127-Dankbrief.jpg

<- Back | Index | Next ->

127-Dankbrief.jpg

Johannes Wouterus Toussaint droeg onderstaand gedicht op bij de lijkbaar van ZKH Prins Willem van Oranje en kreeg daarna bovenstaande dankbrief.

Bij de lijkbaar van Z.K.H., Prins Willem van Oranje .opgedragen HH ,MM,onze eerbiedige Koning en Koningin

Wat rouw en smartgevoel, wat droefheid om ons henen
't Is of de vreugd en lust bij ieder is verdwenen
Geheel Neerland treurt en weent bij "t horen van de kreet:
De hoop des Vaderlands, Prins Willem overleed ?
Die kreet, uit Frankrijk's oude hoofdstad voortgekomen
Verspreidt en plant zich voort langs heuvelen, velden, stroomen
Verschrikt heel Europa, hult Neerland in rouw
Doet schudden op zijn vest Oranje's staatsgebouw

Prins Willem, fiere telg, uit Nassau's Stam gesproten 
Die stam, die 't leven schonk aan zooveel schoone loten 
Beschermer van de Kunst, van Handel, Nijverheid 
Die aan ons Vaderland Uw krachten heeft geweid 
Moest Gij, zo jeudig nog, z vroeg den tol betalen 
Aan de onbreekbare wet, die nimmer toch kan falen ? 
Wij staren, dierbare Prins, U na met stomme smart 
Uw heengaan slaat een wond in ieder Neerland's hart

O, Vorstelijk Oudrepaar ! Had ik die reine krachten
Dat meesterlijk talent, die troostende gedachten
Des dichters van ons land; het zou balsemen de wond
Die ook in het hart van U een droeve ingang vond
Doch ook als werkman wil ik mijn wensen paren
Aan hem die schoonen klank van woorden kan vergare
Aanvaardt die hartetaal, die ik U beiden bied
Ziet naar het goede doel, maar naar de woorden niet

God geev' beminde Vorst en Hooggeschatte Vrouw 
U kracht en kalme rust na zoveel leed en rouw 
Hij zegene, hoede steeds door zijne Vaderhand 
U beiden tot geluk van 't vrije Nederland 
O, stort gerust een traan op 't marmer grafgesteente 
Dat zich opnieuw ontsluit voor 't vorstelijk gebeente 
Eens ziet Gij, naar ik hoop, in hooger reine sfeer 
Uw Koninklijke Zoon in 't hemelglorie weer

Geerd met een Koninklijke dankbetuiging

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: