonen werden verhoogd met ca.12% in twee etappes, terwijl door verdere secundaire oorzaken en de latere compensatie voor de huurverhoging het totale loonpeil met bijna 17% steeg. Geen wonder dat gesproken werd over een loonexplosie en het was dan ook eveneens geen wonder dat de prijzen een belangrijke verhoging ondergingen, ondanks de pogingen van minister Andriessen het prijspeil zoveel mogelijk te handhaven. Door de verhoging van de AOW en de AWW uitkeringen werd per 1 jan. j.l. het premiepercentage voor de ouderdomswetten verhoogd waardoor weer een compensatie van 2% moest worden gegeven. Het is slechts aan een fabriek als DAF gegeven door een productieverhoging van 35% deze kostenstijgingen geheel te kunnen opvangen. Wij zullen zeer blij zijn als ons dit lukt in twee jaar, en daarvoor zullen we dan nog alle zeilen moeten bijzetten.

De resultaten van de Afdelingskas over 1964 waren belangrijk ongunstiger dan in 1963. De gunstige verwachtingen die ik vorig jaar uitsprak zijn niet bewaarheid. Het ziektecijfer steeg van 3,9 tot 4,4% (1961 - 6,1%, 1962 - 5,8%), hetgeen een verlies van ca. 43000 manuren betekende. De m.i.v. 1 jan. 1964 tot 3,6% verlaagde premie kon niet worden gehandhaafd en moest per 1 jan. j.l. tot 4,4% worden verhoogd, daar de reserve beneden het voorgeschreven bedrag daalde. Als in het ziektecijfer in 1965 geen verbetering komt zal de premie nog verder omhoog moeten. Aan ziekengeld werd over 1964 uitgekeerd een bedrag van ca. F 125.000,- (in 1963 ca. F 88.000,-).
Binnenkort zal het bestuur u in een circulaire een totaal overzicht geven waaruit u zelf de knelpunten kunt opmaken. Gaarne wil ik wederom het bestuur van de ziekenkas, de controlerend geneesheer alsmede de administratie dankzeggen voor het belangrijke en consciŽntieuze werk dat zij in 1964 hebben verricht.
Het aantal ongevallen binnen het bedrijf was gelijk aan het cijfer in 1963 n.l. 35, waaronder gelukkig geen ernstige. Het aantal ongevallen buiten het bedrijf (hoofdzakelijk verkeersongevallen) steeg van 14 naar 16, waarvan enkele zeer ernstige en verschillende van zeer lange duur. De verbandkamer had het ook in 1964 druk met meer dan 1600 behandelingen voor brand- en snijwondjes, splinters en ontstekingen, terwijl tijdens werktijd via de verpleegzuster eveneens meer dan 1600 bezoeken werden afgelegd bij huisarts, tandarts of specialist. Het periodiek onderzoek vertoonde geen afwijkingen van betekenis.

De ventilatie van het fabrieksgebouw kwam juist voor de zomer klaar en blijkt inderdaad een grote verbetering te zijn voor de atmosfeer in de fabriek. Ook de nieuwe zuidgevel met zijn brede ramen, afschermbaar door aluminium luxaflex, kwam gereed en vormde zowel van binnen als van buiten een grote verfraaiing en verbetering.
De werkplaats en Afd. huisvesting kunnen op een productief jaar terugzien. Enkele nieuwe machines kwamen gereed zoals insmeltpompmachine voor SU IV, stoplichtenmontagemolen, draadwikkelapparatuur voor geŽloxeerd aluminiumdraad, terwijl vele kleine apparaten werden gebouwd en verbeteringen aan bestaande machines werden aangebracht, (variabele tang-snelheid SB-machines). De Afd. Huisvesting bezorgde ons een nieuwe vergaderzaal, de fietsenruimte werd uitgebreid, het voorterrein betegeld en diverse kantoren (o.m. het mijne) kregen een moderniseringsbeurt. De werkplaats verhuisde tenslotte zelf naar de open ruimte naast de magazijnen teneinde een betere concentratie en rationalisatie te bereiken en gaf de fabriek daarmee de ruimte om haar groepen op meer doeltreffende wijze op te stellen, een operatie die voorlopig enkele maanden zal duren. Tegen die tijd zal de operatie Aardgas wel langzamerhand zijn ingeluid, een operatie die voorlopig een investering kost van meer dan F 300,000.-, welk bedrag door de lagere aardgasprijs t.o.v. de prijs van het mijn gas in ca. 10 jaar kan worden terugverdiend.
Naast de verbetering voor de SU en IV werd de langverwachte miniatuur halfautomaat eind 1964 in bedrijf gesteld, twee groepen die naar we verwachten veel zullen bijdragen in de bestrijding van het kostenvraagstuk. De Afd. Bedrijfsmechanisatie heeft ook voor 1965 weer verdere verbeteringsplannen, zoals een moderne gipsmolen voor PR-lampjes, de ombouw van onze eigen miniatuurgipsmolens tot halfautomaten en nog vele andere.
Het aantal inzendingen voor de IdeeŽnbus liep in 1964 terug. Was 1963 een topjaar met 69 ideeŽn, 1964 leverde er slechts 46 op. De kwaliteit van de inzendingen ging echter vooruit en ik spreek de verwachting uit dat, als we ons allen in 1965 nog eens extra bezinnen op ons werk, ook het aantal inzendingen weer zal stijgen want juist deze ideeŽn helpen in grote mate mede de productiviteit verder op te voeren.

De Afd. Onderwijs verzorgde wederom diverse cursussen zowel collectief als individueel. In totaal volgden 90 werknemers een opleiding met medewerking van het bedrijf in bedrijfs-cursussen, cursussen Engels, Mater Amabilisschool en Zonnebloem, Levensschool en Alg. Vormingsinstituut met daarnaast diverse schriftelijke technische en administratieve cursussen.

Het woningprobleem staat voor ons nog steeds in het brandpunt van de belangstelling. Het gelukte ons in 1964 wederom 10 medewerkers aan een woning of een verbetering in de behuizing te helpen. Ook voor 1965 zullen nog enkele knelgevallen geholpen kunnen worden.

In tegenstelling tot vele bedrijven is onze BZB op voorgeschreven sterkte en is er nagenoeg geen personeelsverloop. Regelmatig wordt geoefend door Brandweer, Reddingsdienst en EHBO. Door Brandweer en EHBO werd in 1964 deelgenomen aan wedstrijden, hetgeen een buitengewoon goede oefening is. Het bezit van een EHBO-diploma acht ik van het grootste belang, niet alleen voor het bedrijf, maar ook op de weg bij de steeds toenemende verkeers-onveiligheid. Vele EHBO-ers hebben op deze wijze al levensreddend werk verricht. 

In 1964 vierden 4 medewerkers hun 25-jarig jubileum, in 1965 zullen 2 medewerkers hun 40-jarig en 1 medewerker zijn 25-jarig jubileum vieren. Dit brengt de jubilarissenclub in ons bedrijf op 40, een voor ons bedrijf respectabel getal.

De samenwerking met de ondernemingsraad was in 1964 zeer vruchtbaar. In totaal hadden 7 vergaderingen plaats met de Voorzitter, waarvan ťťn buitengewone vergadering op 14 november. In deze vergadering werd aan 4 instellingen voor maatschappelijk en sociaal nut in totaal F 24,000.- uitgereikt uit de gelden van de eenhedenpot, teneinde deze instellingen financieel sterker in het zadel te zetten. Het waren de St. Maartenskliniek, De Nijmeegsche Hulpdienst, Het Labrehuis en Het Blindegeleidehondenfonds. Voorwaar een vorstelijk gebaar mogelijk gemaakt door de extra inspanningen in het verleden van ons gehele personeel. Overige punten die op de agenda voorkwamen en tot tevredenheid werden afgehandeld waren o.m. het wederom ter beschikking stellen van personeelsartikelen; de instelling van het personeelsfonds; rondleiding in het bedrijf voor de echtgenoten; het aanschaffen van sigaretten- en frisdrankautomaten; het plaatsen van koffieautomaten en een verbetering van de kwaliteit van de koffie, alsmede voorlichting over algemene zaken.

In de loop van het jaar zal volgens de wet wederom een nieuwe ondernemingsraad moeten worden gekozen. Mag ik u reeds nu verzoeken, dit in uw en ons aller belang, deze verkiezing serieus op te vatten.

Tenslotte rest mij dan nog u allen hartelijk dank te zeggen voor de in 1964 ondervonden medewerking. Wij hebben in 1965 nog bergen werk te verzetten en daarvoor zal uw medewerking in nog grotere mate nodig zijn. De resultaten in november en december vormen nieuwe lichtpunten voor de toekomst. Laten we ervoor zorgen dat deze lichtpunten in 1965 uitgroeien tot grote lichtbronnen, door ons elke nieuwe werkdag weer opnieuw voor te houden dat kostenbesparing, productiviteitsverhoging en efficiŽntieverbetering alleen, ons weer in het goede spoor brengen


terug naar de Splendor-pagina


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: