kneppers

Index

kneppers.jpg

Reactie 1:

Rob Essers, 30-10-2015: In De Gelderlander, 31 december 1891 staan de volgende advertenties:

Bij onderhandsche acte in dato 22 December 1891 (geregistreerd) is tusschen de ondergeteekenden, éénige vennooten van de firma "KNEPPERS EN VEERKAMP", Kassiers en Commissionairs in Effecten, te Nijmegen, overeengekomen deze firma, ingaande 1 Januari 1892 te ontbinden.
De liquidatie zal geschieden door ieder der vennooten onder de handteekening der firma met bijvoeging der woorden: "in liq."
JOS. KNEPPERS.
JAC. KNEPPERS.
C. VEERKAMP.

Bij acte dd. 22 December j.l. voor den Notaris COURBOIS, te Nijmegen, verleden, is tusschen de Heeren JOSEPHUS HERMANUS HENRICUS KNEPPERS en JAOBUS JOANNES ALOIJSIUS KNEPPERS, Kassiers en Commissionairs in Effecten, aldaar, ter eene, en meerderen ter andere zijde, eene VENNOOTSCHAP aangegaan, die, ten opzichte van contracten ter eene, zal zijn onder firma, en ten opzichte van die ter andere zijde, en commandite of bij wijze van geldschieting.
De contractanten ter eene zullen zijn de beheerende, hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke vennooten.
De vennootschap, ten doel hebbende het drijven van bankiers- en kassierszaken en van den commissiehandel in effecten, is aangegaan voor 10 achtereenvolgende jaren, aanvangende 1 Januari 1892, en zal gevestigd zijn te Njjmegen onder de firma: "de Maas- en Waalsche Bank Kneppers & Cie." tot teekening waarvan ieder van de contractanten ter eene, gerechtigd is.
Josephus Hermanus Henricus Kneppers, geb. Amsterdam 26 maart 1848, † Nijmegen 6 maart 1931, zn. van Petrus Henricus en Joanna Maria Bruns, tr. Zaandam 17 mei 1876 Aaltje de Vries, geb. Zaandam 11 april 1851, † Nijmegen 29 maart 1922, dr. van Elikken en Antje Hamming.

Jacobus Joannes Aloijsius Kneppers, geb. Amsterdam 8 dec. 1855, † Nijmegen 7 mei 1923, zn. van Petrus Henricus en Joanna Maria Bruns, tr. Nijmegen 27 aug. 1884 Henriette Maria van Aernsbergen, geb. Nijmegen 26 dec. 1849, † Vught 29 nov. 1922, dr. van Theodorus Franciscus en Femmetje Augustina Janssen.

Carolus Bernhard Eliza Veerkamp, geb. Rotterdam 7 juni 1850, † Bad Nauheim 14 juli 1902, zn. van Bernhard Anton en Juliana Francisca Barbera Dees, tr. Nijmegen 15 nov. 1881 Elisabeth Aleida Maria Terwindt, geb. Pannerden 18 juli 1853, † Arnhem 18 april 1904, dr. van Matthias Wilhelmus en Anna Maria Magdalena Wimmers.

C. Veerkamp is kennelijk niet betrokken bij de "de Maas- en Waalsche Bank Kneppers & Cie.". Jac. Keppers zal op 1 augustus 1898 uittreden. In de PGNC van 25 december 1897 staat:

Bij acte verleden voor den Notaris COURBOIS te Nijmegen den 21 December 1897 is overeengekomen, dat de Heer JACOBUS JOANNES ALOYSIUS KNEPPERS, medebeheerend vennoot van de Commanditaire Vennootschap "de Maas en Waalsche Bank" KNEPPERS & CIE. gevestigd te Nijmegen, als zoodanig op den 1 Januari 1898 zal uittreden met alle rechtsgevolgen daaraan verbonden, speciaal met verlies van het recht om de firma te teekenen, zoodat genoemde Vennootschap voor het vervolg alleen door den overblijvenden beheerenden en voor het geheel aansprakelijken Vennoot den Heer JOSEPHUS HERMANUS HENRICUS KNEPPERS zal worden gedreven onder alle bepalingen zooals die zijn vastgesteld hij de acte van oprichting van genoemde Vennootschap verleden voor genoemden Notaris den 22 December 1891, die werd aangegaan door genoemde Heeren KNEPPERS beheerende Vennooten ter eenre en meerdere Commanditairen ter andere zijde als voor tien achtereenvolgende jaren, aanvangende den 1 Januari 1892 en alzoo eindigende den 31 December 1901. Na dien datum zal zij voor vijf achtereenvolgende jaren voortduren, wanneer zij niet zes maanden vóór dien datum is opgezegd, hetzij door comparanten ter eenre, hetzij door comparanten of lastgevers ter andere zijde; de laatsten te zamen minstens drie vijfden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, en zoo vervolgens van vijf tot vijf jaren, totdat zoodanige opzegging zal hebben plaats gehad.
Nijmegen, 24 December 1897.

De plaats van de Jac. Kneppers wordt korte tijd later ingenomen door een nieuwe vennoot. Hiervan wordt melding gemaakt in de PGNC van 27 februari 1898:

Bij onderhandsche akte is tuschen ondergeteekenden J. H. H. KNEPPERS, wonende te Nijmegen, beheerend Vennoot van de Commanditaire Vennootschap "de Maas- en Waalsche Bank Kneppers & Cie", gevestigd te Nijmegen, en J. G. JURGENS, Candidaat-Notaris, wonende to Osch, overeengekomen, dat de tweede ondergeteekende, ingaande 1 Maart 1898, als mede-beheerend Vennoot van genoemde Maas- en Waalsche Bank zal optreden.
Jos. KNEPPERS.
J. G. JURGENS.
Nijmegen / Osch, 25 Februari 1898.
Johannes Gerardus Jurgens, geb. Oss 4 maart 1868, † Arnhem 8 sept. 1925, begr. Nijmegen, zn. van Arnoldus Johannes en Johanna van Woerkom, tr. Berghem 17 juli 1893 Theodora Francisca Henrietta Bijvoet, geb. Berghem 17 okt. 1872, † Nijmegen 21 juni 1964, dr. van Hendrikus Adrianus Hubertus en Aleida Reinera Jacoba Henrietta Kolfschoten.

De zaken gaan kennelijk voorspoedig. In 1902 verrijst in de Molenstraat een monumentaal pand van de Amsterdamse architecten A. Jacot en W. Oldewelt. De Maas- en Waalsche Bank is hier gevestigd tot de ondergang in 1924. In de De Telegraaf van 11 juni 1924 staat niet alleen het door de bank verspreide bericht, maar worden ook de namen van de commissarissen genoemd:

DE MAAS- EN WAALSCHE BANK
KNEPPERS & CO.
Staking van betalingen.

De Maas- en Waalsche Bank Kneppers & Co. te Nijmegen heeft heden haar betalingen gestaakt.
Hedenmorgen werd de volgende circulaire verspreid:
"Aan aandeelhouders en rekeninghouders:
Tot ons zeer groot leedwezen zijn wij verplicht u het volgende mee te deelen: Door een samenloop van ongunstige omstandigheden, ook het door de kwaadsprekende geruchten in Januari j.l.. verminderde vertrouwen, waardoor ons een betrekkelijk aanzienlijk kapitaal aan bedrijfsmiddelen werd onttrokken, is een toestand ontstaan, die het ons onmogelijk maakt, ons bedrijf voort te zetten. Pogingen om onze belangen met die van een grootbank te verbinden, leidden nog niet tot het gewenschte resultaat. Wij zijn dus genoodzaakt geworden surséance van betaling aan te vragen. Wij koesteren de hoop, dat bij een voorzichtige en niet gewelddadige liquidatie, onze crediteuren geen schade zullen lijden. Wij vertrouwen, dat u er van overtuigd zult zijn, dat wij dezen stap niet dan na zeer rijp beraad en gedwongen door de uiterste noodzaak hebben gedaan".
De Maas- en Waalsche Bank is een commanditaire vennootschap op aandeelen. Het volgestorte kapitaal bedraagt f 1.000.000. De beheerende vennooten zijn de heeren J. Jurgens en J. H. H. Kneppers. Commissarissen zijn de heeren P. T. H. M. Dobbelman. Eerste Kamerlid, en F. M. A. v. Schaeck Mathon, burgemeester van Nijmegen en V. M. v. Rijckevorssel v. Kessel.
Petrus Theodorus Hubertus Maria Dobbelmann, geb. Nijmegen 19 juni 1862, † ald. 25 aug. 1934, zn. van Franciscus Theodorus Johannes Hubertus en Elisabeth Paulina Apollonia Ketelaar, tr. Nijmegen 13 juni 1892 Maria Cecilia van Waijenburg, geb. Ubbergen 21 juli 1872, † Nijmegen 18 aug. 1934, dr. van Karel Marie en Henrica Theodora Jacoba Schaepman

Franciscus Maria Amandus van Schaeck Mathon, geb. Hulst 22 juli 1853, † Nijmegen 21 sept. 1931, zn. van Hendrik Frans Willem Mathon en Eulalia Clementina Carolina Serraris, tr. ’s-Hertogenbosch 30 jan. 1894 Pauline Jeanne Aimee Marie van Schaeck, geb. Breda 27 april 1860, † Nijmegen 20 juli 1929, dr. van Hector Frederic Theodore en Maria Anna Philippina Mensing.

Victor Marie van Rijckevorsel van Kessel, jonkheer, geb. Herpen 16 jan. 1854, † Hees, gemeente Nijmegen 12 dec. 1927, zn. van Franciscus Johannes Josephus, jonkheer, en Thérèse Angelique Constance Victoire de Kuijper, jonkvrouw, tr. Amsterdam 25 aug. 1881 Aloijsia Maria Bonnike, jonkvrouw, geb. Amsterdam 8 aug. 1854, † Beek-Ubbergen 28 nov. 1949, dr. van Joannes Emanuel en Maria Cornelia Huberta Vermeulen.

De Maas- & Waalsche Bank en de beide vennoten gaan failliet. Het monumentale pand in de Molenstraat wordt begin 1925 aangekocht door de Amsterdamsche Bank (bron: De Gelderlander 6 februari 1925. De van verduistering verdachte bankier J.G.J. moet zich voor de rechter verantwoorden. Er wordt twee jaar gevangenisstraf tegen hem geëist. In De Gelderlander van 9 juni 1925 wordt verslag gedaan van de rechtzitting. Op 23 juni 1925 wordt J.G. Jurgens wegens valsheid in geschrifte en gebruikmaking daarvan veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf met aftrek van preventieve hechtenis (bron: Algemeen Handelsblad, 23 juni 1925). Hij overlijdt op 8 september 1925. Dagblad De Tijd van 9 september 1925 meldt:

ARNHEM, 9 Sept. In den ouderdom van 57 jaar is gisteren alhier overleden de heer J. G. Jurgens, directeur van de Maas- en Waalsche Bank.
Zooals bekend, was hij door de rechtbank te Arnhem tot gevangenisstraf veroordeeld, tegen welk vonnis hij in hooger beroep was gekomen.
Tien dagen geleden was hij uit het huis van bewaring, waar hij gedetineerd was, overgebracht naar het St. Elizebethgasthuis tot het ondergaan van een operatie.

De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 9 oktober 1925 bericht over de afhandeling van het faillissement. Hieronder volgen enkele opmerkelijke citaten:

Maas- en Waalsche Bank

Het verslag der curatoren. Valutaspeculaties en geflateerde balansen. Veel te ruime credietverleening door de Nederlandsche Bank. Waarschijnlijk nalatigheid van commissarissen. Terugvordering van hun Tantièmes. Actief: f 923,000; passief: f 4,103,000.

Te Arnhem heeft de verificatievergadering plaats gehad van crediteuren in het faillissement van de Maas- en Waalsche Bank en haar vennooten J. H. H. Kneppers en J. G. Jurgens. Terwijl de crediteurenlijst circa 900 namen telt, waren ter vergadering 175 crediteuren aanwezig of vertegenwoordigd. Aan het verslag van de vergadering in de N. Arnh. Ct., dat overigens op verschillende punten aan duidelijkheid te wenschen laat, ontleenen wij het volgende:

(...) Hoewel het de bank bekend moet zijn geweest, dat ernstige verliezen in plaats van winsten waren geleden, werd in 1920-'21 en 1921-'22 en 1922-'23 resp. 10, 8½ en 5 pct. dividend uitgekeerd; een actie tot terugvordering dezer uitgekeerde dividenden is echter uiteraard zeer bezwaarlijk, terwijl een actie t.o.v. tantièmes aan directeuren vanzelf overbodig is, daar zij zelf failliet zijn. Voor de commissarissen geldt dit echter niet; daar waarschijnlijk is, dat zij door nalatigheid den val der bank niet hebben verhinderd, hebben de curatoren hun verzocht dit bedrag te restitueeren.
Toen de commissarissen dit echter weigerden, heeft de rechtercomm. besloten deze uitgekeerde gelden in rechten terug te vorderen. Het tot heden gerealiseerde actief bedraagt ca. f 500,000.
(...)
Het eindresultaat van het faillissement is, dat ten minste 22½ pct. zal worden uitgekeerd.
Uit het faillissement Jurgens zal waarschijnlijk 3 pct. kunnen worden uitgekeerd, uit het derde 2 pct.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: