Nimweegs Plat 39

04-09-2010

Slope

Was n puir daoge trug nog ien de stad en fan wak duir sag spronge me de traone ien de oge: wan sootje hebbe se dr fan gemakt! Se sien eindelik begonne met opknappe van de stad mar ds n puir juir trug eigelik al fan stert gegaon. Toen ston dr al un foto ien n adfertentiekrentje wuirop n wethouwer met n breje grijns op sien snuut hoog ien de bak fan n hoogwerreker t urnaoment fan n histeurisch mar n bietje ferfalle pand aon de Siekestraot trok. Hij makte duirmee de weg los feur de sloop fan d gebouw en so kon de deurstik nuir ut Ersenaol toen beginne. 

Wuir de stadsercheoloog - ds soen fent die de hle dag m soen klein meske en n kweske ien de grond sit te prikke - fandaog de dag alle meugelike moeite dt de geschiedenis fan dese stad bofe de grond te kriege en te bewuire feur t naogeslach, wurd n eind ferderop de histeurie bofegronds nuir de nondeju gehollepe deur de restante fan ons roemruchte ferleje tege de wereld te gooie. Sellefs onse plaotselikke krant had n puir ersjietekte en gewone minse deurmiddel fan n prijsfraog gefraogt planne te maoke um t ien onse stad wereldberoeme Keiser Kuirelplein te modernisere. D getgt fan weinig respekt feur t ferleje. Dr is al soefeul moois t dese stad fedwene en t bietje da we nog hebbe wurd helemaol nuir de mieter geholpe. 

t Het 'r alle schien fan da alles wa de burger fan dese stad de moeite fan t bewuire werd fient t de weg germd mot wurde. Wa je mooi fient m je feural flsterend segge en dan nog allenig thuus. t Liekent wel dat as se ien de gaote kriege da jij t mooi fient, de sloopbal as n piraoteflag hoog ien de giek fan de hieskraon wurt gehese en dr al lui senuwachtig aon t keurd fan de motursaog staon te mjikke tuk op alwr 'n sloopkerreweitje. 

Onse stad begint'r soen bietje uut te sien as t gesich fan n goedgeleufige die sien smoelwerrik het laote behandele met botoks, t sietr opgeblaose en t sien ferband getrokke t. t Wurd tied dat'r wr met respekt wurt umgegaon met ons kulturreel errefgoed en dr minse komme die ferantweurdelik um kenne gaon met de dinge die feur feul minse dierbuir sien. De miste figure die t nou ien dese stad feur ut segge hebbe sien dr allenig mar op t um n puntje te skore en sodnde ien de annaole fan dese stad opgenome te wurde. Tege hullie souk wille segge: blief tr toch met je knuike fan af! 

Jan

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.