De Waalbrug:Honderden jaren lang was Nijmegen vanaf de overkant van de Waal slechts bereikbaar via de gierpont 'Zeldenrust'. In 1879 werd de spoorbrug over de rivier in gebruik genomen bij de opening van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen, maar voor het overige verkeer was er nog steeds geen snelle verbinding met het noorden.
In 1906 werd het comité 'Nijmegen vooruit' opgericht, dat zich inzette voor de bouw van een verkeersbrug. Het Rijk was welwillend, maar met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 kwam een eind aan de ontwikkeling van de plannen. Pas vanaf 1927 kwam een nieuwe Waalbrug in zicht. Een jaar later begon architect G. Schoorl met het ontwerp voor de brug, die aan de voet van de Belvédère moest verrijzen.
De keuze voor deze locatie kon op protest rekenen van met name natuurbeschermers en omwonenden van het nabijgelegen Hunerpark, die vreesden dat het natuurschoon en het stadsbeeld zouden worden aangetast. Als tegemoetkoming aan deze mensen werd het ontwerp voor de brug enigszins aangepast. Op 23 oktober 1931 werd begonnen met de bouw van de brug, die in totaal bijna vijf jaar in beslag zou nemen. Een groot deel van het Hunerpark moest wijken voor de toegangsweg en de monding van het Meertje werd enkele tientallen meters naar het oosten verlegd. Aan de andere kant van de rivier, in Lent, werd een wegtalud van enkele meters hoogte opgeworpen op de plek waar vroeger het riviertje de Grift stroomde.
De Waalbrug kreeg in totaal een lengte van 604 meter, terwijl de grootste overspanning - de boog die tot ongeveer 65 meter hoogte reikt - uitkwam op 244 meter en 10 centimeter. Daarmee had de brug de grootste boogoverspanning van Europa. Op 16 juni 1936 werd de Waalbrug officieel geopend door koningin Wilhelmina.
Op 10 mei 1940 werden zowel spoor- als verkeersbrug door de Nederlandse genie opgeblazen om een snelle doortocht van het zojuist binnengevallen en oprukkende Duitse leger te verhinderen. Gedurende het herstel van beide bruggen, dat onder Duitse leiding onmiddellijk begon, maakte het verkeer gebruik van een noodbrug. Voor korte tijd werd zelfs een pont ingezet tussen Lent en Nijmegen. In 1943 kon de herstelde Waalbrug weer voor verkeer worden opengesteld.
De brug was oorspronkelijk donkergroen, maar begin jaren '80 van de afgelopen eeuw kreeg de boog een beige kleur. Een aantal jaren geleden hebben enkele aanpassingen plaatsgevonden bij de aanleg van een busbaan aan de westelijke zijde van de brug.

The Waal Bridge:

For hundreds of years, Nijmegen could only be reached from the other side of the river Waal by a cable ferry, named 'Zeldenrust'. In 1879, the railway bridge across the river was put into use at the opening of the railway link Arnhem-Nijmegen, but there was still no quick connection to the north for all other traffic. 
In 1906, the committee 'Nijmegen vooruit' (= Nijmegen onwards) was established, which laboured for the construction of a road bridge. The government was sympathetic, but when the First World War broke out in 1914 development of the plans was halted. Only from 1927 the new Waal Bridge returned in sight. One year later, architect G. Schoorl started designing the bridge, which was planned at the foot of Belvédère.
The selection of this location was contested mainly by conservationists and people living in the neighbourhood of nearby Hunerpark, who feared harm to natural beauty and townscape. To accommodate these people, the bridge's design was somewhat adjusted. On October 23, 1931, construction of the bridge was started; in total it would take almost five years. A large part of Hunerpark had to give way to the access road and the mouth of 'het Meertje' was moved dozens of metres to the east. On the other side of the river, in Lent, a road bank of several metres high was constructed at the site where a small river, Grift, used to be.
The Waal Bridge was made of a total length of 604 metres, while the largest arch - which reached to about 65 metres high - was 244 metres and 10 centimetres long. This gave the bridge the largest arch in Europe. It was officially opened in June 16, 1936, by Queen Wilhelmina. 
On May 10, 1940, the railway bridge as well as the road bridge was blown up by the Dutch Engineering Corps, to obstruct a quick passage of the advancing German army, which had invaded the country that day. During the repair of both bridges, which was started immediately under German supervision, traffic made use of an emergency bridge. For a brief time, a ferry was even used between Lent and Nijmegen. In 1943, the restored Waal Bridge was opened for traffic again. 
The bridge used to be dark green, but in the beginning of the 1980's the arch was painted beige. A few years ago, some adjustments were made when a bus lane was constructed on the west side of the bridge.

waalbrug001.jpg waalbrug002.jpg waalbrug003.jpg waalbrug004.jpg waalbrug005.jpg
waalbrug006.jpg waalbrug007.jpg waalbrug008.jpg waalbrug009.jpg waalbrug010.jpg
waalbrug011.jpg waalbrug012.jpg waalbrug013.jpg waalbrug014.jpg waalbrug015.jpg
waalbrug016.jpg waalbrug017.jpg waalbrug018.jpg waalbrug019.jpg waalbrug020.jpg
waalbrug021.jpg waalbrug022.jpg waalbrug023.jpg waalbrug024.jpg waalbrug025.jpg
waalbrug026.jpg waalbrug027.jpg waalbrug028.jpg waalbrug029.jpg waalbrug030.jpg
waalbrug031.jpg waalbrug032.jpg waalbrug033.jpg waalbrug034.jpg waalbrug035.jpg
waalbrug036.jpg waalbrug037.jpg waalbrug038.jpg waalbrug039.jpg waalbrug040.jpg
waalbrug041.jpg waalbrug042.jpg waalbrug043.jpg waalbrug044.jpg waalbrug045.jpg
waalbrug046.jpg waalbrug047.jpg waalbrug048.jpg waalbrug049.jpg waalbrug050.jpg
waalbrug051.jpg waalbrug052.jpg waalbrug053.jpg waalbrug054.jpg waalbrug055.jpg
waalbrug056.jpg waalbrug057.jpg waalbrug058.jpg waalbrug059.jpg waalbrug060.jpg
waalbrug061.jpg waalbrug062.jpg waalbrug063.jpg waalbrug064.jpg waalbrug065.jpg
waalbrug066.jpg waalbrug067.jpg waalbrug068.jpg waalbrug069.jpg waalbrug070.jpg
waalbrug071.jpg waalbrug072.jpg waalbrug073.jpg waalbrug074.jpg waalbrug075.jpg
waalbrug076.jpg waalbrug077.jpg waalbrug078.jpg waalbrug079.jpg waalbrug080.jpg
waalbrug081.jpg waalbrug082.jpg waalbrug083.jpg waalbrug084.jpg waalbrug085.jpg
waalbrug086.jpg waalbrug087.jpg waalbrug089.jpg waalbrug090.jpg waalbrug091.jpg
waalbrug092.jpg waalbrug093.jpg waalbrug094.jpg waalbrug095.jpg

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.