Nimweegs Plat 9

20-06-2009

't Is sofer!

't Is sofer! Nuir tweendertig juir, nege uur per dag n taximeter te hebbe heure tikke, juire wuirin 't geherrie fan de mobilofoon faok oorferdofend was, is 't dan eindelik tied 'r 'n punt achter te sette: t prepensioen is mien deel! Heb ienmiddels officieel mien ontslag iengediend en krg duirop 'n antweurd fan mn directie da mien tot ien mien huirwurtels dee blose, so fol met complimente stond d briefke. 

't Sien enerferende en hertstikke boeiende juire gewist, heb altied met feul liefde en plesier mn fak uutgeoefend en 't afscheid sal me dan oek aon mn hert gaon mar duu ik 't nie, dan is 't risico groot da as 't ferkeert git ik asnog tot aon mn 65e sollicitaotiebriefe mot gaon sriefe. 

Ien al die juire is d'r haost gin moment gewist da ik 't nie nuir mn sin had ien mn fak, want 'n fak is 't geblefe ondanks 't negaotiefe imago da 't tegenweurdig gekregen het. Heb ien duirom al die juire dan oek mar twee werkgefers ferslete. 

Bij taxibedrief Citax ien de Meulestraot bin ik op 2 mei 1976 begonne. Heb d'r 't fak geleerd en mn beste juire beleeft - 't wuire d'r haost fijfentwintig ien getal. Nuir de ferhuusing fan 't bedrief ien 1994 fan De Poel, de plek wuir 't decennia huir domicilie had nuir 't feul onpersoonlikere iendustrieterrein en 'n ofernaome deur de Hermesgroep ien 1996, is 't onder leiding fan dit busbedrief rap bergafwuirts gegaon. Eind 1999 werd 't uuteindelik ofergenome deur de Nimwgse taxicentraole die duirmee 'n juirenlange fete tusse de beie directeure ien hullie feurdeel wiste te beslisse. Wij hebbe dese ofernaome altied as 'n draoi um onse ore beschouwt en wuire tot op 't bot beledigd, trots as we wuire op ons bedrief. 't Het me duirum meer as 'n juir gekost feurda k me bij mn nieuwe werkgefer 'n bietje senang begon te fuule, want son grote ferandering nuir haost 25 juir is beslist gin kattendrek! 

D'r is feul feranderd ien al die juire en nie allenig wa maoterieel betreft. We reje ien die tied bijfeurbeeld met mechaonische taximeters die n herrie makte wuirbij 't uurwerk fan de St. Stefestore ien 't niet fiel en de ferbindinge werde fersurgd deurmiddel fan mobilofoons met iengebouwde tamtam. Oek de mentaoliteit fan 't uutgaonspubliek is heel anders tegenweurdig. A'je ien froeger juire op saoterdag- of sondagmurge passaogiers uut 'n cafe haolde dan wuire se faok flink ien de lorum, feur 't merendeel frolik en fiele a'je geluk had op de achterbank ien slaop soda se nie tege je aon konde ouwehoere. Op 't opgegefe adres aongekomme stapte de drinkebruurs uut um op onfaste bene nuir hullie feurdeur te laofere of se wuire ien 'n aontal gefalle ienins uut 't sich ferdwene. Se wuire dan deur hullie hoefe gesakt en ien de geut naost je waoge terech gekomme umda de offergaofe aon Bachus toch veuls te groot was gewist. A'je nou feestgangers ien je oto kriegt slaot je de hasjluch al fan ferre tegemoet as de wiend ferkeert stit. 't Merendeel fan die gaste stit stief fan de pille en ferkere duirdeur faok ien 'n fergefurderd staodium fan ADHD soda se so agressief sien as 'n nijlpeerd met n negenoog.

Ien mien begintied most je alles aonneme, he'k ferschillende kere met roje kone en 'n folle wassak fan de wasserij ofer de Nieuwe Mert gelope um de meide die duir de oudste professie ter wereld uutoefende hullie schone spullekes te brenge. Tege de kersttied sjouwde ik me 'n breuk aon grote dose met krintenbroje fan bakkerij de Postduuf uut de Siekerstraot umda Dolly - n madam die 'n aontal pande ien beheer had op de Nieuwe Mert - 't ien huir blond geferfde kpke had gehaold um huir werknimsters ien die donkere daoge feur Kers op n lekkernij te traktere. De flesse drank die ik feur hertstochtelike en seer durstige thuusiennemers selfs op sondagmurge feur de hoogmis tege 'n fikse fergoeding op de kop heb wete te tikke, sien ontelbuir. 

Duirentege leefde je oek mee met je passaogiers. Ik heb vaok sat minse getroost en moed iengesproke as sij fan hullie speciaolist nuir 'n ondersuuk n slechte uutslag hadde gekregen en aon de andere kant oek meegedeeld ien de knallende freugde as die uutslag juust goed uutgefalle was. Bin nou oek op de hoogte fan 'n hele encyclopedie aon siektes wuirfan ik feurhin 't bestaon nie ins kende. Je bint feur 'n groot aontal minse het aonsprikpunt as se probleme hebbe fan welke uird dan oek. Se brenge je fan alles op de hoogte, fan huiruutfal wuir je pas achterkumt as se sien uutgestapt, tot n iengegreuide tinnaogel en alles wa sich d'r tussenin befiendt, letterlik alles! 't Sou nie de erste keer sien da flak feur ut te 'n plooirok tot cherretelhoogte umhoog gesjurd wer um me n rifierdelta aon spataodere te laote sien; Wa fie je duur nou fan jungske. Ja, wa mot je duir nou fan fiende! It smaokelik sak mar segge!!

Sondagmurge was feur 'n aontal ouwere daomes ien ons klantenbestand mistal de tied um met de taxi ergens koffie te gaon drinke. Ien veul gefalle kwam ik met son ouwe freule terech ien restaurant De Wolfsberg effe buute Gruusbk. De daome ien kwestie was fan frij goeie komaf mar umda se nou allenig leefde en da eigenlik nie meer kon, tuugde se sich met allerlei nepjuwele op as de koningin fan Sheba. Huir maoke-up kon ruumschoots wediefere met die fan Pipo de Kloon en met huir aon mn erm sreed ik as 'n gigolo de koffiekaomer fan d restorant binne. 't Minske gleurieerde dan en alle andere ouwe fregatte die al aon de koffie saote keke jaloers toe hoe ik huir mantel aonnam wuirien ien de kraog net sofeul poeier sat as op huir rimpelige gesich, en huir feursichtig aon 'n taofeltje onder de oferhange tropische plante ienstalleerde. Duir saote we dan gesellig keufelend - elk ofer iets anders umda se mien nie kon heure en ik huir haost nie kon ferstaon deur 't kleppere fan huir kunstgebit - 'n halfuurke onder de oerouwe ficusse koffie te drinke terwijl de spinne nieuwsgierig aon hullie draoje uut de stoffige blaodere nuir onder sakte tot flak bofe de kupkes slappe koffie met 'n oudbakke kuukske. 

Jan

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: