WillemskwartierJaren50

© Henny Fransen; Digitale bewerking 28-09-2011 Mark van Loon/Stichting Noviomagus.nl

Het Willemskwartier tussen 1950 en 1960
Een Nijmeegse volkswijk in onze jeugdjaren

door Henny Fransen


Inleiding
Architectuur en stedenbouwkundige opzet
Sociaal-economische ontwikkelingen
Winkels en woningen
Bouwkundige aanpassingen
Dagelijks leven
Media
Verkeer
Sociale netwerken
Inkomsten en uitgaven
Ontspanning en vrije tijd
Onderwijs
BEWONERS PER RING
Het Willemskwartier in cijfers
Afkortingen
Bronnen

Uw reacties op dit artikel vermelden we graag op de bijbehorende REACTIEPAGINA.

REAGEER

Inleiding

Het Willemskwartier in de jaren vijftig. De tijd dat de kruidenier nog een potlood achter het oor droeg en het touwtje uit de brievenbus hing wanneer de bewoners niet thuis waren en de melkman of huurophaler werd verwacht. Onze grootouders, ouders en verschillende ooms en tantes woonden in de wijk en ook mijn vrouw is er geboren en opgegroeid. Toen ik in 1971 bij Woningvereniging Nijmegen ging werken, behoorde de wijk tevens tot mijn werkomgeving. Voor de inwoners van het Willemskwartier nam ik als uitgangspunt het jaar 1959, vóór de omwenteling van de jaren zestig, die gepaard ging met democratischer verhoudingen binnen de samenleving, een toename van de arbeidersjeugd aan het middelbaar en hoger onderwijs en de ontwikkelingen naar een welvaartsstaat. Met veel plezier heb ik dankzij de toenmalige directie en collega’s van Woningvereniging Nijmegen en de huidige directie en medewerkers van Portaal gebruik mogen maken van bronnen uit het Oud Archief van woningvereniging Nijmegen. Verder heb ik vooral gebruik gemaakt van bronnen uit het Regionaal Archief Nijmegen. Dit onderzoek heeft mij een beter inzicht gegeven in de jaren tussen 1950 en 1960 tijdens mijn jeugd in het Willemskwartier. Een periode van wederopbouw en jarenlange bestedingsbeperking, maar ook van een langzaam stijgende economie met uitzicht op een toenemende welvaart.

Naast een flink aantal beroepen in de bouw en nevenbedrijven viel mij een evenredig aantal fabrieksarbeiders op in het Willemskwartier. Achteraf niet zo vreemd in een tijd dat de industrie een grote bloei doormaakte en de wijk omringt was met fabrieken in de metaal,- schoen,- kleding,- papier,- chocolade,- en wasmiddelenindustrie. Omdat de regering zich bij het stichten van volkswoningen op het standpunt stelde dat belanghebbende industrieën moesten bijdragen in de kosten van rente en aflossing, waren met fabrikanten uit de omgeving contracten afgesloten, waarbij in ruil voor hun bijdragen woningen voor het personeel beschikbaar werden gesteld. De woningen aan de Ruusbroecstraat 2 t/m 24B en Tollensstraat 133 t/m 155 werden voor het huisvesten van fabriekspersoneel in 1936 aan de nabij gelegen Export Papierfabriek verkocht. De woningvereniging houdt in de vijftiger jaren ook woningen voor spoorwegpersoneel beschikbaar, zodat er nogal wat conducteurs, machinisten, rangeerders en seinhuiswachters in de wijk wonen. Ook werken er heel wat bewoners in de bouw en nevenberoepen, zoals timmerlieden, metselaars, opperlieden, stukadoors, loodgieters, elektriciens, schilders en enkele terrazzowerkers, die tijdens de wederopbouw van de stad en de bouw van uitbreidingswijken in het Heseveld, de Kolpingbuurt, de Hatertse Hei en de Kanunniken- buurt in Brakkestein volop werkgelegenheid vinden. Van de zestig vaklieden in dienst van woningvereniging Nijmegen ten behoeve van het onderhoud wonen er een twintigtal in de wijk. Naast winkels aan hoofdwegen als de Willemsweg en Groenestraat, waar bakkerijen, slagerijen, groentewinkels en drogisterijen te vinden zijn, wonen er vele kleine zelfstandigen binnen de wijk, waaronder kleermakers, schoenmakers, kruideniers, melkslijters, marktkooplieden en vishandelaren. Incidenteel voorkomend zijn beroepen als kinderwagenbekleder, klompenmaker, kuiper, sigarenmaker en glasblazer. Onder de lichamelijk zware beroepen komen grondwerkers en een aantal kolensjouwers voor. Tot slot viel mij de extra inwoning op in de over het algemeen kleine woningen van het Willemskwartier in een periode waarin de woningnood naar een hoogtepunt steeg. Naast de 1454 hoofdbewoners met hun gezinnen bleken er 296 personen (ongeveer 20 %) als extra inwonend geregistreerd te zijn. Het grote gebrek aan (betaalbare) huurwoningen maakte dat jonge gezinnen noodgedwongen bij ouders en schoonouders inwoonden, mede omdat zij van hun bescheiden weekloon geen hogere huur dan acht tot tien gulden in de week konden betalen.

Architectuur en stedenbouwkundige opzet

Tussen 1917 en 1925 werd in het Nije Veld ten zuiden van het Nijmeegse stadscentrum in opdracht van Woningvereniging Nijmegen een arbeiderswijk in tuinstadarchitectuur gebouwd. In een buurt met dichtersnamen, ingeklemd tussen de spoorlijnen naar Den Bosch en Venlo, in het westen begrensd door de terreinen van Transformatorenfabriek Willem Smit en het zuiden door de Groenestraat, kwamen naar stedenbouwkundig ontwerp van architekt J. C. Hermans ruim 1450 volkswoningen tot stand, waarbij de Willemsweg de centrale as vormde met haaks daarop de Thijmstraat en de Da Costastraat. In 1917 werden de eerste 57 huizen van een complex van 164 woningen aan de Willemsweg opgeleverd. In 1922 waren er in het westelijk deel van de wijk 610 volkswoningen gebouwd. Tussen 1922 en 1925 kwam ook het oostelijk gedeelte van de wijk tot aan de Beltweg, de latere Tollensstraat, gereed. De voor dit doel door woningvereniging Nijmegen in 1919 opgerichte timmerloods op het pleintje van de Willemsweg, waar ramen en kozijnen voor de nieuwbouw werden gemaakt, werd in augustus 1925 weer afgebroken, waarna de werklieden voor het onderhoud aan de woningen werden ingezet en onder leiding van opzichter Budel een nieuwe werkplaats aan de Dr. Schaepmanstraat 47 kregen toegewezen.


Het afscheid van de timmerloods van Woningvereniging Nijmegen op de Willemsweg in augustus 1925

Door de stedenbouwkundige opzet van de wijk, grotendeels bestaande uit eengezinswoningen met een tuin, verspringende huizenblokken en besloten pleinen met poortwoningen aan het Beetsplein en het Potgieterplein - in de tweede wereldoorlog vernietigd en niet meer herbouwd - ontstond er veel ruimte voor ontmoeting en gemeenschappelijke activiteiten. Op het Beetsplein, Potgieterplein en het plein aan de Brederostraat, waar in 1939 schuilkelders voor dreigend oorlogsgevaar werden gegraven, kwamen na de Tweede Wereldoorlog wijkvoorzieningen en speelgelegenheden voor de jeugd. Op het plein van de Brederostraat werden twee zandbakken gemetseld en in 1957 werd op het Potgieterplein een Don Boscohuis als wijkgebouw voor de omringende buurt gebouwd. De bouwblokken, die langs de Groenestraat en Tollensstraat de wijk als een lint omsloten, maar binnen de wijk vooral ringvormig van opzet waren, gaven door hun grote verscheidenheid aan woningtypen en variaties aan dakhellingen een levendig aanzien aan de wijk. Op enkele plaatsen werden de gevels door hoektorens onderbroken, zoals dit bij Dr. Schaepmanstraat 30 en 38 en op Willemsweg 228 het geval was.

Sociaal-economische ontwikkelingen

De jaren tussen 1950 en 1960 waren vooral de jaren van het herstel van de economie en de wederopbouw. Voor het eerst was er een Rooms - Rode regering, die onder leiding van Drees tot 1958 aan het bewind zou blijven. Nederland werd lid van de NAVO en werkte actief aan de samenwerking in Europa. Met een strak gevoerd loon-, en prijsbeleid probeerde de regering een herhaling van de massale werkloosheid in de jaren dertig te voorkomen. Dit werd mede gestimuleerd door het bevorderen van de emigratie. In de magere jaren veertig en begin jaren vijftig trokken dan ook tienduizenden gezinnen naar Canada, Australië en Nieuw Zeeland in de hoop op een betere toekomst. Door de toenemende mechanisatie van de productie en de verbetering van de infrastructuur steeg de arbeidsproductiviteit. Per persoon werd er door de werknemers meer geproduceerd, maar de lonen bleven de achter bij de gestegen economie. De overwaarde werd gebruikt voor nieuwe investeringen en voor de ontwikkeling van een stelsel van sociale voorzieningen. In die jaren kwamen de Werkloosheidwet, de Algemene Ouderdomswet en de Weduwen en Wezenwet tot stand. Een ontwikkeling van een welvaartsstaat die begon in de jaren vijftig en uitgroeide tot een verzorgingsstaat in de jaren zestig. Na een jarenlange loonmatiging dwongen de vakbonden midden jaren vijftig een reële loonsverhoging van 6% af, waardoor de arbeiders voor het eerst een aandeel in de economische groei kregen. Het gemiddelde bruto uurloon van een mannelijke industriearbeider was in 1949 nog f 1,01. In 1960 was dit intussen gestegen tot f 2,13. De lonen zouden blijven stijgen met een loonexplosie in 1964. Maar in die stijging zat wel een stuk inflatie, want in tegenstelling tot de lonen werd de koopkracht tussen 1950 en 1970 niet verdubbeld, maar nam deze met 55 % toe. De werkloosheid was laag in die jaren. Tussen 1950 en 1960 kwamen er een half miljoen banen bij en ofschoon de werkgelegenheid in de landbouw terugliep, nam deze in de industrie sterk toe. Veel ouders en kinderen uit het Willemskwartier werkten dan ook in omliggende fabrieken zoals de Transformatorenfabriek Willem Smit en de Chocoladefabriek van Dungen aan de Groenestraat, de ASW Apparatenfabriek en de Swift Schoenfabriek aan de Muntweg, de Tricotagefabriek Muller & Co en de Export Papierfabriek aan de Tollensstraat, de Cartonnagefabriek van Kilsdonk en de Zeepfabriek Dobbelmann in Bottendaal, en de Splendor Gloeilampenfabriek aan de Sint Annastraat. Naast de arbeid van mannen en vrouwen in fabrieken werd er door meisjes en vrouwen uit het Willemskwartier ook in de kleinere ateliers in de omgeving gewerkt, zoals Confectieatelier Bendien aan de Groenestraat en Regenkledingatelier De Kievit aan de Sint Hubertusstraat, waar de meisjes als modinette hun brood verdienden. Zodra de leeftijd van veertien jaar was bereikt, mocht men met een vergunning van het stadhuis gaan werken. Heel wat jongens en meisjes uit het Willemskwartier gingen op die leeftijd al aan de slag, mede om de financiële thuissituatie te ondersteunen.


De ASW apparatenfabriek aan de Muntweg in de jaren vijftig

In 1950 volgden slechts 19% van de 18- tot 20-jarigen in Nederland een middelbare schoolopleiding. In 1965 was dit percentage gestegen tot 31 %. De groei van de welvaart werd het eerst zichtbaar door de aanschaf van moderne industriële producten. Eerst kwam er een stofzuiger, daarna een wasmachine en een koelkast. Ook het consumptiegebruik nam in die jaren toe. Het bierverbruik verdubbelde per hoofd van de bevolking en het aantal sigaretten steeg zelfs met 62%.

Winkels en woningen

De grootste gedeelte van de wijk bestond uit kleinere eengezinswoningen met een bescheiden voorkamer, die door middel van schuifdeuren was verbonden met de achtergelegen woonkamer waar het gezin gewoonlijk huisde. De verdieping kende twee of drie slaapkamers en een kleine vliering. Aan het zuidelijk gedeelte van de Willemsweg en de Groenestraat werden voor de middeninkomens 70 kleine middenstandswoningen met vier slaapkamers gebouwd. In de tussen 1910 en 1920 gebouwde particuliere woningen en winkels boven aan de Willemsweg waren in de vijftiger jaren slagers als Hoogeveen, Gotsschalk en Etman, maar ook bedrijven als Banketbakkerij Kosters, Drogisterij De Toko, Rijwielhandel Ernst, een filiaal van De Gruijter, C. Jamin, de meubelzaak van de GAFO en de groentewinkel van de Kleijn te vinden. Bij de bouw van de volkswoningen werden ook dertien winkelpanden gebouwd, waarvan op de Willemsweg in de jaren vijftig Vishandel Losekoot, Speelgoedartikelen Koets, Slagerij Coenen, Bakkerij Eureka en Drogisterij De Vijzel bekende adressen waren. In het westelijk deel van het Willemskwartier waren drie winkelpanden gebouwd. Tegenover het plantsoentje aan de Dr. Schaepmanstraat bij de huisnummers 32 en 36 waren de winkels van slagerij Jacobs en de Coöperatie te vinden. In de Pootstraat op nummer 16 bevond zich de melkwinkel van de familie Vermeulen.

Veel kleine ondernemers hadden hun voorkamer als winkel ingericht. Voorbeelden hiervan waren melkhandel Arts aan de Spieghelstraat 26, het winkeltje voor groente, fruit en snoep van Kwakernaat aan de Willemsweg 276, de ijsverkoop van Harry en Theodora v.d. Berg aan de Bilderdijkstraat 5 en het sigarenwinkeltje van Beemer op de hoek van Willemsweg 228. Verschillende typen eengezinswoningenhuizen hadden naast een hoge schouw in de woonkamer een lage marmeren schoorsteenmantel in de aangrenzende voorkamer. Daarvoor stond een potkachel of kolenhaard met ernaast de kolenkit. In de winter met een houten rekje eromheen waarop het wasgoed te drogen hing. Veel woningen waren groepsgewijs op een watermeter aangesloten, zodat bij vorst en het afsluiten van de hoofdkraan meerdere woningen tegelijk werden afgesloten. Alleen winkels en kleine bedrijven hadden vanwege het grotere watergebruik al vanaf 1921 een eigen watermeter. De verdieping bestond uit twee of drie slaapkamers met een houten balkzoldering. Vanaf de overloop was de open vliering met beschoten kap te zien. De bovenwoningen hadden naast het woongedeelte op de eerste verdieping meestal twee slaapkamers op de tweede etage met een ruime voorzolder om de was te drogen. De aan de achtergevel uitgebouwde keuken met granieten aanrecht had een koudwaterkraan boven het aanrecht Het gascomfoor was met een rode rubber slang aangesloten op een gaskraan waaruit het uit kolen gefabriceerde mijngas van de gasfabriek aan de Nieuwe Marktstraat stroomde. Voor het stoven van gerechten werd een petroleumstel gebruikt, waarvoor olieman Gerrit Ritmeijer van het Beetsplein 1 de brandstof leverde. Een elektrische koelkast ontbrak nog in die jaren. Melk - in die jaren sterk gepromoot door acties als ‘Met Melk Meer Mans’ - en vleeswaren werden dagelijks vers ingekocht en het seizoenfruit werd in weckflessen bewaard voor de wintermaanden. Ook winkels kenden nog geen elektrische koeling. De koelcellen van de slagers werden met ijsstaven gekoeld, die regelmatig door de ijsfabriek werden vervangen. Door het ontbreken van een warmwater- installatie was er nog geen bad of douche. Jongere kinderen werden wekelijks in de teil met sodawater gewassen, totdat zij oud genoeg waren om zichzelf te baden of naar het badhuis aan de Tulpstraat te gaan.

Bouwkundige aanpassingen

Na het herstel van oorlogsschade aan muren, daken en vensters kwamen in de vijftiger jaren de eerste bouwkundige woningverbeteringen tot stand. Het inpandige toilet bevond zich bij de meeste woningen in de uitbouw aan de achterzijde van het huis, maar bij een aantal kleinere woningtypen was deze in een hoek van de keuken gebouwd. In 1955 werd na een petitie van huurders uit het Willemskwartier in zes woningen aan de Spiegelstraat een begin gemaakt met het verplaatsen van het toilet uit de keuken naar de uitbouw aan de achtergevel, waarna deze werd voorzien van een waterspoeling. In datzelfde jaar kocht de woningvereniging van de gemeente voor één gulden per vierkante meter een grondstrook in de Schonckstraat, om voortuintjes te kunnen aanleggen in verband met de bouw van de Fatimakerk aan de overzijde van de straat. In 1957 werden bij 44 woningen aan de Hofdijkstraat de keukens en toiletten verbeterd, waarvoor de huur met 75 cent per week werd verhoogd. In 1958 werden 33 huizen aan de Brederostraat op deze wijze gerenoveerd en in 1959 kwamen 29 woningen aan de Ruusbroecstraat, de Ds. Ter Haarstraat en de Maerlantstraat aan de beurt. Van de bestaande voortuinen in de wijk waren intussen de oorspronkelijk ijzeren hekwerken met gaas verwijderd om plaats te maken voor lage bakstenen muurtjes met ezelsruggen. Ook werden er door de woningvereniging steeds meer schuurtjes in de achtertuinen geplaatst voor het bergen van fietsen.


Op 30 november 1957 werd de nieuwe Fatimakerk ingewijd

Dagelijks leven

Op de maandagse wasdag hadden de huisvrouwen via de achtertuinen contact met elkaar. Bij mooi weer buiten aan de tobbe, waar het wasgoed met de schrobber op het wasbord werd gereinigd. Traplopers en vloermatten werden over een kloppaal of waslijn gehangen en met de mattenklopper uitgeklopt, totdat tegen het einde van de jaren vijftig de eerste vaste vloerbedekking kwam, het JABO-tapijt. Slechts winkels en enkele ondernemers in de wijk hadden een telefoon. Een telefoongesprek werd uitgesteld tot een geschikt moment, waarbij meestal gebruik werd gemaakt de dichtstbijzijnde openbare telefooncel aan de rand van de wijk, op de Groenestraat bij Willem Smit, bij de Sint Annastraat, of op de Graafsebrug bij het Peemankeetje. Voor een spoedtelefoontje naar de huisarts werd de buurtwinkel of de dichtstbijzijnde buurtbewoner benaderd die over een eigen toestel beschikte. Zo konden de bewoners uit de Bilderdijkstraat en omgeving hiervoor bij van Laanen aan de Bilderdijkstraat 23 terecht. In 1956, toen de telefoon voor particulieren nog een statussymbool. was, waren er 7 telefoons op 100 huishoudens. In 1960 was dit aantal intussen opgelopen tot 9 telefoons per 100 huishoudens. Voor boodschappen aan huis werden briefjes aan de slagersknecht of bakkersjongen meegegeven. Voor een reparatie aan de woning meldden de bewoners zich bij de werkplaats van de woningvereniging aan de Dr. Schaepmanstraat, waar opzichter Oosterlaak elke middag tussen half twee en twee uur spreekuur hield. De straat, waardoor nog zelden een auto reed, was het speelterrein van de kinderen. De bakker ging met zijn hoge bakkerskar en rieten broodmand dagelijks langs de deuren, de slagersjongen met zijn mand voorop de fiets, de groenteman en schillenboer kwamen nog met paard en wagen langs. Voor middenstanders uit de buurt die voor hun handel de straat opgingen, was er in 1927 een wagenstalling aan de Bilderdijkstraat gebouwd.

Tussen de woonblokken met de huisnummers 12 en 14 gaf een groene poort toegang tot de houten stalling, waar een groentewagen, petroleumwagen, bakkerswagen, viskar of melkwagen en tevens een paard kon worden gestald. In de vijftiger jaren maakten ondermeer ijsverkoper van den Berg van Bilderdijkstraat 5 en vishandelaar van Uden van Bilderdijkstraat 6 gebruik van deze wagenstalling. Th. v.d. Berg uit de Dr Schaepmanstraat 6 gebruikte de stalling voor de verkoop van zijn groente en fruit. De ambtenaar van de Openbare Nutsbedrijven ging nog lopend door de wijk om de muntjes voor het verbruikte gas en elektriciteit te innen. Ook de huurophalers van de woningvereniging zoals Wardenier en Mast, later opgevolgd door de heren Steens, v.d. Berg en Heijsen, liepen met een leren tas over de schouder wekelijks de huizen af. Wanneer bewoners afwezig waren, hing er vaak een touwtje uit de brievenbus zodat de huurbaas toch het klaargelegde huurbedrag kon innen en de huurkaart aftekenen. Veel voordeuren zaten overdag niet op slot, zodat de deur overdag gewoon met de klink van buitenaf geopend kon worden. Jongens speelden met knikkers in de zandstroken tussen de bomen, hielden wedstrijden met de katapult of liepen naar de Graafsebrug om te kijken hoe locomotieven vanuit de loods aan de spoorkuil bij de Tollensstraat op stoom werden gebracht, terwijl meisjes touwtje sprongen, hinkelden, op hun Hudora-rolschaatsen wedstrijden hielden of in hun pettycoat heupwiegend met een hoelahoep in de weer waren, Op de diverse pleinen en straten in de wijk werd straatvoetbal gespeeld. Soms werd de wijk opgevrolijkt door de klanken van het draaiorgel van het Labrehuis, of door de opgewekte marsmuziek van de Swift Harmonie, die met de Borsoi (langharige Hazewind) voorop de stoet van tijd tot tijd door het Willemskwartier trok.


De Swiftharmonie trok ook regelmatig door het Willemskwartier

Elk voorjaar geurden opnieuw de seringen in de tuinen van het Willemskwartier, in de zomer gevolgd door de heerlijke zoete geur van lindebomen. Vanuit Chocoladefabriek van Dungen aan de Groenestraat, waar de Mekka’s en Jamaica rumbonen werden gemaakt, waaide tijdens zuidelijke wind een weeë chocoladegeur over de wijk. De indringende zwaveldamp die Transformatorenfabriek Willem Smit van tijd tot tijd uitstootte, dwong bewoners in de directie omgeving hun ramen te sluiten, maar zij konden de etsende werking van de bijtende stoffen in het glas niet voorkomen.Wanneer er een ruit vervangen moest worden, viel deze door zijn helderheid onmiddellijk op tussen de overige mat uitgeslagen ruiten. De dagen hadden veelal een vast ritme en eetpatroon. Maandag was wasdag, woensdag gehaktdag en vrijdags stond er in het overwegend katholieke Nijmegen vis op het menu. Dan trok visboer Sewalt met zijn handkar door het Willemskwartier, waar hij Hollandse Nieuwe, schol, kabeljauw en gestoomde makrelen verkocht.

Media

Naast het dagelijks nieuws, dat door dagbladen als De Volkskrant, Het Nijmeegs Dagblad of de Gelderlander trouw aan huis werd bezorgd, speelde de radio in het verzuilde Nederland nog een grote rol. Naast het duurdere radiotoestel met een eigen ontvangst kwam rond 1925 de kabelradio tot stand. In het Willemskwartier werd deze door de Nijmeegse Radio Centrale van radiohandelaar Dekker en zijn compagnon Hendriks, die een winkel hadden aan de Willemsweg 98, in 1928 aangelegd. De exploitatie van deze abonnementsradio deden zij in de beginjaren nog zelf, maar later kwam deze in handen van de PTT. In de jaren vijftig werd van de kabelradio met zijn vier keuzezenders nog volop gebruik gemaakt. Radioprogramma’s als ‘Kleutertje Luister’, ‘Moeders Wil is Wet’ en ‘De Groenteman’ gaven ontspanning en advies bij opvoeding en huishouding. De avonden gaven voor het hele gezin vertier door programma’s als De Familie Doorsnee, De Bonte Dinsdagavondtrein of een spannend hoorspel van Paul Vlaanderen. Zondagsmiddags om één uur werd door Mr. G. B. J. Hilterman “De toestand in de wereld” besproken, gevolgd door een boekbespreking en het “Radioprentenboek” voor de jeugd. In 1955 kwam er voor het eerst een programma voor de oudere jeugd “Tijd voor Teenagers”. In fabrieken en bouwbedrijven werd het werk ‘s ochtends veraangenaamd door het programma Arbeidsvitaminen. Omstreeks diezelfde tijd verschenen de eerste antennes voor TV ontvangst op de daken van het Willemskwartier. Op 2 oktober 1951 vond op initiatief van Philips de eerste TV uitzending in Nederland plaats. In datzelfde jaar werden ook de eerste 150 TV toestellen door de Nederlandse bevolking aangeschaft. In 1957 was dit aantal intussen opgelopen tot 120.000 en werd er wekelijks naar 12 uur zendtijd gekeken Op de vrije woensdagmiddag vonden kinderen elkaar bij gastvrije buren met een TV toestel, om op de enige Nederlandse zender in zwart-wit naar Dappere Dodo, Pipo de Clown of Swiebertje te kijken. Een moderne Philips radio kostte in die tijd f 438,- een Erres Top televisie f 895,-

Verkeer

In de loop van de jaren vijftig begon langzaam het verkeer te veranderen. Het geknars van de ijzeren wielbanden van handkarren en het geklepper van paardenhoeven op de straatstenen werd geleidelijk minder en tussen de grote groepen fietsers die elke morgen naar hun werk gingen mengden zich steeds vaker een Solex, Birini, Simplex, Sparta of Batavusbromfiets. In 1949 reden er in Nederland ongeveer 4000 bromfietsen rond. In 1954 was dat aantal al opgelopen tot 400.000. Voor een nieuwe brommer moest lang worden gespaard. In maart 1955 werd de populaire Solex bromfiets met tien gulden in prijs verlaagd, waardoor deze nog f 333.- kostte. Met de toename van het gemotoriseerd verkeer nam ook het verkeersgeruis toe, want de Volkswagen van Carel Teunissen, geparkeerd voor zijn woning aan de Dr. Schaepmanstraat 45 was niet langer meer de enige auto in de straat.

Tussen 1950 en 1960 steeg het aantal personenauto’s in Nederland van 139.000 naar 522.000, waardoor ook het aantal rijschoolhouders was toegenomen. Enkele wijkbewoners verlieten na jaren hun oude beroep en begonnen een eigen autorijschool, zoals van Uden uit de Bilderdijkstraat 6, die later naar de Groenestraat verhuisde. In 1956 kostte een autorijles gemiddeld 6 gulden. Voor een motorrijles moest toen 5 gulden worden betaald. Garage Moll aan de St. Annastraat, in 1956 overgenomen door Van den Bosch en Janssen, adverteerde in 1955 met een Hillman automobiel vanaf een prijsklasse van 5950 gulden. Een nieuwe Ford Taunus kostte een jaar later 5600 gulden. Voor een Ford Taunus van een jaar oud moest toen f 5000,- worden neergeteld. In 1956 kostte een vier jaar oude Opel Kaptain zo’n 2000 gulden en een Volkswagen uit hetzelfde jaar 2750 gulden. Door de toename van het autoverkeer werd in 1952 de Graafsebrug, die voor de oorlog nog uit één rijbaan bestond, verbreed. In 1954 werd er aan de De Genestetlaan een busremise voor de Zuid-Ooster geopend. Enige tijd later werden in opdracht van de Gemeente langs de Willemsweg, de Da Costastraat en de Dr. Schaepmanstraat zware ijzeren palen in de grond geplaatst, waaraan de lijnen van een trolleynetwerk werden bevestigd, zodat de trolleybus van lijn 4 zijn route vanaf de Goffert via het Willemskwartier naar het eindpunt Mariënbosch kon gaan afleggen.


Garage Van den Bosch en Janssen, voorheen garage Moll aan de Sint Annastraat

Sociale netwerken

Veel Willemskwartierders hadden elkaar via de buurtwinkel, de school, de kerk, de speeltuin, het wijkgebouw of het werk in de omgeving leren kennen. Grote bedrijven als Willem Smit en Schoenfabriek Swift hadden een personeelsvereniging met een eigen harmonieorkest, sportvereniging, mannenkoor, schaakvereniging of wandelclub. Het verstevigde de onderlinge band tussen het personeel en ook arbeiders uit de omliggende wijken leerden elkaar zo beter kennen. Een typisch voorbeeld van een met de wijk verbonden organisatie was woningvereniging Nijmegen. Timmerlieden, metselaars, opperlieden, loodgieters en schilders in dienst bij de woningvereniging en woonachtig in het Willemskwartier werkten zelf ook in de wijk, om vanuit hun werkplaats aan de Dr. Schaepmanstraat het dagelijks onderhoud aan de woningen te verrichtten. Soms meerdere generaties van één familie of gezin. Namen van vaklieden als van Schaik, van Keeken, Seuren, Resink, Mouton, Leenders of de Jager zijn naast vele anderen in het Willemskwartier van die tijd terug te vinden. Ook opzichter Oosterlaak woonde in de wijk, zodat hij bij calamiteiten als brand, storm of een ernstige lekkage ook na werktijd via zijn woning aan de Groenestraat 260 te bereiken was. Het jeugdwerk, dat in 1930 op initiatief van de predikanten Creutzberg en Barger voor de werkende jeugd van alle gezindten werd opgericht, bood in de jaren vijftig voor de jongeren uit het Willemskwartier sport en ontspanning. Vanuit De Haard en De Valkhorst aan de Groenestraat werden tijdens schoolvakanties wandeltochten naar de Heilig Landstichting en de Leemkuil gehouden. Vanuit de parochies ontstonden er ook contacten tussen de verschillende wijken. De kerk van Antonius van Padua en Sint Anna aan de Groenestraat was in 1910 temidden van landerijen gebouwd, toen wijken als Sint Anna, Hazenkamp en Willemskwartier nog gebouwd moesten worden. Toen deze wijken grotendeels waren voltooid, werd in 1925 een deel van de parochie afgescheiden ten behoeve van de Lourdeskerk. In 1946 richtte de Groenestraatskerk de Moedervereniging Sint Anna op, waar veel moeders uit de wijken Hazenkamp en Willemskwartier lid van werden en elkaar via gemeenschappelijke kerkdiensten, ziekenbezoek, gespreksgroepen en uitjes leerden kennen.


De inhuldiging met bruidjes van neomist Ruud Visker (in het zwart met bonnet) omstreeks 1955 op de Dobbelmannweg onder toeziend oog van pastoor Strijbosch

Wijkoverstijgende contacten kwamen ook tot stand door lid te worden van het jongens- of mannenkoor, de misdienaarsgroep, de verkennerijgroep Sint Joris voor jongens, of de meisjesgroep van Gidsen- en Kabouters, die eveneens met de Groenestraatsparochie was verbonden. Voor de in 1927 opgerichte parochie van Thomas a Villa Nova aan de Graafseweg lag de verbinding met het Willemskwartier minder voor de hand. De moeizaam tot stand gekomen kerk van de paters Augustijnen werd in 1930 ingewijd en was bedoeld voor de Rozenbuurt, Hatertseveldweg en een westelijk gedeelte van het Willemskwartier. In latere jaren werd de parochie uitgebreid met een deel van de Wolfskuil. Door de geografisch ongunstige ligging was de parochie door de spoorlijn Nijmegen - Den Bosch echter in twee delen gesplitst, waardoor het voor parochianen uit het Willemskwartier erg omslachtig was deze kerk te bezoeken. Een poging om de wijken met elkaar te verbinden door een extra overweg of voetgangerstunnel bij de Leliestraat mislukte, want toen de gemeenteraad hier in 1933 eindelijk mee instemde, weigerden de Spoorwegen hun medewerking. Toch bleven de gelovigen uit het Willemskwartier die tot de Villa Novakerk behoorden hun kerk en school aan de Azaliastraat nog lang bezoeken en werden ook Willemskwartierders lid van de verkennerij van St. Augustinus, de misdienaarsgroep of het mannen,- en jongenskoor, dat in de jaren vijftig onder leiding stond van de schoolmeester en dirigent Antoon van Leeuwen. Paulus Arendse was in die jaren pastoor van de Villa Nova parochie. Geleidelijk kozen echter steeds meer gezinnen uit het Willemskwartier voor de gunstiger gelegen kerk aan de Groenestraat. Door de sterke bevolkingsaanwas en met de stijgende woningnood gepaard gaande inwoning was de parochie van pastoor Strijbosch en zijn kapelaans Eras, Verhoeven, Jacobs en Bardoel veel te groot geworden om alle parochianen uit de wijken Hazenkamp en Willemskwartier te kunnen blijven bedienen.


Het Fatimakoor onder leiding van Herman Strooij in 1960. In het midden pastoor Hippolytus (zie ook ON1401)

Daarom kreeg de Capucijner pater Hippolytus Spliethof in 1951 van bisschop Mutsaerts van Den Bosch de opdracht om in het Willemskwartier een nieuwe parochie te stichten. In 1954 kon de bouwpastoor een huis aan de Groenestraat betrekken en een leegstaand deel van de Brandweerkazerne aan de Thijmstraat als noodkerk in gebruik nemen. Meteen werd er een groep van misdienaars gevormd en een Fatimakoor van mannen en jongens uit het Willemskwartier onder leiding van Herman Strooij samengesteld. Na een jarenlange tegeltjesactie voor de bouw van een nieuwe kerk kon op zaterdag 30 november 1957 de nieuwe Fatimakerk aan de Thijmstraat feestelijk worden ingezegend. Op 22 april 1959 werd door pater Ewald, Han Keijser en Ben Resink de Broeder Koenraad-groep met verkenners uit het Willemskwartier opgericht. Pastoor Hippolytus en de paters Ananias en Romboud, die in hun bruine pij en op blote voeten in sandalen de huisbezoeken in het Willemskwartier aflegden, waren ook actief in het Don Boscowerk. Zo was er in 1957 een houten Don Bosco huis op het Potgieterplein geopend, specifiek bedoeld voor het westelijk deel van het Willemskwartier waar verhoudingsgewijs meer gezinnen woonden die in een zwakkere sociaal-economische positie verkeerden. Door de paters werden daar veel activiteiten op geestelijk, sociaal en cultureel gebied georganiseerd. Zo werd er elke zondag een mis in het Don Bosco-huis opgedragen, werd er door de buurt carnaval gevierd en werden tijdens schoolvakanties vanuit het Don Bosco-huis verschillende activiteiten voor de jeugd georganiseerd.

Inkomsten en uitgaven


Het echtpaar van Keeken voor hun huis aan de Feithstraat 8 in 1954

In januari 1956 ontstond er in de Sociaal Economische Raad een discussie over een nieuwe loonronde om de achtergebleven lonen, de dreiging van een forse huurverhoging van 25 % en de premiebetaling voor de Algemene Ouderdomswet te kunnen opvangen, die in 1957 in werking zou treden. De spectaculaire huurverhoging werd gelukkig niet bewaarheid, want de regering besloot alleen de huren van bepaalde categorieën woningwetwoningen per 1 juli met 5 tot 10 % te verhogen. Zo kregen woningen met een weekhuur tot f 9,45 kregen géén huurverhoging. Woningen met een huur tussen f 9,45 en f 10,45 per week werden met 5% verhoogd en woningen met een huur boven de f 10,45 moesten 10% meer huur gaan betalen. Op 11 december 1956 werd bij Koninklijk Besluit vastgesteld dat met ingang van 1 januari 1957 de Algemene Ouderdoms Wet in werking zou treden. Een rijkspensioen als basisinkomen voor elke Nederlander van 65 jaar en ouder, zodat onbemiddelde ouderen voortaan niet langer afhankelijk waren van hun kinderen of de liefdadigheid van armenfondsen. Per 1 januari 1957 werd de AOW voor gehuwden op f 1404 per jaar vastgesteld, omgerekend f 27,-. per week. Zij die 65 jaar en ongehuwd waren ontvingen f 846 per jaar en hadden daarmee f 16,27 in de week te besteden.


De Bilderdijkstraat in 1952 met de in die tijd bekende ijscowagen van "DAVINO"
Een afkorting van "De Aangenaamste Versnapering In Nijmegen en Omgeving"

De vijftiger jaren kende een zesdaagse werkweek van 48 uur die gewoonlijk op zaterdag rond het middaguur eindigde, wanneer de baas of chef het loonzakje had uitgereikt met een weekloon dat in 1957 tot gemiddeld 70 gulden was gestegen. Desondanks moest er nog steeds zuinig worden geleefd. Het vakantiegeld werd dikwijls aan de wintervoorraad aardappelen en steenkool uitgegeven. De steenkool werd per mud (hectoliter) aangeleverd, zodat de kolensjouwers met zakken van hun eigen lichaamsgewicht op de rug (ca 70 kg) de brandstof naar het kolenhok in de kelder, de schuur of de zolder brachten. In januari 1956 betaalden men bij de Nijmeegse Brandstoffenhandel aan de De Genestetlaan voor een mud grove antraciet f 8,95. Voor fijne antraciet moest f 9,20 per mud worden betaald. Een mud eierkolen kostte f 6,95. Om met de kolenvoorraad uit te komen werd dikwijls maar één vertrek warm gestookt, waarvoor afhankelijk van de winterse kou zo’n twintig tot dertig mud kolen verbruikt werd. De dagelijkse boodschappen werden door moeders met kleine kinderen meestal bij een bekende kruidenier, slager, melkhandelaar, groenteman of bakker in de buurt gehaald. In januari 1955 adverteerde Bakkerij Eureka van de Willemsweg 209 met een boerenmik van 800 gram voor 38 cent. Voor een dergelijk brood met rozijnen moest toen bij hem 50 cent betaald worden. In 1956 kostte bij de Coöperatie een pond witte bonen 49 cent, een pot piccalilly 32 cent, een blik haring in tomatensaus 69 cent, een kandijkoek 54 cent en een ons schouderham 47 cent. Voor 250 gram macaroni moest 22 cent betaald worden en drie tabletten Lux toiletzeep kostte 89 cent. Een pak Brinta, ‘klaar in het pak’ kostte 56 cent, maar een liter levertraan voor extra weerstand in de wintermaanden maar liefst f 2,50. Een rol Verkade beschuit kostte 29 cent, een pak van 250 gram amandelspeculaas 57 cent en een pak speculaas voor op de boterham 37 cent. Een pakje Golden Fiction sigaretten kostte 80 cent. Vishandel Gerrit Losekoot van de Willemsweg 89 adverteerde in de Gelderlander van 31 oktober met 3 pond schelvis voor één gulden. Drie pond makreel kostte eveneens een gulden, drie pond schol f 1,20 en de nieuwe haring 20 cent per stuk. Slagerij Coenen van de Willemsweg 149 adverteerde eveneens in de Gelderlander. Op 4 oktober 1956 bood hij in een gezamenlijke advertentie met de familieslagerijen aan de Wolfskuilseweg 45 en de Oude Molenweg 145 de volgende vleeswaren aan: Varkenskarbonade voor f 1,74 het pond, biefstuk voor f 2,98 het pond, ossenhaas voor f 2,98 het pond, doorregen runderlappen voor f 1,78 het pond, varkenslever uit de vriezer f 1,47 het pond, soepvlees f 1,78 het pond, speklappen f 1,08 per pond, verse worst f 1,68 het pond, gehakt half om half f 1,23 het pond, dikke reuzel 58 cent en vers vet spek 78 cent het pond. 200 Gram palingworst was voor 55 cent in de aanbieding, voor 200 gram Saksische leverworst betaalde men eveneens 55 cent en 300 gram vette bloedworst kostte ook 55 cent. De laatste drie artikelen als een vleespakket tezamen kostte f 1,48. Eieren waren duur in die tijd. In 1955 was de prijs voor 100 eieren zelfs opgelopen tot f 17,95 , maar in maart 1956 werd de prijs gelukkig tot f 13,95 per 100 stuks verlaagd, zodat ook melkhandelaar Beeken deze voordeliger in zijn winkeltje voor Melk, Boter, Kaas en Eieren aan de Maerlantstraat 66 A kon verkopen. Voor volvette jonge kaas werd in die tijd 27 cent per ons betaald. Belegen kaas kostte 30 cent per ons en oude kaas 35 cent per ons. Een pak De Gruyters koffie Goudmerk van 250 gram kostte f 2,45. Voor Roodmerk moest f 2,22 worden betaald, voor Blauwmerk f 2,06 en Oranjemerk kostte f 2,88 per pak. Sommige bedrijven hadden naast hun winkel een bijkomende handel. Zo had groentehandelaar en marktkoopman van ’t Hullenaar uit de Spieghelstraat een handwagenverhuur bij zijn zaak, waar menig bewoner uit het Willemskwartier bij een verhuizing gebruik van maakte. Een pond zuurkool kostte toen 25 cent, de spinazie varieerde van 80 tot 89 cent het pond, andijvie van 72 tot 89 cent het pond en voor een pond sperciebonen moest f 1,12 worden betaald. Een bekend warenhuis was Pfeil aan de Groenestraat 193 en 195. Op 11 oktober 1956 prees dit warenhuis met ‘De uitsmijter van de week’ de volgende artikelen aan: Een warmwaterzak voor f 2,99,- een prima wasbord voor f 3,25,- een moderne kop en schotel voor 85 cent en grote bromtol met muziek voor 60 cent. Pfeils Sigarenmagazijn, dat eveneens bij het warenhuis was ondergebracht, adverteerde al eerder op 30 augustus met de volgende rookartikelen: een grote bolknak voor 19 cent, een knaksigaar voor 16 cent en de grote tuitknak kostte 13 cent. Buiten de dagelijkse boodschappen konden de bewoners van het Willemskwartier ook voor andere zaken in de buurt terecht: Bij kantoorboekhandel Hendrix aan de Groenestraat 237 was een katholieke leesbibliotheek met bruin gekafte boeken ondergebracht, maar tevens een postagentschap waar Willemskwartiers hun postzegels konden kopen, postwissels verzilveren of een telegram konden versturen. Bij fotohandel Verweij aan de Groenestraat 241 kon men voor al het fotowerk terecht.

Ontspanning en vrije tijd

De vakantie bestond uit slechts één week in de zomermaanden, naast algemene feestdagen als Kerstmis, Hemelvaart en Koninginnedag en enkele katholieke heiligendagen waaronder Aller Heiligen, Maria Tenhemelopneming en Sacramentsdag. In 1950 ging 18% van de totale bevolking op vakantie. In 1960 was dit toegenomen tot 30 %. De meeste gezinnen bleven tijdens vakanties in de buurt of gingen bij familie uit logeren. Tijdens vakanties en weekenden was het Goffertpark bij Willemskwartierders erg geliefd. Een speelwei en kinderboerderij, een kikkerbadje voor de peuters en het Goffertbad met zwembaden voor de oudere jeugd en volwassenen, dat in 1952 was geopend en aparte baden kende voor jongens en meisjes. Het Aloisiusgebouw achter de Groenestraat, bedoeld als parochiehuis en wijkgebouw, werd eveneens in de vrije tijd bezocht. Zo werden er parochiefeesten, St. Nicolaasfeesten, dansavonden en toneelvoorstellingen voor de wijk gehouden. Als bioscooptheater Corso kreeg het bekendheid door films van Stan Laurel en Olivier Hardy, Tarzan, Roy Rogers of Charley Chaplin.


Het meisjesbad in 1956. Het Goffertbad was tijdens vakanties erg in trek bij de jeugd

Onderwijs

Het openbaar lager onderwijs voor jongens en meisjes uit het Willemskwartier en de Hazenkamp werd gegeven op de school aan de Reestraat. Voor het Protestant Christelijk kleuteronderwijs was er de Agnes Reiniera – kleuterschool, gelegen aan de Groenestraat. De protestantse lagere school voor jongens en meisjes bevond zich aan de Hazekampseweg. Het katholiek lager onderwijs kende aparte scholen voor jongens en meisjes. Op de Sint Jansschool aan de Groenestraat 227 zaten vooral jongens uit het Willemskwartier die later een technisch beroep zouden leren en naar de ambachtsschool zouden gaan. De Sint Antoniusschool aan de Verlengde Groenestraat bevatte meer jongens uit middenstandsgezinnen afkomstig uit de Hazenkamp en Sint Anna, die later vervolgonderwijs op een kweekschool, HBS of Gymnasium zouden gaan volgen. Voor de katholieke meisjes waren er twee lagere scholen aan de Dobbelmannweg van de zusters van Onze Lieve Vrouw, genoemd naar de stichteres van de orde: Johanna de Lestonnac. De eerste meisjesschool speciaal voor meisjes van gezinnen uit de Hazenkamp en Sint Anna en gericht op hoger vervolgonderwijs. Op de tweede meisjesschool zaten vrijwel uitsluitend arbeidersmeisjes uit het Willemskwartier, waarbij het onderwijs vooral op huishouding en nijverheid was gericht. Naast het lager onderwijs op de Dobbelmannweg was er de Huishoud- en Muloschool Maria Virgo aan de Sint Hubertusstraat. Vanwege de afsplitsing van de Groenestraatsparochie met de Fatimaparochie werd in 1955 op de hoek van de Thijmstraat en Tollensstraat een nieuwe lagere school voor meisjes uit het Willemskwartier geopend, de Fatimaschool geheten.

Foto WK5Xk-St. Janschool Groenestraat klas 1 van juf Mies Dekkers in 1954 (muis over of klik op de foto om de nummertjes te zien)
1: juf Mies Dekkers2: Ger Eggenhuizen3: 4: Frits Janssen5: Hanny Janssen
6: Koen Eijkhout7: Henk Heufkens8: 9: Wim Albers10: Ger Sutman of Louis ..
11: André Eichelsheim12: Bert van Laanen13: Leo van Keeken14: 15: Matje van den Hurk
16: Frans van Grinsven17: 18: 19: Cobie van den Braak20: Charlie Smit
21: Henk Verhaaf22: .. Koolen23: Gerrie Geurts24: .. Köning25: Hennie van den Hurk
26: Jan van Engelenburg27: Pierre van Kleef28: Jos Lucassen29: Herman Jansen30: Jopie Engels
31: Henny Fransen32: Peter Reqouin33: Ton Kleisterlee34: 35:
36: Geert de Groot

Onderwijs

Het onderwijzersteam van de Sint Jansschool bestond naast juffrouw Mies Dekkers van de eerste klas uit de meesters Rutten, Boekhorst, Courbois, van Reen, Jans en het hoofd der school meester van Steen. Bovenaan het schoolrapport stonden de cijfers voor gedrag, vlijt en godsdienst ingevuld. Naast de algemene vakken als Nederlandse taal, schoonschrijven, rekenen, aardrijkskunde en vaderlandse geschiedenis, waren vakken als kennis der natuur, zingen, tekenen en lichamelijke oefeningen onderdeel van het wekelijks lesprogramma. Godsdienstonderwijs in de vorm van kathechismus werd door kapelaan Eras van de Groenestraatskerk gegeven. In de vijfde en zesde klas werden lessen in de Engelse en Franse taal gegeven. Hoofd der school meester van Steen die de zesde klas onder zijn hoede had, doceerde tevens een uur kerklatijn aan zijn leerlingen. De hogere klassen kregen zwemles, waarvoor de klassen wekelijks in het Sportfondsenbad aan de van Beethovenstraat zweminstructies kregen. De schooluitjes bestonden uit een bedevaart per fiets naar Katwijk aan de Maas, gevolgd door een sportmiddag in de omringende weilanden. Het hoogtepunt van de schooltijd was het schoolreisje in de hoogste klas, wanneer de school per bus naar de hangars van Schiphol vertrok. Naast rijksvaccinaties op consultatiebureaus voor zuigelingenzorg, werd ook de schooljeugd regelmatig gecontroleerd en ingeënt. De tandzorg voor de jeugd was in handen van de schooltandarts, die met zijn tandartswagen periodiek het schoolplein opreed om klas voor klas de gebitten van de kinderen te controleren en zonodig te behandelen, waarbij menig scholier angstige momenten doormaakte In 1954 werd de schooltandarts op de Sint Jansschool geïntroduceerd, een gebeurtenis waarbij de hele school uitliep en vele ouders uit de omgeving toestroomden. Ter gelegenheid hiervan maakte hoofd der school meester Wim van Steen een rijm op de melodie ‘ Kom mee naar buiten allemaal’ om de kinderen op de reguliere tandverzorging voor te bereiden:

'De tandartswagen in de stad, wij hebben de eerste beurt gehad
Op onze speelplaats staat hij stil, het lijkt wel een duiventil
Kom op met boor en tang 2x De tandarts hij leven lang'


De introductie van de tandartswagen op de Sint Jansschool trok veel belangstelling

Vanwege de taalontwikkeling werd het thuis lezen gestimuleerd. Naast de katholieke boekhandel Hendrix aan de Groenestraat was er aan de Willemsweg 227 een openbare leesbibliotheek waar Willemskwartierders gebruik van maakten. Menig boek over Arendsoog en Witte Veder, Dik Trom of de Kameleon werd er door de jeugd geleend.
Bewoners van het Willemskwartier in 1959 (klik op een huizenblok)

WillemskwartierJaren50 I1 I2 I3 I4 II1 II2 II3 III1 III2 III3 III4 III5 IV1 IV2 IV3 IV4 IV5 IV6 IV7 IV8 IV9 EXPORT IV10 IV11 IV12 IV13 IV14 IV15a IV15b extra1 extra2 extra3 extra4

Complex Willemsweg I ring 1 ( 63 woningen ) :
Willemsweg - Helmersstraat - Ten Katestraat - De Genestetlaan

Willemsweg 128 t/m 182
128W. Wijers 
130P. C. A. Derksekeurmeester
132Th. J. Legersteepompenwachter
134M. W. van Galenblikbewerker PGEM
136H. Voermansonderhoudsmachinist NS
 J. T. M. van Harenfabrieksempl.
138F. Westerbeek 
140J. Peterstuinman GP & B
142H. H. Aalbersschilder
144B. Momexpeditieknecht
146F. A. v.d. Leekoopman
148J. van Rosmalenlasser
150W. J. Meeuwissenbakovenbouwer
152H. Kocken 
154T. G. Waterreus 
156J. J. van Delftschoenmaker
158W. Kregtingstoker NS
160J. J. Petersseinhuiswachter NS
 H. Ten Brinkeseinwachter NS
162J. M. C. Gruntjesslager
164A. Gerritsvoorman NS
166J. van Leurgrondwerker
 A .J. B. van Leurtimmerman
168J. M. Hermans wed. J.A. Martens 
 A. Martensfabrieksarbeider
170M. J. Eggenheilgymnast, masseur
172J. Peerenboomschoenmaker
 A. Peerenboomtuinman
174P. C. Disselsergeant Kon. Luchtmacht
176W. Gerritsenvoorman
178M.W. Benekeschoenmaker
180A. A. J. van den Berghchauffeur
 A. A. J. van den Bergh 
182M. Meijerkantoorbediende
Helmersstraat 4 t/m 12
4A. Heesbeen 
6J. A. Klaassenmetselaar
8F. Sleutjesmetselaar
 H. H. Janssen wed. J.W. van Hust 
10C. Hendriksmagazijnbediende
12B. W. Visserklompenmaker
Ten Katestraat 1 t/m 39
1J. Willemsengrondwerker
 J. J. H. Willemsenslager
3J. Th. Schonenbergmetselaar fabrieksarbeider
 M. A. Blanker e.g. H.G. Schonenberg 
5J. Zwitselaarchauffeur
7J.P. Eichelsheimschilder
9L. Weijersfabrieksarbeider
11G. A. v.d. Bogaart wed. F. Eichelsheim 
13F. M. Alberdabadmeester
 L. Kirkenierchauffeur
15P. de Klein e.g. H.J. van Drempt 
17L. van Heestransportarbeider
19A. A. de Reusmetaalslijper
21N. A. de Witschilder
23J. M. Hermsenfabrieksarbeider
25C. Mijlingmetaalbewerker
27J. Nettenfabrieksarbeider
29M. van Heumenmeesterknecht
31R. Bosch 
33G. Ernstearbeider schoenfabriek
35J. H. Petersschilder
37R. H. J. van Vlaanderenmagazijnmeester
39J. J. van Maassenfabrieksarbeider
 J. W. H. van Schaik wed. P. Paulus 
De Genestetlaan 5 t/m 23
5E. van Eldikelektricien
7F. W. M. Peperzakloodgieter
 A. M. Jeukensnaaister
9H. Kablaukorporaal Kon. Luchtmacht
11A. W. v.d. Heijdenrangeermeester N.S.
13Chr. A. L. Hertmanchef kok
15H. L. v.d. Venmagazijnbediende
17A. L. Steerhuismeester
19B. Burgers 
 J. F. Burgersmagazijnbediende
21G. J. Lamers 
23G. Th. Van Kleef 
 G. J. van Kleef 
Complex Willemsweg I ring 2 ( 53 woningen ) :
Willemsweg - Da Costastraat - Ten Katestraat - Helmersstraat

Willemsweg 184 - 228
184L. J. Verburghtimmerman
186G. van Bekkumkleermaker
188G. H. A. de Bruijn 
190J. W. A. Dikkers wed. P. A. v.d. Boom 
192M. J. de Ridder 
 W. P. de Ridder 
 F. A. de Riddertimmerman
194P. H. Rouwendaalgereedschapmaker
196J. C. A. H. Steenaartelektricien
 J. Steenaartmachinist NS
198N. Zaalopperman WVN
200A. de Wijsmetselaar
202H. C. Gerritspolijster
 C. W. Gerrits 
 J. W. Oerlemans 
201F. Brugmanchauffeur
206G. Könning 
208A. Claassen 
210P. H. Jansen 
212A. Kalkmanautomatensteller
 A. Kalkmanplaat bankwerker
214M. F. Janssen 
216J. A. Kleisterleetimmerman
218A. van Dijkloopknecht
220G. J. Kamps 
222A. J. Veldhoenwegwerker NS
224J. W. de Bruijn 
226A. L. Toussaintmachinist NS
228H. Bemerwinkelierster sigarenwinkel
Da Costastraat 4 - 12
4F. Meere 
 J. B. C. Meerefabrieksarbeider
6C. Roosenboomlampenist NS
8J. M. de Kleijnhoutbewerker
10M. A. Gijsbertsassistent agent
12M. van der Togt wed. J. Akkermans 
Ten Katestraat 41 - 79
41M. A. Steenhuissmid, bankwerker
43Chr. L. Meeuwisseinpakker
45J. C. Rodenfabrieksarbeider
47W. A. van Rooijarbeider PGEM
49C. H. Kroonenburglos arbeider
 A. Petersfabrieksarbeider
51Th. W. Reuversgrondwerker
53J. Stensenfabrieksarbeider
55J. G. van Sleeuwenmonteur
57H. Smits wed. D. Schuiling 
59G. J. F. Leenders 
61W. Sip 
63J. Koerversmetselaar
 A. J. E. Wijleman e.g. M. Cruxq 
65A. Th. Geurts wed. P. van Akker 
67J. P. W. de Jagerstukadoor WVN
69P. L. Driessenslijper
71G. H. van Haarlemmetaalbewerker
 M. van Haarlemfabrieksarbeider
73M. J. van Donzelheibaas
75H. A. te Veelekantoorbediende
77G. W. A. Hondijkchauffeur
79C. Willems wed. G. Nas 
Helmersstraat 3 - 11
3G. M. Fraaijefabrieksarbeider
5J. Kersmontagearbeider
7W. B. Muldermetaalbewerker
9W. Th. Goossentimmerman
 L. Sengersgrondwerker
11J. A. Groen 
 J. A.. Groen 
Complex Willemsweg I ring 3 ( 44 woningen ) :
Ten Katestraat - Helmersstraat - Potgieterplein - Jacob Catsstraat - De Genestetlaan

Ten Katestraat 2 - 32
2A. A. J. M. Maquinémonteur
 W. Maquinéfabrieksarbeider
4J. Naschauffeur
6Th. H. Overdijkgrondwerker PW & V
8A. Bastenbankwerker
 J. R. Reindersgieter chemische fabriek
 C. Reindersmagazijnbediende
 H. Jasperskunstharssnijder
10J. J. Sillissen 
12P. J. Mulderkernmaker kopergieterij
14H. A. W. Graffelman 
 H. A. Fliermanelektromonteur
16J. W. van Heesfabrieksarbeider
18Th. J. Linkgrondwerker
20A. L. Reindersfabrieksarbeider
22W. P. Nasstukadoor
24W. Willemsfabrieksarbeider
26J. A. Willemsengrondwerker
28A. W. Teunissenwisselloper
30P. J. Hendriksopperman
32Chr. Schrieverslos arbeider
Helmersstraat 14 - 22
14L. Sewaltvishandelaar
16J. J. H. Jansenfabrieksarbeider
 M. J. Jansen e.g. W Th. M. Vos 
18K. F. Eijkhout 
 P. G. Steens 
20M. H. Couwenbergelektromonteur
22Th. E. Keurentjesautospuiter
Potgieterplein 1 - 17
1A. den Burgermelkhandelaar, winkelier
3Th. W. A. Petersfabrieksarbeider
5D. H. Hendriksgrondwerker
7A. W. de Haardgrondwerker
 G. Hurkensfabrieksarbeider
9A. M. Küppersschilder
11J. A. Ulrich wed. A. W. Coolen 
13T. J. Galeslootbuffetjuffrouw
15Th. Leenders wed. W. C. Kersten 
17P. A. Hamettransportarbeider
Jacob Catsstraat 1 - 13
1H. Sengersmolenaar
3H. van Meteren 
 M. M. van Meterenstenotypiste
5A. B. van Wolfen wed. C. van Gammeren 
7J. H. Westerdijknachtwaker
9J. H. Wiesell 
 C. Wiesell wed. K. v.d. Woude 
11C. P. J. van Eldikchauffeur - besteller
 W. B. Lamers 
13A. Mackrijkswerkman
De Genestetlaan 25 - 37
25H. v.d. Wollenbergfabrieksarbeider
27J. C. de Bruijngrondwerker
29G. H. Breijerglazenwasser
31G. H. Kleisterleefabrieksarbeider
33J. J. van Kesteren 
 J. A. M. van Kesterenschilder PW & V
35J. A. de Heuvel 
37Th. J. Joostenfabrieksarbeider
Complex Willemsweg I ring 4 ( 57 woningen ) :
Ten Katestraat - Da Costastraat - Jacob Catsstraat - Potgieterplein - Helmersstraat

Ten Katestraat 34 - 72
34F. M. van Kesterenhoutbereider
36A. F. M. Jansenmagazijnbediende
 H. M. G. Gaertnerglasblazer
38J. A. de Kieftebehanger stoffeerder
40Th. H. Lieskampgrondwerker
42P. Willemschauffeur
44C. van Esseveldrijwielbewaker
46H. v.d. Weerdenmetselaar
48J. H. van Ingenfabrieksarbeider
50G. Kerstengrondwerker
52J. H. Matersbetonwerker
54Th. Bartenmonteur, bankwerker
56W. Kooijmanwinkelbediende
58J. M. Neijenhuijzen 
 e.g. G. v.d. Horst bijgenaamd Linders 
60L. van Marwijkfabrieksarbeider
62G. Calstransportarbeider
64J. R. Nicolaesarbeider GP & B
 C. van Heumen 
66H. A. de Kieftemach. vormer
68P. J. Mostertfabrieksarbeider
70J. J. H. Raadschilderschauffeur
72A. B. J. van der Eemchauffeur
Da Costastraat 14 - 30
14I. J. van den Heuvelbehanger
16A. W. Voshoofdmonteur PGEM
18W. H. Jansenmilitair
20T. G. Kempenfabrieksarbeider
22A. J. van Beek wed. J. K. van Hemert 
 P. A. Willemsmachinist
24J. P. Sluijtmanmetselaar
26W. F. Wooninckelektricien
28G. H. Willemse 
30J. C. Vos 
 P. G. J. Neuféglisekoopman 2e hands goederen
Jacob Catsstraat 15 - 47
15G. J. van Rosmalenmetselaar
17G. Artsfabrieksarbeider
19W. F. Vosbuffetchef
21C. A. van Eldikmeubelmaker
23J. Grevengrondwerker
25C. D. van Arnhemvoorman grondwerker
27Th. H. Rossen 
 W. v.d. Scheurfabrieksarbeider
29J. W. Geerlingskuiper
31Th. H. Sandersglasblazer
33A. F. Reeuwijktransportarbeider
35F. v.d. Voorenchauffeur
37A. H. Mullerrijkswerkman
39G. J. Ottenfabrieksarbeider
41W. Haagmanlos arbeider
43J. Brugmanstukadoor
45H. J. van Schaik 
 H. Peters wed. A. Groenewald 
47G. van Gisterensteenhouwer
Potgieterplein 19 - 31
19H. Roelofsmagrondwerker
21J. W. Helsen wed. J. Blijdesteijn 
23B. Vos 
25H. Schookfabrieksarbeider
27J. van Meteren e.g. G. M. Jansen 
29H. A. Hendrikspomper
31H. A. Sandersafdelingschef
Helmersstraat 13 - 21
13P. Hommersomschilder
 F. T. Hommersomstuurman
15C. Eckhart wed. P. Kosman 
17A. Th. de Champs 
19P. J. Wijnengrondwerker
 M. J. Wijnenonderbaas
21J. A. Biessels 
Complex Willemsweg II ring 1 ( 33 woningen ) :
De Genestetlaan - Jacob Catsstraat - Potgieterplein - Helmersstraat - Pater van Meursstraat

De Genestetlaan 39 - 61
39W. H. Lagardebetonarbeider
41G. P. Baulandradiotechnicus
43E. J. Polschoenmaker
45Chr. J. Hendrikshavenarbeider
 W. Hendriksloodgieter
47M. A. v.d. Logtfabrieksarbeider
49H. J. Cillesenfabrieksarbeider
51N. J. Lomanbankwerker
53W. G. v.d. Polchauffeur
55J. M. Duitsfabrieksarbeider
57K. J. Westerdijkbankwerker
59F. J. Kokke 
 H. W. v.d. Wijst 
61D. J. Flemminksmusicus
Jacob Catsstraat 2 - 8
2A. W. van Baardewijkschilder
4M. J. Penninxfabrieksarbeider
6C. van Heinthem 
8M. J. Coenen e.g. A. Mensink 
 C. Th. H. Adolfs C. Th. H. Alofs 
Potgieterplein 2 - 18
2E. van Munsterhandelsreiziger
 A. Stoltzloodgieter
4H. Spierenburg wed. A. A. de Reus 
 J. Th. Gravenmarktkoopman
6A. J. Knippingexpeditieknecht
8A. H. Hellegersmachinebankwerker
 W. J. de Kortie 
10G. van Xanten 
12H. G. Boekmanlos arbeider
14G. I. van Duinenfabrieksarbeider
16H. de Kluis wed. H. Kloosterman 
18W. Schoesterwerkster
Helmersstraat 24 - 30
24J. L. H. Klijselijcorveeër
26G. H. de Bruijnwegwerker NS
 A. Teunissen 
28B. J. Lochtenbergtransportarbeider
30G. Kregtingopperman
Pater van Meursstraat 1 - 7
1J. v.d. Heuvelfabrieksarbeider
3Th. Peetersreiniger CVD
5J. A. Eggenhuizentransportarbeider
7E. J. Timmeropperman


De Zuid-Ooster garage aan de De Genestetlaan in 1954

Complex Willemsweg II ring 2 ( 61 woningen ) :
Pater van Meursstraat - Helmersstraat - Potgieterplein - Jacob Catsstraat - Da Costastraat - Dr. Schaepmanstraat

Pater van Meursstraat 9 - 43
9M. W. van Schaikchauffeur
 A. K. van Schaikmonteur
11D. van Eldikmonteur
13E. Petersautomatensteller
 W. Kaplasser
15T. G. van Alderesmid, bankwerker
17E. Schaapisoleerder
19R. Gravensmid, bankwerker
21G. M. van Schaikmatrijsmaker
23H. J. F. ter Horstslager
 J. M. Janssen wed. W. ter Horst 
25J. J. Ottenbierbottelaar
27W. J. A. van Wissingtimmerman
29P. H. Petersvoorman materialen PW & V
31L. G. Fonteinsteeng. spanner
33J. Hermsengrondwerker
35H. W. J. van Brakelwikkelaar
37G. Steens wed. J. G. van Megen 
39C. Lelieveldtfabrieksarbeider
41C. A. Paansmonteur, bankwerker
43J. E. Eichelsheimmagazijnbediende
Helmersstraat 23 - 29
23A. Th. Jacobslos arbeider
25A. Rossenfabrieksarbeider
27M. A. Rossenfabrieksarbeider
 J. M. G. Rossenmontagewerker
 A. F. Mijlingschipper
29J. W. Theunissengrondwerker
Potgieterplein 20 - 32
20J. Willemselektricien
22E. H. Prudonwerkster
24A. F. V. H. Henkus 
26J. Hermens 
28F. A. H. Houthuijs 
30L. Sewaltvishandelaar
 Th. W. Neijenhuizentypograaf
32D. G. N. de Waalfabrieksarbeider
Jacob Catsstraat 10 - 42
10P. M. Stoltzmach. sleepbedrijf
12H. W. Angenentopperman
14P. F. Peterstuinman GP & B
16J. N. Wouterslasser
18W. Th. Van Kessel 
20A. Roeleven 
 B. Roelevenhuisknecht
22J. W. van Dorenmagazijnbediende
24A. Burgerskruidenier
26W. Fleurenfabrieksarbeider
28C. R. M. Meijer 
30F. de Haasfabrieksarbeider
32J. M. Grootaarts wed. W. J. Jansen 
 A. W. Grootaarts wed. J. de Ridder 
34J. L. Louvetmarktkoopman groente en fruit
36M. C. Seetsen 
 P. M. Th. Heijkenschemisch wasser
38H. Detigerlasser
40J. A. de Leeuwbroodbezorger
42M. H. de Leeuwbakker
 M. H. de Leeuwchauffeur
Da Costastraat 32 - 46
32G. Ritmeijermetselaar
 T. H. Prudonpoelier
34G. van Liessumzeepzieder
36J. J. Regteropzichter fabriek
38P. A. Leendersbehanger
 L. M. A. C. Leenders wed. Willems 
40L. G. Burgerelektricien
42J. G. van Beijnumchauffeur
44J. H. Volmeijerslager
46G. Peters wed. J. P. van Heerde 
 W. van Beekvertegenwoordiger
Dr. Schaepmanstraat 33 - 47
33A. G. van Raaijchauffeur
35W. H. Rubrechttimmerman
 P. G. Aldersfabrieksarbeider
37J. Gergoski wed. B. Hogeweg 
 W. Joostenmeubelmaker
39J. W. Hollemanmagazijnbediende
41A. A. v.d. Kampchef ovenist
43M. F. Willems 
45C. J. J. Teunissenchauffeur
47werkplaats Woningvereniging Nijmegen 
Complex Willemsweg II ring 3 ( 49 woningen ) :
Dr. Schaepmanstraat - Da Costastraat - Willemsweg - Pootstraat

Dr. Schaepmanstraat 49 - 75
49A. P. Jacobsreiziger chemische artikelen
51W. M. v.d. Wielmetaalbewerker
53A. van Venrooijtimmerman PW & V
55G. Peperkampkelner Hotel Erica Berg & Dal
57A. Loorbesteller PTT
59M. G. Peerenboom 
61W. F. de Graaftimmerman
63A. T. Steinsmetselaar WVN
65A. M. Hachenbergtimmerman
67M. Derks 
 Th. W. Beneke wed. H. Keizers 
69J. Keizersfabrieksarbeider
71Chr. J. J. Peetersrijwielspuiter
73M. L. van Plessen - Hohen Entzingenleerbewerker
 B. A. Faberrevolverdraaier
75F. A. Van Laerhovenschoensnijder
 P. F. D. Denissenboekhouder
Da Costastraat 1 - 27
1G. van Beeksmid
3B. Weijmanssmid - bankwerker
5G. W. M. Mulderfabrieksarbeider
7J. Builtjestechn. beambte PTT
9M. H. Spierings wed. J. T. Buursen 
 J. G. Frickelelektricien
11A. K. Teunissen 
 A. J. Lamboowegwerker NS
13L. Schouten 
15F. J. Cremersspoorwegarbeider
 J. M. A. Cremers 
17A. C. Bouwman wed. Kleijnen 
 A. C. Kleijnen e.g. L. K. W. Mollevanger 
19J. J. Frickelbankwerker
21A. M. A. Relouw wed. J. M. van Reen 
23L. M. Thannhausermeesterknecht
25W. Petersconducteur NS
27T. J. Schopmanbloemist
Willemsweg 230 - 248
230H. Wardenierhuurincasseerder WVN
232J. Boschbeambte Raad van Arbeid
 M. C. Boschverkoopster Warenhuis v.d. Borgh
234A. W. Berkenhage wed. T. Derks 
236T. W. Cleijnetransportarbeider
238B. van Zijl 
240W. C. Bronsdijkmach. zetter
 G. H.van Laar 
242W. J. Ewald 
244P. Schleboslakstoker
246F. sluitmantimmerman
248B. J. Albersfabrieksarbeider
Pootstraat 2 - 22
2W. Magdelijns 
 M. Magdelijns 
4J. T. Hocksenarboekbinder
6K. J. van Hoornverwarmingsmonteur
8R. van Ewijkchauffeur
10J. J. Marcusbuffetchef
 J. M. J. van Buggenumkolendrager NS
 J. N. Gremmenmagazijnbediende
12P. A. de Waalchauffeur
14J. H. Hendrikschauffeur
16H. J. Vermeulenmelkhandelaar
18A. H. Berendsfabrieksarbeider
20J. A. Hendriksloodgieter
22H. M. van Lethgrondwerker
Complex Willemsweg III ring 1 ( 50 woningen ) :
Dr. Schaepmanstraat - De Genestetlaan - Pater van Meursstraat

Dr. Schaepmanstraat 1 - 29
1G. van IJzendoornfabrieksarbeider
3H. Ernsten wed. J. Visser 
 T. Ernsten 
5J. A. Pfeilkunstharsperser
7W. G. Wenttechnicus CVD
 H. F. Loeffen 
9J. van de Poolschilder
 A. M. v.d. Dobbelsteenmetselaar
13J. Janssenelektricien
15J. M. Haerkensschilder
17R. Koppersmetaalslijper
19A. J.van Vugtlasser
21J. Haggenburgpolijster
23B. van Heumenpakhuisknecht
 C. Hissink 
25A. Berkenhagenfabrieksarbeider
27A. Th. E. Vink 
 G. vinkopperman
29A. W. Ottenmetaalbewerker
De Genestetlaan 63 - 91
63J. G. van Raaijmagazijnbediende
65W. F. Vernierschauffeur
67J. G. H. Gubbelsbloemist
69A. B. Koolenfabrieksarbeider
71H. Boetierijzervlechter
73J. H. v.d. Braakschoenmaker
75G. H. Leendersstukadoor
77M. v.d. Veldenbovenleersnijder
79H. Korderijnk 
81W. Legersteeopperman
 E. M. Legerstee e.g. J. J. Kiers 
83E. M. Bons wed. H. J. van Megen 
85J. M. Kettering 
 P. J. A. van Maassenmonteur
87C. J. W. Heerentimmerman
89P. J. Bouwmankoopman
91D. C. Leerentveldpastamaker
Pater van Meursstraat 2 - 40
2R. J. B. Gorterbakker
4N. E. H. Hillebrandwerkster
 W. H. A. Gravenkelner
6M. Stoltz wed. R. Steer 
8H. A. Cobussenmetselaar
10A. A. Langenbesteller PTT
12H. A. Fleurij 
14G. J. Looisfabrieksarbeider
16W. Peterslos arbeider
18J. W. Steurcentrifugist
 M. C. Steur 
 A. Steurpakhuisknecht
20M. G. Raijmannchauffeur
22J. M. Vermeulen 
24P. A. M. Ruttenglasblazer
 C. G. Mosfabrieksarbeider
26P. A. M. Ruttenfabrieksarbeider
28H. Swartjes 
 P. M. Klompfabrieksarbeider
30F. P. V. Huijbers wed. J. A. Janssen 
 M. C. Janssen e.g. J. H. D. Smit 
32J. M. de Bruijn 
34A. A. Verhaaffelectricien
36C. van Megengrondwerker
38W. A. Roosfabrieksarbeider
 H. Willemsspoorlegger NS
40H. J. Festfabrieksarbeider
Complex Willemsweg III ring 2 ( 79 woningen ) :
Dr. Schaepmanstraat - Bilderdijkstraat - Groenestraat

Dr. Schaepmanstraat 2 - 38
2J. J. Lieskampwerkman PTT
4A. C. Petersbankwerker
6Th. v.d. Bergkoopman groenten
8H. A. Janssenloodgieter
 E. J. Aalders wed. J. M. Sluijtman 
10Th. J. v.d. Wollenbergmetaalbewerker
 W. C. M. Bakkerchauffeur
12A. S. Janssen wed. K. Mast 
14  
16Th. J. Sluijtmanmetselaar
 A. J. Zwitselaarchauffeur
18H. M. Rijcken 
20H. Jansen 
22C. P. H. van Kesterenspoorlegger NS, chauffeur WVN
24D. H. Tomas 
26P. Leenders 
28H.E. Bosch 
30Th. G. Donaasfalteur
32W. H. Jacobsslager, winkelier
36M. F. v.d. Valkzanger
38H. P. L. Fransenschilder WVN
Bilderdijkstraat 2 - 110
2J. H. Wolbeermonteur
4P. J. ten Westenendgrondwerker ONB
6H. van Udenvishandelaar
 P. A. J. van der Zandenbottelier Kon. Marine
8Th. A. Groothuizen 
 C. J. B. van Haaren 
10E. J. G. van Well 
 Th. Janssenmetselaar
12P. A. Kusterlos arbeider
14G. C. Boumantechn. empl.
16J. H. Bosmans 
18J. L. Daamenradio en radarmonteur
20M. E. Vistuinman
22M. L. F. Hamer 
24J. C. Spankinderwagenbekleder
26F. G. J. Leendersfabrieksarbeider
28A. A. Elbers 
30A. Vogels 
32S. Blomstukadoor
34J. v.d. Zandenmachinist NS
 M. Willemsenpoetser
36G. H. Plönestimmerman
38P. Ravensbergerschilder
40J. v.d. Heijdenfabrieksarbeider
42H. Reijnenschoenmaker
44C. W. Hubregtsecolporteur
 R. de Jongexporteur
46A. B. Koolen 
48H. van Maltenfabrieksarbeider
50J. Burgers 
52L. v.d. Heuvel 
54R. J. P. van Ingen wed.Stift 
56H. W. Klaassenlos arbeider
58J. Wellenhoutbewerker
 J. C. A. Wellenbankwerker
60B. van Eijden 
62W. G. van de Poellos arbeider
64G. van der Hop 
66H. W. Janseuitvoerder
68A. van Baalbankwerker
70G. W. F. Elsingopperman
72C. J. van Amerongenchauffeur
 H. C. Velsink wed. F. de Wit 
74J. J. Vischerreiniger
76C. Spronk wed. J. C. Hommersom 
78H. M. Lamersmontagewerker
80Th. A. Papenhovenarbeider NS
82A. Hoenderop wed. L. J. Ubeda 
 J. H. Jacobsmagazijnbediende
84G. Ewaldfabrieksarbeider
86G. J. Jansenbakker
88M. Hoekschilder bij Gebr. van Heerde
90M. P. Kuijperstimmerman
92G. Bartelsmontagewerker
 J. Teunissenfabrieksarbeider
94H. M. Mulderschoenmaker
96J. H. Hutinglos arbeider
98M. F. de Groot 
100H. W. M. van Keekenschilder
102P. Hermsenchauffeur
104Th. B. Rikkentimmerman
106W. A. Klompfabrieksarbeider
108G. van Haftenwegwerker NS
110H. F. Vergeer 
Groenestraat 284 - 292
284H. Janssenplaatwerker - lasser
 C. G. Hubbers 
286F. Hollmetselaar WVN
 A. S. M. de Haan 
288W. C. Wijgersschoenmaker
290M. L. J. Constant wed. I. Cohen 
 M. A. T. van Loondiëtiste
 A. Cohenfabrieksarbeider
 M. M. C. Cohen e.g. A. H. L. Wellensnaaister
292C. R. Verheijensuikerwerker
Complex Willemsweg III ring 3 ( 42 woningen ) :
Dr. Schaepmanstraat - Feithstraat - Bilderdijkstraat

Dr. Schaepmanstraat 40 - 76
40J. H. Olde Hengelmagazijnknecht
42P. J. Scheffersstukadoor
44H. Delmeefabrieksarbeider, snijder
46J. A. L. van Saswalman PGEM
48I. J. B. van den Heuvelwoninginrichter
50W. E. Gillicharbeider schoenfabriek
52H. Rossengrof bankwerker
54R. Timmerbouwvakarbeider
 D. G. Timmerrevolverdraaier
56G. T. A. Handstedebrievenbesteller PTT
58J. G. C. D. Roelofs wed. J. G.Linssen 
60L. C. M. Verbuntkassière
 J. L. van Wasbeek 
60G. K. Claassensmatroos kustvaart
62R. van ’t Oever 
64J. H. H. E. Driessenarbeider gloeilampenfabriek
 G. F. Janssen 
66H. J. Koppersslager
 A. C. Jansen 
68C. Knijfbesteller PTT
70G. H. Danielsmachinebankwerker
72J. J. v.d. Hamloodgieter
74W. J. Woutersloodgieter, grondwerker
76S. Buddingchauffeur, monteur
 Th. J. Lamerslos arbeider
Feithstraat 2 - 10
2M.J. Jacobsopperman
4H. J. Hoogstratenschilder WVN
 J. A. Lamersfabrieksarbeider
6G. Bronkchauffeur, monteur
8H. C. W. van Keekentimmerman WVN
10H. T. J. v.d. Logt 
 M. C. V.d. Logtwerkster
Bilderdijkstraat 1 - 35
1A. G. M. Storkfabrieksarbeider
3M. v.d. Pol wed. Varik 
5H. S. v.d. Bergchef ijscofabriek
 Th. M. v.d. Bergijsverkoopster
7J. van Zantenlos arbeider
9A. H. Vermeerelektrisch lasser
11A. Tomas 
13Ch. Zwagemakerswasmeester
 M. van Udenbankwerker
 A. van Grinsven wed. A. T. Roelofs 
15J. Janssen - Groesbeekloodgieter
17C. J. H. A. Timmerconstructiearbeider
19P. Remersfabrieksarbeider Honig
21A. L. Heijdenmachinist PGEM
23F. van Laanencolporteur dagbladen
25A. Th. van Reen wed. W. H. Detmers 
27H. E. van Kleefchauffeur
29F. H. Furer 
31G. Th. Van Rossumrailwachter controleur NS
33J. Gabriellos arbeider
25W. Ottenmetselaar
Complex Willemsweg III ring 4 ( 37 woningen ) :
Bilderdijkstraat - Feithstraat - Dr. Schaepmanstraat - Groenestraat

Bilderdijkstraat 37 - 53
37G. A. Mientjesfabrieksarbeider
39C. J. de Vos 
41J. T. H. Koolenmetaaldraaier
43H. J. Ubbinkrayonchef HEMA
45J. van Uitertfabrieksarbeider
47G. van Loenencontroleur
49  
51J. W. A. Jacobsvoorman rangeerder NS
53A. Bouwmanfabrieksarbeider
Feithstraat 1 - 7
1J. K. van Hemertfabrieksarbeider
3A. Alberstaxichauffeur
5A. H. S. Haselhorstfabrieksarbeider
7J. Joostenchauffeur
 W. Boersmaijzervlechter
Dr. Schaepmanstraat 78 - 100
78C. Boersmaplaatwerker
80W. G. Hermsen wed. D. Alberda 
 H. A. Alberdaschilder
82J. H. Hollestelletuinier
84J. W. Gademantuinman GP & B
86G. W. Anneveldtmilitair
 W. E. J. Anneveldtmachinist NS
88A. A. Steerschilder
90C. M. Ruterinkmagazijnmeester
92H. J. Werts wed. B. Bosch 
 J. S. Daanen 
94F. J. Hendriksopperman
96G. Blankensteijnwagenmeester NS
98J. H. Verheesmagazijnchef fa. Bongers
100A. M. T. Hendriks wed. J. Derksen 
Groenestraat 260 - 282
260C. H. Oosterlaakopzichter WVN
262J. C. van Kesterenfotolaborant
264L. L. van Beekmachinist NS
266C. J. M. Janssenchauffeur
 F. Kaak wed. E. G. Hollants 
268H. J. Fisscherbeambte NS
270J. A. van der Heijdenschoenmaker
272F. van der Veen wed. H. Velema 
 J. M. Schoutenwinkelchef
274J. H. H. L. Dummer 
 M. F.M. F. Hollands 
276G. A. van de Weteringschilder
278M. van Heeschschoenmaker
 M. C. B. van Heeschschoenmaker, plakster
280A. Lijer 
 J. A. Toeringbankwerker
282B. Jansenschoenmaker


Zicht vanuit de R.K. kerk op de Groenestraat

Complex Willemsweg III ring 5 ( 39 woningen ) :
Dr. Schaepmanstraat - Pootstraat - Willemsweg

Dr. Schaepmanstraat 77 - 105
77F. Janssenkoopman groenten
79G. Antvelinktimmerman
81C. A. F. Janssenstoker
 M. J. A. v.d. Beuken 
83H. Blombesteller PTT
85W. H. de Bruijnsoldeerder
 W. de Boer 
 L. Geurts 
87W. Mallo 
89C. J. Middelweerd 
91J. J. Sjardijnloodgieter
 C. Verkammen wed. J. F. Schoots 
93J. de Bruijn 
95H. Molenaarbankwerker
97J. Th. Jasperstimmerman WVN
99J. F. den Broktimmerman
101G. Eichelsheimverpleeghulp
 D. B. Eichelsheim 
 A. M. Eichelsheimdienstbode
 Th. M. Eichelsheimfabrieksarbeider
 H. F. Eichelsheimarbeider schoenfabriek
 W. H. Eichelsheimfabrieksarbeider
103H. F. Luermansfabrieksarbeider
105Th. H. Hendriksloodgieter
Pootstraat 3 - 17
3H. J. Jacobsfabrieksarbeider
5M. Arsfabrieksarbeider
7P. A. J. Bertensbankwerker
 D. van Eldik e.g. D. Vink 
9J. F. E. Houthuijsfabrieksarbeider
11G. J. Lax wed. H. Split 
13P. C. Seurenschilder WVN
15J. Derksenlos arbeider
17A. Spiessteigermaker
Willemsweg 250 - 278
250H. M. Evers wed. E. Budel 
 G. A. B. ten Bargekantoorbediende
250aH. Beekman 
252O. W. Martens 
 G. Soetekouw 
254T. C. de Beerboekhouder
256W. Janssenelektricien
258J. H. H. T. de Bruijnboekhouder
260J. G. ten Dolle wed. H. A. Bartelink 
262A. Cuppesfabrieksarbeider
264A. Schelleman 
 D. H. van Schaiktimmerman WVN
266W. J. Schlötermonteur ONB
268J. A. van de Vall 
 L. G. Ariaansslager
270F. Pas 
272C. W. Streefland 
274C. Janssen wed. H. Klooster 
 A. G. Janssen 
276A. Kwakkernaat A. Kwakernaatgroentehandelaar
278C. C. A. Bisschopsmonteur
Complex Willemsweg IV ring 1 ( 52 woningen ) :
Jan Luykenstraat - Willemsweg

Jan Luykenstraat 2 - 54 B
2W. F. Langen wed. J. W. Plamont 
2BW. Janssen wed. M. A. van Koppen 
4H. Mallo 
4BP. M. v.d. Venmachinebankwerker
 J. Leewesfabrieksarbeider
6G. Kerstjes wed. E. J. Mulders 
6BR. A. van Thielloodcorrector
8A. A. Stoffelsbandmonteur
8BM. de Langchauffeur, monteur
10A. Artsmetselaar
10BT. Walravenfabrieksarbeider
12A. Elemansautogeen brander
12BJ. H. Schuilingfabrieksarbeider
14M. G. J. van Schijndelchauffeur
14BA. A. J. van Schijndelspinner
16B. G. J. Danielsvertegenwoordiger
16BM. van Huizen 
18J. Huberttimmerman
18BP. A. J. Seegertwijner
20H. Hoogenboom wed. P. H. Hendriks 
20BG. A. Vernierskelner
22G. J. van der Venarbeider kolenhandel
22BL. J. M. Cobussentijdschrijver
24W. F. van den Heuvelschoenmaker
 T. van den Heuvelmagazijnbediende
26F. van de Gerkelner
28P. Derksmagazijnchef
30J. A. M. de Peesmid
32J. Polmankolenlosser
34P. J. H. Smitsstukadoor
34BG. Onasse 
 M. C. Onasse 
36M. J. Moors wed. H. v.d. Vooren 
36BJ. P. Orth wed. J. H. Rits 
 A. Rits e.g. A. H. Gerrits 
38C. B. Peerenboom e.g. D. v.d. Wielen 
38BW. J. Sandersslager
40  
40BW. J. v.d. Berg wed. J. van Eldert 
42M. G. J. Stegers e.g.J. F. Rutten 
42BJ. A. Goudtopperman
44W. de Bruijnmetaalslijper
44BG. H. Felenloodgieter
46B. Everkesovenbouwer
46BD. Nasdakdekker
48M. F. Peperzak wed. J. M. Tax 
48BJ. B. H. Stevenscorveeër
50  
50BG. H. Felen e.g. J. Nieuwzwaagloodgieter
52L. L. v.d. Bergsigarenmaker
52BJ. J. Falizeloodgieter
54A. J. P. Backhaus 
54BJ. Hakstegeisoleerder
Willemsweg 83 - 87
83E. H. A. van Steen 
 J. W. Linderschef galvaniseur
 J. F. Jansen mv 
 J. Vonkelektricien
85G. Wijnands 
 G. Wijnands 
87J. W. Reuverskapper
Complex Willemsweg IV ring 2 ( 44 woningen ) :
Willemsweg - Jan Luykenstraat - Maerlantstraat - Anna Bijnsstraat

Willemsweg 89 - 125
89G. Losekootvishandelaar
 C. W. Kok. Wed. H. C. Christ 
91A. van Blijderveenwaarnemend directeur Rijkswerk
93  
95L. J. de Langkelner
97F. Reutershuisschilder
99J. C. Vos 
101J. P. Melssen 
103H. Meinemarubber - en parketvloerlegger
 W. F. M. Meinematypiste
105A. van Huizenmontagewerker
107W. Bemer 
109J. J. Dekker 
111D. H. T. Tomasmonteur
113B. Resinkschilder en glaszetter WVN
115Th. A. Kasperschef fabriek
117W. A. Janssenmetaaldraaier
119W. van Schendel 
121J. F. Clavantparaplumaker
 T. G. W. Clavant 
123L. H. A. Bloemersfabrieksarbeider
 E. J. M. Derksen wed. A. Bloemers 
125M. J. J. Hooijman wed. D. M. Wolf 
 H. A. van Ekerenuitkruier
 F. E. G. Verhagenelectricien
Jan Luykenstraat 1 - 15
1G. Van Eldikbankwerker
3M. L. Nuijten 
 J. den Hetenkorporaal Kon. Luchtmacht
 H. J. Kok 
5H. J. Hendrikszadelmaker
7G. J. H. A. Sutmanschilder WVN
9M. J. Welling wed. A. van Lierop 
 A. A. Jacobsterrazzowerker
11W. Osnabruggekoopman
13Th. W. van den Hoogenmarktkoopman
15W. J. Neuijfabrieksarbeider
 G. Jansen wed. A. A. Wils 
Maerlantstraat 2 - 28
2J. J. Peperzakmachinebankwerker
4B. Verhoevenchauffeur CVD
6J. Jansssen wed. J. G. Hermsen 
 M. P. N. Meijerfabrieksarbeider
8A. H. Ruttenschoenmaker
10N. v.d. Berggrondwerker
12G. Verhoeven 
14W. E. Bregonjebeambte
 T. A. v. Giersbergenmagazijnchef
16S. v.d. Veen 
 C. v.d. Veenmatroos
18C. W. Derksenovenist
20G. W. Terburggrondwerker
22G. van Munstermelkbezorger
 E. de Grootkantoorbediende
24J. L. Tijnagelhoutbewerker
26A. Daniëlsmachinebankwerker
28J. W. Wandersbankwerker
Anna Bijnsstraat 2 - 6
2W. Heisenbesteller PTT
4J. E. v.d. Werkenopperman
 W. v.d. Werken eg G. J. Dankbaar 
6R. G. Mildergrondwerker
Complex Willemsweg IV ring 3 ( 48 woningen ) :
Willemsweg - Anna Bijnsstraat - Maerlantstraat - Tesselschadestraat

Willemsweg 127 - 167
127J. Nasfabrieksarbeider
129W. J. v.d. Weerdengrondwerker
131A. P. J. v. Deelenmachinist PGEM
133J. Th. Spruijtenburgmachinist
135H. R. A. Hellegersopperman
137G. van Bredavoeger
139A. Eksteenbrandwacht 1e klasse
141P. G. Brinkhoffschilder
 P. F. C. Rieken 
143J. Festmagazijnbediende
145E. J. M. Beck wed. W. Clavant 
 P. J. A. Domensinobesteller PTT
147A. P. Koetswinkelier
149A. C. Coenenrund - en varkensslagerij
151T. W. Christ wed. M.H. Brouwer 
153A. W.de winter 
155P. C. Ritzermonteur
157C. C. Doorsmagazijnmeester
 Ch. Ouwensrijkswerkman
159H. J. Pothoffröbelonderwijzeres
161H. G. Ariaansarbeider NS
163H. J. M. Wolff wed. J. A. Derksen 
165J. v.d. Berg wed. J. J. Schroot 
167J. Th. Thijssenschilder WVN
Anna Bijnsstraat 1 - 5
1J. Willemssloper
 J. T. G. Peperzakschilder
3J. T. Oosterhofmetaalbewerker
5E. W. Zandsergeant instr. Kon. Luchtmacht
Maerlantstraat 30 - 66
30P. E v.d. Laarkoopman
32W. Mulderfabrieksarbeider
34G. Pannekoek eg E. J. Willemsen 
 J. A van Rosmalen 
36A. van Elkstukadoor
38H. W. Bisschops 
40G. A. Daanenelektrisch lasser
42H. A. F. van Benthemchauffeur
44W. A. Bisschopsfabrieksarbeider
 J. C. van Honk wed. W. J. H. Bisschops 
 J. H. Bisschops 
46A. Frederiksbankwerker
48J. T. Krijgsmanrangeerder NS
 J. T. Krijgsmanmusicus
50P. B. Hartendorf 
52Th. J. Peeters 
54Th. L. Hametschilder
56A. L. Soetekouwfabrieksarbeider
58H. G. Wiskampbroodbezorger
60A. M. H. v.d. Sandeblokwerker NS
62G. Mulders 
64G. C. van Schaik wed. J. v. Lutteveld 
66J. Frauenfeldercorveeër
66Amelkwinkel 
Tesselschadestraat 2 - 10
2H. G. Driessenzandstraler
4G. M. Eggenhuizenschilder
 A. H. J. Eggenhuizen 
6J. H. Westerdijkhoutbewerker
8H. A. Thijssentimmerman
10D. J. v.d. Sluismetselaar


Misdienaars en welpen op de Willemsweg

Complex Willemsweg IV ring 4 ( 27 woningen ) :
Willemsweg - Tesselschadestraat - Maerlantstraat - Thijmstraat

Willemsweg 169 - 189
169W. Verheijen 
 C. Ruurdaconductrice
171J. L. Hegeraatbakker
173W. T. H. Verwaaijenkantoorbediende GAK
175P. C. Orgers 
 A. Arnoldussen wed. D. v.d. Wal 
177J. P. Thijssenmagazijnmeester
179J. P. A. Ritzerkleermaker
181J. H. Janssen eg J. J. Tunderman 
183C. H. Soerinkwinkelbediende
185B. J. van Ottele wed. A. J. v.d. Schouw 
187P. F. Mijlingkolendrager
189K. v.d. Laarkoopman
Tesselschadestraat 1 - 9
1A. H. Beekenmelkslijter, winkelier
3G. Wandersreiniger CVD
5H. C. Jansen 
7L. de Kok 
9B. J. Geurds wed. A. van As 
 Th. M. te Boekhorst 
Maerlantstraat 68 - 82
68M. Kers 
70P. Th. Felenloodgieter
72W. J. Tomastimmerman
74Th. W. Gravenkelner
76J. Kokvertegenwoordiger
78H. Huisingahuisschilder
80G. Kluitmansbouwvakarbeider
82P. L. Peterschauffeur CVD
Thijmstraat 36 - 40
36H. J. Prudonwinkelchef
 J. M. A. G. Gillissen 
38D. O. Veenendaal wed. W. de Ruiter 
40J. Spee 


De trolleybus van lijn 4 reed vanaf de Goffert door het Willemskwartier naar Mariënboom

Complex Willemsweg IV ring 5 ( 68 woningen ) :
Maerlantstraat - Ruusbroecstraat - Ds. Ter haarstraat - Spiegelstraat

Maerlantstraat 1 - 77
1A. Peeterstegelzetter
3W. Arentsenbakker
5H. van Bolderick 
7A. Th.Lakenbergkunstharsperser
9A. M. Houweling 
11W. J. Boekmanglazenwasser
13M. Peters wed. J. B. Albers 
15J. van Zantenopperman
17G. Th. Arnts 
19A. van Willigenburg wed. A. G. v.d. Berg 
21J. G. van Reedenlos arbeider
23J. Bouwman 
25G. Petersfabrieksarbeider
27B. L. Wolffmagazijnbediende
29J. de Grootfabrieksarbeider
31J. Petersmetselaar WVN
33A. v.d. Heuvelfabrieksarbeider
 F. C. v.d. Heuvel eg A. Th. Koolen 
35J. W. Peterschauffeur
37A. H. Nillisentimmerman
39J. C. F. Hendricks J. C. F. Henrickshuisschilder
41A. van Herreveldmagazijnbediende
43A. H. v.d. Wollenberg 
45W. Schaapmonteur
47H. Mallomatrassenmaker
49M. J. van Ekerenarbeider steenfabriek
51G. Roelevenexpeditiemeester
53B. Scheperkamp wed. M. Burgers 
55D. J. Harteminkfabrieksarbeider
57P. L. A. Danielsgrondwerker
67F. Massalasser
69S. G. Janssenmonteur
71J. Evertseletterzetter
73F. van Zeben 
75P. W. Th. Vergeertimmerman
77F. F. J. van Eijkwinkelier
Ruusbroecstraat 26 - 38
26J. C. v.d. Markinstrumentenmaker
28A. C. Janssenmonteur 1 e Klasse ONB
30M. H. Schuurman eg Th. H. Theloesen 
 J. I. Wijlemans 
32J. N. v.d. Bergfabrieksarbeider
34H. T. Bartelsfabrieksarbeider
 H. J. M. Bartels eg L. Limonard 
36A. C. Steersoldeerder
38H. Hendriksbehanger
Ds. Ter Haarstraat 2 - 42
2G. Willemsvoorman ONB
 G. J. Willemschauffeur
4A. v.d. Lindenlasser
6A. J. J. de Ruijterhoofdconducteur NS
 J. H. de Ruijterhorlogemaker
8J. H. W. Meulemankok
10A. A. v.d. Geingrondwerker
 H. W. v.d. Gein eg J. W. B. Hommersom 
12T. de Winterzeepmaker
14J. F. de Bruijnfabrieksarbeider
16J. Grefkensspiraliseerder
18A. Verniers 
20M. Kalinowski 
22H. B. Visserschilder
24B. E. Wesselsschilder
 W. J. Hopman 
26G. T. Drinkwateropperman
28W. M. Janssenmetselaar
30P. W. H. Janssentimmerman
32W. J. van Rekumfabrieksarbeider
34A. C. de Kloetfabrieksarbeider
36J. Willemse wed. G. van Waveren 
38G. J. A. van Poortvlietmonteur
40A. F. Langeveldmetselaar
42J. van Busselfabrieksarbeider
Spieghelstraat 44 - 52
44J. F. Buterskelner
46H. J. G. Friebelstoker
48A. H. Hermsenchauffeur PTT
50  
52  
Complex Willemsweg IV ring 6 ( 75 woningen ) :
Maerlantstraat - Spieghelstraat - Hofdijkstraat - Thijmstraat

Maerlantstraat 79 - 127
79C. W. Masthuisschilder
81J. W. van Haftenmonteur
83L. M. Geenebanketbakker
85H. Heisenzuivelarbeider
87A. Dangmetselaar
89G. H. L. P. Vergeer wed. J. Wurtz 
89BJ. Bouwmanbankwerker
91J. Th. Claassenslos arbeider
91BA. Wertsmusicus
93C. Vermeulen 
93BJ. H. M. Koningsmonteur
95M. Creemers 
95BR. Jansenchauffeur
97M. B. van Zanten wed. P. Span 
97BJ. B. van Gentfabrieksarbeider
99G. W. Lamers eg A. v.d. Water 
99BJ. J. van Zwolbroodbezorger
 J. G. Dekkers eg J. van Rossum 
101J. M. Pennock wed. T. J. J. B. Gorter 
101BH. A. van Schaikfabrieksarbeider
103G. Janssen 
103BG. J. Clausmolenbaas
105J. Hoekstrazandzaaier
105BA. H. B. Cuijpersfabrieksarbeider
107A. v.d. Rijtpijpfitter
107BG. v.d. Bergfabrieksarbeider
109J. H. A. Soetekouwlos arbeider
109BG. F. van Heeschfabrieksarbeider
111J. L. v.d. Bergmetselaar
111BE. B. v.d. Bergkoopman groenten
113J. H. Rotganslasser
115E. H. Jansen eg D. J. Ratelbandreiniger CVD
117R. Losekootspinner
119W. F. Geurtsvertegenwoordiger
121M. Lamerszetkastelein
123M. W. van Ottele 
 J. A. Derkskorporaal Kon. Luchtmacht
 W. Th. Huisingaletterzetter
125H. Gravenschilder
 G. H. Plönesschoenmaker
127A. Koppersvoerman
Spieghelstraat 47 - 53
47J. Aldersmetselaar WVN
 P. H. Alders eg L. J. Huijsman 
49A. Willemsenschoenmaker
51A. Witmanklinker scheepswerf
53W. F. Friebel 
Hofdijkstraat 2 - 40
2A. Kwakkernaat A. Kwakernaat 
4P. J. Heijsen 
 J. H. v.d. Wal 
6E. Veldhuizen 
8G. van Vierssen eg B. Hentzepeter 
 H. van Zachtenlos arbeider
10J. van Poortvliet 
12J. W. Stevens 
12BW. Verhoevenchauffeur
14L. T. van Rooijenvertegenwoordiger
14BP. J. van der Aaschilder
16M. J. Beumler 
16BB. H. van Gentijzervlechter
18M. W. C. van Boekelmetselaar
18BG. van der Rijtfabrieksarbeider
20P. J. Dahrs wed. A. W. Maas 
20BH. G. Schouten wed. J. Groenen 
 J. C. Leendersschilder
22G. van Schaijckfabrieksarbeider
22BA. W. van Lethfabrieksarbeider
24F. H. Leendersgrondwerker
24BC. J. Brouwersopperman
26M. Prijs wed. A. Bosch 
26BA. J. Felenopperman
28W. P. Stegers eg J. J. Brugman 
28BB. de Graaffmarktkoopman
30C. M. Veekens wed. M. J. Aalbers 
30BA. van den Berg eg M. S. Paul 
32A. H. Poortsmetaalbewerker
34J. W. J. Petersexpeditieknecht
36G. J. Kokkegrondwerker
38J. Terburgloodgieter
40J. Lagéwinkelier
Thijmstraat 28 - 34
28L. Fleurenchauffeur
 J. W. Rutten 
30W. J. F. Cornelissenconstructiewerker
32W. H. Ockersopperman
 A. L. Vervuurtfabrieksarbeider
34P. Jansenfabrieksarbeider
Complex Willemsweg IV ring 7 ( 42 woningen ) :
Ds. Ter Haarstraat - Ruusbroecstraat - Spieghelstraat

Ds. Ter Haarstraat 1 - 35
1J. F. A. Furer wed. C. Ravestein 
 A. M. Ravesteinfabrieksarbeider
3G. A. W. Willemsenbankwerker
5P. E. van Muilekom 
7W. Reijnenplaatwerker
9H. Hendrikschauffeur
11J. A. Wolffhuisschilder
13T. H. Bastiaans 
15J. Dang 
17J. C. Gommers 
 P. van Ossmagazijnbediende
19G. A. de Vinkbrander
21W. A. Leendersautohandelaar
23J. W. Giblich Gillich 
25L. van Hoornmonteur, bankwerker
27L. Schmidt 
29F. Deuzemanschoenmaker
31M. Abels 
 H. Abels wed. H. Bax 
33A. W. Maasschilder
35P. L. van der Veldelos arbeider
Ruusbroecstraat 40 - 72
40B. J. v.d. Rijtlos arbeider
42L. H.Speijersbakker
44J. H. Wijlemangrondwerker
 E. H. van Kleef 
46L. Th. Repkeswinkelier
48Th. Peters 
50A. Krouwel 
 D. Krouwel 
52H. W. Petersfabrieksarbeider
54J. Linssenchauffeur
56H. Ramon 
 H. Harmsen v.d. Vlietlos arbeider
58G. Th. Weitz wed. H. J. van Haaren 
60G. Lakenbergperser
62Th. H. van Rooij 
64M. den Burgerdrukker
66L. E. Raijmanntransportarbeider
 W. Knoopoverleersnijder
68W. van Es wed. M. Leerentveld 
70G. Peterstimmerman
72S. Ekersvertinner
Spieghelstraat 22 - 34
22W. Th. Van Lethhulpmonteur
24W. van Rijswijkpolijster
26H. J. Artsmelkslijter
28J. N. van Doorn 
 H. Martens eg G. J. van Ingen 
30N. Stoltzmagazijnbediende
32H. A. Schuurmankartonbewerker
34N. J. van Kranenburgtransportarbeider
Complex Willemsweg IV ring 8 ( 71 woningen ) :
Hofdijkstraat - Spieghelstraat - Brederostraat - Thijmstraat

Hofdijkstraat 1 - 39
1F. J. Spruijtenburgmachinist baggermolen
 F. J. Spruijtenburglasser
3W. L. Linkcorveeër
5P. J. Princenopperman
 T. W. Van Lethmagazijnknecht
7H. A. M. Koen wed. J. Cillessen 
9A. Aldersfabrieksarbeider
11G. Worbsfabrieksarbeider
11BJ. Mattheijerasfalteur
13H. J. Hulsthorst 
13BL. H. G. van Lethglas in loodzetter
15H. J. Roordinglos arbeider
15BH. van Dijkchemisch reiniger
17A. Langengrondwerker
17BG. W. F. Hondijkopperman
19H. G. van Eckopperman
19BE. Donkersassistent werkverdeler
21W. van Deenengrondwerker
21BP. J. Kruissenbankwerker
23A. Derksenlos arbeider
23BB. H. Nillessenglazenwasser
25H. J. van Raaij 
25BB. van Wageningenbankwerker
27A. Jansen 
27BJ. B. Michelsglasblazer
29W. B. van Lierde wed. S. Sip 
 C. A. Sipkoopman groente en fruit
29BF. Quester eg H. H. Polmans 
31G. Rossenmachinist PGEM
33J. van Eldikstoker NS
35H. J. Mastmachinist NS
37A. Maas wed. F. Rambach 
39J. C. Joostentimmerman
 J. H. Hermsen wed. J. B. Joosten 
Spieghelstraat 21 - 45
21J. Enkhofhoofdconducteur NS
23L. A. Hendriksonderwijzer
25A. J. Jacobssigarenmaker
27H. Wolffreiniger CVD
29A. C. de Haan wed. A. H. van Bergen 
31Th. B. Petersborstelmaker
33M. J. v.d. Wollenberg wed. G. T. Coenen 
 H. A. Bouwman 
35H. W. van Extel wed. W. de bruin 
 A. J. Petersbankwerker
 J. A. de Bruinfabrieksarbeider
37W. A. J. van ’t Hullenaargroentekoopman
39winkel 
41M. Vanetiefabrieksarbeider
 P. P. Vanetie eg M. P. Alders 
43A. Willemsenfabrieksarbeider
45G. Gillisse 
 M. Chr. Gillisse eg G. W. J. Fuchten 
Brederostraat 2 - 50
2Th. L. van Wissingfabrieksarbeider
4H. J. Barschmachinebankwerker
6W. H. Weesenaarschilder
8W. J. Bartenchauffeur
10W. H. Leendersschilder WVN
12J. H. Schopmanbetonwerker
14Th. Liebersgrondwerker
16J. L. Sewalthulplaborant PGEM
18E. Schikssigarenmaker
20W. A. van den Bergdagbladbezorger
22F. A. F. Becksmetaalbewerker
24W. Siphotelbediende
26W. Kersten wed. G. J. Peters 
28G. A. Poppinggrondwerker
30F. J. van Grunsvenchauffeur
32A. Peetersfabrieksarbeider
34J. D. Spaankraandrijver
36W. J. van Haarenkelner
38H. J. Lamersgrondwerker
40W. M. B. Gijsbersconducteur NS
42J. Brandselektricien
44P. J. Gerritsvertegenwoordiger
46K. H. Weidemanbakker
48G. Kampschreurschoenstikker
50A. W. van Sleeuwenbankwerker
Thijmstraat 20 - 26
20J. H. Steerfabrieksarbeider
22E. Donkers 
24H. Lamers wed. J. H. van Hensbergen 
26C. J. van Raaijmachinist NS
Complex Willemsweg IV ring 9 ( 54 woningen ) :
Ruusbroecstraat - Tollensstraat - Spieghelstraat

Ruusbroecstraat 1 - 59
1H. T. H. Geurtsopperman
 G. Recourtbetonijzervlechter
3J. Willemsenrioolreiniger CVD
5F. P. Overdijktimmerman
7J. H. Mokkinkstukadoor
9G. J. Hendriksfabrieksarbeider
11C. M. Poorts 
13J. M. Cox 
15G. H. Jansenstoker
17A. J. H. Martensschilder WVN
 G. J. Smitsmachinebankwerker
19W. Ottochauffeur
21A. G. Daenenkernmaker
23H. A. Jansenbetonvlechter
25J. F. Erkenswaker
27C. Kokglasblazer
 J. H. Kokgrondwerker
29J. Th. H. van Lethmontagearbeider
31P. G. Janssenwerkman PGEM
33Th. A. Douenburglos arbeider
 J. M. de Kluis wed. J. F. Douenburg 
35L. W. M. v.d. Wielentimmerman
37W. J. Peperkampmachinevoerder
39P. L. Oorninkbetonvlechter
41J. H. Clausbontwerker
43A. van Engelen 
45D. Hakstege 
47L. D. Peetersfabrieksarbeider
49J. H. Heijmenchauffeur
51J. A. Jansenreiniger CVD
53M. Jansen wed. Th. Rasing 
 P. Petersbankwerker
55A. van Embdentimmerman
57C. H. W. Hondijksigarenmaker
59S. Opperman 
Tollensstraat 91 - 131
91G. Grootenboerlos arbeider
93W. J. Vervoortarbeider NS
95F. H. Linnenbanktimmerman
97J. Zwart 
99J. P. C. Smuldersexpeditieknecht
 E. M. Smulders eg L. Lamers 
101Th. H. D. van Keeken 
103J. D. Roothhoofdconducteur NS
105J. P. van Soestbergengalvaniseerder
107J. B. Andriessenmachinist NS
109C. W. Kerstenfabrieksarbeider
111P. Bouwmanfabrieksarbeider
113G. Elshof wed. L. Schulten 
115E. J. van Cleffkartonnagebewerker
 Chr. Lubberstimmerman
117F. M. van Houtopperman
119M. H. Paschmann wed. Th. P. C. Gensen 
 M. H. Gensen eg h. J. Peters 
 A. Th. Gensen eg F. H. Noor 
121E. Pakkertgeisermonteur
123J. E. Bartelsmetselaar
125H. Hermsenslager
 A. S. Hermsen eg M. P. Polman 
127J. Blom wed. H. Roelofs 
129A. W. Mildertimmerman
131J. Kersfabrieksarbeider
Spieghelstraat 14 - 18
14F. J. Groenenmachinebankwerker
16H. A. Teunissekantinebediende
18  
Aan de Export papierfabriek verkochte woningen ( 16 + 18 woningen )
Ruusbroecstraat - Tollensstraat

Ruusbroecstraat 2 - 24B
2Th. H. Schuurmanautorijschoolhouder
4H. Lentjeschauffeur
6L. J. Huijnenlasser
8J. Roessinkchauffeur
10L. P. Verplaktimmerman
12A. Petersfabrieksarbeider
14J. G. van Ingenarbeider papierfabriek
16P. J. Arntzzandstraler
18A. Jasperstimmerman
18BH. M. Megensmagazijnbediende
20A. Pieterson wed. D. Teunissen 
20BJ. Mahlerfabrieksarbeider
22Th. J. A. Reindersfabrieksarbeider
22BH. Th. Frauenfelderfabrieksarbeider
24D. J. A. v.d. Wielenchauffeur
24BA. Graffelmanfabrieksarbeider
Tollensstraat 133 - 155
133W. B. Bosmanmachinaal boorder
133BG. A. Terburg 
 C. G. Voswinkelier
135H. G. M. C. Michiels wed. C. v. Heumen 
135BW. J. Huijinkfabrieksarbeider
137W. Th. Petersfabrieksarbeider
137BJ. H. Kaldenbergarbeider
 C. Kaldenberg 
139P. A. Nasopperman
139BP. Kalkmandraadtrekker
141H. Th. Orthfabrieksarbeider
141BJ. L. Peetersfabrieksarbeider
143H. L. van Laanenfabrieksarbeider
143BP. J. van Laanenfabrieksarbeider
145E. J. F. Riekenfabrieksarbeider
145BR. v.d. Woudefabrieksarbeider
147A. H. Schaefferschoenmaker
147BG. J. van Laanenfabrieksarbeider
 W. Faber e.g. van G. J. Th. Bies 
153H. E. Jansenfabrieksarbeider
155  


Locomotievenloods in de spoorkuil aan de Tollensstraat in 1956

Complex Willemsweg IV ring 10 ( 69 woningen ) :
Brederostraat - Spieghelstraat - Schonckstraat

Brederostraat 1 - 55
1W. Roelofsmachauffeur
3H. M. Verdaasdonk wed. H. van Haaren 
5J. C. Swagersfabrieksarbeider
7A. Schoutenschilder
9F. W. H. Becksfabrieksarbeider
 F. F. H. Beckslaborant
11K. Krijgsmanmetaalbewerker
13H. T. Spanjaardlos arbeider
15Th. Gietelinggrondwerker ONB
17S. A. Hendriksmagazijnbediende
19Th. Geurts 
21Th. K. M. Teeuwissenmachine instructeur
 J. A. Haefkens 
 A. J. Hubers 
23E. de Graaf 
 H. v.d. Hurklos arbeider
25J. W. Hakstege 
27Th. J. Ottenfabrieksarbeider
29M. van Gemertmetselaar
31P. J. van Schendellos arbeider
33M. J. van den Hurkmontagewerker
35L. H. Simonsbankwerker ONB
37J. J. de Kleuvergemeentereiniger
39G. H. Spanjaard wed. H. J. A. Schoester 
41P. van Dijkchauffeur
43Th. J. van der Heijdenkopergieter
 Ch. Blankenspoortransportarbeider
45M. Kobussenstoker ONB
47L. van der Weerdenarbeider schoenfabriek
49J. A. Janssenbakker
51J. L. Hoekmanschilder
53C. N. van Doornchauffeur
55H. J. Bouman 
Spieghelstraat 9 - 19
9W. Jacobsfabrieksarbeider
11L. G. H. Peterssmid, bankwerker
 C. P. Neuij 
13W. C. Knoopfabrieksarbeider
15G. Willemstransportarbeider
17J. H. Bouwhuisbankwerker
19S. Hermsen 
Schonckstraat 10 - 78
10J. A. H. Eggenhuizentransportarbeider
12G. J. H. Wiskampfabrieksarbeider
14P. W. van Busselvoorman reiniger CVD
16W. H. Th. Bastenfabrieksarbeider
18T. J. Onstein wed. W. H. Koppers 
20G. van Eldik 
22J. C. Mallomachinevoerder
 M. W. Mallo 
24C. C. Janssenstationarbeider
26P. H. J. Maquinébankwerker
28A. Rullmanndraaier
30B. J. Hendriksmonteur
32A. J. Artsdakdekker
 H. van Doorenfabrieksarbeider
34J. Th. Hubersvoorman tuinman GP & B
36J. J. Janssenschilder
38Th. van Leeuwenlos arbeider
 Th. M. van Leeuwenverkoper
40J. G. Jansenfabrieksarbeider
42H. J. Gerritsfabrieksarbeider
44W. A. Lamersbankwerker, lasser
46M. J. Woutersfabrieksarbeider
48F. Fleurenmagazijnbediende
50J. Noeversfabrieksarbeider
52J. J. G. v.d. Leijgraaffabrieksarbeider
54G. Braams wed. H. Tangerink 
 G. ten Ham wed. P. A. Braams 
56F. de Groot eg W. J. Raijmann 
58W. C. Goudtfabrieksarbeider
60A. P. Hovestadtmachinist NS
62N. W. J. Koolkelner
64H. J. Bouwman Boumanchauffeur
66G. H. Krispijnloodgieter
 G. J. C. A. Borninkhof 
68Th. J. IJkhoutchauffeur
70M. J. Theunissenkapitein baggerbedrijf
72G. v.d. Geerchauffeur
74W. Clausgrondwerker
76M. J. Th. Kilsdonkfabrieksarbeider
 W. H. Janssenfabrieksarbeidster
78J. Th. Martensfabrieksarbeidster
Complex Willemsweg IV ring 11 ( 45 woningen ) :
Willemsweg - Thijmstraat - Maerlantstraat

Willemsweg 191 - 249
191J. B. H. P. Russonschilder
193T. Rodenburg wed. D. Bouma 
195Th. Derksenkleermaker
197H. van Kolck eg G. Jansen 
 A. Jansen 
199J. D. Schlebosfabrieksarbeider
201H. J. Smitsseinhuiswachter
203H. F. Bender 
205P. A. Petersmagazijnbediende
207G. C. F. Eisenberger 
209J. G. S. van Beckhovenbakker Bakkerij Eureka
 P. C. Juffermans 
209AJ. M. E. Muller wed. Th. Blom 
211Drogisterij De Vijzel 
213J. Dangarbeider papierfabriek
 G. J. Vos 
215A. A. Baldukwaarnemend griffier kantongerecht
217H. J. Stoltzbouwvakarbeider
 H. P. P. van Vugtmetselaar
219A. H. Martenswerkman 1e klasse PTT
221W. Ritmeijerchauffeur
 L. C. van Loenen wed. J. Mast 
223G. Reininkvertegenwoordiger
225J. W. Hoogveldfabrieksarbeider
 J. C. G. Linssenmachinist NS
227J. G. Craenmehr wed. A. v.d. Crommert 
229Th. E. v.d. Bergkoopman
231C. A. Walravendirectie assistent
 H. C. van Spierenburgschilder
233D. F. Westerbeekambtenaar Raad van Arbeid
235F. Boeserchef monteur PTT
 D. van Ingen 
237A. J. J. M. Berensambtenaar PTT
239L. Th. Prudonchauffeur PTT
241H. J. Nijssenschaalknecht NS
243Th. J. E. Jansen 
 J. A. W. Jansenkantoorbediende
245H. J. Kolkmanbehanger stoffeerder
247B. J. Suidmankostuumnaaister
249S. Korstanjekantoorbediende
Thijmstraat 167 - 173
167J. H. Hendriksuitvoerder
169W. Kerstenmetselaar WVN
171G. J. Everkesbankwerker
173A. P. Rengerssteenhouwer
Maerlantstraat 84 - 94
84A. G. Schierboombroodbezorger
86A. A. van Laarfabrieksarbeider
88E. J. Polleman wed. W. Polleman 
90W. B. Th. Otten wed. B. Reqouin 
92B. Frederiksfabrieksarbeider
94H. A. Berendsmetaalslijper


Openbare bibliotheek Willemsweg 227

Complex Willemsweg IV ring 12 ( 64 woningen ) :
Beetsplein - Heyestraat

Beetsplein 1 - 51
1G. Ritmeijerverkoper petroleum
2A. Over de Lindenloodgieter
3J. Weesenaar 
 G. Peetersmetaalslijper
4J. Brouwersstukadoor
5P. Peetersmetaalbewerker
6T. J. M. van der Eemwerkman PGEM
 H. Brouwersmachinebankwerker
7W. J. Penninxmetaalbewerker
8G. Schoenmakerfilmoperateur
9E. A. Rotte wed. D. Frederiks 
10R. W. Hendrikstimmerman
11C. J. Hendriksvoorman draaier
12J. G. van der Poolrijwiel lakker
13H. W. Kleisterleemetselaar
14G. Buurman 
 S. H. Buurman 
15G. Pierlomelkbezorger
16P. J. Hoeboergasfitter 1e klasse ONB
17P. Peterstimmerman
18W. Stoffensstukadoor
 T. W. Petersvakman 1e klasse PTT
19G. J. Heisenrangeerder NS
20G. J. Artz 
 G. C. Artztekenaar PW & V
21A. Beckerbankwerker
 A. Alders wed. E. Bosch 
22L. Loeffenmonteur
23W. H. Schoenmakersfabrieksarbeider
24A. J. Gesthuizenmonteur
25H. W. Stoermeubelmaker
26A. Losekootvishandelaar
27J. J. de Raefaannemer
28G. Nagtegaalsaniteur papierfabriek
 H. A. Seuren 
29F. Heusselschauffeur
30L. Rouwrailwachter NS
31J. H. Beneke wed. E. Krämer 
 A. E. W. Beneke 
32M. O. Olschewski wed. T. J. v.d. Kroft 
33R. Huetink 
34P. A. L. van der Pol 
35A. J. Brouwersfabrieksarbeider
36W. J. Vergeermachinebankwerker
37J. A. M. M. Helderstimmerman WVN
38J. van Zettenhavenarbeider
39H. L. F. Saatglazenwasser
40F. van Kesterengrondwerker
41G. J. Ribbers 
42N. Meeuwsenbehanger
43D. J. A. Albersglas in loodzetter
44H. Willemsfabrieksarbeider
45T. J. Arntskruidenier
46W. Jansengrondwerker
47T. H. Schrievermonteur
48J. van Koolwijkkorporaal Kon.Luchtmacht
49G. B. Knooprijwielbewaarder
50J. Bloksma 
 G. G. Meurs 
51J. M. A. Wolfs wed. J. J. Mulders 
Heyestraat 3 - 7
3G. J. J. Burgerstechnisch constructeur PW& V
5F. Meijerhulpbesteller PTT
7H. A. Heijming 
 A. A. Hussenschilder
Heyestraat 2 - 20
2Th. Brugmanopperman
 N. H. W. de Vriesmagazijnbediende
4W. G. Angenentrijwielhersteller
6J. M. Lukassenchauffeur, monteur
8M. Duijtsloodgieter
10J. A. Arensautomonteur
12A. W. van Zundertreiniger CVD
14H. A. Vinkhavenarbeider
16G. A. Nicolasenloodgieter
18J. H. Felenmetaalslijper
20H. Albersfruitkoopman
Complex Willemsweg IV ring 13 ( 42 woningen ) :
Maerlantstraat - Thijmstraat - Hofdijkstraat

Maerlantstraat 129 - 139
129J. A. Hendriks 
131G. H. v.d. Brink 
133P. de Kleincontroleur
135J. Poolsloper
137J. J. van Wijkkantoorbediende
139G. J. de Groottuinman
Thijmstraat 151 - 165
151J. F. E. Westerdijkwagenmeester NS
 H. J. Westerdijkverkoopster
 M. J. Westerdijkserveerster
151 Awinkel 
153S. Brunterrazzowerker
155L. A. Mandersfabrieksarbeider
157D. J. Heinenmachinist NS
157 Awinkel 
159H. J. P. Weisschermetselaar
161A. L. J. Mijlingambtenaar
 A. H. Mijlingchauffeur, monteur
163M. Nabbakker
 C. A. Noorlanderlaborante
165A. N. Ravesteintimmerman
Hofdijkstraat 43 - 77
43J. H. Hermsen wed. G. B. Joosten 
 G. B. Joostenkoopman
45C. Michelskunstschilder
47P. H. Woltersopperman
49C. Bramerschilder
51H. L. Casperslos arbeider
53B. C. Tissenstukadoor
55J. M. Th. Broekmanbankwerker
57J. J. Wagemans 
59J. F. Janssenschoenmaker
61P. J. Crielaardmachinebankwerker
63P. W. Hockchauffeur
 C. T. Hockverpleegster
65A. Hermsen 
67G. Oosterhof wed. N. van Wijk 
69T. A. M. Cornelissenfabrieksarbeider
71J. T. Hendriksbakker, bezorger
73W. H. Lochtenbergmetselaar
77J. Huisingaloodgieter
77G. P. van den Bogaard 
Hofdijkstraat 44 - 62
44G. B. Eijkhouttransportarbeider
46G. Blaauw 
 W. van den Heuvel wed. L. Raaphorst 
48W. F. Mesureiniger 1e klasse ONB
50P. Retzkowski wed. J. van Eichelsheim 
 G. C. Neuféglise wed. H. Kokke 
52W. G. Nasrijkswerkman
54H. Wellingterrazzowerker
56A. G. van der Kroft wed. G. J. Eikmans 
 G. F. Lamersfabrieksarbeider
 A. Muldersstrijkster
58M. E. B. Selhorst wed. T. J. J. Tourney 
60M. Dahrsmatroos
62T. Jansenbewaker
 A. Jansenchauffeur
Complex Willemsweg IV ring 14 ( 91 woningen ) :
Brederostraat

Brederostraat 57 - 161
57Th. Hendriksmetselaar
 A. Hendrikstegelzetter
59G. Kokstukadoor
61B. W. A. Michelshuis - en constructieschilder
63H. J. Spangrondwerker
65H. J. Wiskampfabrieksarbeider
67Th. Melssen wed. H. J. Derksen 
69W. A. J. Heesbeenlos arbeider
71G. J. Osterkamp wed. A. A. Jansen 
73L. J. Theunissenloodgieter
75J. H. W. van Wijkmonteur
77B. Pouwelsexpeditieknecht
79J. E. C. Michiels wed. A. Peters 
81J. Th. Hoekfabrieksarbeider
83J. J. H. van Meeteren 
85F. van Tielfabrieksarbeider
87Th. J. Kuijperschauffeur
89A. F. W. ter Horstlaborant
91G. M. Seegersglazenwasser
93C. J. Jacobs wed. H. Hermsen 
95G. L. M. van Kesterenvoerman
 M. Wientjes eg G. Th. Tijssen 
97Th. Th. Smitsbankwerker
99E. Linkrangeerder NS
101W. Knoopstratenmaker PW & V
103H. P. Cillissenrevolverdraaier
105A. Groenewaldfabrieksarbeider
 J. Schmitzverwarmingmonteur
107Th. H. van der Leesmid, bankwerker
109J. Lebbinktimmerman
111Th. J. Engelsstoker
113G. P. de Riddertimmerman
115H. Engels 
117H. J. van Dijkrijwielhersteller
119W. Th. van Keekenstoker
121Th. A. Oakescarrosseriebouwer
123H. van Wees wed. Th. Ketelaars 
125A. van Wieren 
127G. T. Hubers wed. H. M. Degen 
129A. J. H. J. Eggenhuizenreiniger ONB
 Ph. Knooparbeider schoenfabriek
131A. F. van den Hof 
133A. Nasstukadoor
135N. J. van Duinenelektrisch lasser
137A. J. Sluijtmanbankwerker
139G. Mouton 
141A. J. van Keekenfabrieksarbeider
 A. M. van Keekengarderobejuffrouw
143W. F. Muldermagazijnbediende fa Bongers
145E. van Eldik 
147W. Nas 
149T. J. Theunissen 
151P. F. Vergeermetselaar
153J. C. Stormmagazijnbediende
155G. van den Heuvel 
157H. T. C. M. Lamers 
159J. Matersfabrieksarbeider
 W. J. J. Rutten 
161L. F. Moutontimmerman WVN
Brederostraat 52 - 126
52H. M. Meeuwsenverzekeringsagent
54A. M. van Eldertboorder
 P. Kalkmanmetselaar
56F. B. Wintersbakker
58L. M. Vogelinpakker wasserij
60T. F. Janssenlasser
62G. Nassmeerspecialist garage
64C. Hoogenboombroodbezorger
 C. M. Hoogenboombakker
66B. J. Ooms 
 B. J. Ooms 
68W. H. J. J. Jansenbankwerker
70P. Vrolijkselektricien
 Th. J. Driessenbakker
 P. J. Driessennaaister
72J. H. J. van de Poel 
 H. de Winterfabrieksarbeider
74H. J. de Jagerstukadoor
76A. van Hees A. van Wees 
78G. A. Jansenchauffeur
80L. Koenbankwerker
82J. E. Visserfabrieksarbeider
84D. J. Noorenfabrieksarbeider
86H. G. Michelshuisknecht
88C. Sandersmetselaar
90B. A. Woltersmonteur
92H. M. Schaefferwerkster
64H. Soerinkfrezer
96A. de Wijsmetselaar
98P. F. Schonenbergopperman
100W. J. Brouwerchauffeur
102H. W. Hafnerfabrieksarbeider
104K. W. R. Keizers wed. J. S. Ariaans 
106P. Janssen 
108D. H. G. Jansenbankwerker
110A. J. M. Friebelfabrieksarbeider
112A. G. Hondijk wed. J. A. Gesthuizen 
 A. J. Boekhoornstoker
114A. C. van Wijkkoperdraaier
 H. W. Hoesfabrieksarbeider
116Th. Gesthuizen wed. H. H. Janssen 
118F. A. Artzchauffeur
120G. Fleuren wed. P. H. van Neerven 
 A. M. van Neervenknipster atelier
 E. van de Sandemachinebankwerker
122D. Doelemanbesteller PTT
124A. Krijnenschilder
126W. L. Onstenkchauffeur
Complex Willemsweg IV ring 15 :
Groenestraat

Groenestraat 180 - 236
180J. Bekkerstractieopzichter NS
182C. Medendorpmachinist NS
 G. A. Weijers wed. H. Lieffers 
184J. J. Martenskleermaker
186P. M. G. Bovensconstructeur
 J. G. Kuppenchauffeur
188L. Postvertegenwoordiger
190C. D. B. Hambankwerker
192K. H. Maassvakbondsbestuurder
194T. M. B. Houtermanschoenmaker
196J. L. van den Broekloodgieter
 W. J. Passwaijmetaalbewerker
Niet gebouwd door Woningvereniging Nijmegen: nummers 198-210
212G. J. Koppe 
214L. J. van der Burgt 
 G. J. M. C. Dekkersconstructeur
216P. A. Klarenbeek wed. Th. Arnts 
 W. Kaspersmagazijnbediende CVD
218D. H. van den Berg 
220H. L. Eerden 
 J. G. Eerdenkantinejuffrouw
222T. H. Derksen 
224K. H. Mastincasseerder WVN
226G. W. Geenenopticien
 W. F. Arnts 
228J. Peterskoster R.K. kerk Groenestraat
230J. de Grootconstructeur
232J. H. Reisiger 
234J. Guelenschilder
236G. J. H. ten Bärgechef kok


De Willemsweg gezien vanaf de Graafsebrug. Rechts op het talud is het gemeentelijk urinoir te zien. Daarachter het bekende houten Peeman-keetje

Overig Willemskwartier:
Willemsweg - Tollensstraat - Groenestraat

Onderstaande huizen werden niet gebouwd door Woningvereniging Nijmegen maar horen wel bij de wijk.

Verder was aan de overzijde van de Schonckstraat nog een kamp voor KNIL- militairen, in de adresboeken van 1948 t/m 1955 in de adresboeken van de gemeente te vinden. In 1955 werd op dit terrein de Fatimaschool voor meisjes gebouwd. In 1957 de Fatimakerk met pastorie. Het kamp was toen verdwenen.

De Guido Gezellestraat en het bovenste deel van de Thijmstraat blijven hier buiten beschouwing: ze behoorden qua architektuur en bevolking niet tot het Willemskwartier, dat een echte sociale woningbouwwijk was.

Willemsweg 1 – 81
1M. N. Vos 
 A. C. Voscassiere
3G. Th. Hubers 
5H. J. M. de Swart wed. G. v. Haaren 
 J. W. C. Gielen 
7G. M. E. van Geelencoupeuse
9 A. Reusermetselaar
13H. J. van Baardewijkmachinist slachthuis
15J. Kapmachinist NS
17J. L. van Diestcollecteur
19W. M. van Raai radiomonteur
21slagerij Etman 
23A.A. J. van Eeuwijkelektromonteur
25Th. P. A. Etmanslager
 P. H. Hendriks 
27G. J. Weghbakker
29A. J. J. van Halkruidenier
31W. G. Arendzenhulpmonteur
33J. P. L. Kanters 
 A. J. M. van Elkspinner
35E. M. Stolle 
 C. Stollebedrijfsleider
37winkel opticien 
39A. Hooseopticien
41winkel 
43G. H. Veugelerswijnhandelaar
45W. Gaertnerfotohandelaar
47H.A. Prudonherenkapper
49winkel 
51A. Mulder wed. C. Slothouber 
 M. Becksgemeenteambtenaar
 A.H. van Liesssum wed. W.I.P. Baas 
51apakhuis kolenhandel 
53G. N. Selbachkolenhandelaar
57A. A. Peterscaféhouder
59S. Gottschalkslager
61slagerij 
63G. Th. Huijbersmachinebankwerker NS
65J. Knijf wed. W. Rechtering 
67winkel 
69G. F. Wiegminkcontroleur havenbedrijf
71A. M. J. Petersverpleeghulp
73W. M. Polkampboekhouder
75winkel 
77J. Gerritsgroente en fruithandelaar
 G. J. Peek 
 J. F. M. Gerrits eg P. M. Noij 
79E. Lansrijwielbewaker
 L. Blokbrievenbesteller
81L. P. Peppingbakker, bakkerij
Willemsweg 8 – 126
8 C. J. A. Hoogeveenslager
10H. J. Elbrinkketelwasser NS
12H. Scholtenbouwvakarbeider
 B. P. C. Faber 
14R. van Keulen 
  G. W. van Bovenvertegenwoordiger
16B. Vermeulenkapitein binnenvaart
18P. M. A. J. Smittimmerman
20P. Jurjusarbeider steenfabriek
22J. Th. Berendsschoenmaker
 C. Noordzijchauffeur
24W. W. Walraventimmerman
 J. J. Strijboskapper
26B. Gasselingmachinist NS
28J. Roessinkmetaalbewerker
 Th. M. Schoesterinstrumentmaker R. U.
30P. de Kleijngroentehandelaar
 F. J. Verhagenbankwerker
32winkel 
34/36J. H. A. Tonenmanufacturenzaak De Magneet
 C. B. Tonen 
38K. Dagmar 
40G. Dagmarfabrieksarbeider
42F. Balverslasser
44A. Th. W. de Bruijnfabrieksarbeider
46B. Harjerstoffeerder
 J. Harjerwinkelier
48in gebruik bij B. Harjermeubel, tapijt en beddenmagazijn
50W. P. Wienenkapper
52J. Brinkhofffabrieksarbeider
54slagerijin gebruik bij nr. 56
56C. J. van Koolwijkslager
58J. M. Kostersbakker, bakkerij
60P. G. J. Heisen 
62A. J. Ruttenreiziger
64B. Brinkwinkelier
66K. van Koolwijk 
68G. L. Burgersschilder
70J. W. H. ten Damplaatwerker
72W. H. Kloostermansigarenwinkel De Concurrent
74A. G. Petersperser
76J. M. Gillichkoperdraaier
 H. A. Pasman wed. W. Gillich 
78B. E. van der Slootsigarenwinkelier
80G. J. Mulder 
82W. J. Brandswinkelier
84E. W. Brandscostumiere
 B. A. Brands 
86C. J. J. Lagardapotheker
 A. Vester wed. W. J. Lagard 
90J. G. G. van Wameltekenaar
 G. v.d. Brinkmuzikant Kon. Luchtmacht
92A. J. Sengerswinkelier
94A.L. Luermans en E.J.M. KällerDrogisterij De Toko
96J. G. Hengstremmer NS
 J. Willemsadj. adm. ambtenaar
98/100J. M. Ernstrijwielhandel
102Th. Felengeldophaler
 P. J. A. M. Buijnsters 
104winkel 
106/108kruidenierswinkel De Gruijter 
112A. L. Schifferstein wed. H. J. Bretveld 
114winkel 
116J. A. v.d. Heijdenfabrieksarbeider
 H. C. van Hulstbanketbakker, kok
118chocolaterie en suikerwaren Jamin 
120winkel 
122A. I. Reuversbakker
 A. de Bruijntypograaf
124winkel 
126W. Derkseslager
 G. A. M. Derkseslager
Willemsweg 251 – 253
251J. J. C. Derksenrijwielhandelaar
253P. Th. Migobakker, bakkerij
 T. J. Verspagenelektromonteur
Tollensstraat 1- 85
1R.K. meisjesschool O.L.V. van Fatima 
3Pastorie OLV van Fatima 
 B.T.W. Weimer 
 W. C. J. Loonenpater kapucijn
 W. J. Spliethofpastoor OFM
 G. v.d. Hurk 
 B. J. M. Bokelohbroeder
 P.J. van Boxtelpriester kapucijn
83ontsmettingsgebouw 
85J. Dickhouttechn. Ambtenaar CVD
 A. Dam 
Tollensstraat 179 – 219
179zijdeur 
181behoort bij nr 199 
183E. Wahledirecteur Export Papierfabriek
199N.V. Export Papierfabriek 
201C. A. Groenbankwerker
 W. C. Roessinkkantoorbediende
203G. Zwartmagazijnmeester
205P. Th. Marneefschilder
207H. Stroomberg 
 G. Rutterafdelingschef
209J. G. Bouwman wed. C. Hendriks 
 E. B. van Cleefsteigermaker
211N.V. Tricotfabriek Müller & Co  
213A. J. P. Lagademuzikant
 J. N. H. van Zwol 
215cafetaria 
217S. W. J. Christchauffeur
 J. van Heumen wed. G. H. Jansen 
219H. de Ruijterbehanger
 Th. F. Polkampfabrieksarbeider
Groenestraat 198 - 210
198A. P. Verhoevenslager
200J. van den Bogaardkruidenier
202W. M. van Zwam wed. D. Bouma 
 D. Bouma 
204H. W. van Reeschmachinezetter
206E. Lamers wed. M. Straten 
208W. Warringamachinist NS
210Prot. Chr. Kleuterschool Agnes Reiniera 
Groenestraat 238 – 258
238J. C. F. Tesserdrogist
240W. F. Mombers wed. H. G. J. Brekelmans schoenmagazijn De Arend
 F. A. Kokkelkorenmagazijnchef
242manufacturenzaak De Vlijt 
 E. J. H. Huijbenbedrijfsleider
244J. H. Janssenbesteller PTT
246A. Verhoeven eg P.J. Gerrits 
 H. P. J. Gerritsradiotechnicus
248H. C. Janssenmachinebankwerker
250J. Wissinkbankwerker
252G. W. van den Bergleraar ambachtsschool
254W. M. Bulkens wed. A. T. C. Klaassen 
 L. H. A. Klaassen 
256G. P. M. Strikbanketbakker
258Brood- en banketbakkerij Strik 


Het zebrapad bij Bakkerij Strik op de Groenestraat

Het Willemskwartier in cijfers

In de jaren vijftig telde het Willemskwartier 1454 sociale huurwoningen, waarvan er 34 woningen al eerder waren verkocht aan de Export Papierfabriek aan de Tollensstraat. Door de heersende woningnood werden naast de hoofdhuurders met hun gezinnen 296 personen, waaronder (schoon)ouders, gehuwde kinderen of kostgangers als extra inwonend geregistreerd. Van de 1750 vermelde personen worden er 1271 met een beroep vermeld. Gezien de lage werkloosheid in die jaren, bestaan de 479 hoofdbewoners zonder beroep voornamelijk uit gepensioneerden en weduwen, waarvan er 138 zijn geregistreerd. Niet vreemd, want pas in 1959 werden vrouwen juridisch gelijkgesteld met de man en bevoegd tot het zelfstandig afsluiten van een (huur)contract, zodat pas na het overlijden van de man een contract op naam van een weduwe kwam. De beroepen zijn volgens onderstaande tabel in een aantal groepen onderverdeeld.

Bouwvakken(oa timmerlieden, metselaars, opperlieden, stukadoors, loodgieters, schilders, elektriciens en enkele terrazzowerkers)272 =15,5%
Industrie(oa fabrieksarbeiders in de metaal, papier, kleding en voedselindustrie)268 =15,3%
Handel(oa kruideniers, kooplieden, melkslijters en vishandelaren)96 =5,5%
Administratieve beroepen(oa boekhouders, kantoorbedienden en incasseerders)27 =1,5%
Horeca(oa koks, kelners en buffetjuffrouwen)21 =1,2%
NS(oa conducteurs, machinisten, seinhuiswachters en baanwerkers)52 =3%
PTT(oa telefoondiensten en postambtenaren)13 =0,7%
Ambachten(oa schoenmakers, kleermakers, glazeniers en sigarenmakers)39 =2,2%
Expeditie(oa pakhuisknechten en magazijnmeesters)35 =2%
Transport(chauffeurs)73 =4,2%
Grondwerkers 38 =2,2%
Overige beroepen(oa militairen, musici, tuinlieden en kolensjouwers)337 =19,3%
Niet-actieven(oa weduwen en gepensioneerden)479 =27,4%
  ==========
  1750 =100%

Afkortingen

CVD: Centrale Vervoer Dienst
GAK: Gemeentelijk Administratie Kantoor
GP&B: Dienst Gemeentelijke Plantsoenen & Bestrating
NS: Nederlandse Spoorwegen
ONB: Openbare Nuts Bedrijven
PGEM: Provinciale en Gemeentelijke Elektriciteit Maatschappij
PTT: Post Telegraaf en Telefoon
PW&V: Publieke Werken & Volkshuisvesting
WVN: Woning Vereniging Nijmegen

Bronnen

Oud-scholieren van de eerste en tweede meisjesschool aan de Dobbelmannweg

Portaal Nijmegen: Jaarverslagen Woningvereniging Nijmegen 1909-1959
Personeelsarchief WVN / Portaal
Bouwarchief WVN / Portaal

Regionaal Archief Nijmegen:
Nijmeegs adresboek 1959 uitgeverij De Gelderlander
Dagblad De Gelderlander 1950-1957
foto's Willemskwartier 1950-1960 studiezaal RAN, website Noviomagus.nl

Willemskwartier Levensverhaal van een Nijmeegse wijk Angeline van der Donk 1988
Vijftig jaar lief en leed Thomas a Villa Nova 1927-1977 Ephraem Hendrikx
Dagboek van een schoolvos: W.A. van Steen 1996
Vergeten verleden: Sociaal-economische ontwikkelingen in de jaren vijftig: Internet

Tekst en familiefoto's Henny Fransen augustus 2011

REAGEER

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: