Reactiepagina
Voetreis naar Rome

In 1934 zijn mijn vader Ton van Beek en Kees Nolet te voet naar Rome gelopen en terug via Lourdes weer naar Nederland. Aansluitend hebben ze toen ook nog de 4-daagse gelopen.
Een paar jaar geleden heb ik contact gehad met een zoon van Kees Nolet die in USA woont. Die wilde alles weten over de voettocht naar Rome waar hij van zijn vader wel over gehoord had.
Ik heb toen een en ander verzameld uit de doos met informatie op zolder en daar een document van gemaakt.
Mel van Beek, 28 juli 2019

De Gelderlander, vrijdag 23 maart 1934:
Te voet naar Rome.

Onze beide jeugdige stadgenoten Kees Nolet en Toon van Beek hebben hun pelgrimsreis te voet naar Rome met goed gevolg afgelegd. Zij zijn behouden en wel in Rome aangekomen.
Zij hopen op 10 Juli weer in het vaderland te zijn.
Wij komen nader terug op deze Rometocht.

De Gelderlander, woensdag 28 maart 1934:
Voetreis Nijmegen – Rome.

De twee Nijmeegsche Rome – pelgrims.

In de Aventre d´Italie, een in Rome verschijnend blad, van 24 Maart j.l. treffen wij onderstaand bericht:

TWEE JONGE HOLLANDSCHE WANDELAARS TE VOET TE ROME AANGEKOMEN.

In den avond van 22 Maart zijn, vanuit Holland, te voet te Rome aangekomen, twee jeugdige wandelaars van achtenswaardige familie, Kees Nolet en Tonny van Beek. Zij waren gegaan met bijzondere aanbeveling van den Pauselijken Nuntius uit Den Haag. Zij vertrokken van Nijmegen op 25 Januari en maakten hun voetreis door Duitschland, Zwitserland en Italië, met gemiddelde van 42 K.M. per dag. Alleen voor den Simplon maakten zij gebruik van de trein. In Italië ging hun weg over Milaan, Lodi, Parma, Bologna, Florance, Perugia, Assisië naar Rome. Te Rome werden zij direct hartelijk verwelkomd door den Rector van het Hollandsche College, Mgr. B. Eras. Deze begeleidde hen hedenmorgen naar het Comité voor het H. Jaar. Het Comité zorgde voor de noodige faciliteiten voor hun verblijf in Rome, alwaar zij zullen vertoeven tot en met de sluiting van de H. Deur.
Zij keeren weder te voet naar Holland terug, over Sienna, Genua, Avignon, Lourdes, Bordeaux, Tours, Parijs en Brussel en hopen op 10 Juli a.s. weder te Nijmegen aan te komen.

De Gelderlander, donderdag 17 mei 1934:
De Nijmeegsche Rome - Reizigers.

Te voet van Nijmegen naar Rome.

Te voet van Rome via Lourdes naar Nijmegen.

Bij de familie is hedenmorgen telegrafisch bericht ontvangen, dat de Nijmeegsche Rome-reizigers Kees Nolet en Ton van Beek vanmorgen behouden in Lourdes zijn aangekomen.
Na een verblijf van 16 dagen te Rome vertrokken zij van daar op 10 April j.l. De afstand van Rome naar Nice, een afstand van 700 K.M., werd afgelegd in 12 achtereenvolgende dagen, zonder rust, waarmede zij een gemiddelde dagmarsch maakten van ruim 60 K.M. Voorwaar een buitengewone prestatie op het gebied van de wandelsport. De beide vrienden maken het uitstekend. Wanneer er niets onberekenbaars gebeurt, zullen deze wandelaars precies op tijd, dat is 10 Juli a.s. smiddags om half één, in Nijmegen arriveeren.

De Gelderlander, dinsdag 3 juli 1934:
Te voet van Nijmegen naar Rome.

Te voet van Rome via Lourdes naar Nijmegen.

Het staat thans vast dat de Nijmeegsche tippelaars Kees Nolet en Ton v. Beek, a.s. Zondag van hun voetreis naar Rome en Lourdes te Nijmegen zullen terugkeeren. Zij vertoeven op het ogenblik in Antwerpen en hopen a.s. Donderdag bij Zundert den Hollandschen bodem te betreden. Zaterdag bereiken zij Den Bosch.
Wanneer zij Zondag in hun vaderland zijn aangekomen, zal hun zwerftocht 5½ maand hebben geduurd en zullen zij in totaal 5141 K.M. hebben afgelegd.
Nu heeft zich uit de Nijmeegsche Wandelsport-enthousiasten een comité gevormd met het doel den tippelaars ´n hartelijke ontvangst te bereiden.
Elk beoefenaar van de wandelsport moet voor hetgeen door deze kloeke jongemannen werd gepresteerd, in bewondering komen.
Wij zijn dan ook overtuigd dat vele Nijmeegsche wandelaars zich bij het comité zullen aansluiten en Zondagmiddag tegen 4 uur n.m. de beide globe-trotters een eindweegs (den Graafscheweg op) tegemoet gaan. Mochten er soms eventueel enthausiasten zijn welke den tippelaars iets aparts willen bereiden of eventueel een bijdrage zouden willen schenken voor de huldiging, zij gelieve zich dat te vervoegen bij Nico Grijpink, Stijn Buysstraat 4, Telefoon 374.

De Gelderlander, vrijdag 6 juli 1934:
Huldiging Rome – wandelaars.

Het comité tot huldiging van beide Rome-wandelaars, Kees Nolet en Ton van Beek, verzoekt aan heeren autobezitters, zoo mogelijk hun auto ter beschikking te willen stellen van het Comité. Eventueele geldelijke bijdragen worden gaarne in ontvangst genomen door de heren J. van Groeningen, van Spaenstraat 7 en Nico Grijpink, Stijn Buysstraat 4. Tel. 374.

De Gelderlander, zaterdag 7 juli 1934:
Huldiging Rome-wandelaars

In aansluiting op het bericht van Vrijdagavond deelt het Huldigingscomité mede, dat de beide Nijmeegsche Rome-wandelaars, Kees Nolet en Ton v. Beek, morgen, Zondag, omstreeks kwart voor vieren aan het café “Teunismolen”, Graafscheweg, zullen arriveeren. De Nijmeegsche wandelclubs, welke hunne medewerking aan de huldiging hebben toegezegd worden verzocht om half vier, uiterlijk kwart voor vier, aan Café “Teunismolen” present te zijn. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling de wandelaars met muziek en trommelslag en hoorngeschal in feestelijken optocht in te halen. In verband echter met het overlijden van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden, is het van zelfsprekend dat muziek en trommelslag en hoorngeschal achterwege moeten blijven. De besturen der wandelclubs worden dan ook dringend verzocht trommels en hoorns eenvoudig thuis te laten, dan zal ook niet één tamboer den lust krijgen om eens met z’n stokken te roeren.
De stoet, welke ondanks de stilte, toch een eenigszins feestelijk karakter zal dragen, zal trekken langs den Graafscheweg naar het Keizer Karelplein. Tot zoover zullen ook de Rome-wandelaars in den stoet meewandelen, want eerst dan is hun wandeltocht Rome – Nijmegen teneinde. Maar dan zullen zij plaats nemen in een open rijtuig, om in feestelijke stemming hun intocht voort te zetten langs het Keizer Karelplein, door Bisschop Hamerstraat, Molenstraat, Broerstraat, Korte- en Lange Burchtstraat naar café de Harmonie, alwaar de officieele huldiging zal plaats vinden. De stoet zal daar omstreeks kwart voor vijf arriveren.

De Gelderlander, maandag 9 juli 1934:
ROME REIZIGERS DOOR SPORTIEF NIJMEGEN GEHULDIGD.

Een goede prestatie.

Zondagmiddag om 4 uur kwamen te Nijmegen de jongelui Kees Nolet en Ton van Beek van hun voetreis door Duitschland, Zwitserland, Italië, Frankrijk, België, Nederland, te Nijmegen terug.
Zij werden door duizenden Nijmegenaars, die langs den langen weg vanaf St. Teunismolen tot het Keizer Karelplein stonden opgesteld, spontaan toegejuicht. De beide jongelui waren 25 Januari l.l. uit Nijmegen vertrokken, deden Rome aan, verbleven daar achttien dagen en vertrokken vandaar naar Lourdes, waar hun oponthoud ook eenige dagen duurde om toen dwars door Frankrijk naar Parijs te wandelen. Over den trip Nice – Parijs, zijnde 730 K.M., deden zij 12 dagen. Dat werd dus een twaalfdaagsche van 60 K.M.
In Nijmegen had zich een ontvangstcomité gevormd uit de wandelclubs aangesloten bij de N.W.U., R.K.N.A.U. en den Nijmeegschen Bond van Wandelaars in Hotel “St. Teunismolen" werden zij ontvangen en bekranst door een Nijmeegsch comité van wandelaars, dat de uitvoering had opgedragen aan de Sportclub van “Nijmeegsch Belang”, van welke vereeniging beide leden een trouw lid zijn.
In verband met het overlijden van Z.K.H. den Prins, mocht er vanwege de overheid geen muziek gemaakt worden langs den openbaren weg. Niettemin stonden er duizenden langs de lange route opgesteld. Op het Keizer Karelplein stegen de beide Rome-wandelaars in een open landauer, waarna triomfantelijk onder gejuich der voetgangers naar “de Harmonie” werd getrokken. Hier had een spontane huldiging plaats. Voordat het woord gevoerd werd, werd door den voorzitter de heer Scheffer Jr. een minuut stilte verzocht ter gedachtenis van den overleden Prins. Dan werd het woord gevoerd door den heer N. Grijpink namens de vrienden van beide globetrotters. Beide jongelieden werden aangeboden twee zilveren vierkante platen waarop twee zilveren wandelaars, terwijl op iedere plaat de route was gegraveerd, welke beide wandelaars hebben afgelegd. De heer G.P. Wijers huldigde beide Rome-reizigers, vnl. omdat zij met het doel van hun reis tegelijkertijd hadden gedemonstreerd de diepere bedoeling van de lichamelijke opvoeding, zooals de principieele sportvoorstanders dat voorstellen. De heer C. van Beek, vader van een der Rome-reizigers, wees er op, dat de reis zoo goed geslaagd was, omdat er een vast doel in lag, n.l. Rome en Lourdes en wijl alles zo uitstekend was voorbereid. De heer F. Biessels huldigde en bood bloemen aan namens “Robinson”. De heer A. Scheffer vereerde beide loopers namens de Nijmeegsche Belang met zilveren bekers, de heer M. van Betuw bood namens de R.K.N.A.U. twee zilveren plaquettes aan, de heeren van der Weyden Sr. En Jr. huldigden de beide wandelaars namens den Nijmegschen Bond van Wandelaars, de heer Scheffer Jr. bood namens de NWU de bondsplaquette aan, welke geschonken wordt aan hen, die bijzondere prestaties leveren en de heer Graat voerde het woord namens de aangesloten verenigingen van den N.B. van Wandelaars en zegde nog een nadere huldiging toe. De beide Nijmeegsche jongelui Kees Nolet en Ton van Beek dankten in korte en hartelijke woorden.

De Courant – Het nieuws van den dag, maandag 9 juli 1934:
NIJMEGEN HULDIGT
ZIJN TIPPELAARS.


Kees Nolet en Tom van Beek enthousiast ontvangen na hun voetreis naar en van Rome.

DE JONGENS OPGETOGEN OVER
HUN REIS.


(van onzen correspondent).
NIJMEGEN 8 Juli. – Een spontane en grootsche ontvangst ontvangst is hedenmiddag bereid aan twee Nijmeegsche jongelui, Kees Nolet en Ton van Beek, die met goed succes een voetreis naar Rome en terug volbracht hebben.

Op den Graafscheweg bij den Teunismolen, waar beide tippelaars omstreeks vier uur arriveerden, werden zij door een huldigingscomité begroet, terwijl door tal van sportorganisaties een bloemenhulde werd gebracht. Omhangen met een grooten lauwerkrans en te midden van een eere-escorte gevormd door de leden van verschillende wandelclubs hebben beiden vervolgens hun intocht in de stad gedaan. Langs den weg dien de stoet nam stonden overal de belangstellenden dicht opeen geschaard en herhaaldelijk werden de beide kranige jougelui hartelijk toegejuicht.
In "De Harmonie" aan de Burchtstraat vond de officieele huldiging plaats. Tal van vertegenwoordigers van verschillende vereenigingen voerden hier het woord en huldigden de tippelaars met bloemen, terwijl ook vele andere stoffelijke blijken van hulde werden aangeboden.
Aan het einde hebben de beide Rome-wandelaars met een kort maar hartelijk speechje dank gebracht voor de overweldigende ontvangst.
Wij hebben nog even kans gezien de beide tippelaars, die natuurlijk door familieleden en kennissen druk in beslag werdlen genomen, naar hun bevindingen te vragen. Beiden waren opgetogen over de mooie reis, maar toch waren zij blij weer in Nijmegen terug te zijn. Holland vonden zij toch maar het mooist. Kees Nolet en Ton van Beek, die op 25 Januari van dit jaar vertrokken, hebben in totaal 5114 K.M. afgelegd. De heenreis ging door Duitschland naar Rome, waar zij door den Paus ontvangen werden. Deze ontvangst door den paus vormde ook het hoofddoel van den tocht. In Rome bleven zij zestien dagen, veel langer dan het plan was. Op het traject Rome-Nice hebben zij dezen achterstand gedeeltelijk kunnen inloopen, door dit 730 K.M. lange traject in twaalf dagen af te leggen, waarbij zij dus een gemiddelde maakten van liefst zestig kilometer per dag!
De terugreis ging over Lourdes, Parijs, Brussel en ’s-Hertogenbosch, waar ze den laatste nacht ten huize van den bisschop, mgr. Diepen gelogeerd hebben.
Reactie 0:

Mel van Beek, 28-07-2019: Voetreis naar Rome
Reactie 1:

Rob Essers, 29-07-2019: De Nieuwe Leidsche Courant van 11 juli 1934 berichtte op pagina 11:
DE NIJMEEGSCHE TIPPELAARS
De twee Nijmegenaars Ton van Beek en Kees Nolet zijn terug van hun voettocht naar Rome. De tippelaars zijn totaal 5½ maand weg geweest en hebben ruim 5150 KM. afgelegd. De rubberzolen van hun Robinsonschoenen waren na deze marsch van meer dan vijf duizend K. M. nog volkomen intact, wat wel pleit voor de degelijkheid van deze schoenen.

Redactie: zo'n tekst verscheen die dag ook in andere bladen, in De Grondwet vooraf­gegaan door de disclaimer "Van en voor onze adverteerders". Het lijkt een onwaarschijnlijke claim.
Reactie 2:

Redactie, 29-07-2019: Enkele links, behorend bij bovenstaande krantenartikelen:
De Gelderlander 23-03-1934 p10 De Gelderlander 28-03-1934 p13
De Gelderlander 17-05-1934 p09 De Gelderlander 03-07-1934 p09
De Gelderlander 06-07-1934 p09 De Gelderlander 07-07-1934 p09
De Gelderlander 09-07-1934 p11 en
De Telegraaf 09-07-1934 (exact dezelfde tekst en layout als De Courant van die dag)

Veel kranten schreven over hun uitzonderlijke wandelprestatie maar dat ze ook werkelijk bij de paus zijn geweest, werd niet vaak vermeld. In de Limburger Koerier van 26-03-1934 stond:
Te voet naar Rome.

Twee Nijmeegsche jongelui door den
Paus in audiëntie ontvangen.

Z.H. de Paus ontving Zaterdag in audiëntie de Nijmeegsche jongelui Kees Nolet en Tonny van Beek, die 25 Januari te voet naar Rome vertrok­ken als pelgrims en daar gisteren aankwamen. Ze hebben gemiddeld dagmarschen gemaakt van 42 K.M. Alleen den Simplon-tunnel zijn zij per trein doorgegaan.
Reactie 3:

Mel van Beek, 04-08-2019: Foto van het startmoment op 25 januari 1934, is niet gepubliceerd:


Kees Nolet en Ton van Beek

Van de Gelderlander van 9 juli 1934 zijn twee versies, de ochtendeditie en de avondeditie. Bij het uitgebreidere artikel in de avondeditie stond deze foto van het ontvangstcomité:

Naast Ton staat zijn peetoom Jan van Beek, de man met bolhoed is zijn vader Caspar van Beek. De wandelstok met van die metalen plaatjes erop die Jan van Beek vasthoudt, staat hier nog op zolder.

Tevens een publicatie in de Italiaanse krant L'Avvenire d'Italia van 24 maart 1934:

Kees Nolet is in 1959 naar Australië is geëmigreerd. Over hem heb ik de navolgende informatie:
Cornelis Franciscus Maria (Kees) Nolet, geboren in Nijmegen 18-02-1911, overleden 12-07-2004.
Hij was een zoon van Anthonij (Toon) Nolet (wijnhandelaar in Nijmegen) en Helene Bernardine Zenobia Maria Vonk de Both.
Op 08-08-1938 is hij gehuwd met Françoise Marie Quadekker, geboren te Werkendam op 25-08-1911, overleden in Wahroonga (New South Wales, Australië) op 26-09-1994.
Zij hadden 5 kinderen die geboren zijn op Sumatra Indonesië tussen 1940 en 1950.
Er wonen nog kinderen in Australië.
De jongste zoon is geëmigreerd naar USA, met hem had ik een paar jaar geleden mailcontact.

Mijn vader is Antonius Jacobus Joseph (Ton) van Beek, geboren in Bussum op 06-01-1916, zoon van Caspar Johannes van Beek, volgens mij woonden ze in 1934 in de Van Oldenbarneveldtstraat.
Mijn vader is overleden op 04-03-1984 kort na het interview in de Gelderlander van 28-01-1984. Hij wilde kennelijk nog een keer schitteren met zijn verhaal.


terugblik na vijftig jaar (interview in De Gelderlander 28-01-1984)

Die plaquette van de wandelbond zit mogelijk nog in de doos op zolder, zal ik nakijken.
Reactie 4:

Rob Essers, 06-08-2019: De eerste foto in reactie 3 is op 25 januari 1934 gemaakt op de Stijn Buysstraat. Op de achtergrond is de salon van kapper P.J.A. Selbach, Stijn Buysstraat 2, te zien. Is dit een 'toevallige' locatie?

In de periode 1927-1934 woonde op nummer 2 de weduwe C. Selbach-Wolf met haar gezin. Kapper Petrus Johannes Antonius Selbach (1899-1973) was haar oudste zoon. Zijn broer Johannes Antonius Selbach (1902-1982) was in 1931 een van de oprichters van de Nijmeegsche Wandelclub „De 5 W's” („Wij Weten Wat Wij Willen”). Hij was de 'leider' van deze club en in december 1933 betrokken bij de oprichting van de Bond van Nijmeegsche Wandelaars, waarvan hij de eerste secretaris was. In maart 1934 verhuisde het hele gezin en het secretariaat naar Hertstraat 40.

Onder de kop 'TWEE NIJMEEGSCHE TIPPELAARS UIT ROME TERUG' doet de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 9 juli 1934 uitgebreid verslag van de glorierijke intocht en huldiging van de 'stoere tippelaars' Kees Nolet en Toon van Beek. Daarin wordt ook de Bond van Nijmeegsche Wandelaars genoemd:
Het initiatief tot deze „blijde incomste” was uitgegaan van een huldigingscomité, gevormd uit de vereenigingen Nijmeegsch Belang, Ned. Unie van Wandelaars, Bond van Nijmeegsche Wandelaars en de R.K. Ned. Athletiek Unie. Het comité heeft alle eer van zijn werk gehad, want het is een intocht geworden, die klonk als een klok.
Reactie 5:

Mel van Beek, 19-10-2019: Ik heb de romereisdoos op zolder doorgenomen.
Er zit van alles in o.a. ook veel brieven die ze onderweg hebben geschreven. Mijn grootvader heeft veel materiaal uitgetypt kennelijk was het de bedoeling om tot een publicatie van de verslagen te komen. Ook zitten er veel foto’s bij die ze onderweg hebben gemaakt. Ik moet daar nog eens goed naar kijken.
De plaquette heb ik niet gevonden, wel diverse wandelmedailles.
Bijgaand het bulletin dat is verspreid voor de aankomst in Nijmegen.
Wordt vervolgd.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: